DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Hướng Dẫn về & Địa Chỉ Trung Tâm Hỗ Trợ Người Yêu Cầu Bồi Thường

Tất cả các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Yêu Cầu Bồi Thường hiện đã đóng cửa. Vui lòng gọi Trung Tâm Truyền Thông Người Yêu Cầu Bồi Thường DWH theo số 1-800-353-1262 hay email Questions@dhecc.com để kiểm tra tình trạïng yêu cầu bồi thường hay để được hỗ trợ xem xét và phản hồi Thông Báo Chương Trình. Gửi các tài liệu hỗ trợ cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường DWH:

Thư Thường:
Deepwater Horizon Economic Claims Center
P.O. Box 10272
Dublin, OH 43017-5772

Thư Chuyển Phát Qua Ðêm, Có Hồi Báo hoặc Ðảm Bảo:
Deepwater Horizon Economic Claims Center
c/o Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường
5151 Blazer Parkway Suite A
Dublin, OH 43017

Fax:
(888) 524-1583

Ðính kèm Email:
ClaimForms@deepwaterhorizoneconomicsettlement.com

Tìm Hiểu Thêm