Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Tài Liệu Tòa Án

1. Thỏa Thuận Hòa Giải Tu Chỉnh

2. Lệnh Chấp Thuận Sơ Bộ

3. Quan điểm của Tòa án Lưu động số Năm ngày 22/5/2017

4. Lệnh Tạm thời của Tòa án Quận ngày 25/5/2017

5. Quan điểm của Tòa án Lưu động số Năm ngày 22/7/2019

6. Báo Cáo của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Giải Quyết Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon Về: các Thỏa Thuận Giải Quyết Halliburton và Transocean (ngày 13/6/2016)

7. Lệnh tòa Liên quan đến Báo cáo của Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường Ngày 17 Tháng 12 Năm 2015 Đề xuất Phân phối Bổ sung cho Chương trình Đền bù Hải sản (7/1/2016)

8. Lệnh Thiết Lập Các Quy Tắc Điều Chỉnh Công Tác Đánh Giá Quyết Định Kháng Cáo Của Tòa Án Có Thẩm Quyền Cân Nhắc (ngày 8 tháng 12 năm 2015)

9. Lệnh Thiết Lập Các Quy Tắc Điều Chỉnh Công Tác Đánh Giá Quyết Định Kháng Cáo Của Tòa Án Có Thẩm Quyền Cân Nhắc (ngày 16 tháng 11 năm 2015)

10. Lệnh Thiết Lập Các Quy Tắc Điều Chỉnh Công Tác Đánh Giá Quyết Định Kháng Cáo Của Tòa Án Có Thẩm Quyền Cân Nhắc (ngày 7 tháng 7 năm 2015)

11. Thông Báo Chi Tiết Về Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản
(Cập nhật ngày 28 tháng Tám, 2012)

12. Lệnh Tòa Án Quy Định Giới Hạn Tối Đa cho Phí Luật Sư

13. Lệnh Bổ Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Xét Xử Kháng Cáo Phương Án Hòa Giải

14. Lệnh Liên Quan Đến Tính Bảo Mật Của Thông Tin Các Yêu Cầu Bồi Thường

15. Lệnh Gia Hạn Hạn Cuối Loại Trừ (Rút Lui)

16. Điều Khoản Rút Lui Khỏi Đền Bù Hải Sản

17. Lệnh Gia Hạn Hạn Cuối Phản Đối

18. Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 1
(ngày 5 tháng 9 năm 2012)

19. Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 2
(ngày 24 tháng 9 năm 2012)

20. Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 3
(ngày 5 tháng 10 năm 2012)

21. Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 4
(ngày 5 tháng 11 năm 2012)

22. Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 5
(ngày 11 tháng 5 năm 2013)

23. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 6
(ngày 11 tháng 2, 2013)

24. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 7
(Ngày 11 tháng 3, 2013)

25. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Đã Tu Chỉnh Số 8
(Ngày 12 tháng 6, 2013)

26. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 9
(Ngày 13 tháng 5, 2013)

27. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 10
(Ngày 11 tháng 6, 2013)

28. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 11
(Ngày 11 tháng 7, 2013)

29. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 12
(Ngày 14 tháng 8, 2013)

30. Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 13
(Ngày 12 tháng 9, 2013)

31. Báo cáo Tình hình Nhân viên Quản lý khiếu nại Số 14
(Ngày 15 tháng Mýời nãm 2013)

32. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 15
(Ngày 25 tháng 11, 2013)

33. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 16
(Ngày 19 tháng 12 2013)

34. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 17
(Ngày 21 tháng 1 2014)

35. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 18
(Ngày 28 tháng 2 2014)

36. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 19
(Ngày 31 tháng 3 2014)

37. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 20
(Ngày 2 tháng 5 2014)

38. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 21
(Ngày 30 tháng 5 2014)

39. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 22
(Ngày 1 tháng 7 2014)

40. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 23
(Ngày 31 tháng 7 2014)

41. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 24
(Ngày 29 tháng 8 2014)

42. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 25
(Ngày 30 tháng 9 2014)

43. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 26
(Ngày 31 tháng 10 2014)

44. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 27
(Ngày 26 tháng 11 2014)

45. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 28
(Ngày 30 tháng 12 2014)

46. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 29
(Ngày 30 tháng 1 2015)

47. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 30
(Ngày 27 tháng 2 2015)

48. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 31
(Ngày 31 tháng 3 2015)

49. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 32
(Ngày 30 tháng 4 2015)

50. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 33
(Ngày 29 tháng 5 2015)

51. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 34
(Ngày 30 tháng 6 2015)

52. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 35
(Ngày 31 tháng 7 2015)

53. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 36
(Ngày 31 tháng 8 2015)

54. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 37
(Ngày 30 tháng 9 2015)

55. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 38
(Ngày 30 tháng 10 2015)

56. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 39
(Ngày 30 tháng 11 2015)

57. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 40
(Ngày 31 tháng 12 2015)

58. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 41
(Ngày 29 tháng 1 2016)

59. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 42
(Ngày 29 tháng 2 2016)

60. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 43
(Ngày 31 tháng 3 2016)

61. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 44
(Ngày 29 tháng 4 2016)

62. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 45
(Ngày 31 tháng 5 2016)

63. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 46
(Ngày 30 tháng 6 2016)

64. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 47
(Ngày 29 tháng 7 2016)

65. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 48
(Ngày 31 tháng 8 2016)

66. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 49
(Ngày 30 tháng 9 2016)

67. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 50
(Ngày 31 tháng 10 2016)

68. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 51
(Ngày 30 tháng 11 2016)

69. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 52
(Ngày 20 tháng 12 2016)

70. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 53
(Ngày 31 tháng 1 2017)

71. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 54
(Ngày 27 tháng 4 2017)

72. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 55
(Ngày 31 tháng 7 2017)

73. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 56
(Ngày 1 tháng 11 2017)

74. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 57
(Ngày 31 tháng 1 2018)

75. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 58
(Ngày 30 tháng 4 2018)

76. Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 59
(Ngày 31 tháng 7 2018)

77. Lệnh Về Thủ Tục được Tòa Án Chấp Thuận cho các Yêu Cầu Bồi Thường Đại Diện cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Quá Cố, Chưa Thành Niên và Không Đủ Năng Lực Hành Vi
(ngày 24 tháng 9 năm 2012)

78. Lệnh Gia hạn Hạn cuối để Hủy bỏ Các Đề nghị Loại trừ (Rút lui)
(Ngày 16 tháng 11 năm 012)

79. Án lệnh và Lý do chứng nhận Tập Thể Hòa giải Kinh Tế và Tài Sản và cấp sự chấp thuận cuối cùng Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản
(Ngày 21 tháng 12, 2012)

80. Án lệnh và Phán quyết chứng nhận Tập Thể Hòa giải Kinh Tế và Tài Sản và cấp sự chấp thuận cuối cùng Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản
(Ngày 21 tháng 12, 2012)

81. Lệnh Cung cấp Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc và Sửa đổi Giấy giải trừ
(Ngày 31 tháng 1 năm 2013)

82. Xét Lại Vấn Đề từ Hội Đồng (Khế Hợp Thu Nhập và Chi Phí)
(Ngày 5 tháng 3, 2013)

83. Lệnh Chấp Thuận Quy Tắc Điều Chỉnh Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp về Các Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba đối với Quyền Cầm Giữ Tài Sản Để Trả Phí Luật Sư
(ngày 26 tháng 7, 2013)

84. Yêu cầu Bầu chọn Người xét xử cho việc Giải quyết Tranh chấp về các Yêu cầu Bồi thường của Bên thứ ba
(ngày 26 tháng 7, 2013)

85. Phán Quyết Tòa Kháng Án Khu vực 5
(Ngày 2 tháng Mười năm 2013)

86. Lệnh của Tòa án Quận
(Ngày 3 tháng Mười năm 2013)

87. Lệnh Cấm Sơ bộ
(Ngày 18 tháng Mười năm 2013)

88. Một lời khai của Patrick Juneau, cải NGoi quản lý yêu cầu cách
(ngày 25 tháng 10 năm 2013)

89. Án lệnh Làm sáng tỏ Lệnh cấm Sơ bộ
(Ngày 5 tháng 11 năm 2013)

90. Án Lệnh Sơ Bộ Sửa Đổi
(ngày 5 tháng 12 năm 2013)

91. Lệnh tòa Phản hồi về việc Gửi trả để điều tra thêm các Vấn đề Tổn thất Kinh tế Doanh nghiệp (ngày 24 tháng 12 năm 2013)

92. Phán Quyết Tòa Kháng Án Khu vực 5
(Ngày 10 tháng 1 năm 2014)

93. Phán Quyết của Tòa Án Lưu Ðộng Vùng Năm
(Ngày 3 tháng 3 năm 2014)

94. Lệnh Tòa đối với Kiến Nghị Tái Ðiều Trần Trước Bồi Thẩm Ðoàn
(Ngày 19 tháng 5 năm 2014)

95. Kháng cáo từ USDC đối với EDLA (Ngày 19 tháng 5 năm 2014)

96. Lệnh Tòa đối với Kiến Nghị Tái Ðiều Trần Trước Toàn Bộ Bồi Thẩm Ðoàn
(Ngày 20 tháng 5 năm 2014)

97. Lệnh Tòa đối với Kiến Nghị Tái Ðiều Trần Trước Toàn Bộ Bồi Thẩm Ðoàn (Chấp Thuận) (Ngày 20 tháng 5 năm 2014)

98. Lệnh Hủy Bỏ Lệnh Cấm Sơ Bộ Liên Quan Ðến Các Yêu Cầu Bồi Thường BEL
(28 tháng 5 năm 2014)

99. Án Lệnh Liên Quan Tới Ðề Nghị Làm Sáng Tỏ và/hoặc Thay Ðổi hoặc Sửa Ðổi Lệnh Huấn Thị Hủy Bỏ Án Lệnh (Ngày 27 tháng Sáu năm 2014)

100. Báo cáo Xem xét Xử lý Yêu cầu bồi thường của McGladrey LLP và Trả lời của CSSP (Ngày 25 tháng 11 năm 2014)

101. Báo cáo Giám sát Nhà cung cấp của McGladrey LLP (Ngày 25 tháng 11 năm 2014)

102. Báo cáo Tuân thủ của Nhà cung cấp McGladrey LLP (Ngày 25 tháng 11 năm 2014)

103. Báo cáo Kiểm soát Tài chính của McGladrey LLP (Ngày 25 tháng 11 năm 2014)

104. Báo cáo Quản lý và Thiết kế của McGladrey LLP (Ngày 25 tháng 11 năm 2014)

105. Báo cáo Đầu tiên Của Ban kiểm toán (Ngày 25 tháng 11 năm 2014)

106. Báo cáo của Kiểm toán viên Độc lập về CliftonLarsonAllen LLP (Ngày 25 tháng 11 năm 2014)

107. Thư từ Ban quản lý Của CliftonLarsonAllen LLP (Ngày 25 tháng 11 năm 2014)

108. Khuyến Nghị của Bên Trung Lập do Tòa Án Chỉ Định về Phân Phối Bổ Sung Chương Trình Đền Bù Hải Sản (Ngày 19 tháng 9 năm 2014)

109. Án Lệnh Áp Dụng Khuyến Nghị của Bên Trung Lập do Tòa Án Chỉ Định về Phân Phối Bổ Sung Chương Trình Đền Bù Hải Sản (Ngày 18 tháng 11 năm 2014)

110. Lệnh Chấp Thuận Quy Trình Giải Quyết Các Khiếu Nại Nhìn Qua Có Thể Thanh Toán Được, Các Tranh Chấp Khiếu Nại Bên Thứ Ba Chưa Giải Quyết Được, và Các Khiếu Nại Theo Thủ Tục Phá Sản (Ngày 23 tháng 10 năm 2017)

111. Lệnh của Tòa án về việc Chấm dứt Chương trình Dàn xếp (ngày 22 tháng 1 năm 2021)

Tìm Hiểu Thêm