Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường và Tập Sách Hướng Dẫn

TƯ VẤN

Hạn Chót Nộp Yêu Cầu Bồi Thường là Ngày 8 Tháng 6 Năm 2015

Chương trình Giải quyết Thiệt hại Kinh tế và Tài sản Deepwater Horizon ("Chương trình Giải quyết") không còn chấp nhận Đơn Yêu cầu Bồi thường mới. Hạn chót nộp yêu cầu bồi thường là vào nửa đêm Giờ Miền Trung vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

Nhấp vào đây để biết Cảnh báo về hạn chót nộp yêu cầu bồi thường vào ngày 8 tháng 6 năm 2015 và cách thức nộp yêu cầu bồi thường cho Chương trình DWH đúng hạn.

Chương Trình Hòa Giải do Tòa Giám Sát đã mở ra vào ngày 4 tháng 6 năm 2012. Các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường và Tập Sách Hướng Dẫn đi kèm hiện có sẵn tại các liên kết dưới đây và tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Yêu Cầu Bồi Thường. Người Yêu Cầu Bồi Thường và Luật Sư Tư Vấn được khuyến khích nộp yêu cầu bồi thường trên mạng, đó sẽ là một quá trình dễ dàng hơn việc điền và nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường trên giấy. Quy trình yêu cầu bồi thường trực tuyến sẽ hướng dẫn quý vị chỉ hoàn thành những câu hỏi cụ thể quý vị cần trả lời, và sẽ hướng dẫn quý vị về những Tài Liệu Hỗ Trợ mà quý vị phải nộp, dựa vào những câu trả lời quý vị đưa ra.

Nhấp vào Đây để truy cập Cổng Thông tin Yêu cầu Bồi thường

Nhấp vào đây để xem Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Trên Mạng

Nhấp Vào Đây để Xem một Sách Hướng Dẫn với các Tài Liệu Yêu Cầu đối với Yêu Cầu Bồi Thường Của Quý vị

Nhấp Vào Đây để Kiểm Tra Tình Trạng Yêu Cầu Bồi Thường Của Quý Vị

Nhấp vào liên kết dưới đây để có Mẫu Đăng Ký, Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường, và Tập Sách Hướng Dẫn đi kèm. Tất cả những người yêu cầu bồi thường phải điền một Mẫu Đăng Ký trước khi hoặc cùng với (các) Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã được nộp đầu tiên của họ. Quý vị chỉ cần nộp Mẫu Đăng Ký một lần, nhưng chúng tôi không thể xử lý yêu cầu bồi thường của quý vị nếu không có Mẫu Đăng Ký của quý vị.
Tìm Hiểu Thêm