Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Các Câu Hỏi Thường Gặp

*Những Câu Hỏi Thường Gặp và Câu Trả Lời (FAQs) này đã được chuẩn bị bởi các Bên và Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường để hỗ trợ người yêu cầu bồi thường có thể nộp yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Giám Sát. Thông tin chứa trong các FAQs này được dựa trên Thỏa Thuận Hòa Giải Sửa Đổi, đã được cấp Chấp Thuận Sơ Bộ vào ngày 02 tháng 5 năm 2012. Tuy nhiên, FAQs này không phải là sự thay thế và không phải là Thông Báo Tập Thể chính thức, và chúng không được Tòa chấp thuận. Bất kỳ điều khoản hoặc thông tin trong FAQs được tìm thấy trong Thỏa Thuận Hòa Giải Sửa Đổi sẽ có ý nghĩa được quy định trong Thỏa Thuận Hòa Giải. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa FAQs và Thỏa Thuận Hòa Giải Sửa Đổi, thì Thỏa Thuận Hòa Giải Sửa Đổi sẽ điều khiển.
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Những yêu tố nào cấu thành việc nộp yêu cầu bồi thường đúng hạn?

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015. Vào thời điểm đó, quý vị nên nộp mọi tài liệu bắt buộc để hỗ trợ yêu cầu bồi thường của mình. Nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường yêu cầu bồi thường đánh giá của quý vị là không đủ tài liệu cần thiết cho việc hoàn tất quá trình xem lại yêu cầu bồi thường, Chương Trình Giải Quyết sẽ thông báo cho quý vị về sự đánh giá đó qua email hoặc thư tại địa chỉ mà quý vị cung cấp trong Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của mình. Thư thông báo đó sẽ hướng dẫn cho quý vị cách hoàn tất yêu cầu bồi thường của quý vị và sẽ cung cấp một hạn chót cụ thể mà quý vị phải hồi đáp.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

2. Hạn nộp yêu cầu bồi thường cuối cùng vào ngày 8 tháng 6 năm 2015 có áp dụng cho việc nộp Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba không? Hạn nộp Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba là gì?

Không, hạn nộp yêu cầu bồi thường cuối cùng vào ngày 8 tháng 6 năm 2015 không áp dụng cho các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Vào thời điểm này, không có hạn nộp Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, và quý vị có thể nộp một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba vào bất kỳ lúc nào trước khi chúng tôi bắt đầu quá trình thanh toán cho (các) Khoản Thanh Toán Hòa Giải của người yêu cầu bồi thường bị ảnh hưởng.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 5 năm 2015)

3. Hạn chót nộp ảnh hưởng đến việc thanh toán chuyển đổi 40% của tôi như thế nào? Hạn chấp nhận thanh toán chuyển đổi của tôi là gì?

Hạn nộp không ảnh hưởng đến việc quý vị có thể chấp nhận đề nghị Chuyển Đổi 40% còn lại của mình. Nếu quý vị muốn nộp yêu cầu bồi thường theo Thỏa Thuận Giải Quyết để xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không, và nếu có, liệu số tiền thưởng của quý vị có vượt quá đề nghị Chuyển Đổi 40% còn lại của mình hay không, quý vị phải nộp yêu cầu bồi thường của mình vào hoặc trước ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

4. Nếu kháng cáo đang chờ giải quyết liên quan đến Từ Chối Không Đầy Đủ được giữ nguyên sau hạn chót nộp vào ngày 8 tháng 6 năm 2015, thì người yêu cầu bồi thường vẫn sẽ được dành thời gian để nộp lại yêu cầu bồi thường ngay cả sau khi hạn chót nộp yêu cầu bồi thường đã qua?

Không. Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

5. Nếu người yêu cầu bồi thường nọp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường chứ không phải là Mẫu Đăng Ký trước hạn chót vào ngày 8 tháng 6 năm 2015, họ có thể cung cấp Mẫu Đăng Ký sau hạn chót không?

Có. Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015. Nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đánh giá yêu cầu bồi thường của quý vị là không đầy đủ đối với Mẫu Đăng Ký, Chương Trình Giải Quyết sẽ thông báo cho quý vị về sự đánh giá đó qua email hoặc thư tại địa chỉ mà quý vị cung cấp trong Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của mình. Thư thông báo sẽ hướng dẫn cho quý vị cách hoàn tất yêu cầu bồi thường của quý vị và sẽ cung cấp một hạn chót cụ thể mà quý vị phải hồi đáp.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

6. Nếu các tài liệu Giải Trừ/Thanh Toán của tôi được coi là không đầy đủ vào hoặc sau ngày 8 tháng 6 năm 2015, tôi phải sửa vấn đề nổi cộm trong bao lâu?

Tất cả người yêu cầu bồi thường phải trả lời lại bất kỳ Thông Báo Không Đầy Đủ trước hạn trả lời được liệt kê trên thông báo.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 5 năm 2015)

7. Tại sao tôi nhận được Thông báo về việc Chưa Hoàn thành Liên quan đến Yêu cầu đối với Giấy Phép?

Quý vị chưa nộp Giấy Phép yêu cầu cho Chương trình Giải quyết để trả lời cho Thông báo Yêu cầu đối với Giấy Phép, hoặc Giấy Phép quý vị nộp cho Chương trình Giải quyết bị IRS từ chối hay nói cách khác là không đầy đủ. Nếu quý vị trả lời Thông báo ban đầu, Thông báo về việc Chưa Hoàn thành sẽ có thêm thông tin về lý do cụ thể mà Giấy Phép không được chấp nhận.

Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường đã trình bày về các lý do thường gặp về việc IRS từ chối Giấy Phép và cách giải quyết vấn đề trên trang Giấy phép và Bản Khai có Tuyên thệ. Cuộn xuống phần "Giấy phép" để xác định vị trí bản trình bày có tiêu đề Năm Lý do Hàng đầu khiến Giấy phép IRS của Quý vị Không thể Hoàn thành, hoặc nhấp vào đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 5 tháng 5 năm 2015.)

8. Tại sao Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường lại đóng các Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường?

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã mở các Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường vì mục đích hỗ trợ người yêu cầu bồi thường tham gia và nộp đơn yêu cầu bồi thường với Chương Trình Giải Quyết Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon. Vì hạn chót để nộp các yêu cầu bồi thường mới cho Chương Trình Giải Quyết là ngày 8 tháng 6 năm 2015. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã quyết định dành các nguồn lực chương trình sau ngày 8 tháng 6 năm 2015 để hỗ trợ việc xem xét và xử lý các yêu cầu bồi thường đã hoàn tất.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 8 năm 2015)

9. Khi nào các Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ đóng?

Tất cả các Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ dừng phục vụ công chúng vào lúc 5:00 chiều. (giờ địa phương) thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 8 năm 2015)

10. Tôi có thể nộp tài liệu để hỗ trợ yêu cầu bồi thường của mình sau ngày đóng cửa Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường như thế nào?

Quý vị có thể nộp tài liệu hỗ trợ theo một trong các phương pháp sau đây:

 1. Tải tài liệu của quý vị lên hồ sơ yêu cầu bồi thường sử dụng Cổng Thông Tin DWH an toàn của quý vị
 2. Gửi tài liệu của quý vị qua thư cho Chương Trình Giải Quyết theo địa chỉ sau:

  Deepwater Horizon Court-Supervised Settlement Program
  P.O. Box 10272
  Dublin, OH 43017-5772
 3. Fax tài liệu của quý vị cho Chương Trình Giải Quyết theo số 1-888-524-1583
 4. Gửi email tài liệu của quý vị dưới dạng tập tin đính kèm tới ClaimForms@deepwaterhorizoneconomicsettlement.com

Để tên, ID Người Yêu Cầu Bồi Thường và ID Yêu Cầu Bồi Thường của quý vị lên trang bìa hoặc trang đầu tiên của các tài liệu quý vị nộp để Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường có thể để tài liệu đúng vào hồ sơ yêu cầu bồi thường của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.)

11. Tôi có thể kiểm tra tình trạng yêu cầu bồi thường của mình sau ngày đóng cửa Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường không?

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng yêu cầu bồi thường của mình bằng cách gọi đến số 1-800-353-1262, hoặc bằng cách kiểm tra tình trạng yêu cầu bồi thường của quý vị trực tuyến thông qua Cổng Thông Tin DWH an toàn của quý vị. Nếu quý vị không có Cổng Thông Tin DWH và muốn kiểm tra tình trạng yêu cầu bồi thường của mình trực tuyến, quý vị có thể làm vậy bằng cách truy cập liên kết Check My Status (Kiểm Tra Tình Trạng Của Tôi). Quý vị sẽ cần có ID Người Yêu Cầu Bồi Thường DWH của mình và bốn chữ số chuỗi của ID người trả thuế để kiểm tra tình trạng yêu cầu bồi thường thông qua tính năng này. Xin lưu ý rằng quý vị không thể tải tài liệu hoặc xem Thông Báo thông qua tính năng Kiểm Tra Tình Trạng Yêu Cầu Bồi Thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 5 năm 2015.)

12. Tôi có thể lấy Bản Khai Có Tuyên Thệ hoặc Giấy Ủy Quyền sau ngày đóng cửa Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường ở đâu?

Quý vị có thể truy cập vào Bản Khai Có Tuyên Thệ và Giấy Ủy Quyền ở đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 5 năm 2015.)

13. Phương Án Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Là Gì?

Phương Án Hòa Giải này giải quyết một số yêu cầu bồi thường tổn thất lợi nhuận và thiệt hại tài sản liên quan đến Sự Cố Deepwater Horizon, bao gồm yêu cầu bồi thường về:

Là một phần của Phương Án Hòa Giải, Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Giám Sát đã được thành lập để xem xét và thanh toán cho các yêu cầu bồi thường hội đủ điều kiện được thực hiện bởi các cá nhân và doanh nghiệp là thành viên của Tập Thể Kinh Tế và bị ảnh hưởng bởi Sự Cố Deepwater Horizon.

Nhấp vào đây để xem toàn văn của Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

14. Tại sao lại có một Phương Án Hòa Giải?

Trong tháng 8 năm 2010, tất cả các vụ kiện chống lại BP và các bị cáo khác liên quan đến Sự Cố Deepwater Horizon đã được củng cố trước khi có một Tòa án, trong vụ kiện được gọi là Về Sự Cố Tràn Dầu bởi Giàn Khoan Dầu “Deepwater Horizon” ở Vịnh Mexico vào ngày 20 tháng 4 năm 2010 (MDL 2179). Một lượng lớn thời gian và nỗ lực đã được chi tiêu bởi tất cả các bên vì vụ kiện sắp đưa ra xét xử, được định để bắt đầu vào ngày 27 tháng 2 năm 2012.

Đồng thời khi họ chuẩn bị xét xử, Ban Chỉ Đạo Nguyên Đơn và BP cũng đã bắt đầu các cuộc đàm phán hòa giải, bởi vì cả hai bên công nhận rằng một phiên tòa sẽ rất tốn kém và nguy hiểm. Sau hơn một năm đàm phán liên tục, Ban Chỉ Đạo Nguyên Đơn và BP đạt được thỏa thuận về Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản.

Cả Ban Chỉ Đạo Nguyên Đơn lẫn BP nghĩ rằng Thỏa Thuận Hòa Giải là công bằng và vì lợi ích tốt nhất của các Nguyên Đơn, tất cả những người trong Tập Thể Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản, và BP.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

15. Phương Án Hòa Giải sẽ thanh toán bao nhiêu?

Không có giới hạn trên tổng số tiền của Phương Án Hòa Giải, nhưng BP sẽ thanh toán không nhiều hơn $2.3 tỷ để bồi thường cho người yêu cầu bồi thường hội đủ điều kiện trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản.

Trong khi BP đã ước tính rằng tổng chi phí của Phương Án Hòa Giải sẽ vào khoảng $7.8 tỷ, không có giới hạn về tổng số tiền của Phương Án Hòa Giải (với ngoại lệ của Chương Trình Đền Bù Hải Sản). Tổng số tiền chi trả thực tế sẽ phụ thuộc vào số lượng yêu cầu bồi thường hội đủ điều kiện đã nộp, và có thể cao hơn hoặc thấp hơn ước tính của BP.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

16. Tòa Án Quận Liên Bang đã phê duyệt Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản chưa?

Có. Tòa Án Quận ở New Orleans Hoa Kỳ đã ban hành Lệnh vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, ban hành Chấp Thuận Cuối Cùng cho Phương Án Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon. Lệnh này phủ quyết tất cả sự phản đối và chấp thuận Phương Án Hòa Giải là công bằng, hợp lý và thích hợp cho Tập Thể. Những người phản đối có đến ngày 22 tháng 1 năm 2013 để kháng nghị Lệnh Chấp Thuận Cuối Cùng của Tòa Án Quận cho Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ cho Tòa Lưu Động 5 nếu họ muốn tiếp tục theo đuổi sự phản đối của mình về Phương Án Hòa Giải. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ tiếp tục xử lý các yêu cầu bồi thường càng sớm càng tốt trong khi các quy trình này diễn ra.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

17. Điều gì đã xảy ra đối với vụ kiện chống lại BP, Transocean, Halliburton, và các bị cáo khác liên quan đến Sự Cố Deepwater Horizon?

Vụ kiện hợp nhất chống lại BP (đối với các yêu cầu bồi thường chưa giải quyết thông qua Phương Án Hòa Giải), Transocean, Halliburton, và các bị cáo khác liên quan đến Sự Cố Deepwater Horizon vẫn còn đang hoãn lại trước Tòa. Phiên Tòa về Trách Nhiệm Pháp Lý, Giới Hạn, Miễn Trách Nhiệm, và Lỗi, ban đầu được dự kiến mở vào ngày 27 tháng 2 năm 2012, đã được lên kế hoạch mở vào ngày 14 tháng 1 năm 2013. Nhấp vào đây để xem lệnh điều chỉnh lại phiên tòa của Tòa án.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

18. Sự phê duyệt của Tòa Án #39 đối với Thỏa Thuận Giải Quyết có thay đổi hạn chót nộp yêu cầu bồi thường hay không?

Có, giờ thì Thỏa Thuận Giải Quyết đã được phê duyệt và tất cả các kháng cáo đã hết hạn, cần phải nọp tất cả các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường ngoài các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Hải Sản vào hoặc trước ngày 8 tháng 6 năm 2015. Hạn chót để nộp các yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013. Tuy nhiên, người yêu cầu bồi thường nào đã được thanh toán theo yêu cầu bồi thường phải nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường về bất kỳ yêu cầu bồi thường nào khác mà họ muốn thực hiện trong vòng 180 ngày sau ngày có khoản thanh toán đầu tiên, nhưng không được muộn hơn ngày 8 tháng 6 năm 2015 trong bất kỳ trường nợp nào. Các quy định trong các Phần 4.4.8 và 5.11.9 của Thỏa Thuận Giải Quyết cho phép người yêu cầu bồi thường có sáu tháng để nộp các yêu cầu bồi thường sau khoản thanh toán đầu tiên của họ không kéo dài hơn hạn nộp yêu cầu bồi thường cuối cùng vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

Lưu ý cách tính thời gian nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường áp dụng các quy tắc sau đây:

 1. Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường được nộp trực tuyến trên một Cổng Thông Tin của DWH hoặc qua email: Đúng hạn nếu được nộp trực tuyến hoặc email trước nửa đêm Giờ Miền Trung vào ngày hạn chót nộp đơn.
 2. Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường được nộp tại một Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường: Đúng hạn nếu được thực hiện tại một Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường trước khi Trung Tâm đóng cửa vào ngày hạn chót.
 3. Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường được nộp qua Bưu Điện Hoa Kỳ: Đúng hạn nếu có dấu bưu điện vào hoặc trước ngày hạn chót nộp đơn.
 4. Đơn Yêu Cầu Bồi Thường được nộp bằng cách chuyển phát cá nhân: Đúng hạn nếu được phát vào hoặc trước ngày hạn chót nộp đơn.

Đơn Yêu Cầu Bồi Thường được nộp qua hãng chuyển phát qua đêm: Đúng hạn nếu được giao cho hãng chuyển phát vào hoặc trước ngày hạn chót nộp đơn.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

II. AI ĐƯỢC BAO GỒM TRONG PHƯƠNG ÁN HÒA GIẢI?

19. Phương án giải quyết vụ kiện tập thể là gì?

Thông thường, trong một vụ kiện tập thể, tòa án bổ nhiệm đại diện nguyên đơn (gọi là "đại diện tập thể") để đại diện cho một nhóm (hoặc "tập thể") của những người khác có yêu cầu bồi thường tương tự như yêu cầu bồi thường của đại diện tập thể. Sau đó tòa án giải quyết các vấn đề này cho tất cả người đại diện tập thể và tất cả các thành viên tập thể, trừ những người đã chọn loại trừ bản thân khỏi tập thể.

Phương Án Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản là một phương án hòa giải của vụ kiện tập thể. Ở đây, đại diện tập thể là các cá nhân và doanh nghiệp có tên là nguyên đơn trong Khiếu Nại Vụ Kiện Tập Thể. Những "Đại Diện Tập Thể Kinh Tế" này đại diện cho một nhóm lớn hơn các cá nhân và doanh nghiệp với yêu cầu bồi thường tương tự ("Tập Thể Kinh Tế"). Những người đáp ứng định nghĩa tập thể được gọi là các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế.

Phương Án Hòa Giải này giải quyết các yêu cầu bồi thường chống lại BP của Tập Thể Kinh Tế trong Khiếu Nại Vụ Kiện Tập Thể. Nhấp vào đây để xem toàn văn của Khiếu Nại Vụ Kiện Tập Thể.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

20. Làm thế nào để biết là tôi được bao gồm trong Phương Án Hòa Giải?

Chỉ có Thành Viên Tập Thể Kinh Tế mới được bao gồm trong Phương Án Hòa Giải. Tập Thể Kinh Tế bao gồm các Cá Nhân, doanh nghiệp, và các Chủ Thể khác. Quý vị có thể trả lời loạt câu hỏi dưới đây để xem quý vị có thể là Thành Viên Tập Thể Kinh Tế không. Tập câu hỏi đầu tiên là cho Cá Nhân và tập câu hỏi thứ hai là cho các doanh nghiệp và Chủ Thể khác. Bảng này và các câu hỏi chỉ là một bản tóm tắt và dù quý vị có hay không được bao gồm trong Thỏa Thuận Hòa Giải cuối cùng được xác định bởi các điều khoản của Thỏa Thuận Hòa Giải. Nhấp vào đây để xem toàn văn của Định Nghĩa Tập Thể Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản từ Thỏa Thuận Hòa giải.

Các câu hỏi dành cho Cá Nhân Không
Quý vị có sống ở Hoa Kỳ không? Tiếp tục sang câu hỏi kế tiếp. Quý vị không phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế.
Tại bất kỳ thời gian nào từ 20 tháng 4 năm 2010 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012, quý vị có:

  - sống trong Khu Vực Bờ Vịnh
  - làm việc trong Khu Vực Bờ Vịnh hoặc Các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh:
  - được đề nghị và đã nhận việc làm ở Khu Vực Bờ Vịnh hoặc Các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh
  - sở hữu hoặc thuê nhà trong Khu Vực Bờ Vịnh
  - sở hữu, thuê, hoặc làm việc trên một con tàu neo đậu hoặc trú trong Khu Vực Bờ Vịnh hoặc Các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh

HOẶC

Quý vị có làm việc trên một tàu trong Các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh đã đưa hải sản lên bờ trong Khu Vực Bờ Vịnh sau ngày 20 tháng 4 năm 2009 không?
Tiếp tục sang câu hỏi kế tiếp. Quý vị không phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế.
Quý vị có bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào phát sinh từ Sự Cố Deepwater Horizon?

HOẶC

Bất động sản hoặc tài sản cá nhân của quý vị bị thiệt hại là kết quả của Sự Cố Deepwater Horizon?
Tiếp tục sang câu hỏi kế tiếp. Quý vị không phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế.
Yêu cầu bồi thường của quý vị đối với tổn thất lợi nhuận hoặc thiệt hại tài sản đáp ứng các mô tả của một hoặc hơn trong số các loại này:

  (1) Chương Trình Đền Bù Hải Sản
  (2) Thiệt Hại Kinh Tế
  (3) Tổn Thất Phương Tiện Sinh Sống
  (4) Thanh Toán Chương Trình Cơ Hội Hỗ Trợ Tàu Bè ("VoO")
  (5) Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè
  (6) Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển
  (7) Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Đất Ngập
  (8) Thiệt Hại Bán Bất Động Sản
Quý vị có thể là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế. Quý vị không phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế.

Các câu hỏi dành cho các Doanh nghiệp và các Chủ thể Khác Không
(1) Doanh nghiệp của quý vị hoặc Chủ thể sở hữu, vận hành, hoặc cho thuê một cơ sở vật chất hoặc tàu ở Khu Vực Bờ Vịnh hoặc Các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh từ ngày 20 tháng 4 năm 2010 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012, và

  Bán sản phẩm trong Khu Vực Bờ Vịnh hoặc Các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh: (a) trực tiếp đến Người Tiêu Dùng hoặc Người Sử Dụng Cuối Cùng những sản phẩm đó, hoặc (b) một Chủ Thể khác đã bán những sản phẩm đó cho Người Tiêu Dùng hoặc Người Sử Dụng Cuối Cùng những sản phẩm đó?

  HOẶC

  Thường xuyên mua Hải sản thu hoạch từ Các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh để sản xuất hàng hóa để bán lại?

  HOẶC

(2) Doanh nghiệp của quý vị hoặc Chủ Thể kinh doanh dịch vụ với một hoặc nhiều nhân viên toàn thời gian (bao gồm chủ sở hữu-người vận hành) đã thực hiện dịch vụ toàn thời gian trong khi hiện diện trong Khu Vực Bờ Vịnh hoặc Các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh trong khoảng từ ngày 20 tháng 4 năm 2010 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012?

HOẶC

(3) Doanh nghiệp hoặc Chủ Thể của quý vị sở hữu, vận hành, hoặc cho thuê một tàu (a) là nhà thuyền trong Khu Vực Bờ Vịnh tại bất kỳ thời gian nào từ ngày 20 tháng 4 năm 2010 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012, hoặc (b) đưa Hải sản lên bờ trong Khu Vực Bờ Vịnh tại bất kỳ thời gian nào từ ngày 20 tháng 4 năm 2009 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012?

HOẶC

(4) Doanh nghiệp hoặc Chủ Thể của quý vị sở hữu hoặc cho thuê bất động sản trong Khu Vực Bờ Vịnh từ ngày 20 tháng 4 năm 2010 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012?
Tiếp tục sang câu hỏi kế tiếp. Quý vị không phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế.
Yêu cầu bồi thường của doanh nghiệp của quý vị hoặc Chủ Thể đối với tổn thất lợi nhuận hoặc thiệt hại tài sản đáp ứng các mô tả của một hoặc nhiều trong số các loại này:

  (1) Chương Trình Đền Bù Hải Sản
  (2) Thiệt Hại Kinh Tế
  (3) Thanh Toán Chương Trình Cơ Hội Hỗ Trợ Tàu Bè ("VoO")
  (4) Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè
  (5) Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển
  (6) Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Đất Ngập
  (7) Thiệt Hại Bán Bất Động Sản
Quý vị có thể là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế. Quý vị không phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

21. Các khu vực khác nhau và bản đồ nghĩa là gì?

Bản đồ của Khu Vực Bờ Vịnh và Các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh cho thấy quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị có thể là một thành viên của Tập Thể Kinh Tế hay không.

Đối với một số loại yêu cầu bồi thường, địa điểm bất động sản của quý vị sẽ là một yếu tố quyết định liệu bất động sản của quý vị có đủ điều kiện hưởng loại yêu cầu bồi thường đó hay không, và nếu có thì số tiền thanh toán của quý vị là bao nhiêu. Ví dụ, để hội đủ điều kiện nộp Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển, Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bán Bất Động Sản, Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Đất Ngập, tài sản của quý vị phải nằm trong Khu Yêu Cầu Bồi Thường được phép áp dụng một trong các Loại Thiệt Hại. Hơn nữa, đối với Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển và Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Đất Ngập, việc dầu được tìm thấy gần tài sản của quý vị cũng liên quan đến việc tính toán Thanh Toán Hòa Giải của quý vị.

Quý vị có thể tìm ra quý vị, doanh nghiệp của quý vị, hoặc bất động sản của quý vị thuộc về (các) Vùng nào bằng cách sử dụng công cụ bản đồ tương tác của chúng tôi, và công cụ này cho phép quý vị tìm kiếm trên bản đồ bằng cách nhập một địa chỉ, vĩ độ và kinh độ, hoặc chỉ vào một địa điểm cụ thể trên bản đồ.

Quý vị cũng có thể xem và in các tập tin PDF có độ phân giải cao của các bản đồ của nhiều vùng khác nhau bằng cách nhấn vào các liên kết dưới đây:

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

22. Làm sao tôi tìm ra tôi thuộc về (các) vùng nào?

Nhấp vào đây để có quyền truy cập vào một công cụ bản đồ tương tác cho phép quý vị tìm kiếm bản đồ theo địa chỉ hoặc bằng cách chọn một địa điểm cụ thể trên bản đồ, và cung cấp thông tin về việc địa chỉ hoặc địa điểm đó có thể thuộc về Khu nào. Nếu quý vị gặp khó khăn khi nhập một địa chỉ vào công cụ bản đồ, có thể sẽ hữu ích hơn nếu quý vị thử sử dụng phương pháp "Tìm một Địa điểm" để tìm và nhấp chuột vào tòa nhà/bất động sản để xác định thông tin vùng. Quý vị cũng có thể tìm ra (các) vùng của mình bằng cách gọi điện cho Chương Trình Hòa Giải theo số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

23. Có Yêu Cầu Bồi Thường nào Bị Loại Trừ khỏi Thỏa Thuận Hòa Giải không?

Có. Có những yêu cầu bồi thường nhất định không được công nhận hoặc giải trừ theo Thỏa Thuận Hòa Giải. Chúng được coi là "Bảo Lưu Riêng" đối với các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế. Những Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng là:

Quý vị vẫn có thể theo đuổi các yêu cầu bồi thường này và vẫn là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế mà không cần Rút Lui.

Các Yêu Cầu Bồi Thường được chỉ định sẽ được Tập Thể Kinh Tế theo đuổi nhân danh quý vị, nhưng quý vị không thể theo đuổi riêng rẽ.

Một số yêu cầu bồi thường thương tích cơ thể có thể được nộp theo dạng Hòa Giải Vụ Kiện Tập Thể Phúc Lợi Y Tế.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 2, 2013.)

(trở về phần đầu)

24. Có bất kỳ Cá Nhân hoặc Chủ Thể nào được loại trừ khỏi Tập Thể Kinh Tế hay không?

Có. Các Cá Nhân và Chủ Thể sau đây được loại trừ khỏi Tập Thể Kinh Tế:

(Cập nhật lần cuối vào ngày 5 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

25. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là Nhân viên của một Chủ Thể trong Ngành Dầu Khí, Trò Chơi, Bảo Hiểm Ngân Hàng, các Quỹ, các Nhà Thầu Quốc Phòng, hoặc Nhà Phát Triển, hoặc của một Chủ thể bán hoặc tiếp thị nhiên liệu thương hiệu BP, và tôi có một yêu cầu bồi thường không liên quan đến công việc của tôi ở đó? Ví dụ, nếu tôi có một tổn thất liên quan đến công việc khác hoặc có thiệt hại cho tài sản của tôi?

Nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, quý vị có thể nộp yêu cầu bồi thường về bất kỳ tổn thất nào không liên quan đến việc làm của quý vị trong các ngành bị loại trừ, nếu Những Yêu Cầu Bồi Thường đó không bị loại trừ theo cách khác. Ví dụ: quý vị có thể nộp một yêu cầu bồi thường tổn thất lợi nhuận của một việc làm khác không nằm trong các ngành bị loại trừ. Tuy nhiên, quý vị không thể nộp một yêu cầu bồi thường tổn thất lợi nhuận cho các Tổn Thất Do Lệnh Phong Tỏa bởi vì đó là một yêu cầu bồi thường bị loại trừ.

Ngoài những yêu cầu bồi thường tổn thất lợi nhuận được phép, quý vị cũng có thể theo đuổi bất kỳ loại yêu cầu bồi thường nào khác mà quý vị có trong phạm vi Phương Án Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

26. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là một Cá nhân/Nhân viên làm việc trong các Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngành Dầu Khí? Tôi có thể nộp bất cứ Yêu Cầu Bồi Thường nào trong Chương Trình Hòa Giải không?

Quý vị có thể nộp yêu cầu bồi thường về Thiệt Hại Kinh Tế phát sinh là kết quả việc làm của quý vị trong Dịch Vụ Hỗ Trợ cho Ngành Dầu Khí cho một sự gián đoạn kinh doanh không phải do lệnh phong tỏa và những tổn thất lợi nhuận không liên quan đến dầu khí do Sự Cố Deepwater Horizon. Quý vị cũng có thể nộp Yêu Cầu Bồi Thường về các tổn thất khác không liên quan đến việc làm của quý vị trong dịch vụ hỗ trợ, nếu tổn thất đó làm cho quý vị trở thành thành viên của Tập Thể Kinh Tế và các yêu cầu bồi thường này không bị loại trừ theo cách khác. Ví dụ, quý vị có thể nộp một yêu cầu bồi thường tổn thất lợi nhuận từ một việc làm khác không nằm trong dịch vụ hỗ trợ. Tuy nhiên, quý vị không thể nộp một yêu cầu bồi thường tổn thất lợi nhuận cho các Tổn Thất Do Lệnh Phong Tỏa bởi vì đó là một yêu cầu bồi thường bị loại trừ.

Ngoài những yêu cầu bồi thường tổn thất lợi nhuận được phép, quý vị cũng có thể theo đuổi bất kỳ loại yêu cầu bồi thường nào khác mà quý vị có trong phạm vi Phương Án Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

27. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là một Doanh Nghiệp/Nhà Tuyển Dụng trong Ngành Dầu Khí?

Quý vị bị loại trừ khỏi Tập Thể Kinh Tế, nên quý vị không thể nộp bất kỳ yêu cầu bồi thường nào theo Phương Án Giải Quyết. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể theo đuổi bất kỳ yêu cầu bồi thường nào mà quý vị có thể có đối với BP ngoài Phương Án Giải Quyết, hoặc thông qua quy trình yêu cầu bồi thường OPA của BP, hoặc trong một vụ kiện riêng của quý vị chống lại BP. Để biết thêm thông tin về quy trình yêu cầu bồi thường OPA của BP, hãy truy cập www.bp.com/claims hoặc gọi số 1-855-687-2631.

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

28. Nếu tôi là một Doanh nghiệp/Nhà Tuyển Dụng trong các Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngành Dầu Khí?

Quý vị có thể nộp Yêu Cầu Bồi Thường về gián đoạn kinh doanh không phải do lệnh phong tỏa và tổn thất lợi nhuận không liên quan đến ngành dầu khí do Sự Cố Deepwater Horizon. Ngoài các Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Kinh Tế được phép, quý vị cũng có thể nộp bất kỳ loại yêu cầu bồi thường nào khác mà quý vị có thể có theo Phương Án Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

29. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là một Doanh nghiệp/Nhà Tuyển Dụng trong Ngành Trò Chơi, Ngân Hàng, Bảo Hiểm, các Quỹ, các Nhà Thầu Quốc phòng, hoặc Nhà Phát Triển?

Nếu quý vị là một doanh nghiệp hoặc nhân viên trong Ngành Trò Chơi, Ngân Hàng, Bảo Hiểm, các Quỹ hoặc các Nhà Thầu Quốc phòng, quý vị chỉ có thể nộp Yêu Cầu Đền Bù Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển và Yêu Cầu Đền Bù Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Đất Ngập. Nếu quý vị là một doanh nghiệp hoặc nhân viên trong Ngành Phát Triển Bất Động Sản, quý vị có thể nộp thêm Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bán Bất Động Sản bên cạnh Yêu Cầu Đền Bù Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển và Yêu Cầu Đền Bù Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Đất Ngập. Tuy nhiên, cho dù quý vị đã nộp một yêu cầu bồi thường, quý vị vẫn được tự do theo đuổi bất cứ Yêu Cầu Bồi Thường nào Được Bảo Lưu Rõ Ràng bên ngoài Chương Trình Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

30. Tôi có thể nộp một yêu cầu bồi thường trong Phương Án Hòa Giải này đối với thương tích cơ thể hoặc thể chất không?

Không, nhưng một số yêu cầu bồi thường thương tích cơ thể hoặc thể chất có thể được nộp theo dạng Hòa Giải Vụ Kiện Tập Thể Phúc Lợi Y Tế được thương lượng riêng. Nhấp vào đây để đến trang web Hòa Giải Phúc Lợi Y Tế.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

31. Tôi có thể nộp một yêu cầu bồi thường cho việc câu, chế biến, đánh bắt hoặc thu hoạch cá mòi thương mại (hoặc "pogy") không?

Không. Các yêu cầu bồi thường đó được bảo lưu rõ ràng.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

32. Tôi có thể nộp một yêu cầu bồi thường dựa trên tổn thất phát sinh là kết quả của việc ngưng hoạt động khoan của chính quyền sau Sự Cố Deepwater Horizon không?

Không. Chương trình này không bao gồm các Tổn Thất Do Lệnh Phong Tỏa, tức là bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi hành động hoặc sự không hành động quản lý của liên bang về hoạt động ngành dầu mỏ ngoài khơi xảy ra sau ngày 28 tháng 5 năm 2010, bao gồm cả lệnh phong tỏa liên bang về các hoạt động khoan và cấp phép ngoài khơi vào ngày 28 tháng 5 năm 2010 và ngày 12 tháng 7 năm 2010 và các quy tắc an toàn, quy định, kiểm tra và hoạt động cấp phép mới hoặc đã sửa đổi.

Tuy nhiên, tổn thất kinh doanh cho các doanh nghiệp Dịch vụ Dầu khí và nhân viên của họ phát sinh từ sự gián đoạn không phải do lệnh phong tỏa hoạt động khoan và các hoạt động khác ở vùng Vịnh có thể yêu cầu bồi thường theo Phương Án Hòa Giải, trong khi đồng thời theo đuổi các yêu cầu bồi thường Tổn Thất Do Lệnh Phong Tỏa bên ngoài Chương Trình Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 3, 2017.)

(trở về phần đầu)

33. Tôi có thể nộp một yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế nếu tôi là một chủ thể hoặc nhân viên trong Ngành Ngân hàng, Trò chơi, Tài chính, Bảo hiểm, Dầu Khí, Phát Triển Bất Động Sản và Nhà Thầu Quốc Phòng hoặc tôi bán hoặc tiếp thị nhiên liệu thương hiệu BP không?

Không. Tuy nhiên, nếu quý vị là một cá nhân, quý vị có thể gửi một yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế nếu nó không liên quan đến việc làm của quý vị trong các ngành này.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

34. Tôi làm việc cho một Chủ Thể không nằm trong Phương Án Hòa Giảim nhưng tôi cũng có một doanh nghiệp riêng hoặc một ông chủ khác không phải là Chủ Thể bị loại trừ. Tôi có đủ điều kiện nộp một yêu cầu bồi thường hay không?

Có, nếu doanh nghiệp riêng hoặc ông chủ khác của quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế. Nhấp vào đây để xem Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách xác định liệu quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị có phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế hay không.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

35. Nếu tôi là một cổ đông của BP và muốn nộp một vụ kiện phát sinh, vụ kiện đó có được bao gồm trong Thỏa Thuận Hòa Giải không?

Không. Các yêu cầu bồi thường của các cổ đông BP trong một vụ kiện phái sinh không được bao hàm trong Phương Án Hòa Giải này.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

36. Các tổ chức phi lợi nhuận có được phép tham gia vào Chương Trình Hòa Giải không?

Có, các tổ chức phi lợi nhuận được phép tham gia vào Chương Trình Hòa Giải, trừ khi họ bị loại trừ như Các Tổ Chức Chính Phủ (hoặc thuộc một số mục Loại trừ khác).

(Cập nhật lần cuối vào ngày 27 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

III. RÚT LUI KHỎI PHƯƠNG ÁN HÒA GIẢI

37. Nếu tôi hội đủ điều kiện là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, tôi có cần tham gia Phương Án Hòa Giải không?

Hạn chót để rút khỏi Phương Án Hòa Giải là ngày 1 tháng 11, 2012. Nếu quý vị không rút khỏi Phương Án Hòa Giải trước ngày 1 tháng 11, 2012, và quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, quý vị chỉ có thể tìm kiếm sự bồi thường thiệt hại liên quan đến sự cố Tràn Dầu thông qua chương trình Hòa Giải của DWH đối với các yêu cầu bồi thường được điều chỉnh bởi Thỏa Thuận Hòa Giải. Nếu quý vị là thành viên Tập Thể và muốn yêu cầu bồi thường "Được Bảo Lưu" đối với Tập Thể theo Phần 38.67 của Thỏa Thuận Hòa Giải (hoặc được thỏa thuận khác bởi các Bên và được Tòa phê duyệt), thì quý vị có thể đến quy trình OPA của BP hoặc khởi kiện nếu pháp luật cho phép. Nhấp vào đây để biết mô tả về Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 2, 2013.)

(trở về phần đầu)

38. Tôi có thể giữ lại Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng nếu tôi không rút lui hay không?

Một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế không phải Rút Lui để giữ lại và theo đuổi Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 1, 2013.)

39. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có một Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng và Yêu Cầu Bồi Thường được bao gồm trong Thỏa Thuận Hòa Giải?

Quý vị có thể theo đuổi Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng ngoài Chương Trình Hòa Giải và Yêu Cầu Bồi Thường Tập Thể Kinh Tế trong Chương Trình Hòa Giải. Quý vị không cần Rút Lui khỏi Tập Thể Kinh Tế để theo đuổi Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng.

Nhấp vào đây để được chuyển đến Các Câu Hỏi Thường Gặp mô tả Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng.

Ví dụ, một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế có yêu cầu bồi thường đối với Thiệt Hại Kinh Tế và có yêu cầu bồi thường Tổn Thất Do Lệnh Phong Tỏa có thể: a) Rút Lui khỏi Tập Thể Kinh Tế và theo đuổi cả hai yêu cầu bồi thường ngoài Hòa Giải, hoặc b) ở lại Tập Thể Kinh Tế và theo đuổi yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Kinh Tế trong Chương Trình Hòa Giải và yêu cầu bồi thường Tổn Thất Do Lệnh Phong Tỏa ngoài Chương Trình Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

40. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã chọn Rút Lui, nhưng bây giờ tôi thay đổi quyết định và muốn tham gia Phương Án Giải Quyết?

Đừng chờ nhận được câu trả lời đối với yêu cầu rút lại của quý vị trước khi nộp yêu cầu bồi thường. Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015. Hạn chót để nộp tất cả các yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.

Để yêu cầu BP chấp nhận sự rút lại của quý vị, hãy in và điền vào yêu cầu rút lại có ở đây. Gửi yêu cầu rút lại đã điền của quý vị đến địa chỉ sau đây:

Deepwater Horizon Court-Supervised Settlement Program
Exclusions Department
P.O. Box 10272
Dublin, OH 43017-5772

Yêu cầu rút lại của quý vị phải có chữ ký của quý vị, không phải luật sư của quý vị. Yêu cầu của quý vị sẽ được gửi chuyển cho BP, và quý vị sẽ nhận được trả lời bằng văn bản về việc BP có đồng ý chấp nhận yêu cầu của quý vị hay không.

Quý vị phải rút lại yêu cầu rút lui của mình để thực hiện bất kỳ yêu cầu bồi thường nào trong Chương Trình Giải Quyết. Quý vị cũng phải nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thích hợp cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường..

Đừng chờ nhận câu trả lời đối với yêu cầu rút lại của quý vị trước khi nộp yêu cầu bồi thường.

Nếu quý vị chọn rút lại yêu cầu rút lui của quý vị, thì điều này không tự động có nghĩa rằng quý vị là thành viên của Tập Thể Giải Quyết Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản hoặc đủ điều kiện cho những quyền lợi theo Phương Án Giải Quyết. Những quyết định này được đưa ra theo các điều khoản của Thỏa Thuận Giải Quyết.

Nếu luật sư đại diện cho quý vị, quý vị cần hỏi ý kiến luật sư của mình về quyết định vẫn rút lui khỏi Tập Thể Giải Quyết hay nộp Yêu Cầu Thu Hồi Rút Lui. Nếu quý vị không có người đại diện, và có thắc mắc về cách nộp yêu cầu rút lại sự rút lui, quý vị có thể gọi cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường ở số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

41. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nộp Yêu Cầu Bồi Thường và tôi không Rút Lui khỏi Tập Thể Kinh Tế?

Nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế và không làm gì cả, quý vị sẽ không nhận được thanh toán từ hòa giải này. Và, trừ khi quý vị Rút Lui, quý vị sẽ không thể bắt đầu một vụ kiện, tiếp tục một vụ kiện, hoặc là một phần của bất kỳ vụ kiện nào khác chống lại BP hoặc các Bên Được Giải Trừ về những yêu cầu bồi thường được giải trừ bởi Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản.

Tuy nhiên, ngay cả khi quý vị không có hành động gì, quý vị sẽ giữ quyền kiện BP hoặc bất kỳ Bên Được Giải Trừ nào về các yêu cầu bồi thường không được giải quyết bằng Phương Án Hòa Giải. Xem thêm Các Câu Hỏi Thường Gặp 14 để biết thêm thông tin về các Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng này.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

42. Nếu tôi là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế và tôi Rút Lui, tôi có quyền khởi kiện BP hoặc nộp một yêu cầu bồi thường cho Quỹ Tín Thác Trách Nhiệm Sự Cố Tràn Dầu liên bang hay không?

Có, miễn là quý vị làm điều đó kịp thời và đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành bao gồm các yêu cầu của Đạo Luật Ô Nhiễm Dầu năm 1990, 33 U.S.C § 2713.

Nếu quý vị có thắc mắc về việc nộp đơn kiện, quý vị có thể chọn lựa liên lạc với một luật sư. Quý vị (hoặc luật sư của quý vị) cũng có thể tham khảo ý kiến Luật Sư Tư Vấn Tập Thể tại (855) 359-2327 hoặc classcounseloffice@mdl2179psc.com.

Để biết thêm thông tin về việc cách nộp yêu cầu bồi thường OPA cho BP hãy truy cập www.bp.com/claims hoặc gọi số 1-855- 687-2631.

Để biết thêm thông tin về cách nộp yêu cầu bồi thường cho Quỹ Tín Thác Trách Nhiệm Sự Cố Tràn Dầu liên bang, vào http://www.uscg.mil/npfc/Claims/default.asp. Nếu quý vị quyết định nộp cho Quỹ Tín Thác Trách Nhiệm Sự Cố Tràn Dầu liên bang thay vì nộp đơn khởi kiện, quý vị phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy Định Liên Bang liên quan đến việc đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

43. Nếu tôi là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế và tôi Rút Lui, tôi có quyền khởi kiện BP hoặc nộp một yêu cầu bồi thường cho Quỹ Tín Thác Trách Nhiệm Sự Cố Tràn Dầu liên bang hay không?

Thành Viên Tập Thể Kinh Tế nào chưa rút lui khỏi chương trình Hòa Giải của DWH trước ngày 1 tháng 11, 2012, chỉ có thể tìm kiếm bồi thường thiệt hại liên quan đến sự cố Tràn Dầu thông qua chương trình Hòa Giải của DWH đối với các yêu cầu bồi thường được điều chỉnh bởi Thỏa Thuận Hòa Giải. Tuy nhiên, nếu quý vị là Thành Viên Tập Thể Kinh Tế và chưa rút lui khỏi Chương Trình Hòa Giải của DWH, quý vị vẫn có thể theo đuổi Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng bên ngoài Chương Trình Hòa Giải của DWH. Nhấp vào đây để biết mô tả về Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng.

Nếu quý vị có thắc mắc về việc theo đuổi Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng, quý vị nên liên hệ với luật sư của mình hoặc một luật sư mà quý vị chọn. Quý vị (hoặc luật sư của quý vị) cũng có thể tham khảo ý kiến Luật Sư Tư Vấn Tập Thể tại (855) 359-2327 hoặc classcounseloffice@mdl2179psc.com.

Để biết thêm thông tin về việc cách nộp yêu cầu bồi thường OPA cho BP hãy truy cập www.bp.com/claims hoặc gọi 1-855-687-2631.

Để biết thêm thông tin về cách nộp yêu cầu bồi thường cho Quỹ Tín Thác Trách Nhiệm Sự Cố Tràn Dầu liên bang, vào http://www.uscg.mil/npfc/Claims/default.asp. Nếu quý vị quyết định nộp cho Quỹ Tín Thác Trách Nhiệm Sự Cố Tràn Dầu liên bang thay vì nộp đơn khởi kiện, quý vị phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy Định Liên Bang liên quan đến việc đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 2, 2013.)

(trở về phần đầu)

44. Nếu tôi không phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, tôi có thể khởi kiện BP về thiệt hại viện dẫn phát sinh từ sự cố Deepwater Horizon hoặc nộp một yêu cầu bồi thường cho Quỹ Tín Thác Trách Nhiệm Sự Cố Tràn Dầu liên bang hay không?

Có, miễn là quý vị làm điều đó kịp thời và đáp ứng các yêu cầu pháp lý áp dụng bao gồm các yêu cầu của Đạo Luật Ô Nhiễm Dầu năm 1990, 33 U.S.C § 2713.

Nếu quý vị có thắc mắc về việc nộp đơn kiện, quý vị có thể chọn lựa liên lạc với một luật sư. Quý vị (hoặc luật sư của quý vị) cũng có thể tham khảo ý kiến Luật Sư Tư Vấn Tập Thể tại (855) 359-2327 hoặc classcounseloffice@mdl2179psc.com.

Để biết thêm thông tin về việc cách nộp yêu cầu bồi thường OPA cho BP hãy truy cập www.bp.com/claims hoặc gọi 1-855-687-2631.

Để biết thêm thông tin về cách nộp yêu cầu bồi thường cho Quỹ Tín Thác Trách Nhiệm Sự Cố Tràn Dầu liên bang, vào http://www.uscg.mil/npfc/Claims/default.asp. Nếu quý vị quyết định nộp cho Quỹ Tín Thác Trách Nhiệm Sự Cố Tràn Dầu liên bang thay vì nộp đơn khởi kiện, quý vị phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy Định Liên Bang liên quan đến việc đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

45. Nếu tôi là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, làm thế nào để biết liệu tôi có nên nộp một Yêu Cầu Bồi Thường cho Chương Trình Hòa Giải hoặc cho Cơ sở OPA mới của BP?

Chúng tôi không thể tư vấn cho quý vị cách tiến hành với quyết định này. Tuy nhiên, nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế và quý vị chấp nhận một khoản thanh toán của Chương Trình Hòa Giải, quý vị không thể nộp một Yêu Cầu Bồi Thường cho Cơ sở OPA của BP cho những thiệt hại tương tự hoặc vì bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường Được Giải Trừ nào. Để được trợ giúp thêm với thắc mắc này, quý vị có thể liên lạc với Luật Sư Tư Vấn Trưởng Tập Thể và Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế bằng e-mail tại ClassCounselOffice@mdl2179psc.com hoặc gọi điện theo số 1-855-359-2327.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

IV. PHẢN ĐỐI PHƯƠNG ÁN HÒA GIẢI

46. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thích các điều khoản của Phương Án Hòa Giải?

Hạn chót để nộp Phản Đối đối với Thỏa Thuận Hòa Giải đã qua vào ngày 7 tháng 9, 2012. Hạn chót để rút khỏi Thỏa Thuận Hòa Giải là ngày 1 tháng 11, 2012. Lúc này đã quá trễ để phản đối hoặc rút lui.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

V. TÓM TẮT LOẠI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRONG PHƯƠNG ÁN HÒA GIẢI

47. Chương Trình Đền Bù Hải Sản là gì?

Chương trình Đền Bù Hải Sản bao gồm các thiệt hại của Ngư Dân Thương Mại, Thủy Thủ Hải Sản, hoặc Chủ Sở Hữu Tàu Hải Sản đã sở hữu, vận hành, cho thuê, hoặc làm việc trên một con tàu là Nhà Thuyền trong Khu Vực Bờ Vịnh tại bất kỳ thời gian nào từ ngày 20 Tháng 4 năm 2010 đến ngày 16 Tháng 4 năm 2012, hoặc đã đưa Hải sản lên bờ trong Khu Vực Bờ Vịnh tại bất kỳ thời gian nào từ ngày 20 Tháng 4 năm 2009 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012. Ngoài ra, chương trình bao gồm thiệt hại của Người Thuê Đất Nuôi Hàu và Chủ Sở Hữu Hạn Ngạch Đánh Cá Cá Nhân (“IFQ”). Chương Trình Đền Bù Hải Sản không áp dụng cho các yêu cầu bồi thường liên quan đến việc câu, chế biến, bán, đánh bắt, hoặc thu hoạch cá mòi (hoặc "pogy").

Lưu ý: Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1, 2013.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2015)

(trở về phần đầu)

48. Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Kinh Tế là gì?

Thiệt Hại Kinh Tế là một tổn thất lợi nhuận, thu nhập, hoặc tiền kiếm được của Thể Nhân hoặc các Chủ Thể là kết quả của Sự Cố Deepwater Horizon. Thiệt Hại Kinh Tế không bao gồm tổn thất lợi nhuận hoặc tiền kiếm được hoặc thương tích liên quan đến các loại thiệt hại khác.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

49. Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Phương Tiện Sinh Sống là gì?

Thiệt Hại Phương Tiện Sinh Sống là một tổn thất Phương Tiện Sinh Sống sử dụng tài nguyên thiên nhiên phát sinh từ Sự Cố Deepwater Horizon. Điều này bao gồm thiệt hại phải chịu đựng bởi các Thể Nhân đánh cá hoặc săn bắn để thu hoạch, đánh bắt, trao đổi, tiêu thụ, hoặc buôn bán tài nguyên thiên nhiên Vịnh Mexico (bao gồm cả Hải Sản và Trò Chơi) theo truyền thống hay phong tục, để duy trì chế độ ăn uống cơ bản cá nhân hoặc gia đình của họ, an ninh kinh tế, chỗ ở, công cụ, hoặc nhu cầu quần áo và những người dựa vào nguồn tài nguyên làm Phương Tiện Sinh Sống đã bị giảm bớt hoặc hạn chế do Sự Cố Deepwater Horizon.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

50. Yêu Cầu Bồi Thường Thanh Toán Chương Trình VoO là gì?

Loại yêu cầu bồi thường này giải quyết thiệt hại của các Thể Nhân hoặc Chủ Thể đã đăng ký tàu tham gia với BP trong Chương Trình Cơ Hội Hỗ Trợ Tàu Bè ("VoO"), thực hiện một Thỏa Thuận Thuê Tàu Chính VoO với BP, Lawson, USMS, USES, DRC, hoặc bất kỳ nhà thầu phụ nào của BP là Người thuê, và đã hoàn thành chương trình đào tạo ban đầu VoO. Người tham gia VoO có thể nộp Yêu Cầu Bồi Thường Thanh Toán Chương Trình VoO bất kể họ có được gửi hoặc yêu cầu thực hiện công việc theo chương trình.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

51. Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè là gì?

Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè là một yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất với một tàu do Sự Cố Deepwater Horizon hoặc các hoạt động phản ứng dọn sạch nhất định, bao gồm chi phí thay thiết bị hoặc dụng cụ thêm vào tàu như một phần của hoạt động phản ứng.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

52. Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển là gì?

Cá Nhân và các Chủ Thể sở hữu hoặc cho thuê bất động sản ven biển hoặc có tàu nằm ở Khu Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển bất kỳ thời gian nào từ ngày 20 tháng 4 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 có thể nộp Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển cho thiệt hại tài sản đó.

Ngoài ra, chủ sở hữu bất động sản hoặc tài sản cá nhân nằm trong Khu Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển bị thiệt hại liên quan đến hoạt động phản ứng dọn sạch Sự Cố Deepwater Horizon có thể nộp yêu cầu bồi thường cho thiệt hại vật chất bất động sản hoặc tài sản cá nhân.

Để xem tài sản của quý vị có nằm trong Khu Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển không, nhấp vào đây để xem Bản Đồ Khu Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển. Về bản thân, việc bao gồm trong Khu Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển không có nghĩa là quý vị hội đủ điều kiện cho phúc lợi đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

53. Thiệt Hại Bán Bất Động Sản là gì?

Thiệt Hại Bán Bất Động Sản là tổn thất lợi nhuận của người bán tài sản nhà ở nằm trong một khu vực địa lý cụ thể, người bán tài sản của họ ở mức giá thấp hơn vì Sự Cố Deepwater Horizon. Để hội đủ điều kiện nộp yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Bán Bất Động Sản, người yêu cầu bồi thường phải sở hữu tài sản vào ngày 20 Tháng 4 năm 2010, và việc bán tài sản phải đóng lại từ ngày 21 tháng 4 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. Nếu hợp đồng mua bán được thực hiện trước ngày 21 tháng 4 năm 2010, giá bán bất động sản phải bị giảm xuống vì Sự Cố Deepwater Horizon. Bán Bất Động Sản không bao gồm việc chuyển từ người thuê thành người cho thuê như một phần của nhà bị tịch thu hoặc một quy trình tương tự.

Để xem tài sản của quý vị có nằm trong Khu Đền Bù Bất Động Sản không, nhấp vào đâyđể xem Bản Đồ Khu Đền Bù Bất Động Sản. Về bản thân, việc bao gồm trong Khu Đền Bù Bất Động Sản không có nghĩa là quý vị hội đủ điều kiện cho phúc lợi đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

54. Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Đất Ngập là gì?

Cá nhân và Các Chủ thể sở hữu bất động sản vùng đất ngập nằm ở một số khu vực địa lý tại bất kỳ thời gian nào từ ngày 20 tháng 4 năm 2010 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012, có thể nộp yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Đất Ngập. Nếu quý vị có tài sản nằm trong Khu Đền Bù Bất Động Sản Vùng Đất Ngập, quý vị có thể nhận được một khoản Thanh Toán Hòa Giải phụ thuộc vào việc liệu bất động sản có được coi là dính dầu hoặc không dính dầu và diện tích là bao nhiêu.

Ngoài ra, chủ sở hữu bất động sản hoặc tài sản cá nhân nằm trong Khu Đền Bù Bất Động Sản Vùng Đất Ngập bị thiệt hại vật chất liên quan đến hoạt động phản ứng dọn sạch Sự Cố Deepwater Horizon có thể nộp yêu cầu bồi thường cho thiệt hại vật chất đối với bất động sản hoặc tài sản cá nhân đó.

Để xem tài sản của quý vị có nằm trong Khu Đền Bù Bất Động Sản Vùng Đất Ngập không, nhấp vào đây để xem Bản Đồ Khu Đền Bù Bất Động Sản Vùng Đất Ngập. Về bản thân, việc bao gồm trong Khu Đền Bù Bất Động Sản Vùng Đất Ngập không có nghĩa là quý vị hội đủ điều kiện cho phúc lợi đó.

Quý vị phải nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Đất Ngập để nhận được phúc lợi theo loại này.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

VI. QUẢN LÝ PHƯƠNG ÁN HÒA GIẢI

55. Tôi có phải nộp Yêu Cầu Bồi Thường để nhận được một khoản Thanh Toán Hòa Giải không?

Có. Bất kể trước đó quý vị đã nộp yêu cầu bồi thường cho BP hay GCCF hay chưa, quý vị phải nộp yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải để yêu cầu bất kỳ khoản Thanh Toán Hòa Giải nào mà quý vị có thể đủ điều kiện. Nhấp vào đây để chuyển đến Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách nộp yêu cầu bồi thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

56. Quy trình đánh giá các Yêu Cầu Bồi Thường được nộp để thanh toán theo Thỏa Thuận Hòa Giải là gì?

Thỏa Thuận Hòa Giải đã thiết lập Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Án Giám Sát Deepwater Horizon mới ("Chương Trình Hòa Giải"), thay thế Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Bờ Vịnh ("GCCF") và Quá Trình Chuyển Đổi hoạt động dưới sự giám sát của Tòa án trong thời gian chuyển tiếp giữa lúc đóng cửa GCCF và khai trương Chương Trình Hòa Giải. Tòa đã chỉ định một số Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường có trách nhiệm xem xét yêu cầu bồi thường đã nộp cho Chương Trình Hòa Giải mới căn cứ theo Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường được mô tả trong Thỏa Thuận Hòa Giải, để xác định liệu các yêu cầu bồi thường có hội đủ điều kiện thanh toán, và nếu như vậy, số tiền Thanh Toán Hòa Giải là bao nhiêu.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

57. Các quy tắc để xử lý và thanh toán yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Hòa Giải có khác hơn so với Quá Trình Chuyển Đổi và GCCF không?

Có. Các Bên đã đàm phán một hệ thống quy định, nghi thức, yêu cầu đủ điều kiện, và phương pháp tính toán hoàn toàn mới để sử dụng trong Chương Trình Hòa Giải, tất cả đều được quy định trong Thỏa Thuận Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

58. Nếu Chương Trình Hòa Giải từ chối yêu cầu bồi thường của tôi hoặc tôi không thích quyết định bồi thường của mình, thì tôi có thể nộp yêu cầu bồi thường cho quy trình OPA của BP hoặc kiện BP hay không?

Điều đó còn phụ thuộc vào việc quý vị là ai và quý vị muốn nộp loại yêu cầu bồi thường gì. Chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ sự tư vấn pháp lý nào về các quyền của quý vị. Quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư của quý vị hoặc liên hệ Luật Sư Tư Vấn Tập Thể nếu quý vị có thắc mắc. Chúng tôi có thể cho quý vị biết các quy tắc cơ bản:

 1. Nếu quý vị là thành viên Tập Thể được xác định theo Thỏa Thuận Hòa Giải và muốn nộp yêu cầu bồi thường được điều chỉnh bởi Thỏa Thuận Hòa Giải, quý vị không thể đến với quy trình OPA của BP hoặc nộp đơn kiện BP sau khi Chương Trình Hòa Giải bác yêu cầu bồi thường của quý vị hoặc bồi thường cho quý vị thấp hơn số tiền quý vị muốn được bồi thường, trừ phi quý vị đã rút lui đúng hạn ra khỏi Thỏa Thuận Hòa Giải.
 2. Nếu quý vị là thành viên Tập Thể, đã rút lui đúng hạn ra khỏi Thỏa Thuận Hòa Giải, hoặc muốn yêu cầu bồi thường "Được Bảo Lưu Rõ Ràng" đối với Tập Thể theo Phần 38.67 của Thỏa Thuận Hòa Giải (hoặc được thỏa thuận khác bởi các Bên và được Tòa phê duyệt), thì quý vị có thể đến quy trình OPA của BP hoặc khởi kiện nếu pháp luật cho phép. Nhấp vào đây để biết mô tả về Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 2, 2013.)

(trở về phần đầu)

A. CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GCCF VÀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

59. Chương Trình Hòa Giải khác biệt như thế nào với Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của BP, Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Bờ Vịnh (GCCF), Quá Trình Chuyển Đổi và Quá Trình Yêu Cầu Bồi Thường OPA của BP?

Ngay sau Sự Cố, căn cứ Đạo Luật Ô Nhiễm Dầu, BP đã thiết lập một quy trình tiếp nhận các yêu cầu bồi thường nhất định phát sinh từ Sự Cố Deepwater Horizon. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2010, BP đã chuyển giao trách nhiệm để xử lý các yêu cầu bồi thường cá nhân và doanh nghiệp cho GCCF.

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2012, sau khi các Bên đã đi đến Thỏa Thuận Nguyên Tắc, Tòa đã ra lệnh cho Quá Trình Chuyển Đổi xử lý yêu cầu bồi thường cho đến khi Chương Trình Hòa Giải mới được thành lập. Quá Trình Chuyển Đổi đã lượng định những yêu cầu bồi thường theo các thể thức và phương pháp tương tự như GCCF, với những thay đổi nhất định được mô tả trong Lệnh Chuyển Đổi, mà quý vị có thể đọc bằng cách nhấp vào đây.

Quá Trình Chuyển Đổi đã được đóng lại khi Chương Trình Hòa Giải mở vào ngày 04 tháng 6 năm 2012; tại thời điểm đó, Chương Trình Hòa Giải sẽ bắt đầu chấp nhận yêu cầu bồi thường và xử lý chúng căn cứ theo các điều khoản của Thỏa Thuận Hòa Giải.

Bởi vì Phương Án Hòa Giải không giải quyết được tất cả các yêu cầu bồi thường tư nhân chống lại BP về Sự Cố Deepwater Horizon, BP cũng đã thiết lập một Quá Trình Yêu Cầu Bồi Thường OPA mới để xử lý các yêu cầu bồi thường nào bị loại trừ khỏi Phương Án Hòa Giải hoặc người yêu cầu bồi thường không phải là thành viên tập thể hoặc quyết định Rút Lui khỏi Phương Án Hòa Giải. Để biết thêm thông tin về việc cách nộp yêu cầu bồi thường OPA cho BP hãy truy cập www.bp.com/claims hoặc gọi 1-855-687-2631.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

60. GCCF có vẫn chấp nhận Yêu Cầu Bồi Thường không?

Không. Bây giờ Chương Trình Giải Quyết Do Tòa Án Giám Sát Deepwater Horizon mới là cơ quan nhận bồi thường. Nhấp vào đây để chuyển đến Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách nộp yêu cầu bồi thường.

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

61. Có phải Kenneth Feinberg phụ trách quá trình yêu cầu bồi thường Hòa Giải?

Không. Ông Feinberg sẽ không được tham gia Chương Trình Hòa Giải. Tòa đã chỉ định một Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, ông Patrick Juneau, để giám sát Chương Trình Hòa Giải.

(Nhấp vào đây để chuyển đến Các Câu Hỏi Thường Gặp giải thích những người phụ trách Chương Trình Hòa Giải).

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

62. Tôi có thể tham gia Chương Trình Hòa Giải nếu tôi đã nhận một khoản thanh toán trực tiếp từ BP?

Có. Nếu quý vị nhận được một khoản thanh toán trực tiếp từ BP trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường của BP trước thời hạn của GCCF, và sau đó quý vị không ký kết Giấy Giải Trừ và Thỏa Thuận Không Kiện của GCCF, và quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, thì quý vị có thể tham gia vào Chương Trình Hòa Giải.

Nếu tại bất kỳ điểm nào quý vị đã ký kết Giấy Giải Trừ và Thỏa Thuận Không Kiện của GCCF (mà không phải chỉ giới hạn riêng cho yêu cầu bồi thường tổn thương cơ thể), quý vị chỉ đủ điều kiện để nộp yêu cầu bồi thường Thanh Toán Chương Trình Cơ Hội Hỗ Trợ Tàu Bè ("VoO") hoặc yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè trong Chương Trình Hòa Giải. Tuy nhiên, nếu quý vị đã ký kết Giấy Giải Trừ và Thỏa Thuận Không Kiện của GCCF chỉ giới hạn cho yêu cầu bồi thường tổn thương cơ thể, và quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, thì quý vị có thể tham gia đầy đủ Chương Trình Hòa Giải.

Nếu quý vị đáp ứng điều kiện nhận tiền thanh toán theo Chương Trình Hòa Giải, số tiền thanh toán trước đó của quý vị nhận từ BP và GCCF có thể được khấu trừ vào khoản Thanh Toán Hòa Giải của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

63. Tôi có thể tham gia Chương Trình Hòa Giải nếu tôi đã nhận một khoản thanh toán từ Quỹ Phục Hồi Bất Động Sản?

Có, nếu quý vị đã nhận được một khoản thanh toán từ Quỹ Phục Hồi Bất Động Sản, và sau đó quý vị không ký kết Giấy Giải Trừ và Thỏa Thuận Không Kiện của GCCF, và quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, thì quý vị có thể tham gia Chương Trình Hòa Giải.

Nếu tại bất kỳ điểm nào quý vị đã ký kết Giấy Giải Trừ và Thỏa Thuận Không Kiện của GCCF (mà không phải chỉ giới hạn riêng cho yêu cầu bồi thường tổn thương cơ thể), quý vị chỉ đủ điều kiện để nộp yêu cầu bồi thường Thanh Toán Chương Trình Cơ Hội Hỗ Trợ Tàu Bè ("VoO") hoặc yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè trong Chương Trình Hòa Giải. Tuy nhiên, nếu quý vị đã ký kết Giấy Giải Trừ và Thỏa Thuận Không Kiện của GCCF chỉ giới hạn cho yêu cầu bồi thường tổn thương cơ thể, và quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, thì quý vị có thể tham gia đầy đủ Chương Trình Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

64. Tôi đã được GCCF thanh toán. Tôi có thể tham gia Chương Trình Hòa Giải này không?

Nếu khoản thanh toán quý vị nhận được từ GCCF là khoản "thanh toán tạm ứng khẩn cấp" hoặc khoản "thanh toán tạm thời" (tức là quý vị đã không ký kết Giấy Giải Trừ và Thỏa Thuận Không Kiện Cuối Cùng), và quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, thì quý vị có thể tham gia Chương Trình Hòa Giải. Nếu quý vị đã nhận khoản "Thanh Toán Cuối Cùng" hoặc "Thanh Toán Nhanh" và quý vị đã ký kết Giấy Giải Trừ và Thỏa Thuận Không Kiện, quý vị chỉ có thể nộp một yêu cầu bồi thường Thanh Toán Chương Trình Cơ Hội Hỗ Trợ Tàu Bè ("VoO") hoặc yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè trong Chương Trình Hòa Giải. Tuy nhiên, nếu quý vị đã được GCCF thanh toán và quý vị đã ký kết Giấy Giải Trừ và Thỏa Thuận Không Kiện chỉ giới hạn cho yêu cầu bồi thường tổn thương cơ thể, và quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, thì quý vị có thể tham gia đầy đủ Chương Trình Hòa Giải.

Nếu quý vị đáp ứng điều kiện nhận tiền thanh toán theo Chương Trình Hòa Giải, số tiền thanh toán trước đó của quý vị nhận từ GCCF có thể được khấu trừ vào khoản Thanh Toán Hòa Giải của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

65. Trước đây tôi đã nộp yêu cầu bồi thường cho GCCF, nhưng đã bị phủ nhận hoặc từ chối. Tôi có thể tham gia Hòa Giải không?

Có, nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, Hơn nữa, việc GCCF từ chối hoặc bác bỏ yêu cầu bồi thường của quý vị không thể được đưa ra để chống lại quý vị trong khi lượng định yêu cầu bồi thường của quý vị trong Chương Trình Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

66. Tôi có một đề nghị từ GCCF đã hết hạn. Tôi có thể tham gia Phương Án Hòa Giải không?

Có, nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, Để tham gia, quý vị phải nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải. Nhấp vào đây để chuyển đến Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách nộp yêu cầu bồi thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

67. Tôi vẫn có thể nhận một khoản "Thanh Toán Nhanh"?

Không, GCCF đã đóng cửa và hạn chót nhận khoản Thanh Toán Nhanh đã qua. Bây giờ quý vị có thể nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Giải Quyết. Tất cả các thông tin, hồ sơ, và dữ liệu liên quan đến yêu cầu bồi thường của quý vị mà trước đó quý vị đã nộp cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi đều đã được chuyển sang Chương Trình Giải Quyết, nhưng Chương Trình Giải Quyết sẽ không bắt đầu xem xét hồ sơ của quý vị trừ khi và cho đến khi quý vị nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Giải Quyết. Nhấp vào đâyđể chuyển đến Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách nộp yêu cầu bồi thường.

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

68. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn có một yêu cầu bồi thường đang chờ giải quyết với GCCF. Yêu cầu bồi thường của tôi bây giờ ở đâu?

GCCF đã đóng cửa. Nếu quý vị đã có một yêu cầu bồi thường đang chờ giải quyết với GCCF, nó đã được chuyển giao cho Quá Trình Chuyển Đổi vào ngày 8 tháng 3 năm 2012 và sau đó được chuyển giao cho Chương Trình Giải Quyết vào ngày 4 tháng 6 năm 2012.

Bây giờ quý vị có thể nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Giải Quyết. Tất cả các thông tin, hồ sơ, và dữ liệu liên quan đến yêu cầu bồi thường của quý vị mà trước đó quý vị đã nộp cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi đều đã được chuyển sang Chương Trình Giải Quyết, nhưng Chương Trình Giải Quyết sẽ không bắt đầu xem xét hồ sơ của quý vị trừ khi và cho đến khi quý vị nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Giải Quyết. Nhấp vào đâyđể chuyển đến Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách nộp yêu cầu bồi thường.

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

69. Tôi đã có một đề nghị đang chờ giải quyết từ GCCF khi Quá Trình Chuyển Đổi được mở và tôi chấp nhận thanh toán 60% mà Quá Trình Chuyển Đổi đề nghị. Tôi cần phải làm gì bây giờ?

Nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể, quý vị có thể nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải. Tất cả các thông tin, hồ sơ, và dữ liệu liên quan đến yêu cầu bồi thường của quý vị mà trước đó quý vị đã nộp cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi đều đã được chuyển sang Chương Trình Hòa Giải, nhưng Chương Trình Hòa Giải sẽ không bắt đầu xem xét hồ sơ của quý vị trừ khi và cho đến khi quý vị nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải. Nhấp vào đây để chuyển đến Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách nộp yêu cầu bồi thường.

Sau khi Chương Trình Hòa Giải đã xem xét yêu cầu bồi thường của quý vị, quý vị sẽ nhận được khoản Thanh Toán Hòa Giải của mình trừ đi bất kỳ số tiền nào đã được chi trả trong Quá Trình Chuyển Đổi hoặc 40% còn lại trong đề nghị GCCF của mình, tùy theo số tiền nào lớn hơn, để đổi lại việc thực hiện một giấy giải trừ.

Nếu quý vị không muốn nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải, quý vị có thể chọn nhận 40% còn lại trong đề nghị GCCF của mình để đổi lại việc quý vị ký kết một giấy giải trừ. Nếu quý vị chọn lựa chọn này, quý vị sẽ từ bỏ quyền đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường và yêu cầu bồi thường bổ sung nào.

Nếu quý vị chọn Rút Lui khỏi chương trình Hòa Giải, hoặc nếu quý vị không phải là Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, quý vị có thể chọn nhận 40% còn lại trong đề nghị GCCF của quý vị trực tiếp từ BP bằng cách truy cập www.bp.com/claims hoặc bằng cách gọi số 1-855-687-2631.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 3, 2013.)

(trở về phần đầu)

70. Tôi có thể yêu cầu khoản Thanh Toán 40% của mình bằng cách nào?

Nếu quý vị là Thành Viên Tập Thể Kinh Tế và quý vị chưa Rút Lui, quý vị có thể thực hiện một trong những việc sau đây:

(1) Gọi số 1-800-353-1262. Cung cấp số GCCF của quý vị cho Chuyên Viên Đánh Giá Yêu Cầu Bồi Thường, và cho biết rằng quý vị yêu cầu số dư 40% của Đề Nghị Thanh Toán Cuối Cùng của quý vị từ GCCF/Quá Trình Chuyển Đổi;

(2) Email cho chúng tôi tại Questions@DHECC.com. Cung cấp tên, số GCCF của quý vị, và cho biết rằng quý vị yêu cầu số dư 40% của Đề Nghị Thanh Toán Cuối Cùng từ GCCF/Quá Trình Chuyển Đổi; hoặc

Vui lòng lưu ý rằng việc nhận khoản thanh toán 40% đòi hỏi phải ký giấy giải trừ.

Nếu quý vị là Thành Viên Tập Thể Kinh Tế và quý vị đã rút lui, quý vị nên liên hệ với BP để yêu cầu thanh toán 40%. Quý vị có thể truy cập www.bp.com/claims hoặc gọi số 1-855-687-2631.

Nếu quý vị không phải là Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, quý vị nên liên hệ với BP để yêu cầu thanh toán 40%. Quý vị có thể truy cập www.bp.com/claims hoặc gọi số 1-855-687-2631.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 8 năm 2015.)

(trở về phần đầu)

71. Tôi đã có một yêu cầu bồi thường đang chờ giải quyết với GCCF và nó đã được chuyển giao cho Quá Trình Chuyển Đổi, nhưng tôi chưa nhận được đề nghị. Chuyện gì đã xảy ra cho yêu cầu bồi thường của tôi?

GCCF và Quá Trình Chuyển Đổi GCCF đã đóng cửa. Nếu quý vị đã có một yêu cầu bồi thường đang chờ giải quyết với GCCF, nó đã được chuyển giao cho Quá Trình Chuyển Đổi vào ngày 8 tháng 3 năm 2012 và sau đó được chuyển giao cho Chương Trình Giải Quyết vào ngày 4 tháng 6 năm 2012.

Bây giờ quý vị có thể nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Giải Quyết. Tất cả các thông tin, hồ sơ, và dữ liệu liên quan đến yêu cầu bồi thường của quý vị mà trước đó quý vị đã nộp cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi đều đã được chuyển sang Chương Trình Giải Quyết, nhưng Chương Trình Giải Quyết sẽ không bắt đầu xem xét hồ sơ của quý vị trừ khi và cho đến khi quý vị nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Giải Quyết. Nhấp vào đâyđể chuyển đến Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách nộp yêu cầu bồi thường.

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

72. Nếu tôi không yêu cầu Tái Thẩm đề nghị của tôi trong 30 ngày, điều đó có ngăn tôi Rút Lui khỏi Phương Án Hòa Giải?

Hạn chót để Thành Viên Tập Thể Kinh Tế Rút Lui khỏi Chương Trình Hòa Giải đã hết hạn và các yêu cầu Rút Lui khỏi chương trình hòa giải sẽ không được chấp nhận. Nếu quý vị không xin Tái Thẩm trong vòng 30 ngày, sau này quý vị sẽ không thể kháng nghị hay phản đối số tiền của đề nghị đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

73. Phần 4.4.8 của Thỏa Thuận Hòa Giải (và Phần 18 của Giải Trừ Cá Nhân) cho phép các Thành Viên Tập Thể sáu tháng từ ngày “thanh toán ban đầu” để đưa ra Yêu Cầu Bồi Thường bổ sung với Chương Trình Hòa Giải. Tôi quyết định ngày thanh toán ban đầu như thế nào?

Chương Trình Hòa Giải diễn giải “thanh toán ban đầu” nghĩa là ngày thanh toán đầu tiên (ngay cả khi, vì một lý do nào đó, chi phiếu cần được phát hành lại) hoặc ngày chuyển giao. Để tiện thực hiện và trao đổi, chúng tôi sẽ tính “sáu tháng” là 180 ngày.

Những người yêu cầu bồi thường nào đã được Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường thanh toán theo một yêu cầu bồi thường phải nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường nào khác mà họ muốn thực hiện trong vòng 180 ngày sau ngày có khoản thanh toán đầu tiên, nhưng không trễ hơn hạn chót nộp yêu cầu bồi thường cuối cùng là ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2015)

(trở về phần đầu)

74. Tôi đã nhận một "thanh toán hỗ trợ khẩn cấp" hoặc "thanh toán tạm thời" từ GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi. Tôi có thể nhận thêm bao nhiêu từ Chương Trình Hòa Giải?

Chương Trình Hòa Giải sẽ đánh giá yêu cầu bồi thường của quý vị theo một bộ hệ thống quy định, nghi thức, yêu cầu đủ điều kiện, và phương pháp tính toán hoàn toàn mới được đàm phán giữa các Bên trong Phương Án Hòa Giải, vì vậy có khả năng quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận tiền Thanh Toán Hòa Giải ngoài các khoản thanh toán mà quý vị đã nhận được từ GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi. Số tiền Thanh Toán Hòa Giải của quý vị phụ thuộc vào loại yêu cầu bồi thường mà quý vị có đủ điều kiện nhận và hoàn cảnh riêng của yêu cầu bồi thường của quý vị. Số tiền Thanh Toán Hòa Giải của quý vị có thể bị giảm một khoản tiền bằng số tiền "thanh toán tạm ứng khẩn cấp" hoặc "thanh toán tạm thời" từ GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

75. Quá Trình Chuyển Đổi đã cho tôi một đề nghị, nhưng tôi chưa chấp nhận thanh toán 60%. Bây giờ tôi có những lựa chọn gì?

Tất cả các đề nghị của Quá Trình Chuyển Đổi hiện đã hết hạn và không thể chấp nhận. Nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể, quý vị có thể nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải.

Tất cả các thông tin, hồ sơ, và dữ liệu liên quan đến yêu cầu bồi thường của quý vị mà trước đó quý vị đã nộp cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi đều đã được chuyển sang Chương Trình Hòa Giải, nhưng Chương Trình Hòa Giải sẽ không bắt đầu xem xét hồ sơ của quý vị trừ khi và cho đến khi quý vị nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải. Nhấp vào đây để chuyển đến Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách nộp yêu cầu bồi thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

B. CHƯƠNG TRÌNH HÒA GIẢI DO TÒA GIÁM SÁT

76. Chương Trình Hòa Giải là gì?

Tòa đã thiết lập một Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Giám Sát để xem xét và thanh toán các yêu cầu bồi thường đủ tiêu chuẩn được thực hiện bởi các cá nhân và doanh nghiệp là thành viên của Tập Thể Kinh Tế. Một Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ giám sát Chương Trình Hòa Giải và báo cáo cho Tòa về Chương Trình.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

77. Khi nào Chương Trình Hòa Giải sẽ mở ra và bắt đầu chấp nhận các Yêu Cầu Bồi Thường?

Chương Trình Hòa Giải hiện đã mở ra và đang chấp nhận các yêu cầu bồi thường. Nhấp vào đây để xem Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách nộp yêu cầu bồi thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

78. Ai là Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường?

Tòa đã bổ nhiệm Patrick Juneau là Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

79. Vai trò của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường trong Hòa Giải này là gì?

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý Thỏa Thuận Hòa Giải theo các điều khoản đã thỏa thuận của các Bên, lãnh đạo Chương Trình Hòa Giải, giám sát Các Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, báo cáo cho các Bên và Tòa, và tham gia Ban Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

80. Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường là ai?

Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường được Tòa chỉ định để đánh giá và xử lý các yêu cầu bồi thường theo Thỏa Thuận Hòa Giải, dưới sự giám sát của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường. Hiện nay, họ gồm có các công ty The Garden City Group Inc., BrownGreer PLC, PricewaterhouseCoopers, và Postlethwaite & Netterville. Có thể có thêm các Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường trong tương lai, nhưng họ sẽ phải được sự đồng ý của các Bên hoặc sự chấp thuận của Tòa.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

81. Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường làm gì?

Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường tham gia việc xử lý và thanh toán Yêu Cầu Bồi Thường đã nộp cho Chương Trình Hòa Giải. Họ xác định xem yêu cầu bồi thường có hội đủ điều kiện thanh toán và, nếu như thế, họ sẽ tính số tiền Thanh Toán Hòa Giải theo Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường được mô tả trong Thỏa Thuận Hòa Giải. Họ cũng trợ giúp người yêu cầu bồi thường với hội đồng và nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của họ.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

82. Ai quyết định tôi sẽ nhận được một khoản Thanh Toán Hòa Giải?

Một khi quý vị nộp một yêu cầu bồi thường, Chương Trình Hòa Qiải, thông qua việc xử lý yêu cầu bồi thường của Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, sẽ xác định xem quý vị có hội đủ tiêu chuẩn để nhận một khoản Thanh Toán Hòa Giải bằng cách sử dụng các Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường được quy định trong Thỏa Thuận Hòa Giải. Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn, Chương Trình Hòa Giải, thông qua các Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, sẽ phát hành (các) khoản Thanh Toán Hòa Giải của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

83. Làm thế nào để Chương Trình Hòa Giải xác định tôi đủ tiêu chuẩn để nhận một khoản Thanh Toán Hòa Giải?

Chương Trình Hòa Giải sẽ xử lý yêu cầu bồi thường của quý vị phù hợp với Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường đã được chấp thuận bởi Tòa án trong trường hợp này. Có các Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường riêng biệt và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường riêng biệt cho mỗi Loại Thiệt Hại trong Phương Án Hòa Giải. Một trong các Loại Thiệt Hại, Thiệt Hại Kinh Tế, được chia ra thêm thành năm loại. Quý vị có thể nhấp vào các liên kết sau đây để xem Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường đối với từng Loại Thiệt Hại:

(Cập nhật lần cuối vào ngày 21 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

84. Ai thanh toán cho Chương Trình Hòa Giải?

BP chịu trách nhiệm thanh toán cho Chương Trình Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

85. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường có báo cáo cho BP không? Các Nguyên đơn?

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường báo cáo cho Tòa. Theo Thỏa Thuận Hòa Giải, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường được yêu cầu phải cung cấp thông tin về tiến độ và tình trạng của Chương Trình Hòa Giải cho BP và các Nguyên đơn. Tòa có thể, theo quyết định riêng, yêu cầu báo cáo hoặc thông tin từ Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và/hoặc các Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường phải có trách nhiệm báo cáo hoặc cung cấp thông tin cho Tòa, trừ khi Tòa có chỉ đạo khác.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

86. Nếu có một vấn đề với cách Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường hoặc Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đang thực hiện nhiệm vụ tương ứng của họ?

Một Ban Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã được thiết lập để xem xét và cố gắng giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh liên quan đến Chương Trình Hòa Giải. Nếu một vấn đề không thể được giải quyết bởi Ban Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, nó sẽ được chuyển đến Tòa để giải quyết.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

87. Ai nằm trong Ban Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường?

Ban Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường bao gồm Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, một đại diện do BP chỉ định và một đại diện do Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế chỉ định.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

88. Chương Trình Hòa Giải sẽ hoạt động trong bao lâu?

Chương Trình Hòa Giải sẽ hoạt động cho đến khi yêu cầu bồi thường nộp cuối cùng đã được xử lý và kháng nghị cuối cùng đã được giải quyết. Sau khi Tòa quyết định những việc này đã xảy ra, Tòa sẽ ban hành một lệnh chấm dứt tại thời điểm đó và đóng cửa Chương Trình Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

VII. CÁC CÂU HỎI VỀ CÁCH NỘP MỘT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

A. Tính Hội Đủ Điều Kiện

89. Ai có thể nộp một yêu cầu đòi thanh toán từ Phương Án Hòa Giải?

Bất kỳ ai là Thành Viên Tập Thể Kinh Tế đều có thể nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải. Nhấp vào đây để xem Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách xác định liệu quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị có phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế hay không.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

90. Nếu tôi là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, tôi có phải nộp một yêu cầu bồi thường để nhận tiền thanh toán không?

Có.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 5 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

91. Làm thế nào tôi biết được tôi có phải là một thành viên Tập Thể Kinh Tế hay không?

Nhấp vào đây để xem Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách xác định liệu quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị có phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế hay không.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

92. Tôi có phải sống trong khu vực Bờ Vịnh mới được tham gia Phương Án Hòa Giải hay không?

Không, nhưng quý vị phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế mới được tham gia Phương Án Hòa Giải. Nhấp vào đây để xem Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách xác định liệu quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị có phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế hay không.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 5 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

93. Doanh nghiệp của tôi có đủ điều kiện nộp một yêu cầu bồi thường hay không?

Có, nếu doanh nghiệp của quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế. Nhấp vào đây để xem Các Câu Hỏi Thường Gặp về cách xác định liệu doanh nghiệp của quý vị có phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế hay không.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 5 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

B. Người Yêu Cầu Bồi Thường Chưa Thành Niên, Không Đủ Năng Lực và Quá Cố

94. Tôi có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường cho người yêu cầu bồi thường nay đã qua đời, chưa thành niên theo pháp luật tiểu bang, hoặc không đủ năng lực để đại diện bản thân mình hay không? Nếu có, thì bằng cách nào?

Có, nếu quý vị có quyền của người đại diện theo pháp luật của người yêu cầu bồi thường chưa thành niên, không đủ năng lực hoặc quá cố. Để nộp yêu cầu bồi thường thay cho một người yêu cầu bồi thường chưa thành niên, không đủ năng lực hoặc quá cố, quý vị phải nộp bằng chứng về thẩm quyền thay cho người yêu cầu bồi thường đó. Nhấp vào đường dẫn để xem các Mẫu Đơn mà quý vị có thể ký tên và đệ trình làm bằng chứng về thẩm quyền ký Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay cho một người yêu cầu bồi thường đăng ký chưa thành niên, không đủ năng lực hoặc quá cố. Để xem danh sách đầy đủ các tài liệu mà quý vị có thể nộp để chứng minh thẩm quyền ký Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay cho một một người yêu cầu bồi thường chưa thành niên, không đủ năng lực hoặc quá cố, nhấp vào đây. Mặc dù quý vị có thể gửi một tài liệu trong danh sách này làm bằng chứng về thẩm quyền ký Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay cho người yêu cầu bồi thường đó, quý vị có thể cần phải nộp bằng chứng bổ sung trước khi thanh toán. Tùy thuộc vào pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường đó hiện cư trú hoặc từng cư trú, quý vị có thể cần phải yêu cầu một tòa án chấp thuận Số Tiền Được Trao cho một yêu cầu bồi thường và cách thức phân phối số tiền đó, nếu yêu cầu bồi thường đó đủ điều kiện nhận thanh toán. Ngoài ra, nếu pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường đó hiện cư trú hoặc từng cư trú đòi hỏi, quý vị phải nộp một bản sao một tài liệu chính thức của tòa án chứng minh rằng quý vị có thẩm quyền ký Giấy Giải Trừ và hòa giải yêu cầu bồi thường thay cho người yêu cầu bồi thường đó. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ thông báo cho quý vị nếu quý vị cần yêu cầu tòa án chấp thuận hoặc nộp bằng chứng bổ sung về thẩm quyền hòa giải yêu cầu bồi thường thay cho người yêu cầu bồi thường đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

95. Người yêu cầu bồi thường "chưa thành niên" là gì?

Một người yêu cầu bồi thường chưa thành niên là một người chưa đạt đến độ tuổi thành niên trong tiểu bang nơi người đó cư trú. Độ tuổi trưởng thành là 21 ở Mississippi, Pennsylvania và Puerto Rico, 19 ở Alabama, hoặc Nebraska (trừ trường hợp người yêu cầu bồi thường đã kết hôn hoặc góa chồng/vợ và cư trú tại tiểu bang Alabama, và ở đó tuổi thành niên là 18), và 18 trong tất cả các tiểu bang khác.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

96. Người yêu cầu bồi thường “không đủ năng lực” là gì?

Một người yêu cầu bồi thường không đủ năng lực là một người thiếu năng lực hành vi để tự mình tham gia vào một hợp đồng theo pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường đó cư trú.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

97. Tôi phải nộp loại tài liệu gì để chứng minh rằng tôi có quyền ký Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay cho một người yêu cầu bồi thường nay đã quá cố, chưa thành niên, hoặc không đủ năng lực để đại diện bản thân mình?

Nhấp vào đường dẫn để xem các Mẫu Đơn mà quý vị có thể ký tên và đệ trình làm bằng chứng về thẩm quyền ký Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay cho một người yêu cầu bồi thường đăng ký chưa thành niên, không đủ năng lực hoặc quá cố. Để xem danh sách đầy đủ các tài liệu mà quý vị có thể nộp để chứng minh thẩm quyền ký Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay cho một một người yêu cầu bồi thường chưa thành niên, không đủ năng lực hoặc quá cố, nhấp vào đây. Mặc dù quý vị có thể gửi một tài liệu trong danh sách này làm bằng chứng về thẩm quyền ký Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay cho người yêu cầu bồi thường đó, quý vị có thể cần phải nộp bằng chứng bổ sung trước khi thanh toán. Tùy thuộc vào pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường đó hiện cư trú hoặc từng cư trú, quý vị có thể cần phải yêu cầu một tòa án chấp thuận Số Tiền Được Trao cho một yêu cầu bồi thường và cách thức phân phối số tiền đó, nếu yêu cầu bồi thường đó đủ điều kiện nhận thanh toán. Ngoài ra, nếu pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường đó hiện cư trú hoặc từng cư trú đòi hỏi, quý vị phải nộp một bản sao một tài liệu chính thức của tòa án chứng minh rằng quý vị có thẩm quyền ký Giấy Giải Trừ và hòa giải yêu cầu bồi thường thay cho người yêu cầu bồi thường đó. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ thông báo cho quý vị nếu quý vị cần yêu cầu tòa án chấp thuận hoặc nộp bằng chứng bổ sung về thẩm quyền hòa giải yêu cầu bồi thường thay cho người yêu cầu bồi thường đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

98. Các tài liệu tôi nộp để chứng minh rằng tôi có quyền ký Mẫu Đăng Ký hoặc Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường, thay cho một người yêu cầu bồi thường nay đã quá cố, chưa thành niên, hoặc không đủ năng lực để đại diện bản thân mình, liệu có đủ để tôi được thanh toán tiền yêu cầu bồi thường hay không? Nếu không, tôi sẽ phải làm gì để được thanh toán tiền yêu cầu bồi thường?

Một tài liệu quý vị nộp để để chứng minh thẩm quyền ký Mẫu Đăng Ký và Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay cho một một người yêu cầu bồi thường chưa thành niên, không đủ năng lực hoặc quá cố, là đủ để nhận tiền thanh toán cho một yêu cầu bồi thường tùy thuộc vào pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường đó cư trú. Pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường đó hiện cư trú hoặc từng cư trú có thể yêu cầu quý vị phải được một tòa án chấp thuận Số Tiền Được Trao và cách thức phân phối số tiền đó trước khi thanh toán yêu cầu bồi thường đó. Ngoài ra, nếu pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường đó hiện cư trú hoặc từng cư trú đòi hỏi, quý vị phải nộp một bản sao một tài liệu chính thức của tòa án chứng minh rằng người ký Giấy Giải Trừ có thẩm quyền hòa giải yêu cầu bồi thường thay cho người yêu cầu bồi thường đó. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ thông báo cho quý vị nếu quý vị cần yêu cầu tòa án chấp thuận hoặc nộp bằng chứng bổ sung về thẩm quyền hòa giải yêu cầu bồi thường thay cho người yêu cầu bồi thường đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

99. Ai có thể ký một Giấy Giải Trừ thay cho một người yêu cầu bồi thường nay đã quá cố, chưa thành niên, hoặc không đủ năng lực để đại diện bản thân mình?

Chỉ có một người có thẩm quyền hòa giải yêu cầu bồi thường theo pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường đó hiện cư trú hoặc từng cư trú thay cho người yêu cầu bồi thường đó mới được ủy quyền ký một Giấy Giải Trừ thay cho một người yêu cầu bồi thường nay đã quá cố, chưa thành niên, hoặc không đủ năng lực. Nếu quý vị ký một Giấy Giải Trừ thay cho một người yêu cầu bồi thường nay đã quá cố, chưa thành niên, hoặc không đủ năng lực, quý vị phải nộp bằng chứng rằng quý vị có thẩm quyền hòa giải yêu cầu bồi thường của người đó. Cho dù Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường trước đó đã chấp nhận bằng chứng về thẩm quyền ký Mẫu Đăng Ký hoặc Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường, quý vị vẫn có thể cần phải nộp bằng chứng bổ sung trước khi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường có thể chấp nhận Giấy Giải Trừ. Nếu pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường hiện cư trú hoặc từng cư trú đòi hỏi một tòa án chấp thuận một thỏa thuận hòa giải được thực hiện thay mặt cho một người yêu cầu bồi thường quá cố, chưa thành niên, hoặc không đủ năng lực, quý vị có thể cần phải được một tòa án bang ở tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường hiện cư trú hoặc từng cư trú chấp thuận thẩm quyền ký Giấy Giải Trừ thay cho người yêu cầu bồi thường đó. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ thông báo cho quý vị nếu quý vị cần yêu cầu tòa án chấp thuận hoặc nộp bằng chứng bổ sung về thẩm quyền hòa giải yêu cầu bồi thường thay cho người yêu cầu bồi thường đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

100. Tôi có phải xin tòa án chấp thuận một Giấy Giải Trừ và cách thức thanh toán một yêu cầu bồi thường nếu một người yêu cầu bồi thường nay đã quá cố, chưa thành niên, hoặc không đủ năng lực để đại diện bản thân mình hay không?

Nếu pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường hiện cư trú hoặc từng cư trú đòi hỏi một tòa án chấp thuận một thỏa thuận hòa giải được thực hiện thay mặt cho một người yêu cầu bồi thường quá cố, chưa thành niên, hoặc không đủ năng lực, quý vị có thể cần phải được một tòa án bang ở tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường hiện cư trú hoặc từng cư trú chấp thuận Số Tiền Được Trao và cách thức phân phối số tiền đó trước khi yêu cầu bồi thường có thể được thanh toán. Ngoài ra, nếu pháp luật tiểu bang nơi người yêu cầu bồi thường đó hiện cư trú hoặc từng cư trú đòi hỏi, quý vị phải nộp một bản sao một tài liệu chính thức của tòa án chứng minh rằng người ký Giấy Giải Trừ có thẩm quyền hòa giải yêu cầu bồi thường thay cho người yêu cầu bồi thường đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

101. Tôi có thể nộp yêu cầu bồi thường thay cho một doanh nghiệp không còn kinh doanh, giải thể, phá sản hay không?

Có, nếu quý vị là người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp đó. Khi quý vị nộp yêu cầu bồi thường cho doanh nghiệp thất bại, giải thể, phá sản của quý vị, quý vị sẽ phải cung cấp thông tin về sự thất bại hoặc giải thể doanh nghiệp của quý vị, bất kỳ thủ tục phá sản, và bất kỳ chủ nợ hoặc người nào khác nắm giữ quyền của doanh nghiệp của quý vị.

Nếu doanh nghiệp thất bại hoặc giải thể của quý vị hội đủ điều kiện nhận tiền Thanh Toán Hòa Giải, thì tiền thanh toán đó sẽ được trả cho quý vị, với tư cách người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp, hoặc trả cho chủ nợ của doanh nghiệp (bao gồm cả các cơ quan thuế của chính quyền), tùy theo Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xét thấy phù hợp. Nếu doanh nghiệp của quý vị đã bị tuyên bố phá sản, hoặc là chủ thể của một thủ tục phá sản đã mở và đang diễn ra, và hội đủ điều kiện nhận tiền Thanh Toán Hòa Giải, thì tiền Thanh Toán Hòa Giải sẽ được trả cho quý vị, với tư cách người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp, theo các quy định áp dụng của Bộ Luật Phá Sản Hoa Kỳ.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 5 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

C. Cách nộp một Yêu Cầu Bồi Thường

102. Tôi có thể nộp loại Yêu Cầu Bồi Thường nào trong Chương Trình Giải QUyết?

Phương Án Giải Quyết tạo ra tám loại yêu cầu bồi thường, gọi là các Loại Thiệt Hại. Một trong những Loại Thiệt Hại, Đền Bù Thiệt Hại Kinh Tế, được chia thành các khuôn khổ riêng biệt nhỏ hơn cho Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp và Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân. Để tính đến các trường hợp cụ thể của các loại yêu cầu bồi thường doanh nghiệp cụ thể, ngoài các khuôn khổ Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp tiêu chuẩn, còn có các khuôn khổ chuyên ngành để giải quyết các yêu cầu bồi thường của các Doanh Nghiệp Nhiều Cơ Sở, Doanh Nghiệp Thất Bại và Doanh Nghiệp Mới Thành Lập . Để tính đến các trường hợp cụ thể của các loại yêu cầu bồi thường cá nhân cụ thể, một phần của khuôn khổ Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân còn có những quy định chuyên ngành về các yêu cầu bồi thường của các Gian Hàng Định Kỳ và Gian Hàng Lễ Hội Cá Nhân. Tám Loại Thiệt Hại là

Mỗi loại yêu cầu bồi thường có các yêu cầu đủ điều kiện, tiêu chuẩn đánh giá và phương pháp tính toán riêng của mình; nhấp vào danh sách ở trên để xem Các Câu Hỏi Thường Gặp mô tả các yêu cầu này cho từng loại yêu cầu bồi thường. Có 12 loại mẫu đơn yêu cầu bồi thường khác nhau mà quý vị có thể nộp liên quan đến các Loại Thiệt Hại này: Chương Trình Đền Bủ Hải Sản, Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân, Tổn Thất Lợi Nhuận Gian Hàng Lễ Hội và Gian Hàng Định Kỳ Cá Nhân, Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp, Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Mới Thành Lập, Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Bị Thất Bại, Bất Động Sản Ven Biển, Bất Động Sản Tại Vùng Đất Ngập, Bán Bất Động Sản, Phương Tiện Sinh Sống, Thanh Toán Chương Trình VoO, Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè .

Quý vị có thể nộp yêu cầu bồi thường trong bất kỳ Loại Thiệt Hại nào mà quý vị có một yêu cầu bồi thường. Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.

Nhấp vào đâyđể có thêm thông tin về việc nộp nhiều yêu cầu bồi thường.

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

103. Tại sao tôi lại cần điền vào một Mẫu Đăng Ký ngoài Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của mình?

Tất cả những người yêu cầu bồi thường phải điền một Mẫu Đăng Ký trước khi hoặc cùng với (các) Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã được nộp đầu tiên của họ. Quý vị chỉ cần nộp Mẫu Đăng Ký một lần, nhưng chúng tôi không thể xử lý yêu cầu bồi thường của quý vị mà không nhận được Mẫu Đăng Ký của quý vị trước hết. Mặc dù có thông tin chúng tôi yêu cầu cho cả Mẫu Đăng Ký lẫn Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường, điều quan trọng là thông tin này được cung cấp trên Mẫu Đăng Ký bởi vì nó cho phép chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng và thông tin đại diện quan trọng từ người yêu cầu bồi thường ở đầu của quá trình yêu cầu bồi thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

104. Tôi có cần nộp một Mẫu Đăng Ký hay không nếu trước đó tôi đã có một yêu cầu bồi thường với GCCF?

Có. Tất cả người yêu cầu bồi thường, bao gồm cả những người trước đó đã gửi yêu cầu bồi thường cho BP, GCCF, hoặc Quá Trình Chuyển Đổi, đều phải nộp một Mẫu Đăng Ký điền đầy đủ trước, hoặc cùng với, Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của họ. Quý vị chỉ cần nộp Mẫu Đăng Ký một lần, nhưng chúng tôi không thể xử lý yêu cầu bồi thường của quý vị mà không nhận được Mẫu Đăng Ký của quý vị trước hết.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

105. Làm thế nào tôi yêu cầu một khoản Thanh Toán Giải Quyết?

Để yêu cầu một khoản thanh toán thì quý vị phải nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Giải Quyết. Quý vị có thể nộp yêu cầu bồi thường trên mạng, trực tiếp hoặc bằng cách điền vào một mẫu Yêu Cầu Bồi Thường bằng giấy.

Để nộp yêu cầu bồi thường của quý vị trên mạng, nhấp vào đây.

Mẫu yêu cầu bồi thường bằng giấy có thể được nộp qua thư, fax hoặc trực tiếp. Nếu quý vị muốn điền và nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường bằng giấy, hãy bảo đảm quý vị điền đúng Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường cho yêu cầu bồi thường của quý vị. Mỗi loại yêu cầu bồi thường có loại Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường bằng giấy riêng. Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường được dán nhãn rõ ràng ở trên cùng (vd: "Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Phương Tiện Sinh Sống"). Nhấp vào đây để lấy một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường bằng giấy.

Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường có thể được nộp theo các cách sau:

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về cách nộp yêu cầu bồi thường của mình, quý vị có thể gọi cho Chương Trình Giải Quyết theo số 1-800-353-1262.

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

106. Tôi lấy Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường ở đâu?

Nhấp vào đây để tải về một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường bằng giấy, hoặc gọi số 1-800-353-1262 để yêu cầu gửi Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường bằng giấy qua thư đến cho quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

107. Tôi có thể nộp nhiều hơn một yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Giải Quyết hay không?

Có, nhưng quý vị phải thực hiện việc đó trước hạn chót theo quy định của Thỏa Thuận Giải Quyết. Hãy thường xuyên kiểm tra ở đây để được cập nhật về những ngày quan trọng này. Có ba hạn chót chính quý vị phải biết và tuân thủ:

 1. Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản: Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.
 2. Các Yêu Cầu Bồi Thường Không phải Yêu Cầu Bồi Thường theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản từ Những Người Yêu Cầu Bồi Thường đã được Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Thanh Toán: Những người yêu cầu bồi thường đã được Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường thanh toán theo một yêu cầu bồi thường phải nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường nào khác mà họ muốn thực hiện trong vòng 180 ngày sau ngày có khoản thanh toán đầu tiên, nhưng không trễ hơn hạn chót nộp yêu cầu bồi thường cuối cùng là ngày 8 tháng 6 năm 2015. Các quy định trong các Phần 4.4.8 và 5.11.9 của Thỏa Thuận Giải Quyết cho phép người yêu cầu bồi thường có sáu tháng để nộp các yêu cầu bồi thường sau khoản thanh toán đầu tiên của họ không kéo dài hơn hạn nộp yêu cầu bồi thường cuối cùng vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.
 3. Các Yêu Cầu Bồi Thường Không phải Yêu Cầu Bồi Thường theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản từ Những Người Yêu Cầu Bồi Thường Chưa Được Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Thanh Toán: Người yêu cầu bồi thường chưa được thanh toán theo yêu cầu bồi thường phải nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường vào hoặc trước ngày 8 tháng 6 năm 2015.

Hạn chót để nộp các yêu cầu bồi thường của Chương Trình Giải Quyết Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon là ngày 8 tháng 6 năm 2015. Hạn chót này không áp dụng hoặc gia hạn nộp yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản đã hết hạn. Các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường để nộp tất cả các yêu cầu bồi thường mới (ngoài các yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản) phải được hoàn tất và ký theo Mục 4.4.5 của Thỏa Thuận Giải Quyết, và nộp cho Chương Trình Giải Quyết vào hoặc trước ngày 8 tháng 6 năm 2015. Nhấp vào đây để xem Cảnh Báo có thông tin bổ sung.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

108. Nếu tôi nộp yêu cầu bồi thường cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi và yêu cầu bồi thường đó vẫn còn đang xử lý, tôi có cần phải nộp yêu cầu bồi thường mới cho Chương Trình Hòa Giải hay không?

Có, quý vị phải nộp yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải để tham gia vào Chương Trình Hòa Giải. Các thông tin trước đó quý vị đã nộp cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi sẽ được chuyển giao cho Chương Trình Hòa Giải, nhưng Chương Trình Hòa Giải sẽ không bắt đầu xem xét hồ sơ của quý vị chuyển sang từ GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi trừ khi và cho đến khi quý vị nộp yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải. Sau khi quý vị nộp yêu cầu bồi thường, Chương Trình Hòa Giải sẽ xem xét thông tin trước đó quý vị đã nộp cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi và sẽ thông báo cho quý vị nếu cần bổ sung thông tin để xử lý yêu cầu bồi thường của quý vị.

Nếu quý vị đã chấp nhận một đề nghị thanh toán 60% của Quá Trình Chuyển Đổi và quý vị là một thành viên tập thể, quý vị có quyền nộp yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Hòa Giải hoặc chọn nhận 40% còn lại trong đề nghị thanh toán của quý vị để đổi lại việc quý vị ký kết một giấy giải trừ. Quý vị không cần phải nộp yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải nếu quý vị chọn nhận 40% còn lại trong đề nghị thanh toán của GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế và có nộp yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải, quý vị sẽ nhận được tiền Thanh Toán Hòa Giải hoặc 40% còn lại trong đề nghị của GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi của quý vị, tùy theo số tiền nào lớn hơn.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

109. Nếu tôi nộp yêu cầu bồi thường, tôi có được đảm bảo nhận tiền thanh toán không?

Không. Yêu cầu bồi thường của quý vị sẽ được đánh giá trong khuôn khổ bồi thường và đủ điều kiện áp dụng đối với loại yêu cầu bồi thường của quý vị, và nếu yêu cầu bồi thường của quý vị được xem là hội đủ điều kiện, quý vị sẽ nhận được tiền Thanh Toán Hòa Giải.

Tuy nhiên, nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế và quý vị đã có một đề nghị thanh toán của GCCF hoặc đã nộp yêu cầu bồi thường cho Quá Trình Chuyển Đổi và chấp nhận thanh toán một khoản tiền 60%, sau khi nộp yêu cầu bồi thường của quý vị cho Chương Trình Hòa Giải, quý vị sẽ nhận được tiền Thanh Toán Hòa Giải của quý vị hoặc 40% còn lại trong đề nghị trước đó của quý vị, tùy theo số tiền nào lớn hơn.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

110. Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường yêu cầu những gì?

Mỗi loại yêu cầu bồi thường có Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường riêng với những câu hỏi dành riêng cho những thông tin cụ thể cần thiết để đánh giá loại yêu cầu bồi thường cụ thể đó. Nếu quý vị nộp yêu cầu bồi thường của quý vị trên mạng, quá trình xử lý yêu cầu bồi thường trên mạng sẽ hướng dẫn quý vị qua những câu hỏi quý vị cần trả lời cho yêu cầu bồi thường của quý vị. Nếu quý vị chọn gửi Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường bằng giấy, quý vị phải bảo đảm rằng quý vị sử dụng mẫu yêu cầu bồi thường chính xác cho loại yêu cầu bồi thường của quý vị. Các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường được dán nhãn rõ ràng ở trên cùng (vd: 'Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Phương Tiện Sinh Sống’), và được phân biệt bởi một đường viền màu đặc thù cho từng loại Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về cách nộp yêu cầu bồi thường của mình hoặc sử dụng Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường nào, quý vị có thể gọi cho Chương Trình Hòa Giải theo số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

111. Làm thế nào tôi nộp tài liệu chứng minh yêu cầu bồi thường của mình?

Quý vị có thể nộp Tài Liệu Chứng Minh trên mạng, trực tiếp tại một Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường, qua thư hoặc qua fax.

Yêu cầu bồi thường của quý vị sẽ được xem xét nhanh chóng hơn nếu quý vị gửi tất cả các Tài Liệu Chứng Minh của quý vị cùng với Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của quý vị. Nếu quý vị cần nộp thêm bất kỳ Tài Liệu Chứng Minh nào riêng, hãy ghi tên của quý vị và Số Yêu Cầu Bồi Thường, Số An Sinh Xã Hội, Số Nhận Dạng Thuế Cá Nhân, hoặc Số Nhận Dạng Chủ Xưởng của quý vị trên tờ bìa hoặc trên trang đầu tiên của tài liệu mà quý vị gửi, như vậy thì Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường có thể đặt tài liệu vào đúng hồ sơ yêu cầu bồi thường của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.)

(trở về phần đầu)

112. Tôi có thể nộp các bức ảnh hay băng video để bổ trợ cho yêu cầu bồi thường của mình không?

Có.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

113. Các tài liệu tôi gửi cho Chương Trình Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon sẽ có được giữ bí mật hay không?

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2012, Tòa liên bang ở New Orleans giám sát Chương Trình đã ra Lệnh Về Bảo Mật Thông Tin Yêu Cầu Bồi Thường của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường của Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon. Nhấp vào đây để xem một bản sao Lệnh. Đoạn 4 của Lệnh chỉ dẫn các thông tin mà quý vị nộp và Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường khi xem xét các yêu cầu bồi thường “giữ bí mật và không được tiết lộ trừ khi được cho phép bởi Lệnh này hoặc theo Lệnh của Tòa Án”. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ giữ Thông Tin Yêu Cầu Bồi Thường của quý vị, bao gồm các thông tin cá nhân, an toàn và bảo mật và sẽ chỉ sử dụng để đánh giá yêu cầu bồi thường của quý vị và cho các mục đích hợp pháp khác trong việc thực hiện Chương Trình Hòa Giải Thiệt Hại Tài Sản và Kinh Tế. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ tiết lộ Thông Tin Yêu Cầu Bồi Thường chỉ khi được cho phép bởi Thỏa Thuận Hòa Giải và bởi Tòa. Theo Lệnh và Thỏa Thuận Hòa Giải, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và nhân viên của mình, Luật Sư Tư Vấn Tập Thể và BP có quyền tiếp cận tất cả các Thông Tin Yêu Cầu Bồi Thường. Ngoài ra, người được ủy quyền của người yêu cầu bồi thường nhận được thông tin, các nhân viên thực thi pháp luật và các bên thứ ba nhất định khác có thể tiếp cận Thông Tin Yêu Cầu Bồi Thường cho các mục đích cụ thể và trong trường hợp hạn chế, như mô tả trong Lệnh.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 7, 2012.)

(trở về phần đầu)

114. Nếu tôi không kèm một tài liệu chứng minh khi tôi nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của tôi, tôi có thể gửi sau này được không? Nếu được, làm thế nào để tôi gửi thông tin bổ sung của tôi?

Có, quý vị có thể nộp Tài Liệu Hỗ Trợ qua bất kỳ phương thức nào được mở tả ở đây, miễn là quý vị nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên vào hoặc trước ngày 8 tháng 6 năm 2015, hạn chót nộp yêu cầu bồi thường. Hãy bảo bảo ghi tên của quý vị là Số Yêu Cầu Bồi Thường, số An Sinh Xã Hội, số Nhận Dạng Thuế Cá Nhân, hoặc Số Nhận Dạng Chủ Xưởng của quý vị trên tờ bao hoặc trên trang đầu tiên của tài liệu mà quý vị gửi, như vậy thì Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường có thể đặt tài liệu vào đúng hồ sơ yêu cầu bồi thường của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

115. Nếu như tôi đã gửi Tài Liệu Chứng Minh của mình cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi thì sao?

Tòa sẽ ban hành một lệnh yêu cầu tất cả các thông tin liên quan đến yêu cầu bồi thường, hồ sơ và dữ liệu trước đó đã nộp cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi được chuyển giao cho Chương Trình Hòa Giải. Điều này có nghĩa là nếu quý vị đã nộp một phần của Tài Liệu Chứng Minh cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi, quý vị sẽ không cần phải nộp lại phần của Tài Liệu Chứng Minh đó cho Chương Trình Hòa Giải. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể cần phải nộp thêm Tài Liệu Chứng Minh nếu Thỏa Thuận Hòa Giải yêu cầu tài liệu khác với yêu cầu của GCCF để chứng minh yêu cầu bồi thường của quý vị.

Lưu ý rằng, bất kể thế nào, quý vị cũng phải nộp yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải để yêu cầu thanh toán theo Phương Án Hòa Giải. Chương Trình Hòa Giải sẽ không bắt đầu xem xét bất kỳ hồ sơ nào của người yêu cầu bồi thường chuyển sang từ GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi trừ khi và cho đến khi người yêu cầu bồi thường nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải. Như vậy, ngay cả khi quý vị có yêu cầu bồi thường đang chờ giải quyết hoặc chưa được giải quyết với GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi khi Chương Trình Hòa Giải khai trương, quý vị vẫn phải nộp yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Hòa Giải nhằm để Chương Trình Hòa Giải hoàn tất việc đánh giá yêu cầu bồi thường của quý vị.

Sau khi quý vị nộp một Mẫu Đăng Ký điền đầy đủ và thiết lập một ID Người Yêu Cầu Bồi Thường với Chương Trình Hòa Giải, các hồ sơ của GCCF và Quá Trình Chuyển Đổi của quý vị sẽ được chuyển giao cho Chương Trình Hòa Giải. Quý vị sẽ ngay lập tức có quyền tiếp cận tất cả các tài liệu quý vị đã nộp cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi. Mỗi tài liệu sẽ có sẵn dưới dạng một tập tin điện tử để quý vị xem, lưu, hoặc tải về thông qua cổng thông tin truy cập an toàn của quý vị. Nếu quý vị được đại diện bởi một Luật Sư, quý vị phải liên hệ với Luật Sư để Luật Sư truy cập tài liệu cho quý vị.

Tất cả thông tin người yêu cầu bồi thường chuyển từ GCCF và Quá Trình Chuyển Đổi sang Chương Trình Hòa Giải sẽ được coi là bí mật theo các điều khoản của Thỏa Thuận Hòa Giải và Lệnh của Tòa, nhưng quý vị có thể nhận được bản sao của bất kỳ thông tin nào mà trước đó quý vị đã nộp cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho Chương Trình Hòa Giải. Đề nghị bằng văn bản của quý vị nên bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email để chúng tôi có thể gửi tài liệu cho quý vị, và Số Yêu Cầu Bồi Thường của GCCF, và có thể được gửi qua email đến FileProduction@dhecc.com. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị có thể liên lạc theo số 1-800-353-1262. Nếu quý vị không có một địa chỉ email để chúng tôi có thể gửi email tài liệu cho quý vị, chúng tôi sẽ gửi tài liệu đến địa chỉ mà quý vị đã cung cấp.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 2 tháng 7, 2012.)

(trở về phần đầu)

116. Tôi nên làm gì nếu tôi chuyển nhà và thay đổi địa chỉ của tôi?

Quý vị có trách nhiệm thông báo cho Chương Trình Hòa Giải nếu địa chỉ của quý vị thay đổi. Quý vị có thể thông báo cho Chương Trình Hòa Giải sự thay đổi địa chỉ của quý vị trên mạng bằng cách nhấp chuột vào đây, hoặc quý vị có thể gửi một đề nghị thay đổi địa chỉ bằng văn bản cho Chương Trình Hòa Giải theo địa chỉ sau:

Deepwater Horizon Court-Supervised Settlement Program
P.O. Box 10272
Dublin, OH 43017-5772

Trong thông báo thay đổi địa chỉ bằng văn bản của quý vị, xin vui lòng ghi tên đầy đủ của quý vị, địa chỉ hiện tại, địa chỉ cũ, và một số điện thoại ban ngày.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.)

(trở về phần đầu)

117. Hạn cuối nộp yêu cầu bồi thường là khi nào?

Có ba hạn chót chính quý vị phải biết và tuân thủ:

 1. Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản: Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.
 2. Các Yêu Cầu Bồi Thường Không phải Yêu Cầu Bồi Thường theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản từ Những Người Yêu Cầu Bồi Thường đã được Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Thanh Toán: Những người yêu cầu bồi thường đã được Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường thanh toán theo một yêu cầu bồi thường phải nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường nào khác mà họ muốn thực hiện trong vòng 180 ngày sau ngày có khoản thanh toán đầu tiên, nhưng không trễ hơn hạn chót nộp yêu cầu bồi thường cuối cùng là được mô tả ở mục 3 bên dưới. Điều này không làm thay đổi hạn chót yêu cầu bồi thường đối với Chương Trình Đền Bù Hải Sản được mô tả ở mục 1 bên trên.
 3. Các Yêu Cầu Bồi Thường Không phải Yêu Cầu Bồi Thường theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản từ Những Người Yêu Cầu Bồi Thường Chưa Được Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Thanh Toán: Người yêu cầu bồi thường chưa được thanh toán theo yêu cầu bồi thường phải nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường vào hoặc trước ngày 8 tháng 6 năm 2015.

Hạn chót để nộp các yêu cầu bồi thường của Chương Trình Giải Quyết Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon là ngày 8 tháng 6 năm 2015. Hạn chót này không áp dụng hoặc gia hạn nộp yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản đã hết hạn. Các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường để nộp tất cả các yêu cầu bồi thường mới (ngoài các yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản) phải được hoàn tất và ký theo Mục 4.4.5 của Thỏa Thuận Giải Quyết, và nộp cho Chương Trình Giải Quyết vào hoặc trước ngày 8 tháng 6 năm 2015. Nhấp vào đây để xem Cảnh Báo có thông tin bổ sung.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

118. Bao lâu sau khi tôi nộp yêu cầu bồi thường thì tôi sẽ nhận được tiền thanh toán?

Không có khung thời gian cụ thể bao lâu sau khi nộp hồ sơ thì một yêu cầu bồi thường sẽ được đánh giá, và nếu hội đủ điều kiện, sẽ được thanh toán. Thời hạn đó sẽ phụ thuộc vào loại yêu cầu bồi thường, độ phức tạp của việc đánh giá và khối lượng yêu cầu bồi thường khác được nộp cùng lúc với yêu cầu bồi thường của quý vị. Tuy nhiên, Chương Trình Hòa Giải là một quá trình thân thiện với người yêu cầu bồi thường với mục tiêu của xem xét yêu cầu bồi thường và thanh toán cho yêu cầu bồi thường hội đủ điều kiện càng nhanh càng tốt sau khi nhận được yêu cầu bồi thường đó. Quý vị có thể kiểm tra tình trạng yêu cầu bồi thường của quý vị trên mạng bằng cách nhấp chuột vào đây, hoặc quý vị có thể gọi số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

119. Nộp Yêu Cầu Bồi Thường có tốn kém gì không?

Không.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

120. Nếu tôi, hoặc luật sư của tôi (nếu tôi được đại diện), đã phải thuê một kế toán để giúp đỡ tôi trong việc nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của mình và tôi nhận được tiền Thanh Toán Hòa Giải, tôi có thể được hoàn trả các khoản thanh toán mà tôi đã chi trả cho kế toán viên đó không?

Nếu quý vị nhận Thanh Toán Hòa Giải cho Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân, Yêu Cầu Bồi Thường Người Bán Hàng Định Kỳ Cá Nhân, Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Người Bán Hàng Lễ Hội, Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp, Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Mới Thành Lập, Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Doanh Nghiệp Thất Bại, hoặc từ Chương Trình Đền Bù Hải Sản, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được hoàn trả các dịch vụ kế toán cần thiết và hợp lý nếu các dịch vụ đó được cung cấp bởi các kế toán viên chính phủ có chứng nhận, các cơ quan hoặc cá nhân có Số Nhận Dạng Thuế Của Người Chuẩn Bị IRS, nếu họ có giấy phép theo yêu cầu và có danh tiếng tốt, theo quy định trong Phần 4.4.13.3. của Thỏa Thuận Hòa Giải. Yêu cầu hoàn trả phải được ghi thành từng mục theo ngày và người, phải xác định công việc được thực hiện thay cho người yêu cầu bồi thường và giới hạn ở các dịch vụ kế toán cần thiết để hoàn tất mẫu yêu cầu bồi thường hoặc chuẩn bị tài liệu.

Theo các Phần 4.4.13.6. và 4.4.13.7. của Thỏa Thuận Hòa Giải, Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Cá Nhân có yêu cầu bồi thường trên $10,000 có thể nhận đến 2% Số Tiền Đền Bù Thiệt Hại Kinh Tế như là khoản hoàn trả cho các dịch vụ kế toán, lên đến tối đa là $6,000. Tất cả các yêu cầu bồi thường khác được giới hạn mức hoàn trả ở $200. Để xác định số tiền phải trả đến các giới hạn này, Chương trình sẽ hoàn trả cho số giờ chuẩn bị cần thiết và hợp lý với mức giá lên đến $85 và số giờ giám sát và xem xét với mức giá lên đến $130. Số giờ xem xét và giám sát không thể vượt quá 25% tổng thời gian đã trải qua.

Căn cứ theo các Phần 4.4.13.6. và 4.4.13.8. của Thỏa Thuận Hòa Giải, Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Doanh Nghiệp có yêu cầu bồi thường trên $50,000 có thể nhận đến 2% Số Tiền Đền Bù Thiệt Hại Kinh Tế như là khoản hoàn trả cho các dịch vụ kế toán, lên đến tối đa là $50,000. Tất cả các yêu cầu bồi thường khác được giới hạn mức hoàn trả ở $1,000. Để xác định số tiền phải trả đến các giới hạn này, Chương trình sẽ hoàn trả cho số giờ chuẩn bị cần thiết và hợp lý với mức giá lên đến $110 và số giờ giám sát và xem xét với mức giá lên đến $160. Số giờ xem xét và giám sát không thể vượt quá 25% tổng thời gian đã trải qua.

Theo Phần 4.4.13.4. của Thỏa Thuận Hòa Giải, các kế toán viên đang yêu cầu tiền hoàn trả phải xác minh theo hiểu biết tối đa của họ rằng họ đã nộp thông tin được cung cấp cho tôi bởi người yêu cầu bồi thường và soạn thảo tài liệu một cách nhất quán và không bỏ qua các hàm ý của thông tin được biết hoặc đáng ngờ một cách hợp lý là không có thật, không hoàn chỉnh, không nhất quán hoặc không chính xác.

Nhấp vào đây để xem các Phần từ 4.4.13.6. đến 4.4.13.11. của Thỏa Thuận Hòa Giải, trình bày về tiền hoàn trả cho Trợ Giúp Kế Toán.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

121. Ai là người hội đủ điều kiện để được hoàn trả chi phí kế toán?

Người yêu cầu bồi thường nhận được tiền Thanh Toán Hòa Giải cho Số Tiền Thiệt Hại Kinh Tế hoặc từ Chương Trình Đền Bù Hải Sản như được giải thích đầy đủ hơn trong Các Câu Hỏi Thường Gặp số 108 mà quý vị có thể xem xét bằng cách nhấp vào đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

122. Mục Hỗ Trợ Kế Toán cho Người Yêu Cầu Bồi Thường trong Thỏa Thuận Hòa Giải nói rằng thời gian hợp lý và cần thiết cho các dịch vụ kế toán sẽ chỉ được hoàn trả chi phí tối đa theo một số đơn giá theo giờ chuẩn nhất định (Nhấp vào đây để xem các đơn giá theo giờ đó). Tôi có thể thuê một kế toán với đơn giá hoặc mức phí lớn hơn quy định trong Thỏa Thuận Hòa Giải hay không?

Có. Quý vị được tự do thuê kế toán do quý vị chọn. Tuy nhiên, Thỏa Thuận Hòa Giải sẽ chỉ hoàn trả chi phí cho các Thành Viên Tập Thể đủ điều kiện các chi phí kế toán như quy định trong Phương Án Hòa Giải. Nhấp vào đây để xem Các Câu Hỏi Thường Gặp 109. Ngoài ra, tổng chi phí kế toán có thể hoàn trả còn phụ thuộc vào các giới hạn cụ thể dựa trên loại yêu cầu bồi thường mà quý vị nộp lên (Nhấp vào đây để đọc thêm về các giới hạn đó). Do đó, nếu quý vị thuê một kế toán tính đơn giá theo giờ hoặc mức phí khác lớn hơn quy định trong Thỏa Thuận Hòa Giải, quý vị (chứ không phải Chương Trình Hòa Giải hoặc BP) sẽ chịu trách nhiệm cho phần chênh lệch.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 27 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

123. Ai có thể ký một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường?

Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường phải được ký kết và cam kết chịu phạt nếu khai man bởi Tổ Chức hoặc Cá Nhân đang yêu cầu bồi thường. Nếu yêu cầu bồi thường đang được thực hiện thay mặt cho một người quá cố, chưa thành niên, không đủ năng lực, hoặc mất năng lực, Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của người quá cố, chưa thành niên, không đủ năng lực, hoặc mất năng lực đó. Nếu yêu cầu bồi thường đang được thực hiện thay mặt cho một doanh nghiệp, một đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp phải ký vào Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường. Một chữ ký điện tử có thể được sử dụng miễn là đó là một chữ ký riêng, độc nhất.

Nếu người yêu cầu bồi thường được đại diện bởi một luật sư, nhấp vào đây để được hướng dẫn của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường về việc ký một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

124. Tôi phải làm gì nếu yêu cầu bồi thường của tôi bị đánh giá là không đầy đủ? Tôi có thể nộp thêm thông tin hoặc tài liệu để hoàn tất yêu cầu bồi thường của mình không?

Nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đánh giá yêu cầu bồi thường của quý vị là không đầy đủ, Chương Trình Hòa Giải sẽ thông báo cho quý vị về sự đánh giá đó qua email hoặc thư tại địa chỉ mà quý vị cung cấp trong Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của mình. Thư thông báo sẽ hướng dẫn cho quý vị cách hoàn tất yêu cầu bồi thường của quý vị và sẽ cung cấp một hạn chót cụ thể mà quý vị phải hồi đáp. Chương Trình Giải Quyết sẵn sàng hỗ trợ quý vị để quý vị có cơ hội tốt nhất trong việc trình bày một yêu cầu bồi thường có đầy đủ tài liệu và có thể được xử lý. Vui lòng gọi số 1-800-353-1262 để được trợ giúp với yêu cầu bồi thường của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

125. Tôi còn có thể đến Văn Phòng Hiện Trường của GCCF hay không?

Không. GCCF đã đóng cửa.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 8 năm 2015.)

(trở về phần đầu)

126. Nếu như tôi muốn nhận lại tài liệu trong hồ sơ của mình thì sao?

Quý vị có thể nhận được bản sao của bất kỳ thông tin nào mà trước đó quý vị đã nộp cho GCCF hoặc Quá Trình Chuyển Đổi bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho Chương Trình Hòa Giải. Đề nghị bằng văn bản của quý vị nên bao gồm tên, địa chỉ, và Số Yêu Cầu Bồi Thường của GCCF, và có thể được gửi qua email đến questions@deepwaterhorizoneconomicsettlement.com hoặc gửi thư đến:

Deepwater Horizon Court-Supervised Settlement Program
P.O. Box 10272
Dublin, OH 43017-5772.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.)

(trở về phần đầu)

127. Tôi có thể nộp yêu cầu bồi thường nếu tôi không sống ở Mỹ hay không?

Quý vị có thể nộp yêu cầu bồi thường nếu quý vị đang cư trú bên ngoài nước Mỹ, nhưng chỉ nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế và nằm trong Định Nghĩa Tập Thể. Để xem Định Nghĩa Tập Thể nhấp vào đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 2 tháng 7, 2012.)

(trở về phần đầu)

128. Tôi có thể nộp yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Giải Quyết nếu tôi dưới 16 tuổi vào ngày 20 tháng 4 năm 2010 không?

Có. Quý vị đủ điều kiện nộp yêu cầu bồi thường tổn thất thu nhập nếu quý vị là Thành Viên Tập Thể Kinh Tế (nhấp vào đây để xác định xem quý vị có tên trong Phương Án Hòa Giải hay không) và Tiểu Bang nơi quý vị làm việc vào ngày 20 tháng 4, 2010 cho phép người dưới 16 tuổi lao động hợp pháp. Để yêu cầu bồi thường tổn thất thu nhập, quý vị có thể nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Kinh Tế Cá Nhân, hoặc nếu quý vị làm việc với tư cách là thành viên của Thủy Thủ Đoàn Đánh Bắt Hải Sản, quý vị cũng có thể đủ điều kiện nộp yêu cầu bồi thường theo chương trình Đền Bù Hải Sản.

Lưu ý: Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

129. Tôi phải cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh độ tuổi của tôi vào ngày 20 tháng 4, 2010?

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ xác định độ tuổi của quý vị từ ngày sinh mà quý vị cung cấp trên Đơn Đăng Ký của quý vị hoặc trên Bản Khai Bằng Văn Bản về Ngày Sinh Có Tuyên Thệ (SWS-32), nếu quý vị có nộp.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

130. Nếu tôi dưới 16 tuổi vào ngày 20 tháng 4, 2010, tôi phải cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh tôi đang làm việc hợp pháp?

Quý vị không phải nộp các giấy tờ để chứng minh quý vị đang làm việc hợp pháp vào ngày 20 tháng 4, 2010. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ xác định dựa trên các điều luật về độ tuổi lao động tối thiểu tại Tiểu Bang của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

131. "Tuyên Thệ Văn Bản Của Nhà Tài Trợ" là gì?

Tuyên Thệ Văn Bản Của Nhà Tài Trợ là một tuyên thệ ủng hộ một yêu cầu bồi thường được lập và cam kết chịu phạt nếu khai man của một người không liên quan đến người yêu cầu bồi thường.

Quý vị phải nộp Tuyên Thệ Văn Bản Của Nhà Tài Trợ nếu quý vị đang nộp yêu cầu bồi thường theo Loại II của Kế Hoạch Đền Bù Thủy Thủ Đoàn Hải Sản và quý vị đã nộp một bản Tuyên Thệ Văn Bản Của Chủ Xưởng là một thành viên trong gia đình, hoặc nếu quý vị đang nộp yêu cầu bồi thường theo Loại III của Kế Hoạch Đền Bù Thủy Thủ Đoàn Hải Sản.

Các yêu cầu của Tuyên Thệ Văn Bản Của Nhà Tài Trợ thường yêu cầu mô tả nghề nghiệp của Người Yêu Cầu Bồi Thường trước ngày 20 tháng 4 năm 2010 và nghề nghiệp dự kiến là Thủy Thủ Đoàn Hải Sản và căn cứ mà quý vị biết được điều đó. Hãy quay lại kiểm tra để xem thêm Các Câu Hỏi Thường Gặp.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 2 tháng 7, 2012.)

(trở về phần đầu)

132. Tôi đang nộp một Tuyên Thệ Văn Bản để chứng minh yêu cầu bồi thường của mình. Tuyên Thệ Văn Bản có cần phải công chứng hay không?

Không. Luật pháp liên bang áp dụng cho phép nộp một tuyên thệ văn bản đã ký kết và cam kết chịu phạt nếu khai man mà không cần công chứng.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

133. Tôi đã mất số yêu cầu bồi thường GCCF của mình. Quý vị có thể cung cấp số đó cho tôi hay không?

Có. Số yêu cầu bồi thường của quý vị nhận từ GCCF đã được chuyển giao sang Chương Trình Hòa Giải. Chương Trình Hòa Giải có thể tìm thấy số yêu cầu bồi thường GCCF của quý vị nếu quý vị cung cấp số An Sinh Xã Hội, số Nhận Dạng Thuế, hoặc thông tin nhận dạng khác của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

134. Tôi nên nhập địa chỉ gửi thư quân đội của mình như thế nào?

Hãy nhập “APO” hoặc “FPO" thành Thành phố. Chọn "AA," "AE," hoặc "AP" thành Tiểu bang. Hãy nhập mã Zip đặc biệt đầy đủ.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

VIII. YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA BÊN THỨ BA

135. Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba là gì?

Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba là một quyền pháp lý được trao cho một Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, còn gọi là một chủ nợ hoặc người có quyền cầm giữ tài sản, để thu hồi một khoản nợ của Người Yêu Cầu Bồi Thường của Chương Trình Hòa Giải với chủ nợ đó. Trong toàn bộ quy trình yêu cầu bồi thường, DHECC sẽ nhận yêu cầu bồi thường và/hoặc yêu cầu cầm giữ ("Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba") của các luật sư, các chủ nợ, hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc các bên thứ ba khác ("Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba") đối với các khoản thanh toán mà Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường phải thanh toán cho những người yêu cầu bồi thường đủ điều kiện.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

136. Nếu tôi đòi hỏi Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba chống lại một người yêu cầu bồi thường GCCF, tôi có phải đòi hỏi lại Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba của tôi với DHECC hay không?

Có. Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Bờ Vịnh ("GCCF"), cũng như Quá Trình Chuyển Đổi mà Tòa đã áp dụng trước đây để chuyển tiếp việc giải quyết yêu cầu bồi thường từ GCCF sang Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Án Giám Sát Deepwater Horizon, và Trung Tâm Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Deepwater Horizon ("DHECC") là hai đơn vị riêng biệt hoạt động để giải quyết vô số các vụ kiện phát sinh từ Sự Cố Tràn Dầu Deepwater Horizon. Quá Trình Chuyển Đổi đã kết thúc vào nửa đêm ngày 3 tháng 6, 2012. GCCF đã chính thức đóng cửa vào ngày 4 tháng 6 năm 2012, và DHECC hiện nay giải quyết tất cả các yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế và thiệt hại tài sản phát sinh từ sự cố Tràn Dầu.

Nếu quý vị muốn theo đuổi Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba trong Chương Trình Hòa Giải mới, quý vị sẽ cần phải gửi các giấy tờ Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba cho DHECC.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

137. Có bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào của Bên Thứ Ba bị Thỏa Thuận Hòa Giải cấm hay không?

Có. Thỏa Thuận Hòa Giải Bồi Thường Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản (được sửa đổi vào ngày 2 tháng 5, 2012, và được duyệt vào ngày 21 tháng 12, 2012) cấm Người Yêu Cầu Bồi Thường theo Chương Trình Hòa Giải chuyển nhượng hoặc quyền nộp đơn và yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Hòa Giải hoặc quyền lợi chứng khoán trong các khoản tiền có được theo Yêu Cầu Bồi Thường Theo Chương Trình Hòa Giải. Bất kỳ sự chuyển nhượng nào như thế sẽ là không hợp lệ.

Phần 1.1.2.1 của Phụ Lục 21 của Thỏa Thuận Hòa Giải quy định:

Không Chuyển Nhượng Yêu Cầu Bồi Thường của Tập Thể Kinh Tế, Nguyên Đơn, hoặc Thành Viên Tập Thể Kinh Tế hoặc Tái Chuyển Nhượng Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chuyển Nhượng. Tập Thể Kinh Tế hoặc bất kỳ Nguyên Đơn hay Thành Viên Tập Thể Kinh Tế nào cũng không được chuyển nhượng hoặc tái chuyển nhượng, hoặc tìm cách chuyển nhượng hoặc tái chuyển nhượng, cho bất kỳ cá nhân hay thực thể nào ngoài BP bất kỳ quyền hay yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ, vì, do, hoặc liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến, trực tiếp hay gián tiếp, Sự Cố Tràn Dầu Deepwater Horizon, bao gồm việc tìm cách tái chuyển nhượng các Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chuyển Nhượng. Bất kỳ sự chuyển nhượng hoặc tái chuyển nhượng nào như thế, hoặc tìm cách chuyển hượng hoặc tái chuyển nhượng, cho bất kỳ cá nhân hay thực thể nào không phải BP bất kỳ quyền hay yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ, vì, do, hoặc liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến, trực tuyến hay gián tiếp, Sự Cố Tràn Dầu Deepwater Horizon sẽ bị vô hiệu, không có hiệu lực, và không thể thực thi.

Bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào của Bên Thứ Ba dựa trên việc chuyển nhượng bị cấm hoặc quyền lợi chứng khoán trong một Yêu Cầu Bồi Thường Theo Chương Trình Hòa Giải cũng không có hiệu lực. Mặc dù quý vị có quyền tự do yêu cầu bồi thường đối với cá nhân và/hoặc thực thể bên ngoài Chương Trình Hòa Giải để thu hồi bất kỳ khoản nợ nào còn nợ, chúng tôi không thể công nhận loại Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba này.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 17 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

138. Làm thế nào tôi có thể nộp Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba cho DHCC?

Để đưa ra một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ ba đối với một Người Yêu Cầu Bồi Thường hoặc Người Yêu Cầu Bồi Thường Trong Tương Lai, hãy gửi thông báo về Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba và giấy tờ liên quan cho DHECC qua emai, đường bưu điện, hoặc trao tay. Gửi email một bản sao yêu cầu bồi thường của quý vị đến thirdpartyclaims@dhecc.com. Gửi qua đường bưu điện một bản sao yêu cầu bồi thường của quý vị cho Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Án Giám Sát Deepwater Horizon, Patrick Juneau, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, P.O. Box 10272, Dublin, OH 43017-5772, Về việc: Tài Liệu Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Đối với thư qua đêm, bảo đảm hoặc đăng ký, hãy gửi một bản sao yêu cầu bồi thường của quý vị cho Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Án Giám Sát Deepwater Horizon, Patrick Juneau, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, 5151 Blazer Parkway Suite A, Dublin, OH 43017, Về việc: Tài Liệu Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba.

Sau khi nhận được thông báo về Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba của quý vị, miễn là nó có đầy đủ thông tin nhận dạng người yêu cầu bồi thường, chúng tôi sẽ hoãn bất kỳ khoản thanh toán nào có thể được thực hiện cho Người Yêu Cầu Bồi Thường bị ảnh hưởng và ban hành Thông Báo Xác Nhận giải thích quý vị phải nộp những giấy tờ bổ sung nào, nếu có, để chứng minh một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi. Thông báo đó không xác nhận rằng con nợ có yêu cầu bồi thường với DHCC hoặc Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba của quý vị được thực thi hợp lệ, và đó cũng không phải là lời hứa thanh toán.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.)

(trở về phần đầu)

139. Tôi nên kèm theo thông tin nào cùng Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba của tôi?

Hãy nộp yêu cầu bồi thường của quý vị với càng nhiều thông tin càng tốt về con nợ, quý vị, và Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Chúng tôi phải có tên của con nợ và Số Nhận Dạng Người Yêu Cầu Bồi Thường Deepwater Horizon, Số An Sinh Xã Hội, Mã Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân hoặc Mã Số Nhận Dạng Người Sử Dụng Lao Động. Các thông tin hữu ích khác bao gồm họ tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của quý vị, cũng như thông tin đó về luật sư của quý vị (nếu quý vị có luật sư đại diện), bản chất Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba của quý vị, số tiền nợ, và các tài liệu chứng minh Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba của quý vị.

Mặc dù sự đòi hỏi Yêu Cầu Bồi Thường ban đầu của Bên Thứ Ba không phải gồm có tất cả giấy tờ chứng minh để chúng tôi tạm thời hoãn Thanh Toán Hòa Giải cho Người Yêu Cầu Bồi Thường bị ảnh hưởng/Người Yêu Cầu Bồi Thường Trong Tương Lai, quý vị phải thực thi Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba của mình để duy trì tình trạng hoãn.

Các giấy tờ cần thiết để chứng minh một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi khác nhau tùy vào loại yêu cầu bồi thường quý vị đòi hỏi.

Nếu quý vị không cung cấp giấy từ chứng minh một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi và/hoặc đầy đủ thông tin nhận dạng người yêu cầu bồi thường trong vòng 20 ngày kể từ ngày có Thông Báo Xác Nhận, chúng tôi sẽ không cho phép Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba và sẽ không khấu lưu tiền Thanh Toán Hòa Giải hoặc có bất kỳ hành động nào khác liên quan đến đòi hỏi Yêu Cầu Bồi Thường cụ thể đó của Bên Thứ Ba.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

140. Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba có các giai đoạn nào?

Dự Định Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba: Bất kỳ thư từ nào từ một Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba cho biết ý định/mong muốn đòi hỏi một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba đối với (các) khoản Thanh Toán Hòa Giải của Người Yêu Cầu Bồi Thường bị ảnh hưởng sẽ được xem là Dự Định Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba.

Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi: Bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào của Bên Thứ Ba mà chúng tôi đã nhận được đầy đủ thông tin nhận dạng người yêu cầu bồi thường và giấy tờ thực thi sẽ được xem là Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi. Những yêu cầu này được mô tả trong phần Những Câu Hỏi Thường Gặp 132. Một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba có thể được thực thi tại thời điểm đòi hỏi ban đầu nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba cung cấp cho chúng tôi các giấy tờ nhận dạng người yêu cầu bồi thường bắt buộc cùng với thư từ ban đầu.

Phản Đối Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Nhận: Chúng tôi thông báo cho Người Yêu Cầu Bồi Thường về tất cả Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi. Bất kỳ sự phản đối nào đòi hỏi bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường đối với một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi sẽ được xem là "Phản Đối". Người yêu cầu bồi thường nên trực tiếp làm việc với Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba để giải quyết bất kỳ sự Phản Đối nào.

Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Có Hợp Lệ: Một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi trở thành yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Có Hợp Lệ sau khi Người Yêu Cầu Bồi Thường bị ảnh hưởng nhận được Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện đối với một hoặc nhiều yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Hòa Giải. Vì một hoặc nhiều yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Hòa Giải là có thể được thanh toán, Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba cũng có khả năng được thanh toán.

Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Có Tranh Chấp: Sau khi Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện được ban hành, tất cả phản đối đối với Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi hoặc Có Hiệu Lực trở thành Tranh Chấp phải được các bên giải quyết. Thông tin thêm về Giải Quyết Tranh Chấp có ở phần Những Câu Hỏi Thường Gặp 138-149.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

141. Tôi đã nộp các giấy tờ bắt buộc đối với một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi. Tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra?

Chúng tôi sẽ hoãn bất kỳ khoản thanh toán nào có thể được thực hiện cho Người Yêu Cầu Bồi Thường bị ảnh hưởng/Người Yêu Cầu Bồi Thường Trong Tương Lai như mô tả ở phần Những Câu Hỏi Thường Gặp 136.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

142. Tôi có thể làm gì để bảo đảm Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường thanh toán Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba của tôi?

Để giúp chúng tôi giải quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba của quý vị, hãy nộp thông tin nhận dạng người yêu cầu bồi thường hoàn chỉnh, thông tin liên hệ và thông tin thanh toán của quý vị, và các bản sao của mọi giấy tờ cần thiết để chứng minh một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường không thể đáp ứng các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba được thực thi sau khi chúng tôi bắt đầu quy trình thanh toán cho Người Yêu Cầu Bồi Thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

143. Quá trình lượng định các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba là gì?

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ xem xét lại từng Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba đã nhận được để xác định các hành động thích hợp. Chúng tôi chỉ xem xét các Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba nào được nộp đúng cách cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và chúng tôi nhận được đầy đủ thông tin nhận dạng người yêu cầu bồi thường và giấy tờ thực thi trước khi chúng tôi bắt đầu quy trình thanh toán cho Người Yêu Cầu Bồi Thường.

Hãy nhấp vào đây để xem Lệnh của Tòa án tóm tắt quá trình xử lý Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba.

Nếu một Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba không cung cấp mọi thông tin nhận dạng người yêu cầu bồi thường và/hoặc giấy tờ thực thi bắt buộc để chứng minh một Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba, chúng tôi sẽ ban hành Xác Nhận Thông Báo Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba cho biết các giấy tờ còn thiếu, và, nếu cần, yêu cầu thông tin nhận dạng người yêu cầu bồi thường hoàn chỉnh hơn. Nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba không cung cấp thông tin/giấy tờ bắt buộc trong vòng 20 ngày, chúng tôi sẽ bác bỏ Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba và sẽ không khấu lưu các khoản tiền Thanh Toán Hòa Giải hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào liên quan đến đòi hỏi Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba cụ thể đó.

Nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba cung cấp giấy tờ được yêu cầu, cũng như đầy đủ thông tin nhận dạng người yêu cầu bồi thường, trước khi chúng tôi bắt đầu quy trình thanh toán cho Người Yêu Cầu Bồi Thường bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ gửi Thông Báo về Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi cho cả Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba lẫn Người Yêu Cầu Bồi Thường. Thông Báo này thông tin cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba biết rằng họ đã đáp ứng các yêu cầu về thông tin nhận dạng/giấy tờ của chúng tôi để chứng minh một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi và thông báo cho Người Yêu Cầu Bồi Thường về một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi đối với một hoặc nhiều khoản Thanh Toán Hòa Giải có thể được Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường trả cho Người Yêu Cầu Bồi Thường. Người Yêu Cầu Bồi Thường có thể, nhưng không buộc phải, phản đối Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba vào lúc này.

Sau khi chúng tôi gửi Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện cho một Người Yêu Cầu Bồi Thường mà một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi được đòi hỏi ở họ, chúng tôi sẽ gửi cho Người Yêu Cầu Bồi Thường một Thông Báo về Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Hợp Lệ với các giấy tờ thực thi và cho Người Yêu Cầu Bồi Thường một cơ hội cuối cùng để phản đối Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ có 20 ngày kể từ khi nhận thông báo đó để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ phản đối nào với Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba.

Nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường phản đối một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, Người Yêu Cầu Bồi Thường phải quyết tranh chấp trực tiếp với Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba như mô tả trong phần Những Câu Hỏi Thường Gặp 139. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ không tham gia vào các tranh chấp về các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

144. Tôi là luật sư đang thay mặt cho một Người Yêu Cầu Bồi Thường DHECC và tôi đã nhận được thông báo về một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba được đòi hỏi chống lại thân chủ của tôi. Tôi cần phải thực hiện những bước gì?

Văn Phòng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường ("CAO") nhận yêu cầu bồi thường từ các luật sư, chủ nợ, các cơ quan chính phủ, và các bên thứ ba khác chống lại các khoản thanh toán do CAO thực hiện cho những người yêu cầu bồi thường đủ điều kiện ("Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba"). Một khi CAO đã nhận được đầy đủ giấy tờ chứng minh một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Đã Thực Thi hoặc Hợp Lệ (Xem Những Câu Hỏi Thường Gặp 132), chúng tôi sẽ ban hành Thông Báo cho người yêu cầu bồi thường bị ảnh hưởng hoặc đại diện hợp pháp của họ để thông báo cho người yêu cầu bồi thường biết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Những Thông Báo này cung cấp thông tin về Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, cách thông báo cho chúng tôi bất kỳ sự phản đối nào, và thông tin chi tiết bổ sung về tác động của Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba đối với việc thanh toán cho người yêu cầu bồi thường về bất kỳ phần Thanh Toán Hòa Giải còn lại nào.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Để bảo vệ phí luật sư của quý vị trước bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Hợp Lệ nào, quý vị phải đòi hỏi Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba trước khi chúng tôi bắt đầu quy trình thanh toán. Xem Những Câu Hỏi Thường Gặp 131 và 132 để biết thêm thông tin về cách đòi hỏi Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba.

Nếu quý vị không thông báo cho chúng tôi về việc phản đối một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Hợp Lệ trước thời hạn được cho biết trong Thông Báo về Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Hợp Lệ, chúng tôi sẽ trừ số tiền Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba ra khỏi (các) Khoản Thanh Toán Hòa Giải của người yêu cầu bồi thường vào lúc thích hợp và tuân theo Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Thiệt Hại Tài Sản lập bởi Luật Sư Tập Thể và BP và Lệnh Tòa về việc thực hiện hòa giải. Xem Những Câu Hỏi Thường Gặp 150 để biết thêm thông tin về việc thanh toán các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Hợp Lệ.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

145. Làm thế nào tôi tranh chấp một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba?

Nếu trước đây quý vị chưa thông báo cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường về bất kỳ sự phản đối nào đối với Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, quý vị phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự phản đối nào trong vòng 20 ngày kể từ ngày có Thông Báo về Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Hợp Lệ.

Quý vị có thể gửi phản đối của mình bằng bất kỳ cách nào sau đây: Gửi email một bản sao phản đối của quý vị đến thirdpartyclaims@dhecc.com. Gửi qua đường bưu điện một bản sao phản đối của quý vị cho Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Án Giám Sát Deepwater Horizon, Patrick Juneau, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, P.O. Box 10272, Dublin, OH 43017-5772, Về việc: Tài Liệu Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Đối với thư qua đêm, bảo đảm hoặc đăng ký, hãy gửi một bản sao phản đối của quý vị cho Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Án Giám Sát Deepwater Horizon, Patrick Juneau, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, 5151 Blazer Parkway Suite A, Dublin, OH 43017, Về việc: Tài Liệu Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba.

Một phản đối trở thành Tranh Chấp sau khi Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện được ban hành. Chúng tôi sẽ gửi một Thông Báo về Tranh Chấp Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba cho Người Yêu Cầu Bồi Thường và Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba để cả hai bên biết về Tranh Chấp đó và có thể hợp tác với nhau để giải quyết. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ không tham gia vào các tranh chấp về các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Hãy cố giải quyết Tranh Chấp trực tiếp với Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.)

(trở về phần đầu)

146. Nếu tôi không thể giải quyết Tranh Chấp của tôi với Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, tôi có thể nhận được sự giúp đỡ giải quyết Tranh Chấp bằng cách nào?

Tòa Án đã chỉ định Thẩm Phán Jerry A. Brown thuộc Tòa Án Phá Sản Hoa Kỳ cho Quận Đông Louisiana là Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Thẩm phán Brown sẽ giải quyết mọi Tranh Chấp về yêu cầu cầm giữ tài sản để trả phí luật sư hoặc phí dịch vụ khác đã thực hiện liên quan đến Chương Trình Hòa Giải đã nộp đối với các khoản thanh toán sẽ được Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường thực hiện cho những Người Yêu Cầu Bồi Thường đủ điều kiện theo Chương Trình Hòa Giải. Lệnh Chấp Thuận Quy Tắc Điều Chỉnh Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp về Các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba đối với Quyền Cầm Giữ Tài Sản Để Trả Phí Luật Sư được định vị ở đây.

Nếu quý vị không thể giải quyết Tranh Chấp của mình với một Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba qua thỏa thuận chung, quý vị nên tìm kiếm sự giải quyết như sau:

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

147. Tôi có thể tham gia Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp về Các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba bằng cách nào?

Nếu quyền cầm giữ để trả phí luật sư hoặc phí các dịch vụ khác đã thực hiện liên quan đến một yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Hòa Giải có tranh chấp, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ cung cấp một bản sao của Yêu Cầu Giải Quyết Tranh Chấp về Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba ("Mẫu Đơn Yêu Cầu") cùng với Thông Báo về Tranh Chấp Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba.

Sau khi các bên đã có những nỗ lực hợp lý, không thành công để giải quyết Tranh Chấp, một trong hai bên có thể nộp Mẫu Đơn Yêu Cầu cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường. Bên đó cũng phải nộp một bản sao Mẫu Đơn Yêu Cầu cho bên đối phương. Việc nộp Mẫu Đơn Yêu Cầu cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và bên đối phương sẽ bắt đầu Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp về Các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba và tự động bắt đầu thời hạn trao đổi và nộp giấy tờ.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

148. Tôi có thể nộp Mẫu Đơn Yêu Cầu cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường bằng cách nào?

Quý vị có thể nộp Mẫu Đơn Yêu Cầu cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường bằng bất kỳ cách nào sau đây: Email một bản sao của Mẫu Đơn Yêu Cầu đến thirdpartyclaims@dhecc.com. Gửi qua đường bưu điện một bản sao Mẫu Đơn Yêu Cầu của quý vị cho Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Án Giám Sát Deepwater Horizon, Patrick Juneau, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, P.O. Box 10272, Dublin, OH 43017-5772, Về việc: Tài Liệu Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.)

149. Chuyện gì xảy ra sau khi tôi nộp Mẫu Đơn Yêu Cầu giải quyết Tranh Cãi về Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba?

Mỗi bên phải nộp cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và bên đối phương các giấy tờ sau đây: (1) một bản Tuyên Bố Ghi Nhớ Tranh Chấp, bao gồm một bản kê các vấn đề, biện pháp bồi thường mong muốn, và các bản sao của bất kỳ cứ liệu nào, và (2) bất kỳ Phản Hồi nào đối với Tuyên Bố Tranh Chấp của bên đối phương trong thời hạn được cho biết ở Quy Định 13. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ bổ sung Hồ Sơ bằng Thông Báo về Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Hợp Lệ, bao gồm mọi giấy tờ thực thi trước đó đã được nộp bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba, và cung cấp Hồ Sơ hoàn chỉnh cho Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Bất kỳ giấy tờ nào không được nộp trong những khoảng thời gian đã quy định sẽ bị loại khỏi Hồ Sơ.

Trừ phi Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba cho phép tổ chức điều trần qua điện thoại, Thẩm Phán sẽ xem xét Hồ Sơ và ban hành một Quyết Định Cuối Cùng bằng văn bản. Quyết Định Cuối Cùng này sẽ thường được ban hành trong vòng 30 ngày sau khi Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba nhận được Hồ Sơ. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sau đó sẽ thanh toán phần đã khấu lưu của (các) Khoản Thanh Toán Hòa Giải của Người Yêu Cầu Bồi Thường theo chỉ định của Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba và tuân theo các quy định của Thỏa Thuận Hòa Giải và Lệnh Tòa về việc thực thi.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào trước khi có Quyết Định Cuối Cùng, các bên đạt được một thỏa thuận và mỗi bên nộp một bản Rút Lại Tranh Chấp Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba cho bên kia và Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, Quy Trình này sẽ kết thúc. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ trả phần giữ lại của (các) khoản Thanh Toán Hòa Giải của Người Yêu Cầu Bồi Thường như chỉ thị của Quan Tòa và theo các điều khoản của Thỏa Thuận Hòa Giải và Án Lệnh của Tòa án liên quan đến việc thực hiện.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

150. Tôi cần phải tuân thủ những thời hạn gì để tham gia Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp?

a) Nếu các bên không thể giải quyết tranh chấp bằng thỏa thuận, một hoặc cả hai bên phải nộp Mẫu Đơn Yêu Cầu trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày có Thông Báo về Tranh Chấp Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Bên nộp Mẫu Đơn Yêu Cầu phải nộp một bản sao cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và bên đối phương.

b) Cả hai bên của tranh chấp phải nộp một bản Tuyên Bố Ghi Nhớ Tranh Chấp ("Tuyên Bố Tranh Chấp") trong vòng hai mươi (20) ngày sau ngày Mẫu Đơn Yêu Cầu đầu tiên được nộp bởi một trong hai bên. Cả hai bên phải nộp một bản sao Tuyên Bố Tranh Chấp của mình cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và bên đối phương.

c) Cả hai bên của tranh chấp phải nộp bất kỳ Bản Ghi Nhớ Phản Hồi ("Phản Hồi") nào trong vòng mười (10) ngày sau ngày có Tuyên Bố Tranh Chấp của bên đối phương. Cả hai bên phải nộp một bản sao Phản Hồi của mình cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và bên đối phương.

Để biết thêm thông tin về các thời hạn bên trên, vui lòng xem lại Các Quy Định 6 và 13 của Các Quy Định Điều Chỉnh Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

151. Có thể gia hạn thời hạn nộp hay không?

Việc gia hạn thời hạn không được khuyến khích, và chỉ có thể được phép tùy vào quyết định của Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường không thể cho phép điều chỉnh hoặc gia hạn thời hạn nộp.

Bất kỳ bên nào muốn xin gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn nộp phải nộp đơn bằng văn bản cho Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, xin gia hạn và cung cấp lý do chính đáng tại sao yêu cầu nên được chấp thuận. Bên đó phải nộp bất kỳ đơn xin gia hạn nào cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và bên đối phương.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

152. Tôi có thể yêu cầu một biểu điều trần với Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba bằng cách nào?

Một trong hai bên có thể yêu cầu một buổi điều trần qua điện thoại với Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba trong Phản Hồi của mình. Nếu Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba xác định rằng một buổi điều trần sẽ hỗ trợ giải quyết tranh chấp, Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba có thể chấp nhận yêu cầu.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

153. Một thông dịch viên có thể hỗ trợ Người Yêu Cầu Bồi Thường tại buổi điều trần hay không?

Có, thông dịch viên có thể có mặt trong buổi điều trần qua điện thoại. Bên sử dụng thông dịch viên phải thực hiện mọi biện pháp bố trí cần thiết để thông dịch viên có mặt và thanh toán mọi chi phí dịch vụ thông dịch.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

154. Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba sẽ giải quyết tranh chấp dựa trên cơ sở gì?

Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba sẽ giải quyết Tranh Chấp dựa trên Hồ Sơ và, nếu được phép tổ chức điều trần qua điện thoại, các tranh luận của cả hai bên tại buổi điều trần. Theo Quy Định 11, Hồ Sơ sẽ chỉ gồm có các giấy tờ sau đây:

 1. Thủ Tục Số 1 Đã Sửa Đổi Lần Đầu Được Tòa Chấp Thuận điều chỉnh các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba ("CAP"),
 2. Lệnh Tòa ngày 15 tháng 6, 2012 hạn chế phí luật sư, nếu phù hợp,
 3. Thông Báo về Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Hợp Lệ và các giấy tờ thực thi đi kèm mà trước đó đã được Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường gửi cho cả hai bên,
 4. (Các) Yêu Cầu Giải Quyết Tranh Chấp Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba,
 5. Tuyên Bố Tranh Chấp của các bên và bất kỳ cứ liệu nào,
 6. Phản Hồi đối với Tuyên Bố Tranh Chấp của các bên và bất kỳ cứ liệu nào, và
 7. Bất kỳ bằng chứng bổ sung nào được Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba yêu cầu.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

155. Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba áp dụng điều luật gì để giải quyết tranh chấp?

Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba áp dụng luật pháp của Louisiana theo Quy Định 19(e) của Các Quy Định Điều Chỉnh Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp về Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Thẩm Phán Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba mới đây phán quyết rằng tuân theo Bộ Luật Dân Sự Louisiana, Điều 3537, "chắc chắn là, Louisiana là tiểu bang có các chính sách công bằng nghiêm túc nhất nếu các điều luật của nó không được áp dụng cho vụ kiện", và áp dụng các yếu tố trong phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Louisiana trong vụ Saucier kiện Hayes Dairy Products, Inc., 373 So.2d 102 (La. 1978) làm hướng dẫn trong việc xác định tính hợp lý của một khoản phí và chia các khoản phí ra thành từng phần theo thời gian và công sức bỏ ra của mỗi công ty luật.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

156. Tôi có thể tìm thấy một bản sao của các quy định về Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp về Các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba ở đâu?

Một bản sao hoàn chỉnh của Các Quy Định Điều Chỉnh Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp về Các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba có ở đây.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

157. Làm thế nào/Khi nào Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường thanh toán một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Hợp Lệ?

Yêu Cầu Bồi Thường Không Tranh Chấp của Bên Thứ Ba. Nếu không có tranh chấp về một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, chúng tôi sẽ trừ số tiền Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba từ bất kỳ Khoản Thanh Toán Hòa Giải nào không phải trả cho Người Yêu Cầu Bồi Thường theo Thỏa Thuận Hòa Giải và, ở mức độ có đủ tiền trong Khoản Thanh Toán Hòa Giải của Người Yêu Cầu Bồi Thường, chuyển số tiền Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba như thế cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba tuân theo các chỉ thị thanh toán và/hoặc luật pháp hiện hành của tiểu bang và liên bang. Chúng tôi sẽ trả phần còn lại của Thanh Toán Hòa Giải cho Người Yêu Cầu Bồi Thường theo các quy định của Thỏa Thuận Hòa Giải và các Lệnh của Tòa Án liên quan đến việc thực hiện thanh toán.

Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Có Tranh Chấp. Nếu có một tranh chấp về một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba Hợp Lệ, chúng tôi sẽ khấu lưu số tiền Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba có tranh chấp cho đến khi chúng tôi nhận được hoặc: (1) xác nhận bằng văn bản của Người Yêu Cầu Bồi Thường và/hoặc luật sư của Người Yêu Cầu Bồi Thường và Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba rằng tranh chấp đã được giải quyết, hoặc (2)(a) nếu nó là một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba về phí luật sư hoặc phí cho các dịch vụ khác đã thực hiện liên quan đến một yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Hòa Giải, một quyết định cuối cùng tuân theo Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp về Các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba được Tòa Án cho phép, (2)(b) nếu nó là Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba đòi hỏi bởi một cơ quan của tiểu bang hoặc liên bang, một bản sao của quyết định cuối cùng của cơ quan tiểu bang hoặc liên bang đó xác định số tiền, nếu có, phải trả cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba, hoặc (2)(c) nếu nó là tranh chấp về số tiền của Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba dựa trên một phán quyết cuối cùng, một bản sao của lệnh tòa điều chỉnh sau đó; nếu không, chúng tôi sẽ thanh toán cho người yêu cầu bồi thường bên thứ ba đáp ứng phán quyết. Chúng tôi sẽ thực hiện các khoản thanh toán khác theo quy định của quyết định đó và ở mức độ còn tiền Thanh Toán Hòa Giải. Chúng tôi sẽ thanh toán phần còn lại của Khoản Thanh Toán Hòa Giải cho Người Yêu Cầu Bồi Thường theo các quy định của Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản ("Thỏa Thuận Hòa Giải") soạn bởi Luật Sư Tập Thể và BP và Lệnh Tòa về việc thực hiện hòa giải.

(Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7, 2014.)

(trở về phần đầu)

IX. ĐẠI DIỆN LUẬT SƯ

158. Tôi có cần thuê một luật sư để giúp tôi yêu cầu bồi thường không?

Không. Quý vị có thể, nhưng không bắt buộc, thuê một luật sư để nộp một yêu cầu bồi thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

159. Tôi có một luật sư đại diện và tôi muốn nộp một yêu cầu bồi thường. Tôi nên làm gì?

Quý vị nên tham khảo ý kiến luật sư của quý vị, và yêu cầu luật sư của quý vị nộp yêu cầu bồi thường thay cho quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

160. Tôi có thể được một luật sư đại diện đối với các yêu cầu bồi thường nhất định, chẳng hạn như yêu cầu bồi thường VoO của tôi, và không được luật sư đại diện đối với các yêu cầu bồi thường khác mà tôi có thể nộp cho Chương Trình Hòa Giải hay không?

Có. Nếu quý vị được các luật sư khác nhau đại diện đối với các yêu cầu bồi thường khác nhau hoặc được luật sư đại diện đối với các yêu cầu bồi thường nhất định nhưng không đối với các yêu cầu bồi thường khác, quý vị phải điền vào Đơn Yêu Cầu Nhiều Luật Sư Đại Diện có ở đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

161. Tôi có thể ủy quyền cho một cá nhân để giao tiếp với Chương Trình Hòa Giải về yêu cầu bồi thường của tôi hay không?

Có, quý vị có thể chỉ định một luật sư, để hành động và giao tiếp với Chương Trình Hòa Giải thay mặt quý vị. Quý vị cũng có thể ủy quyền cho kế toán của mình hoặc người soạn thảo yêu cầu bồi thường khác để trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà Chương Trình Hòa Giải có thể hỏi về yêu cầu bồi thường của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 4, 2013.)

(trở về phần đầu)

162. Nếu tôi được một luật sư đại diện chỉ đối với các yêu cầu bồi thường nhất định và không đối với các yêu cầu bồi thường, tôi có thể liên lạc với Chương Trình Hòa Giải về tất cả các yêu cầu bồi thường tôi đã nộp hay không?

Không. Chương Trình Hòa Giải sẽ chỉ trực tiếp liên hệ quý vị về các yêu cầu bồi thường mà quý vị không có luật sư đại diện. Nếu quý vị có luật sư đại diện đối với các yêu cầu bồi thường cụ thể, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với luật sư của quý vị chỉ đối với các yêu cầu bồi thường đó. Chương Trình Hòa Giải không thể trực tiếp liên hệ với quý vị về bất kỳ yêu cầu bồi thường nào mà quý vị có luật sư đại diện nếu không có sự đồng ý rõ bằng văn bản của luật sư của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

163. Nếu tôi được một luật sư đại diện chỉ đối với các yêu cầu bồi thường nhất định và không đối với các yêu cầu bồi thường, tôi có thể liên lạc với Chương Trình Hòa Giải về tất cả các yêu cầu bồi thường tôi đã nộp hay không?

Không. Chương Trình Hòa Giải sẽ chỉ trực tiếp liên hệ quý vị về các yêu cầu bồi thường mà quý vị không có luật sư đại diện. Nếu quý vị có luật sư đại diện đối với các yêu cầu bồi thường cụ thể, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ luật sư của quý vị chỉ đối với các yêu cầu bồi thường đó. Chương Trình Hòa Giải không thể trực tiếp liên hệ quý vị về bất kỳ yêu cầu bồi thường nào mà quý vị có luật sư đại diện nếu không có sự đồng ý rõ bằng văn bản của luật sư của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 1, 2013.)

164. Nếu tôi được đại diện bởi nhiều luật sư đối với các yêu cầu bồi thường khác nhau, các luật sư của tôi có thể liên hệ với Chương Trình Hòa Giải đối với tất cả yêu cầu bồi thường của tôi hay không?

Không. Chương Trình Hòa Giải sẽ trực tiếp liên hệ với luật sư đại diện cho quý vị đối với từng yêu cầu bồi thường cụ thể. Nếu quý vị được một luật sư đại diện đối với một số yêu cầu bồi thường nhưng không đối với các yêu cầu bồi thường khác, Chương Trình Hòa Giải sẽ trực tiếp liên hệ với quý vị đối với các yêu cầu bồi thường mà quý vị không có luật sư đại diện.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

165. Trong quá trình xử lý của GCCF, hãng luật của tôi đã nộp một Mẫu Ủy Quyền GCCF. Mẫu đơn này có thể chấp nhận được cho Chương Trình Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Horizon Deepwater hay không?

Không. Mẫu Ủy Quyền GCCF chỉ giới hạn uỷ quyền hành động thay mặt cho một người yêu cầu bồi thường trong quá trình xử lý của GCCF và không ủy quyền hoạt động ngoài phạm vi xử lý một yêu cầu bồi thường của GCCF. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và Chương Trình Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản khác biệt và tách biệt với GCCF. Để thể hiện quyền đại diện cho người yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản, luật sư hoặc hãng luật phải nộp một giấy ủy quyền, hợp đồng tư vấn, hoặc tài liệu có chữ ký của người yêu cầu bồi thường ủy quyền cho luật sư hoặc hãng luật đại diện cho khách hàng để theo đuổi bất kỳ yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ Sự Cố Deepwater Horizon, hoặc các từ ngữ có hiệu lực tương tự.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

166. Trong quá trình xử lý của GCCF, hãng luật của tôi đã nộp một tài liệu khác với Mẫu Ủy Quyền GCCF để ủy quyền cho tôi và/hoặc hãng của tôi thay mặt cho khách hàng của tôi liên quan đến yêu cầu bồi thường của khách hàng. Tài liệu cũ đó có thể chấp nhận được cho Chương Trình Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Horizon Deepwater hay không?

Có thể có. Để thể hiện quyền đại diện cho người yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản, luật sư hoặc hãng luật phải nộp một giấy ủy quyền, hợp đồng tư vấn, hoặc tài liệu có chữ ký của người yêu cầu bồi thường ủy quyền cho luật sư hoặc hãng luật đại diện cho khách hàng để theo đuổi bất kỳ yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ Sự Cố Deepwater Horizon, hoặc các từ ngữ có hiệu lực tương tự. Chúng tôi sẽ xem xét tài liệu của quý vị. Nếu nó có chứa sự ủy quyền đó, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ chấp nhận nó là đầy đủ. Nếu không, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị và người yêu cầu bồi thường sẽ cần phải ký một tài liệu mới có sự ủy quyền như vậy và sau đó quý vị nộp cho chúng tôi.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

167. Luật Sư Tư Vấn Trưởng Tập Thể và Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế là ai?

Luật Sư Tư Vấn Trưởng Tập Thể và Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế là các luật sư được Tòa chỉ định để đại diện cho lợi ích chung của tổng thể Tập Thể Kinh Tế. Luật Sư Tư Vấn Trưởng Tập Thể là James P. Roy và Stephen Herman. Nhấp vào đây để xem danh sách tất cả Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế. Nếu quý vị muốn liên lạc với Luật Sư Tư Vấn Trưởng Tập Thể và Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế, quý vị có thể gọi họ theo số 1-855-359-2327, gửi email cho họ tại ClassCounselOffice@mdl2179psc.com, hoặc đến gặp họ tại địa chỉ 935 Gravier St. , Tầng 20, New Orleans, LA.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

168. Tôi có thể liên hệ với Luật Sư Tư Vấn Trưởng Tập Thể hoặc Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế để được trợ giúp hay không?

Có, quý vị có thể liên hệ với Luật Sư Tư Vấn Trưởng Tập Thể và Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế theo số 1-855-359-2327 hoặc thông qua email tại ClassCounselOffice@mdl2179psc.com. Quý vị cũng có thể đến gặp Luật Sư Tư Vấn Tập Thể tại địa chỉ 935 Gravier St., 20th Floor, New Orleans, LA.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

169. Tôi có thể thảo luận về yêu cầu bồi thường của tôi với Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế nếu tôi được đại diện bởi luật sư của riêng tôi?

Các Câu Hỏi Thường Gặp và các thông tin khác trên trang web này cung cấp thông tin chung về Phương Án Hòa Giải và quá trình xử lý yêu cầu bồi thường cho các bên được đại diện. Nếu quý vị có thêm câu hỏi, và quý vị được đại diện bởi luật sư riêng của mình, quý vị nên thảo luận trực tiếp về yêu cầu bồi thường của mình với luật sư riêng của mình, và nếu cần thiết, luật sư của quý vị có thể thảo luận về yêu cầu bồi thường của quý vị với Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế thay mặt cho quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

170. Luật Sư Tư Vấn Trưởng Tập Thể và Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế sẽ được trả công như thế nào?

Luật Sư Tư Vấn Tập Thể đã được Tòa chỉ định và sẽ nộp đơn cho Tòa để được trao chi phí và lệ phí lợi ích chung. BP sẽ thanh toán chi phí của Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế cho công việc lợi ích chung của họ, tùy theo sự chấp thuận của Tòa, tách biệt với tiền Thanh Toán Hòa Giải phải trả cho các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế. Trong mọi trường hợp thì số tiền trả cho các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế trong Phương Án Hòa Giải cũng sẽ không bị khấu trừ khoản tiền chi phí luật sư lợi ích chung mà Tòa có thể trao hoặc BP thanh toán cho Luật Sư Tư Vấn Tập Thể. Nhấp vào đây để có thêm thông tin về chi phí luật sư lợi ích chung trong Phương Án Hòa Giải.

Nếu quý vị là cá nhân đại diện bởi một luật sư (bao gồm cả một trong những luật sư hoặc công ty luật giữ nhiệm vụ Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế), luật sư hoặc công ty đó có thể thu lệ phí và chi phí của quý vị theo hợp đồng đại diện mà quý vị đã ký với luật sư hoặc công ty đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 2 tháng 7, 2012.)

(trở về phần đầu)

171. Liệu Luật Sư Tư Vấn Trưởng Tập Thể hoặc Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế có thu bất kỳ lệ phí hay chi phí nào của tôi hay không?

BP sẽ thanh toán chi phí Luật Sư Tư Vấn Tập Thể cho công việc lợi ích chung mà được thực hiện thay cho tổng thể Tập Thể Kinh Tế.

Nếu quý vị là cá nhân đại diện bởi một luật sư (bao gồm cả một trong những luật sư hoặc công ty luật giữ nhiệm vụ Luật Sư Tư Vấn Tập Thể Kinh Tế), luật sư hoặc công ty đó có thể thu lệ phí và chi phí của quý vị theo hợp đồng đại diện mà quý vị đã ký với luật sư hoặc công ty đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

172. Tôi bị giữ lại 6% trong khoản tiền thanh toán của Quá Trình Chuyển Tiếp. Liệu tôi có lấy lại được số tiền đó không?

Nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế và quý vị quyết định tham gia Chương Trình Hòa Giải thì có. Nếu quý vị không phải là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế, hoặc quý vị quyết định Rút Lui khỏi Phương Án Hòa Giải, thì số tiền đó sẽ được giữ ủy thác. Một khi Tòa án xác định rằng có thể trao chi phí lợi ích chung nào đó, nếu có, thì mọi khoản tiền thừa sẽ được trả lại cho quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

173. Tôi bị giữ lại 6% trong khoản tiền thanh toán của GCCF tôi đã nhận trước ngày 26 tháng 2 năm 2012. Liệu tôi có lấy lại được số tiền đó không?

Số tiền này đang được giữ ủy thác. Sau khi Tòa án xác định rằng có thể trao chi phí lợi ích chung nào đó, nếu có, thì mọi khoản tiền thừa sẽ được trả lại cho quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 27 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

X. THÔNG TIN VỀ CÁC LOẠI THIỆT HẠI HÒA GIẢI CỤ THỂ

A. TỔN THẤT KINH TẾ — NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG LÀ CÁ NHÂN

1. Tính Hội Đủ Điều Kiện

174. Làm thế nào để biết tôi là Người Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân hay Doanh Nghiệp?

Quý vị là Người Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân nếu quý vị là một Cá Nhân và là Thành Viên Tập Thể Kinh Tế đang cho rằng có Thiệt Hại Kinh Tế phát sinh từ Sự Cố Deepwater Horizon với yêu cầu bồi thường bên cạnh, hoặc ngoại trừ, một yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Kinh Tế liên quan đến doanh nghiệp tư nhân của quý vị hoặc sự tự làm chủ khác như thể hiện trên phụ trương C, D hoặc E của tờ khai thuế thu nhập liên bang của quý vị.

Quý vị là Người Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp nếu quý vị đang yêu cầu bồi thường đại diện cho một Tổ Chức Kinh Doanh hoặc quý vị là một Cá Nhân tự làm chủ và là hành Viên Tập Thể Kinh Tế đang cho rằng có Thiệt Hại Kinh Tế phát sinh từ Sự Cố Deepwater Horizon.

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

2. Nộp một Yêu Cầu Bồi Thường và Tài Liệu Cần Thiết

175. Tôi phải nộp những tài liệu gì cùng với yêu cầu bồi thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân của tôi?

Nói chung, Người Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân cần phải nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường có tuyên thệ cũng như các tài liệu khác phản ánh và chứng minh các yêu cầu bồi thường của họ.

Theo Thỏa Thuận Hòa Giải, có bốn loại Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân tùy thuộc vào loại tài liệu mà Người Yêu Cầu Bồi Thường có thể cung cấp. Ngoài ra còn có một phụ lục về Khuôn Khổ cho các Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân đối với các Gian Hàng Định Kỳ Cá Nhân (“IPV”) và Gian Hàng Lễ Hội. Các loại khác nhau dựa theo các tài liệu sẵn có cho mỗi người yêu cầu bồi thường.

Tài liệu cụ thể cần thiết cho mỗi loại đều được quy định chi tiết và giải thích trong Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân và đi kèm Hướng Dẫn Điền Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

3. Bồi Thường

176. Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân được đánh giá như thế nào?

Các Người Bán Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ đánh giá và xử lý thông tin trong Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường điền đầy đủ và tất cả các tài liệu chứng minh theo các điều khoản của Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Kinh Tế để tính ra Số Tiền Đền Bù Thiệt Hại Kinh Tế mà các thông tin và tài liệu chứng minh cho phép theo các điều khoản của Khuôn Khổ Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Kinh Tế.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

177. Các vị tính toán Thu Nhập Dự Kiến như thế nào?

Thu nhập Theo dự kiến là thu nhập của Người Yêu Cầu Bồi Thường trong Giai Đoạn Đền Bù đối với Công Việc Yêu Cầu Bồi Thường mà theo dự kiến sẽ đạt được nếu không xảy ra Sự Cố Tràn Dầu. Giai Đoạn Đền Bù được lựa chọn bởi người yêu cầu bồi thường. Giai đoạn này phải bao gồm 90 ngày liên tiếp trở lên từ 21 tháng 4 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2010. Người Yêu Cầu Bồi Thường có thể lựa chọn chỉ một Giai Đoạn Đền Bù và Giai Đoạn Đền Bù phải tương ứng với giai đoạn trả lương được áp dụng bởi chủ sử dụng lao động (nghĩa là, Giai Đoạn Đền Bù phải bắt đầu và kết thúc bằng giai đoạn trả lương theo ngày, tuần hoặc tháng được áp dụng bởi chủ sử dụng lao động). Để hiểu cách tính cụ thể, quý vị nên xem xét Khuôn Khổ cho các Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân và các ví dụ liên quan (Phụ Lục A đến F) cho Loại Thiệt Hại tương ứng của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

B. TỔN THẤT KINH TẾ - NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG LÀ DOANH NGHIỆP

1. Tính Hội Đủ Điều Kiện

178. Ai có quyền nộp một Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp

Các Chủ Thể kinh doanh sau đây hội đủ điều kiện để nộp các Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp:

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

2. Nộp một Yêu Cầu Bồi Thường và Tài Liệu Cần Thiết

179. Tôi phải nộp những tài liệu gì cùng với yêu cầu bồi thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp của tôi?

Nói chung, một Người Yêu Cầu Bồi Thường Kinh Doanh phải nộp (1) một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường điền đầy đủ và xác minh bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường; (2) các tài liệu phản ánh cơ cấu kinh doanh và quyền sở hữu của Người Yêu Cầu Bồi Thường (bao gồm cả điều lệ thành lập, danh sách cổ đông, và các thỏa thuận hợp danh), (3) tờ khai thuế liên bang (bao gồm tất cả các phụ trương và tài liệu đính kèm) cho các năm trong Giai Đoạn Định Chuẩn, năm 2010, và năm 2011 nếu có thể; (4) bảng cân đối kế toán hàng tháng và hàng năm (hoặc các văn bản thay thế cho biết doanh thu và chi phí hàng tháng) cho Giai Đoạn Định Chuẩn năm 2010, và năm 2011 nếu có thể; và (5) bản sao của bất kỳ giấy phép liên bang, tiểu bang, hoặc chính quyền địa phương nào cần thiết để hoạt động kinh doanh.

Tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và yêu cầu quan hệ nhân quả cần được đáp ứng. Quý vị có thể xem một danh sách đầy đủ các tài liệu có thể được yêu cầu, cùng với hướng dẫn Điền Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp, trong phần Hướng Dẫn Điền Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

180. Tôi phải nộp những tài liệu gì nếu tôi tự làm chủ?

Không có yêu cầu tài liệu đặc biệt nào cho các cá nhân tự làm chủ so với các loại Chủ Thể kinh doanh khác. Cá nhân tự làm chủ được xem là doanh nghiệp và phải nộp các tài liệu cần thiết theo khuôn khổ Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp phù hợp. Để phù hợp với các yêu cầu này, các cá nhân tự làm chủ nên nộp tờ khai thuế liên bang mẫu 1040 (trang 1 và 2) cùng với Phụ Trương C, D, E, và F, và Mẫu 1099 (nếu có) cho Giai Đoạn Định Chuẩn do Người Yêu Cầu Bồi Thường lựa chọn, năm 2010, và năm 2011 nếu có thể.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

181. Ai cần phải nộp bảng cân đối kế toán hàng tháng?

Nói chung, Người Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp phải nộp bảng cân đối kế toán hàng tháng và hàng năm cho Giai Đoạn Định Chuẩn, năm 2010, và năm 2011 nếu có thể. Người Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp có thể chọn cung cấp tài liệu nguồn thay thế từ các quãng thời gian đó; tuy nhiên, người yêu cầu bồi thường đó sẽ thật quen thuộc với doanh nghiệp của họ và do đó họ được khuyến khích tạo lập và gửi bảng cân đối kế toán dựa trên những tài liệu nguồn thay thế vào thời điểm đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

182. Tôi phải nộp tài liệu nào để chứng minh tôi là một doanh nghiệp mới thành lập?

Ngoài các yêu cầu thông tin được quy định trong Yêu Cầu Về Tài Liệu đối với Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp (đã thảo luận trong Các Câu Hỏi Thường Gặp số 123 ở trên), có thể cần cung cấp thêm các thông tin bổ sung sau đây đối với một doanh nghiệp mới thành lập:

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

183. Tôi có thể cung cấp những loại tài liệu nào để thiết lập bằng chứng rằng doanh nghiệp của tôi đã ngừng hoạt động?

Các tài liệu cần thiết để thiết lập bằng chứng rằng một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động được nêu chi tiết trong Hướng Dẫn Điền Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Thất Bại. Các tài liệu cần thiết có thể khác nhau dựa trên các yêu cầu chứng minh quan hệ nhân quả cho doanh nghiệp của quý vị. Nói chung, một Doanh Nghiệp Thất Bại hoặc một Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Thất Bại phải cung cấp các tài liệu sau đây:

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

3. Bồi Thường

184. Yêu cầu bồi thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp được đánh giá như thế nào?

Chương Trình Hòa Giải sẽ đánh giá và xử lý thông tin trong (các) Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường và tất cả những tài liệu chứng minh theo các điều khoản của Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Kinh Tế để tính toán Số Tiền Đền Bù Thiệt Hại Kinh Tế lớn nhất được phép theo các thông tin và tài liệu chứng minh đó theo các điều khoản của Khuôn Khổ Đền Bù cho Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

185. Giai Đoạn Đền Bù là gì?

Giai Đoạn Đền Bù là thời gian do Người Yêu Cầu Bồi Thường lựa chọn để xác định những tháng mà doanh thu của doanh nghiệp bị giảm so với Giai Đoạn Định Chuẩn. Giai Đoạn Đền Bù phải bao gồm từ ba tháng liên tục trở lên từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2010, ngoại trừ đối với các Doanh Nghiệp Thất Bại và Doanh Nghiệp Mới Thành Lập. Giai Đoạn Đền Bù sẽ được so sánh với Giai Đoạn Định Chuẩn trong cách Tính Toán Đền Bù. Các Doanh Nghiệp Thất Bại được bồi thường dựa trên giá trị của họ vào ngày 20 tháng 4 năm 2012 đã điều chỉnh bù lại bất kỳ khoản tiền nào thu từ thanh lý. Giai Đoạn Đền Bù cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập phải bao gồm từ ba tháng liên tục trở lên từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 4 năm 2011.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

186. (Các) năm Giai Đoạn Định Chuẩn là gì và các lựa chọn của tôi là gì?

Giai Đoạn Định Chuẩn là thời kỳ tiền tràn dầu DWH mà người khiến nại đã chọn làm cơ sở để đo lường lịch sử hiệu suất tài chính của nó. Một Người Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp có thể chọn trong (các) năm Giai Đoạn Định Chuẩn sau: (i) 2009; (ii) trung bình 2008-2009; hoặc (iii) trung bình 2007-2009, (miễn là khoảng các năm mà người yêu cầu bồi thường chọn sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích của Giai Đoạn Định Chuẩn). (Các) năm Giai Đoạn Định Chuẩn này cũng được sử dụng cho mục đích xác định cả quan hệ nhân quả lẫn đền bù một Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp. Giai Đoạn Định Chuẩn cho một Doanh Nghiệp Mới Thành Lập là giai đoạn thời gian từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012 tương ứng với các tháng trong Giai Đoạn Đền Bù hoặc dự kiến trước Sự Cố Tràn Dầu.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

C. TỔN THẤT LỢI NHUẬN - QUAN HỆ NHÂN QUẢ

1. Quan Hệ Nhân Quả đối với Người Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp

187. Làm thế nào tôi tìm ra doanh nghiệp của tôi nằm ở Khu Tổn Thất Lợi Nhuận nào?

Thỏa Thuận Hòa Giải chia các Khu Vực Bờ Vịnh thành bốn Khu Tổn Thất Lợi Nhuận, ghi tiêu đề từ A đến D. Để biết doanh nghiệp của quý vị nằm ở Khu Tổn Thất Lợi Nhuận nào, hãy nhấp chuột vào đây để sử dụng công cụ bản đồ trên mạng, hoặc gọi số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

D. CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN BÙ HẢI SẢN

188. Tôi có thể tìm thấy Định Nghĩa Chuỗi Phân Phối Hải Sản ở đâu?

Nhấp vào đây để xem Định Nghĩa Chuỗi Phân Phối Hải Sản.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

189. Chương Trình Đền Bù Hải Sản là gì?

Chương Trình Đền Bù Hải Sản bồi thường cho Ngư dân Thương mại, Thuyền trưởng Tàu Hải sản, tất cả Thủy thủ Tàu Hải sản khác, Người thuê Tàu đánh bắt Hàu, và Chủ sở hữu Tàu Hải sản hội đủ điều kiện cho các tổn thất thiệt hại liên quan tới Hải sản.

Lưu ý: Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2015)

(trở về phần đầu)

190. Tôi có thể nộp một yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Đền Bù Hải Sản cho các tổn thất liên quan đến hải sản mà không được xác định cụ thể trong Thỏa Thuận Hòa Giải hay không?

Có. Thỏa Thuận Hòa Giải quy định Hải Sản là cá và loài giáp xác (trừ cá mòi dầu) đánh bắt trong các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh của Vịnh Mexico. Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản có một phần dành cho "Hải Sản Khác" để bao hàm những tổn thất liên quan đến Hải Sản không phải tôm, hàu, cua xanh, hoặc cá. Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2015)

(trở về phần đầu)

191. Chương Trình Đền Bù Hải Sản được cấu trúc như thế nào?

Có một nhiều Kế Hoạch Đền Bù bao gồm Chương Trình Đền Bù Hải Sản dựa trên các loại Hải Sản khác nhau. Các yêu cầu đủ điều kiện, yêu cầu tài liệu và phương pháp bồi thường khác nhau theo từng Kế Hoạch Đền Bù. Kế Hoạch Đền Bù và yêu cầu bồi thường có thể đưa ra trong mỗi Kế Hoạch là:

Lưu ý: Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2015)

192. Làm thế nào số lượng người Rút Lui có thể ảnh hưởng đến $2.3 tỉ Số Tiền Chương Trình Đền Bù Hải Sản trả cho các Thành Viên Tập Thể đủ điều kiện tham gia Chương Trình Đền Bù Hải Sản?

Tổng số $2.3 tỉ Số Tiền Chương Trình Đền Bù Hải Sản sẽ không bị ảnh hưởng bởi số lượng người Rút Lui tối đa đến: (1) 15% tất cả người yêu cầu bồi thường tiềm năng với các yêu cầu bồi thường trong Loại III của Kế Hoạch Đền Bù Hải Sản, và/hoặc (2) 17.5% tất cả người yêu cầu bồi thường tiềm năng với các yêu cầu bồi thường trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm, Kế Hoạch Đền Bù Hàu, Kế Hoạch Đền Bù Cá Có Vây, Kế Hoạch Đền Bù Cua Xanh/Hải Sản Khác và Loại I và Loại II của Kế Hoạch Đền Bù Thủy Thủ Đoàn Hải Sản. Trong trường hợp tỷ lệ phần trăm này bị vượt quá, BP sẽ nhận được một khoản tín dụng cho số tiền bổ sung mà số người Rút Lui lẽ ra đã nhận theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản, do một người trung lập được Tòa chỉ định. Để biết thêm thông tin về Chương Trình Đền Bù Hải Sản và Rút Lui, bao gồm cách tính toán tỉ lệ người Rút Lui, hãy xem các điều khoản quy định Rút Lui Khỏi Chương Trình Hải Sản, tham chiếu ở khoản ¶ 38.132 của thỏa thuận hòa giải và đăng ở đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 21 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

193. Trong Giai Đoạn Định Chuẩn, tôi sở hữu hai chiếc tàu, nhưng vào tháng 12 năm 2009, tôi đã bán một chiếc và không thay thế. Thế nên, tôi chỉ sở hữu một chiếc tàu trong giai đoạn từ 20 tháng 4 đến 31 tháng 12 năm 2010. Số tiền bồi thường chủ tàu/người thuê tàu của tôi có thể được tính gộp doanh thu sinh ra từ cả hai chiếc tàu của tôi trong Giai Đoạn Định Chuẩn không?

Không. Trong Chương Trình Bồi Thường Hải Sản, quý vị chỉ được đủ điều kiện hưởng bồi thường cho chiếc tàu mà quý vị tiếp tục sử dụng hoặc thuê trong giai đoạn từ 20 tháng 4 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2010, và số tiền bồi thường của quý vị sẽ chỉ dựa trên doanh thu mà chiếc tàu mà quý vị tiếp tục sở hữu trong năm 2010 sinh ra trong Giai Đoạn Định Chuẩn.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

194. Theo chương trình bồi thường Hải Sản, nếu tôi không có thu nhập từ sở hữu hoặc cho thuê tàu hoặc thu hoạch tôm, hàu, cá có vây, cua xanh hoặc hải sản khác hoặc từ công việc là thủy thủ đoàn thương mại trong Giai Đoạn Định Chuẩn mà tôi là Thành Viên Phân Nhóm?

Theo Định nghĩa phân nhóm, Mục 1.1 của Thỏa Thuận Hòa Giải, nếu quý vị là cá nhân, quý vị là thành viên phân nhóm nếu trong bất kỳ thời điểm nào từ ngày 20 tháng 4 năm 2010 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012, quý vị sở hữu hoặc thuê hoặc làm việc trên thuyền neo tại cảng hoặc ở cảng nhà trong các Khu Vực Vùng Vịnh, hoặc các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh, hoặc làm việc trên thuyền trong các Vùng Biển Được Quy Định Ở Vịnh sau ngày 20 tháng 4 năm 2009. Đối với Thủy Thủ Đoàn Hải Sản, các cá nhân phải từng làm việc trên một chiếc tàu cập cảng Hải Sản trong Các Khu Vực Bờ Vịnh sau ngày 20 tháng 4 năm 2009. Theo Định Nghĩa Phân Nhóm, Mục 1.2.3 nếu quý vị là định chế, quý vị nằm trong phân nhóm này nếu quý vị sở hữu, vận hành, hoặc cho thuê một chiếc tàu (1) đã Đăng Ký Cảng Nhà trong Các Khu Vực Bờ Vịnh vào bất kỳ thời điểm nào từ ngày 20 tháng 4 năm 2010 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012, hoặc (2) cập cảng Hải sản trong Các Khu Vực Bờ Vịnh vào bất kỳ thời điểm nào từ ngày 20 tháng 4 năm 2009 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012. Các Cá Nhân và Chủ Thể đáp ứng các mô tả địa lý này hoặc bên trên sẽ chỉ nằm trong Tập Thể Kinh Tế nếu các Yêu Cầu Bồi Thường của họ đáp ứng các mô tả của một hoặc nhiều Hạng Mục Thiệt Hại mô tả bên dưới, bao gồm cả Chương Trình Bồi Thường Hải Sản. Mô tả các thiệt hại của Chương Trình Bồi Thường Hải Sản cung cấp "Thiệt hại do một NGƯ DÂN THƯƠNG MẠI, Thủy Thủ Đoàn Hải Sản, hoặc CHỦ TÀU HẢI SẢN sở hữu, vận hành, cho thuê hoặc làm việc trên một chiếc tàu (1) đã Đăng Ký Cảng Nhà trong Các Khu Vực Bờ Vịnh vào bất kỳ thời điểm nào từ ngày 20 tháng 4 năm 2010 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012, hoặc (2) Cập cảng Hải sản trong Các Khu Vực Bờ Vịnh vào bất kỳ thời điểm nào từ ngày 20 tháng 4 năm 2009 đến ngày 16 tháng 4 năm 2012; và các thiệt hại của NGƯỜI THUÊ BÃI HÀU và Chủ IFQ (, Phụ lục 10)". Các Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Kinh Tế phát sinh từ đánh bắt, chế biến, bán, hoặc thu hoạch cá mòi dầu (hay “pogy”) được loại trừ khỏi Chương Trình Đền Bù Hải Sản và các Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Kinh Tế khác trong Thỏa Thuận này. (Quý vị cũng có thể là Thành viên phân nhóm căn cứ vào sự hiện hữu của các yêu cầu bồi thường khác đáp ứng sự mô tả của một hoặc nhiều hơn các chuyên mục thiệt hại, như Thanh Toán Chương Trình VoO hoặc Phương Tiện Sinh Sống.)

Trong trường hợp này, Kế hoạch bồi thường Tôm cung cấp Phương pháp bồi thường cho người mới gia nhập nghề áp dụng chủ tàu, thủy thủ đoàn thương mại, người thuê tàu và thuyền trưởng mà theo đó quý vị có thể đủ điều kiện nếu quý vị thỏa mãn các yêu cầu hội đủ điều kiện. Trong các Chương trình bồi thường Hàu, Cá có vây, Cua Xanh/ Loài khác, quý vị không phải đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện cho chủ tàu/thủy thủ đoàn thương mại khoản bồi thường của người thuê hoặc khoản bồi thường cho chủ tàu vì quý vị không có doanh thu Giai Đoạn Định Chuẩn cho tàu và thu nhập Giai Đoạn Định Chuẩn với tư cách là thuyền trưởng. Trong Kế hoạch Thủy Thủ Đoàn Hải Sản, quý vị có thể hội đủ điều kiện được hưởng khoản bồi thường theo Loại II hoặc III nếu quý vị thỏa mãn các yêu cầu hội đủ điều kiện.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 17 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

195. Trong Kế hoạch Đền bù Thủy thủ Tàu Hải sản của Chương trình Đền bù Hải sản, có phải Người Yêu cầu Bồi thường là những người nhận đền bù ở Loại II và III tham gia vào bất kỳ việc phân bổ lần hai nào trong trường hợp có quỹ Tiền của Chương trình Đền bù Hải sản còn lại sau khi Người quản trị Yêu cầu Bồi thường chi trả tất cả các yêu cầu bồi thường của Chương trình Đền bù Hải sản hội đủ điều kiện?

Đúng, Người Yêu cầu Bồi thường nhận đền bù ở Loại II và III có tham gia vào bất kỳ việc phân bổ lần hai nào của nguồn quỹ Tiền của Chương trình Đền bù Hải sản.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

196. Theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản, nếu một thực thể sở hữu hoặc thuê tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn, đủ điều kiện được bồi thường theo Kế Hoạch Đền Bù Hàu, Cá, hoặc Cua Xanh/Hải Sản Khác nhưng thực thể đó đã chuyển sang một tàu khác vào năm 2010, tàu 2010 có đủ điều kiện được bồi thường hay không, và, nếu có, tiền bồi thường sẽ được tính như thế nào?

Có, một người yêu cầu bồi thường đủ điều kiện được bồi thường đối với con tàu năm 2010 nếu họ sở hữu hoặc thuê một con tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đủ điều kiện được bồi thường theo Kế Hoạch Đền Bù Hàu, Cá hoặc Cua Xanh/Hải Sản Khác. Theo các Kế Hoạch Đền Bù Hàu, Cá hoặc Cua Xanh/Hải Sản Khác, tiền bồi thường được tính bằng doanh thu tạo ra bởi tàu đó mà thực thể đó sở hữu hoặc thuê trong Giai Đoạn Định Chuẩn.

Một người yêu cầu bồi thường nào chuyển sang sở hữu hoặc thuê một con tàu khác vào năm 2010 từ con tàu mà họ sở hữu hoặc thuê trong Giai Đoạn Định Chuẩn phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh rằng họ đã sở hữu hoặc thuê con tàu Giai Đoạn Định Chuẩn trong Giai Đoạn Định Chuẩn; chứng minh rằng họ không còn sử dụng con tàu Giai Đoạn Định Chuẩn vào năm 2010, ví dụ như con tàu đó đã được bán hoặc phá hủy; và người yêu cầu bồi thường trên thực tế đã mua hoặc thuê một con tàu khác trong năm 2010.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

197. Theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản, nếu một thuyền trưởng đã làm việc trên một con tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đủ điều kiện được bồi thường theo Kế Hoạch Đền Bù Hàu, Cá hoặc Cua Xanh/Hải Sản Khác nhưng đã chuyển sang làm việc trên một con tàu khác vào năm 2010, thuyền trưởng đó có đủ điều kiện được bồi thường không và, nếu có, tiền bồi thường sẽ được tính như thế nào?

Có, một thuyền trưởng không cần phải làm việc trên cùng một con tàu vào năm 2010 mà người đó đã làm việc trong Giai Đoạn Định Chuẩn để đủ điều kiện được bồi thường. Theo các Kế Hoạch Đề Bù Hàu, Cá hoặc Cua Xanh/Hải Sản Khác, tiền bồi thường cho một thuyền trưởng được tính bằng thu nhập trong Giai Đoạn Định Chuẩn của họ đối với (các) tàu mà họ đã làm việc trên đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

198. Nếu một thực thể sở hữu và/hoặc thuê một đội tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn và thực thể đó đã mua hoặc thuê thêm một con tàu để sử dụng trong mùa đánh bắt cá năm 2010, con tàu bổ sung đó có đủ điều kiện được bồi thường theo Kế Hoạch Đền Bù Hải Sản hay không, và, nếu có, tiền bồi thường được tính như thế nào?

Trong mọi Kế Hoạch Đền Bù Hải Sản, nếu một thực thể, ví dụ như một công ty trách nhiệm hữu hạn, sở hữu và/hoặc thuê một đội tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn và thực thể đó chứng minh rằng họ đã bổ sung thêm một con tàu vào đội tàu cho mùa đánh bắt cá 2010, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ áp dụng dữ liệu doanh thu trung bình trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với các con tàu liên quan từ đội tàu của Người Yêu Cầu Bồi Thường để xác định số tiền bồi thường đối với con tàu mới bổ sung.

Đối với những Người Yêu Cầu Bồi Thường trong các Kế Hoạch Đền Bù Hàu, Cá và Cua Xanh/Hải Sản Khác, doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với con tàu mới bổ sung sẽ được tính như trung bình đối với tất cả các con tàu trong đội tàu của 'Người Yêu Cầu Bồi Thường đang hoạt động thu hoạch các loài liên quan trong Giai Đoạn Định Chuẩn (áp dụng cùng một Giai Đoạn Định Chuẩn đối với tất cả các tàu trong đội tàu của Người Yêu Cầu Bồi Thường').

Ví dụ như, nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường sở hữu sáu con tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn -- ba con tàu được dùng để đánh bắt cá và ba con tàu được dùng để đánh bắt tôm, và con tàu mới mà Người Yêu Cầu Bồi Thường đã mua để bổ sung vào đội tàu của mình cho mùa đánh bắt cá 2010 là một con tàu đánh bắt cá khác, chỉ có doanh thu trung bình trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với ba con tàu đánh bắt cá của Người Yêu Cầu Bồi Thường' sẽ được cân nhắc để xác định số tiền bồi thường cho con tàu đánh bắt cá mới của họ. Doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với tất cả ba con tàu đánh bắt cá phải được bao gồm để tính doanh thu trung bình trong Giai Đoạn Định Chuẩn.

Đối với những Người Yêu Cầu Bồi Thường trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm, Doanh Thu Trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với con tàu mới sẽ được tính như doanh thu trung bình trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với các tàu đánh bắt tôm của Người Yêu Cầu Bồi Thường' trong cùng một lớp tàu như con tàu mới của 'Người Yêu Cầu Bồi Thường đang hoạt động trong Giai Đoạn Định Chuẩn, sử dụng cùng một Giai Đoạn Định Chuẩn đối với tất cả các con tàu như thế. Các lớp tàu được xác định trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm có cân nhắc kích thước và loại tàu, ví dụ như <30', 30'-44', 45'-74' (Ice), 45'-74' (Freezer), >75' (Nước Đá) và >75' (Tủ Đông).

Nếu một Người Yêu Cầu Bồi Thường Trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm không có bất kỳ tàu đánh bắt tôm nào trong đội tàu của mình trong Giai Đoạn Định Chuẩn thuộc cùng lớp tàu như con tàu đánh bắt tôm mới mà Người Yêu Cầu Bồi Thường đã mua hoặc thuê để thêm vào đội tàu của mình cho mùa đánh bắt 2010, thì doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn sẽ được sử dụng cho con tàu mới sẽ là doanh thu trung bình đối với lớp tàu của con tàu mới mua hoặc thuê như được báo cáo trong Bảng 1:

Bảng 1: Doanh Thu Trung Bình theo Lớp Tàu Đánh Bắt Tôm

Lớp Kích Thước/Loại Doanh Thu Trung Bình
1 < 30' $7,399
2 30' - 44' $29,527
3 45' - 74' (Nước Đá) $66,881
4 45' - 74' (Tủ Đông) $220,772
5 > 75' (Nước Đá) $179,586
6 > 75' (Tủ Đông) $362,160

Ngoài các yêu cầu về giấy tờ trong Kế Hoạch Đền Bù Hải Sản, Người Yêu Cầu Bồi Thường còn phải cung cấp giấy tờ chứng minh rằng họ đã bổ sung con tàu mới vào đội tàu của mình cho mùa đánh bắt 2010 (ví dụ như các giấy tờ mua hoặc thuê có ngày mua hoặc thuê), giấy tờ chứng minh loại Hải Sản thu hoạch đối với con tàu mới bổ sung trong mùa đánh bắt 2010, và, đối với các tàu đánh bắt tôm, cung cấp đầy đủ giấy tờ xác định lớp tàu của con tàu mới bổ sung.

Ngoài ra, Người Yêu Cầu Bồi Thường phải cung cấp một Bản Khai Có Tuyên Thệ xác nhận rằng họ đã xác định tất cả các tàu mà họ sở hữu hoặc thuê trong Giai Đoạn Định Chuẩn, loại Hải Sản đánh bắt đối với tàu đó, và, đối với các tàu đánh bắt tôm, lớp tàu đối với từng tàu. Đối với những Người Cầu Bồi Thường trong các Kế Hoạch Đền Bù Hàu, Cá và Cua Xanh/Khác, Người Yêu Cầu Bồi Thường phải cung cấp, đối với từng tàu trong đội tàu của Người Yêu Cầu Bồi Thường' trong Giai Đoạn Định Chuẩn có tham gia thu hoạch các loài Hải Sản liên quan, (i) đầy đủ giấy tờ để Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác lập giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, hoặc quyền lợi thuê trong con tàu đó trong Giai Đoạn Định Chuẩn và (ii) giấy tờ đầy đủ để xác định doanh thu hàng năm tạo ra bởi con tàu đó. Một Người Yêu Cầu Bồi Thường nào muốn loại trừ một con tàu mà họ sở hữu hoặc thuê trong Giai Đoạn Định Chuẩn ra khỏi quy trình xác định doanh thu trung bình trong Giai Đoạn Định Chuẩn vì con tàu đó không hoạt động trong Giai Đoạn Định Chuẩn, ví dụ như con tàu đó không thể vận hành, phải cung cấp giấy tờ chứng minh rằng con tàu đó không có hoạt động. Đối với những Người Yêu Cầu Bồi Thường trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm, Người Yêu Cầu Bồi Thường phải cung cấp, đối với từng con tàu đánh bắt tôm, (i) đầy đủ giấy tờ để Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác lập giấy tờ chứng quyền sở hữu, hoặc quyền lợi thuê trong con tàu đó trong Giai Đoạn Định Chuẩn, và lớp tàu (ii) đầy đủ giấy tờ để xác định doanh thu hàng năm tạo ra bởi từng tàu trong cùng lớp tàu như con tàu mới bổ sung của Người Yêu Cầu Bồi Thường'.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

199. Trong Giai Đoạn Định Chuẩn, cha tôi và tôi là chủ sở hữu một thực thể (LLC1) sở hữu một đội tàu, cũng là chủ sở hữu một thực thể thứ hai (LLC2) sở hữu một con tàu. Vào tháng 12 năm 2009, cha tôi và tôi thành lập một thực thể khác (LLC3), thực thể này mua một con tàu. LLC3 của chúng tôi có đủ điều kiện được bồi thường hay không?

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ có quyền cho phép bồi thường đối với con tàu mới trong LLC3 dùng doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với các con tàu trong LLC1 và LLC2 miễn là Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường nhận được đầy đủ giấy tờ chứng minh rằng LL3 có cùng quyền sở hữu (hoặc gần giống như) với LLC1 và LLC2 để doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với các con tàu trong LLC1 và LLC2 cung cấp cơ sở đầy đủ để dự tính doanh thu đối với con tàu mới trong LLC3. Trong những trường hợp như thế, LLC3 phải tiết lộ tất cả thực thể có cùng (hoặc gần giống) quyền sở hữu hoặc thuê các con tàu đang hoạt động trong Giai Đoạn Định Chuẩn, đang thu hoạch Hải Sản.

Trong những trường hợp như thế, đối với những Người Yêu Cầu Bồi Thường trong các Kế Hoạch Đền Bù Hàu, Cá và Cua Xanh/Khác, doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với con tàu ở LLC3 sẽ được tính là doanh thu trung bình đối với tất cả con tàu ở LLC1 và con tàu mà LLC2 đang điều hành để thu hoạch loài liên quan trong Giai Đoạn Định Chuẩn (áp dụng cùng một Giai Đoạn Định Chuẩn đối với tất cả các tàu trong LLC1 và LLC2).

Ví dụ như, nếu LLC1 sở hữu bốn chiếc tàu có hoạt động trong Giai Đoạn Định Chuẩn -- hai chiếc dùng để đánh bắt cá và hai chiếc dùng để đánh bắt tôm -- và LLC 2 ở hữu một chiếc tàu đánh bắt tôm có hoạt động trong Giai Đoạn Định Chuẩn -- hai chiếc dùng để đánh bắt tôm, và chiếc do LLC 3 mua là một chiếc tàu đánh bắt cá, chỉ có doanh thu trung bình trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với hai chiếc tàu đánh bắt cá trong LLC1 sẽ được cân nhắc để xác định số tiền bồi thường cho chiếc tàu đánh bắt cá do LLC sở hữu. Doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với cả hai chiếc tàu đánh bắt cá do LLC1 sở hữu và điều hành phải được đưa vào tính doanh thu trung bình trong Giai Đoạn Định Chuẩn sẽ được sử dụng để bồi thường cho chiếc tàu đánh bắt cá do LLC3 sở hữu.

Trong những trường hợp này, đối với những Người Yêu Cầu Bồi Thường trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm, doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với chiếc tàu đánh bắt tôm trong LLC3 sẽ được tính là doanh thu trung bình của tất cả các tàu đánh bắt tôm trong LLC1 và LLC2 đang hoạt động trong Giai Đoạn Định Chuẩn thuộc cùng lớp tàu như tàu đánh bắt tôm do LLC3 sở hữu, sử dụng cùng một Giai Đoạn Định Chuẩn đối với tất cả các tàu của LLC1 và LLC2 như thế. Các lớp tàu được xác định trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm có cân nhắc kích thước và loại tàu, ví dụ như <30', 30'-44', 45'-74' (Ice), 45'-74' (Freezer), >75' (Nước Đá) và >75' (Tủ Đông).

Trong trường hợp tàu đánh bắt tôm trong LLC3 không thuộc cùng lớp tàu như bất kỳ tàu đánh bắt tôm nào trong LLC1 hoặc LLC2 đang hoạt động trong Giai Đoạn Định Chuẩn, thì doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với tàu đánh bắt tôm trong LLC3 sẽ là Doanh Thu Trung Bình đối với lớp tàu đó, như được báo cáo trong Bảng 1:

Bảng 1: Doanh Thu Trung Bình theo Lớp Tàu Đánh Bắt Tôm

Lớp Kích Thước/Loại Doanh Thu Trung Bình
1 < 30' $7,399
2 30' - 44' $29,527
3 45' - 74' (Nước Đá) $66,881
4 45' - 74' (Tủ Đông) $220,772
5 > 75' (Nước Đá) $179,586
6 > 75' (Tủ Đông) $362,160

Ngoài các yêu cầu về giấy tờ trong Kế Hoạch Đền Bù Hải Sản, Người Yêu Cầu Bồi Thường phải cung cấp giấy tờ chứng minh (i) rằng Người Yêu Cầu Bồi Thường có cùng (hoặc gần như) quyền sở hữu như các thực thể mà nó đã tiết lộ là có quyền sở hữu giống (hoặc gần giống) và là có sở hữu hoặc thuê các con tàu hoạt động trong Giai Đoạn Định Chuẩn có đánh bắt Hải Sản; (ii) giấy tờ chứng minh rằng Người Yêu Cầu Bồi Thường sở hữu hoặc thuê một con tàu để sử dụng trong mùa đánh bắt 2010 (ví dụ như giấy tờ mua hoặc thuê có ngày mua hoặc thuê); (iii) giấy tờ chứng minh loại Hải Sản đánh bắt đối với chiếc tàu đó trong mùa đánh bắt 2010; và (iv) đối với các tàu đánh bắt tôm, đầy đủ giấy tờ để xác định lớp tàu của tàu của Người Yêu Cầu Bồi Thường.

Ngoài ra, Người Yêu Cầu Bồi Thường phải cung cấp một Bản Khai Có Tuyên Thệ xác nhận rằng họ đã xác định: (i) Mọi thực thể có cùng (hoặc gần như) quyền sở hữu như Người Yêu Cầu Bồi Thường sở hữu hoặc thuê tàu để thu hoạch Hải Sản trong Giai Đoạn Định Chuẩn; và (ii) Tất cả các tàu, trong Giai Đoạn Định Chuẩn, thuộc sở hữu hoặc được thuê bởi mỗi thực thể mà Người Yêu Cầu Bồi Thường đã xác định là có cùng (hoặc gần như) quyền sở hữu như Người Yêu Cầu Bồi Thường, và, đối với từng tàu như thế, loại Hải Sản đánh bắt đối với con tàu đó, và, đối với các tàu đánh bắt tôm, lớp tàu đối với từng tàu như thế.

Đối với những Người Yêu Cầu Bồi Thường trong các Kế Hoạch Đền Bù Hàu, Cá và Cua Xanh/Khác, Người Yêu Cầu Bồi Thường phải cung cấp, đối với mỗi tàu thuộc sở hữu hoặc thuê bởi các thực thể có cùng (hoặc gần như) quyền sở hữu như Người Yêu Cầu Bồi Thường có hoạt động trong Giai Đoạn Định Chuẩn đánh bắt loài Hải Sản liên quan, (i) đầy đủ giấy tờ để Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác lập bằng chứng về quyền sở hữu, hoặc quyền lợi thuê đối với con tàu đó trong Giai Đoạn Định Chuẩn và (ii) giấy tờ đầy đủ để xác định doanh thu hàng năm tạo ra bởi con tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn.

Đối với những Người Yêu Cầu Bồi Thường trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm, Người Yêu Cầu Bồi Thường phải cung cấp, đối với mỗi tàu thuộc sở hữu hoặc thuê bởi các thực thể có cùng (hoặc gần như) quyền sở hữu như Người Yêu Cầu Bồi Thường có hoạt động trong Giai Đoạn Định Chuẩn đang đánh bắt tôm, đầy đủ giấy tờ để Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường: (i) xác lập bằng chứng về quyền sở hữu, hoặc quyền lợi thuê đối với con tàu đó trong Giai Đoạn Định Chuẩn, (ii) xác định lớp tàu của từng tàu đó và (iii) xác định doanh thu hàng năm tạo ra bởi từng tàu ở cùng lớp tàu như tàu của Người Yêu Cầu Bồi Thường.

Một Người Yêu Cầu Bồi Thường nào muốn loại trừ một con tàu thuộc sở hữu hoặc thuê bởi một thực thể có cùng (hoặc gần như) quyền sở hữu như Người Yêu Cầu Bồi Thường ra khỏi quy trình xác định doanh thu trung bình trong Giai Đoạn Định Chuẩn vì con tàu đó không hoạt động trong Giai Đoạn Định Chuẩn, ví dụ như con tàu đó không thể vận hành, phải cung cấp giấy tờ chứng minh rằng con tàu đó không có hoạt động.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

200. Nếu tôi là một Chủ Tàu cũng là Thuyền Trưởng, Dòng 29 của Phụ Trương C 1040 của tôi có thể làm cơ sở để tính tiền bồi thường của tôi hay không?

Không. Chúng tôi sẽ không sử dụng lợi nhuận ròng ở Dòng 29 của Phụ Trương C 1040 (hay lợi nhuận ròng được phản ánh trên bất kỳ dòng nào trong các biểu mẫu thuế khác) đối với yêu cầu bồi thường của Thuyền Trưởng của một người yêu cầu bồi thường vừa là Thuyền Trưởng vừa là Chủ Tàu/Người Thuê Tàu. Làm như thế sẽ phân bổ 100% lợi nhuận của tàu cho Thuyền Trưởng, điều này cho phép người yêu cầu bồi thường nhân đôi thu nhập của mình, trước tiên đối với phần chia của Chủ Tàu trong yêu cầu bồi thường của Chủ Tàu và sau đó trong yêu cầu bồi thường của Thuyền Trưởng, như thể không có yêu cầu bồi thường của Chủ Tàu. Do đó, việc dùng Dòng 29 sẽ dẫn đến số tiền Bồi Thường Cuối Cùng tăng cao so với một Thuyền Trưởng không phải là Chủ Tàu/Người Thuê Tàu.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 4, 2013.)

(trở về phần đầu)

201. Nếu tôi là Chủ Tàu và cũng là Thuyền Trưởng, Các Yếu Tố Chi Phí và Chia Sẻ nào trong Phụ Lục 10 được áp dụng để tính tiền bồi thường đối với yêu cầu bồi thường của Thuyền Trưởng của tôi?

Phụ Lục 10 đòi hỏi chúng tôi phải áp dụng các bước Phần Trăm Chi Phí, Phần Trăm Tổn Thất và phần chia sẻ của Thuyền Trưởng như đối với trường hợp một Thuyền Trưởng (1) không sở hữu con tàu có yêu cầu bồi thường và (2) nộp các hồ sơ thuế của Chủ Tàu.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 4, 2013.)

(trở về phần đầu)

E. CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN BÙ TÔM

1. Tiêu Chuẩn Đủ Điều Kiện Chung

202. Ai đủ điều kiện để nhận đền bù theo Kế Hoạch Đền Bù Tôm?

Quý vị có thể đủ điều kiện để được bồi thường nếu quý vị là một Chủ Tàu, Ngư Dân Thương Mại đã thuê một Tàu Hải Sản, và/hoặc một Thuyền Trưởng Tàu Hải Sản có nguồn gốc thu nhập từ tôm thương mại, và quý vị đáp ứng điều kiện và các yêu cầu tài liệu, và không thuộc trường hợp bị loại trừ khỏi Tập Thể Kinh Tế.

Lưu ý: Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2015)

(trở về phần đầu)

203. Theo Kế Hoạch Đền Bù Tôm của Chương Trình Đền Bù Hải Sản, nếu một thực thể sở hữu hoặc thuê một con tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn có doanh thu đủ điều kiện đối với một phương pháp xúc tiến nhanh nhưng trong mùa đánh bắt 2010 thực thể đó đã chuyển sang một con tàu khác, Người Yêu Cầu Bồi Thường có thể tiếp tục theo phương pháp xúc tiến nhanh đối với con tàu 2010 hay không?

Nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác định rằng con tàu mà Người Yêu Cầu Bồi Thường sở hữu hoặc thuê trong Giai Đoạn Định Chuẩn đủ điều kiện về mọi mặt hoặc đối với Phương Pháp Đền Bù Nhanh hoạc Phương Pháp Xúc Tiến Nhanh Đã Giảm của Kế Hoạch Đền Bù Tôm và Người Yêu Cầu Bồi Thường, trên thực tế, đã chuyển sang một con tàu khác trong mùa 2010, số tiền bồi thường của' của Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ là số tiền bồi thường cho chủ tàu/người thuê tàu đối với cùng phương pháp xúc tiến nhanh mà con tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn của 'Người Yêu Cầu Bồi Thường đủ điều kiện trừ lớp tàu của con tàu' 2010 của Người Yêu Cầu Bồi Thường. Các lớp tàu được xác định trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm có cân nhắc kích thước và loại tàu, ví dụ như <30', 30'-44', 45'-74' (Ice), 45'-74' (Freezer), >75' (Nước Đá) và >75' (Tủ Đông).

Ví dụ như, nếu Giai Đoạn Định Chuẩn, Người Yêu Cầu Bồi Thường sở hữu một con tàu 45'-74' (Nước Đá) có doanh thu đủ điều kiện đối với Phương Pháp Đền Bù Nhanh, nhưng Người Yêu Cầu Bồi Thường đã bán con tàu đó vào tháng 12 năm 2009 và mua một con tàu 75' (Nước Đá), thì số tiền bồi thường của Người Yêu Cầu Bồi Thường' sẽ là số tiền bồi thường cho chủ tàu/người thuê tàu theo Phương Pháp Đền Bù Nhanh đối với con tàu 75' (Nước Đá).

Một người yêu cầu bồi thường nào chuyển sang sở hữu hoặc thuê một con tàu khác vào năm 2010 từ con tàu mà họ sở hữu hoặc thuê trong Giai Đoạn Định Chuẩn phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh rằng họ đã sở hữu hoặc thuê con tàu Giai Đoạn Định Chuẩn trong Giai Đoạn Định Chuẩn; chứng minh rằng họ không còn sử dụng con tàu Giai Đoạn Định Chuẩn vào năm 2010, có nghĩa là con tàu đó đã được bán hoặc phá hủy; và người yêu cầu bồi thường trên thực tế đã mua hoặc thuê một con tàu khác trong năm 2010.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

204. Theo Kế Hoạch Đền Bù Tôm của Chương Trình Đền Bù Hải Sản, nếu một Thuyền Trưởng, trong Giai Đoạn Định Chuẩn, chỉ làm việc cho một Chủ Tàu/Người Thuê Tàu trên một con tàu tạo ra doanh thu đủ điều kiện đối với Phương Pháp Xúc Tiến Nhanh nhưng trong mùa đánh bắt 2010 Chủ Tàu/Người Thuê Tàu đã chuyển sang một con tàu mới mà Thuyền Trưởng đó không làm việc độc quyền, tiền bồi thường' của Thuyền Trưởng đó sẽ được tính như thế nào? Nếu Thuyền Trưởng cũng là Chủ Tàu/Người Thuê Tàu thì sao?

Trong trường hợp như thế, nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác định rằng Thuyền Trưởng đó (do dù họ có hợp đồng làm việc độc quyền với chủ tàu/người thuê tàu) đủ điều kiện về mọi mặt đối với Phương Pháp Đền Bù Nhanh hoặc Phương Pháp Xúc Tiến Nhanh Đã Giảm của Kế Hoạch Đền Bù Tôm đối với con tàu mà họ làm việc trong Giai Đoạn Định Chuẩn và rằng Người Yêu Cầu Bồi Thường trên thực tế đã ký một thỏa thuận độc quyền để làm việc trên con tàu mới của' chủ tàu/người thuê tàu trong mùa đánh bắt 2010, số tiền bồi thường của 'Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ là số tiền bồi thường cho Thuyền Trưởng đối với cùng một phương pháp xúc tiến nhanh mà con tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn của 'Người Yêu Cầu Bồi Thường đủ điều kiện trừ lớp tàu cảu con tàu trên đó Người Yêu Cầu Bồi Thường làm việc trong năm 2010. Các lớp tàu được xác định trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm có cân nhắc kích thước và loại tàu, ví dụ như <30', 30'-44', 45'-74' (Ice), 45'-74' (Freezer), >75' (Nước Đá) và >75' (Tủ Đông). Một thỏa thuận độc quyền là thỏa thuận trong đó Thuyền Trưởng không làm việc trên con tàu nào khác, và chủ tàu/người thuê tàu chỉ thuê Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng làm thuyền trưởng trên con tàu đang bàn.

Ví dụ như, nếu (1) trong Giai Đoạn Định Chuẩn, Thuyền Trưởng có thỏa thuận độc quyền làm việc cho một chủ tàu của một con tàu 45'-74' (Nước Đá) có doanh thu đủ điều kiện đối với Phương Pháp Đền Bù Nhanh, và (2) vào tháng 12 năm 2009 chủ tàu/người thuê tàu đã bán con tàu 45'-74' (Nước Đá) và mua một con tàu 75' (Nước Đá) mới, và (3) Thuyền Trưởng chấp nhận một hợp đồng độc quyền làm việc trên con tàu mới, thì số tiền bồi thường của Thuyền Trưởng 'sẽ là Số Tiền Theo Phương Pháp Đền Bù Nhanh cho các Thuyền Trưởng làm việc trên các tàu 75+feet (Nước Đá), thay vì Số Tiền Bồi Thường cho các Thuyền Trưởng làm việc trên các tàu 45-74 feet (Nước Đá).

Một Thuyền Trưởng rơi vào những trường hợp đó phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh (i) rằng họ có thỏa thuận độc quyền làm việc cho chủ tàu/người thuê tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn trên con tàu Giai Đoạn Định Chuẩn (hoặc rằng họ là chủ tàu/người thuê tàu và làm việc như Thuyền Trưởng duy nhất trên con tàu đó), (ii) chủ tàu/người thuê tàu đã thay thế con tàu Giai Đoạn Định Chuẩn trên đó họ làm việc bằng một con tàu mới trong năm 2010, và (iii) rằng họ có thỏa thuận độc quyền làm việc trên con tàu mới 'của chủ tàu/người thuê tàu trong năm 2010 (hoặc rằng họ là chủ tàu/người thuê tàu và làm việc như Thuyền Trưởng duy nhất trên con tàu mới trong năm 2010).

(Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

205. Theo Kế Hoạch Đền Bù Tôm, nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường sở hữu hoặc thuê một con tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đủ điều kiện được bồi thường theo Phương Pháp Doanh Thu Lịch Sử nhưng thực thể đó đã chuyển sang một con tàu khác vào năm 2010, Người Yêu Cầu Bồi Thường có đủ điều kiện được bồi thường hay không, và nếu có, tiền bồi thường được tính như thế nào?

Có, một Người Yêu Cầu Bồi Thường theo Kế Hoạch Đền Bù Tôm đủ điều kiện được bồi thường đối với con tàu năm 2010 sử dụng Phương Pháp Doanh Thu Lịch Sử nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường sở hữu hoặc thuê một con tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đủ điều kiện được bồi thường theo Phương Pháp Doanh Thu Lịch Sử của Kế Hoạch Đền Bù Tôm. Trong những trường hợp đó, Doanh Thu Tôm Chuẩn sẽ được điều chỉnh để phản ánh tỉ lệ (i) Doanh Thu Trung Bình đối với lớp tàu của con tàu thuộc sở hữu hoặc thuê bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường trong Giai Đoạn Định Chuẩn và (ii) Doanh Thu Trung Bình đối với lớp tàu của con tàu thuộc sở hữu hoặc thuê bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường đối với mùa đánh bắt 2010. Các lớp tàu được xác định trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm có cân nhắc kích thước và loại tàu, ví dụ như <30', 30'-44', 45'-74' (Ice), 45'-74' (Freezer), >75' (Nước Đá) và >75' (Tủ Đông).

Doanh Thu Chuẩn sẽ được sử dụng trong những trường hợp như thế là dựa trên dữ liệu của ngành đánh bắt tôm từ NOAA và Gulf State Marine Fisheries, và được tóm tắt trong Bảng 1:

Bảng 1: Doanh Thu Trung Bình theo Lớp Tàu Đánh Bắt Tôm

Lớp Kích Thước/Loại Doanh Thu Trung Bình
1 < 30' $7,399
2 30' - 44' $29,527
3 45' - 74' (Nước Đá) $66,881
4 45' - 74' (Tủ Đông) $220,772
5 > 75' (Nước Đá) $179,586
6 > 75' (Tủ Đông) $362,160

Ví dụ như, dữ liệu của ngành đánh bắt tôm được báo cáo trong Bảng 1 bên trên cho thấy rằng Doanh Thu Trung Bình đối với một con tàu 45'-74' (Nước Đá) là khoảng 2.27 lần so với Doanh Thu Trung Bình đối với một con tàu 30'-44' (ví dụ $66,881 / $29,527 = 2.27). Như vậy, nếu một Người Yêu Cầu Bồi Thường sở hữu hoặc thuê một con tàu 30'-44' trong Giai Đoạn Định Chuẩn nhưng chuyển sang sở hữu hoặc thuê một con tàu 45'-74' (Nước Đá) trong mùa đánh bắt 2010, thì doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn của 'Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ được nhân với 2.27. Mặt khác, nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường chuyển từ một con tàu 45'-74' (Nước Đá) lớn hơn sang một con tàu 30'-44' nhỏ hơn đối với mùa 2010, thì doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn của 'Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ được chia cho 2.27.

Những điều chỉnh tương tự sẽ được thực hiện đối với những Người Yêu Cầu Bồi Thường nào thay đổi tàu trước năm 2009 trong Giai Đoạn Định Chuẩn. Ví dụ như, nếu (i) một Người Yêu Cầu Bồi Thường sở hữu hoặc thuê một con tàu 30-44' trong năm 2007-08 nhưng chuyển sang sở hữu hoặc thuê một con tàu 45'-74' (Nước Đá) trong năm 2009, và (ii) Người Yêu Cầu Bồi Thường muốn sử dụng doanh thu tàu 2007-08 của mình trong việc tính doanh thu Giai Đoạn Định Chuẩn, thì doanh thu 'tàu 2007-08 của Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ được nhân với 2.27. Không có điều chỉnh nào sẽ được thực hiện đối với tàu 2009 vì vào năm 2009 Người Yêu Cầu Bồi Thường sở hữu hoặc thuê cùng con tàu mà họ sử dụng trên thực tế vào năm 2010. Tương tự, nếu (i) một Người Yêu Cầu Bồi Thường chuyển từ sở hữu hoặc thuê một con tàu 45'-74' (Nước Đá) trong năm 2007-08 sang sở hữu hoặc thuê một con tàu 30-45' vào năm 2009 và (ii) Người Yêu Cầu Bồi Thường muốn sử dụng doanh thu tàu 2007-08 của mình trong việc tính doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn, thì doanh thu tàu 2007-08 của Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ được chia cho 2.27. Không có điều chỉnh nào sẽ được thực hiện đối với tàu 2009 vì vào năm 2009 Người Yêu Cầu Bồi Thường sở hữu hoặc thuê cùng con tàu mà họ sử dụng trên thực tế vào năm 2010. Nếu một người yêu cầu bồi thường thay đổi tàu trước năm 2008 trong giai đoạn định chuẩn, một sự điều chỉnh tương tự đối với doanh thu chuẩn 2007 sẽ được thực hiện.

Những điều chỉnh đối với doanh thu tàu Giai Đoạn Định Chuẩn đối với một Người Yêu Cầu Bồi Thường đã chuyển sang một tàu thuộc lớp khác vào năm 2010 so với lớp tàu của con tàu Giai Đoạn Định Chuẩn của Người Yêu Cầu Bồi Thường (hoặc đối với một Người Yêu Cầu Bồi Thường thay đổi tàu trước năm 2009 hoặc 2008 trong Giai Đoạn Định Chuẩn) chỉ được thực hiện đối với các yêu cầu bồi thường trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm vì các yêu cầu bồi thường theo Kế Hoạch Đền Bù đối với các loài Hải Sản khác không phụ thuộc vào kích thước hay loại tàu.

Một người yêu cầu bồi thường nào chuyển sang sở hữu hoặc thuê một con tàu khác vào năm 2010 từ con tàu mà họ sở hữu hoặc thuê trong Giai Đoạn Định Chuẩn (hoặc chuyển sang sở hữu một con tàu khác trong Giai Đoạn Định Chuẩn) phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh rằng họ đã sở hữu hoặc thuê con tàu Giai Đoạn Định Chuẩn trong Giai Đoạn Định Chuẩn; chứng minh rằng Người Yêu Cầu Bồi Thường không còn sử dụng con tàu Giai Đoạn Định Chuẩn vào năm 2010 (hoặc họ đã thay đổi tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn), ví dụ như con tàu đó đã được bán hoặc phá hủy; và người yêu cầu bồi thường trên thực tế đã mua hoặc thuê một con tàu khác trong năm 2010.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

206. Theo Kế Hoạch Đền Bù Tôm, nếu một Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng làm việc độc quyền trong Giai Đoạn Định Chuẩn cho một Chủ Tàu/Người Thuê Tàu trên một con tàu tạo ra doanh thu đủ điều kiện đối với Phương Pháp Doanh Thu Lịch Sử nhưng trong mùa 2010 Chủ Tàu/Người Thuê Tàu đã chuyển sang một con tàu mới mà Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng không làm việc độc quyền, tiền bồi thường của Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng được tính như thế nào? Nếu Thuyền Trưởng cũng là Chủ Tàu/Người Thuê Tàu thì sao?

Trong những trường hợp đó, nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác định rằng Thuyền Trưởng đó (dù họ có thỏa thuận độc quyền với Chủ Tàu/Người Thuê Tàu hay họ là Chủ Tàu/Người Thuê Tàu) đủ điều kiện về mọi mặt đối với Phương Pháp Doanh Thu Lịch Sử và Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng, trên thực tế, đã ký một thỏa thuận độc quyền làm việc trên con tàu mới 'của Chủ Tàu/Người Thuê Tàu trong mùa 2010, thì số tiền bồi thường của 'Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng theo Phương Pháp Doanh Thu Lịch Sử sẽ được điều chỉnh để cân nhắc sự thay đổi về lớp tàu của con tàu mới trên đó Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng làm việc trong mùa 2010. Một thỏa thuận độc quyền là thỏa thuận trong đó Thuyền Trưởng không làm việc trên con tàu đánh bắt tôm nào khác, và Chủ Tàu/Người Thuê Tàu chỉ thuê Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng làm thuyền trưởng trên con tàu đánh bắt tôm đang bàn. Các lớp tàu được xác định trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm có cân nhắc kích thước và loại tàu, ví dụ như <30', 30'-44', 45'-74' (Ice), 45'-74' (Freezer), >75' (Nước Đá) và >75' (Tủ Đông).

Nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyển Trưởng đang sử dụng vé hành trình hoặc tương đương, Doanh Thu Tôm Chuẩn sẽ được điều chỉnh để phản ánh Doanh Thu Trung Bình Của Tàu đối với lớp tàu của con tàu trên đó Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng làm việc độc quyền trong Giai Đoạn Định Chuẩn và Doanh Thu Trung Bình Của Tàu đối với lớp tàu của con tàu mà Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng sẽ làm việc độc quyền trong mùa đánh bắt 2010.

Nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng sử dụng các bản khai thuế và thông tin bổ sung kèm theo, Doanh Thu Tôm Chuẩn sẽ được điều chỉnh để phản ánh tỉ lệ Thu Nhập Trung Bình của Thuyền Trưởng' đối với lớp tàu trên đó Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng làm việc độc quyền trong Giai Đoạn Định Chuẩn và Thu Nhập Trung Bình của Thuyền Trưởng' đối với lớp tàu mà Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng sẽ làm việc độc quyền trong mùa đánh bắt 2010.

Doanh Thu Trung Bình Của Tàu hoặc Thu Nhập Trung Bình Của Thuyền Trưởng' sẽ được sử dụng trong những trường hợp như thế là dựa trên dữ liệu của ngành đánh bắt tôm từ NOAA và Gulf State Marine Fisheries, và được tóm tắt trong Bảng 1:

Bảng 1: Doanh Thu Trung Bình Của Tàu và Thu Nhập Trung Bình Của Thuyền Trưởng' theo Lớp Tàu Đánh Bắt Tôm

Lớp Kích Thước/Loại Tàu Doanh Thu Trung Bình Của Tàu Thu Nhập Trung Bình Của Thuyền Trưởng
1 < 30' $7,399 $1,931
2 30' - 44' $29,527 $7,205
3 45' - 74' (Nước Đá) $66,881 $12,239
4 45' - 74' (Tủ Đông) $220,772 $38,414
5 > 75' (Nước Đá) $179,586 $20,625
6 > 75' (Tủ Đông) $362,160 $43,459

Ví dụ như, giả định rằng Thuyền Trưởng làm việc độc quyền cho một Chủ Tàu/Người Thuê Tàu trên một con tàu 30'-44' trong Giai Đoạn Định Chuẩn nhưng Chủ Tàu/Người Thuê Tàu chuyển sang sở hữu hoặc thuê một con tàu 45'-74' (Nước Đá) trong mùa đánh bắt 2010 trên đó Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ làm việc độc quyền.

Nếu Thuyền Trưởng sử dụng vé hành trình hoặc tương đương để chứng minh Doanh Thu Tôm Chuẩn, thì Doanh Thu Tôm Chuẩn của họ sẽ được nhân với 2.27. Điều này là vì dữ liệu của ngành đánh bắt tôm được báo cáo trong Bảng 1 bên trên cho thấy rằng Doanh Thu Trung Bình Của Tàu đối với một con tàu 45'-74' (Nước Đá) là khoảng 2.27 lần so với Doanh Thu Trung Bình Của Tàu đối với một con tàu 30'-44' (ví dụ $66,881 / $29,527 = 2.27).

Nếu Thuyền Trưởng sử dụng bản khai thuế và thông tin bổ sung kèm theo, thì Doanh Thu Tôm Chuẩn của họ sẽ được nhân với 1.70. Điều này là vì dữ liệu của ngành đánh bắt tôm được báo cáo trong Bảng 1 bên trên cho thấy rằng Thu Nhập Trung Bình của Thuyền Trưởng' đối với một con tàu 45'-74' (Nước Đá) là khoảng 1.70 lần so với Thu Nhập Trung Bình Của Thuyền Trưởng' đối với một con tàu 30'-44' (ví dụ $12,239 / $7,205 = 1.70).

Những điều chỉnh tương tự sẽ được thực hiện đối với những Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng làm việc độc quyền cho một Chủ Tàu/Người Thuê Tàu đã đổi tàu trước năm 2009 hoặc 2008 trong Giai Đoạn Định Chuẩn. Ví dụ như, nếu một Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng sử dụng vé hành trình hoặc tương đương và (i) Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng làm việc độc quyền cho một Chủ Tàu/Người Thuê Tàu sở hữu hoặc thuê một con tàu 30-40' trong năm 2007-08 nhưng đã chuyển sang sở hữu hoặc thuê một con tàu 45'-74' (Nước Đá) trong năm 2009, và (ii) Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng muốn sử dụng doanh thu tàu 2007-08 trong việc tính Doanh Thu Tôm Chuẩn, thì doanh thu của tàu' 2007-08 của Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng sẽ được nhân với 2.27. Không có điều chỉnh nào sẽ được thực hiện đối với doanh thu của tàu 2009 vì vào năm 2009 Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng làm việc độc quyền trên cùng con tàu mà nhà tuyển dụng của họ sử dụng trên thực tế vào năm 2010. Tương tự, nếu (i) một Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng làm việc độc quyền cho một Chủ Tàu/Người Thuê Tàu đã chuyển từ sở hữu hoặc thuê một con tàu 45'-74' (Nước Đá) trong năm 2007-08 sang sở hữu hoặc thuê một con tàu 30-45' trong năm 2009 và (ii) Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng muốn sử dụng doanh thu của tàu 2007-08 trong tính Doanh Thu Tôm Chuẩn, thì doanh thu của tàu '2007-08 của Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng sẽ được chia cho 2.27. Không có điều chỉnh nào sẽ được thực hiện đối với doanh thu của tàu 2009 vì vào năm 2009 Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng làm việc độc quyền trên cùng con tàu mà nhà tuyển dụng của họ sử dụng trên thực tế vào năm 2010.

Nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng trong các ví dụ bên trên sử dụng các bản khai thuế, các báo cáo lãi lỗ hàng tháng và thông tin bổ sung kèm theo, Doanh Thu Tôm Chuẩn sẽ được nhân với hoặc chia cho 1.7, tùy vào việc người yêu cầu bồi thường chuyển sang hoặc từ tàu 45'-74' (Nước Đá). Tương tự, Nếu một người yêu cầu bồi thường thay đổi tàu trước năm 2008 trong Giai Đoạn Định Chuẩn, một sự điều chỉnh tương tự đối với Doanh Thu Tôm Chuẩn năm 2007 sẽ được thực hiện.

Những điều chỉnh đối với doanh thu trong Giai Đoạn Định Chuẩn đối với một Người Yêu Cầu Bồi Thường Là Thuyền Trưởng là người làm việc độc quyền cho một Chủ Tàu/Người Thuê Tàu chuyển sang sở hữu hoặc thuê một tàu thuộc lớp khác vào năm 2010 so với lớp tàu của con tàu Giai Đoạn Định Chuẩn (hoặc đối với một Người Yêu Cầu Bồi Thường thay đổi tàu trước năm 2009 trong Giai Đoạn Định Chuẩn) chỉ được thực hiện đối với các yêu cầu bồi thường trong Kế Hoạch Đền Bù Tôm vì các yêu cầu bồi thường theo Kế Hoạch Đền Bù đối với các loài Hải Sản khác không phụ thuộc vào kích thước hay loại tàu.

Một Người Yêu Cầu Bồi Thường rơi vào những trường hợp đó phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh (i) rằng họ có thỏa thuận độc quyền làm việc cho Chủ Tàu/Người Thuê Tàu trong Giai Đoạn Định Chuẩn trên con tàu Giai Đoạn Định Chuẩn (hoặc rằng họ là Chủ Tàu/Người Thuê Tàu và làm việc như Thuyền Trưởng duy nhất trên con tàu đó), (ii) Chủ Tàu/Người Thuê Tàu đã thay thế con Tàu Giai Đoạn Định Chuẩn trên đó họ làm việc bằng một con tàu mới trong năm 2010, và (iii) rằng họ có thỏa thuận độc quyền làm việc trên con tàu mới 'của Chủ Tàu/Người Thuê Tàu trong năm 2010 (hoặc rằng họ là Chủ Tàu/Người Thuê Tàu và sẽ làm việc như Thuyền Trưởng duy nhất trên con tàu mới trong năm 2010).

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

F. CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN BÙ HÀU

1. Các Yêu Cầu Tài Liệu — Người Thu Hoạch Hàu

207. Tôi có thể nộp loại Yêu Cầu Bồi Thường nào nếu tôi là một Người Thu Hoạch Hàu?

Quý vị có thể nộp một yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản, tuy nhiên, quý vị có thể đã lỡ cơ hội nhận được bồi thường đối với yêu cầu bồi thường như thế. Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.

Tài liệu cần thiết và sự đền bù quý vị đủ điều kiện nhận sẽ phụ thuộc vào việc quý vị là một Người Thuê Bãi Hàu, Chủ Tàu, Người Thuê Tàu Thu Hoạch Hàu hay một Thuyền Trưởng.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2015)

(trở về phần đầu)

208. Phạm vi của Chương Trình Bồi Thường Hải Sản đối với Người Thuê Bãi Hàu ra sao? Các “hợp đồng tư nhân” có nằm trong tập thể hòa giải và Chương Trình Bồi Thường hay không?

Tập Thể được định nghĩa là bao gồm tất cả những Người Thuê Bãi Hàu, bất kể hợp đồng thuê xác lập Người Yêu Cầu Bồi Thường là người thuê một bãi hàu mà tiểu bang là bên cho thuê (“hợp đồng thuê do tiểu bang phát hành”) hoặc người thuê một bãi hàu mà chủ sở hữu tư nhân là bên cho thuê (“hợp đồng thuê tư nhân”). Tuy nhiên, mặc dù các hợp đồng thuê tư nhân cũng nằm trong Tập Thể Hòa Giải, một số hợp đồng thuê tư nhân có thể sẽ không đủ điều kiện nhận thanh toán theo Chương Trình Bồi Thường Hải Sản, và do đó những người thuê bãi hàu đó sẽ phải Bảo Lưu Rõ Ràng các yêu cầu bồi thường Lợi Ích Người Thuê Bãi Hàu liên quan đến các hợp đồng thuê tư nhân đó.

Để đủ điều kiện hưởng bồi thường theo Chương Trình Bồi Thường Hải Sản, một Người Yêu Cầu Bồi Thường Người Thuê Bãi Hàu muốn được khắc phục thiệt hại cho các bãi hàu ở Louisiana, Florida, Mississippi, và Texas phải là người thuê trong một hợp đồng thuê bãi hàu (bất kể “do tiểu bang phát hành” hay “tư nhân”) mà Bang đó đã cấp số ID hợp đồng thuê bãi hàu. Ở Alabama, tiểu bang không cấp số ID hợp đồng thuê bãi hàu cho các hợp đồng thuê bãi hàu, nên Người Yêu Cầu Bồi Thường nào là người thuê trong các hợp đồng thuê bãi hàu (bất kể “do tiểu bang phát hành” hay “tư nhân”) đều đủ điều kiện hưởng bồi thường theo Chương Trình Bồi Thường Hải Sản.

Do đó, nếu một Người Thuê Bãi Hàu yêu cầu bồi thường muốn hưởng bồi thường cho một hợp đồng thuê ở Louisiana, Florida, Mississippi hoặc Texas mà không có số ID hợp đồng thuê bãi hàu do Bang cấp trong năm 2010, thì Người Yêu Cầu Bồi Thường đó vẫn nằm trong Tập Thể và có thể đủ điều kiện hưởng bồi thường theo các phương diện khác của Chương Trình Bồi Thường Hải Sản, (ví dụ: Bồi Thường Thu Nhập Bị Mất của Người Khai Thác Hàu, bồi thường trong một hạng mục khác của Chương Trình Bồi Thường Hải Sản như Chương Trình Bồi Thường Tôm hoặc Chương Trình Bồi Thường Cá Có Vây, hoặc yêu cầu bồi thường Lợi Ích Người Thuê Bãi Hàu cho các hợp đồng thuê bãi hàu ở Louisiana, Florida, Mississippi hoặc Texas mà không có số ID hợp đồng thuê bãi hàu do Bang cấp); tuy nhiên, hoặc yêu cầu bồi thường Lợi Ích Người Thuê Bãi Hàu và yêu cầu bồi thường Thu Nhập Bị Mất của 'Người Thuê Bãi Hàu của Người Yêu Cầu Bồi Thường đó phát sinh từ bất kỳ hợp đồng thuê bãi hàu nào ở Louisiana, Florida, Mississippi hoặc Texas mà không có số ID hợp đồng thuê bãi hàu do Bang cấp sẽ là các Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng theo Thỏa Thuận Hòa Giải, do đó chúng không được bồi thường hay giải trừ bởi Phương Án Hòa Giải Tổn Thất Kinh Tế và Thiệt Hại Tài Sản hoặc giấy Giải Trừ Cá Nhân.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 17 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

209. Những người thuê lại Bãi Hàu có được bao gồm trong tập thể hòa giải và Chương Trình Đền Bù Hải Sản hay không?

Những người thuê lại nhất định được bao gồm trong tập thể hòa giải và Chương Trình Đền Bù Hải Sản, trong khi những người khác có yêu cầu bồi thường được bảo lưu rõ ràng. Để đủ điều kiện hưởng bồi thường theo Chương Trình Bồi Thường Hải Sản, một Người Yêu Cầu Bồi Thường Người Thuê Bãi Hàu muốn được khắc phục thiệt hại cho các bãi hàu ở Louisiana, Florida, Mississippi, và Texas phải là người thuê trong một hợp đồng thuê bãi hàu (bất kể “do tiểu bang phát hành” hay “tư nhân”) mà Bang đó đã cấp số ID hợp đồng thuê bãi hàu. Việc Tiểu Bang đã cấp một số ID hợp đồng thuê bãi hàu là không đủ; nó phải là hợp đồng thuê phụ trên thực tế có đăng ký với Tiểu Bang theo một số ID hợp đồng thuê riêng biệt.

Ở Alabama, tiểu bang không cấp số ID hợp đồng thuê bãi hàu cho các hợp đồng thuê bãi hàu, nên Người Yêu Cầu Bồi Thường nào là người thuê trong các hợp đồng thuê bãi hàu (bất kể “do tiểu bang phát hành” hay “tư nhân”) đều đủ điều kiện hưởng bồi thường theo Chương Trình Bồi Thường Hải Sản. Do đó, nếu một Người Thuê Bãi Hàu yêu cầu bồi thường muốn hưởng bồi thường cho một hợp đồng thuê ở Louisiana, Florida, Mississippi hoặc Texas mà không có số ID hợp đồng thuê bãi hàu do Bang cấp trong năm 2010, thì Người Yêu Cầu Bồi Thường đó vẫn nằm trong Tập Thể và có thể đủ điều kiện hưởng bồi thường theo các phương diện khác của Chương Trình Bồi Thường Hải Sản, (ví dụ: Bồi Thường Thu Nhập Bị Mất của Người Khai Thác Hàu, bồi thường trong một hạng mục khác của Chương Trình Bồi Thường Hải Sản như Chương Trình Bồi Thường Tôm hoặc Chương Trình Bồi Thường Cá Có Vây, hoặc yêu cầu bồi thường Lợi Ích Người Thuê Bãi Hàu cho các hợp đồng thuê bãi hàu ở Louisiana, Florida, Mississippi hoặc Texas mà không có số ID hợp đồng thuê bãi hàu do Bang cấp); tuy nhiên, hoặc yêu cầu bồi thường Lợi Ích Người Thuê Bãi Hàu và yêu cầu bồi thường Thu Nhập Bị Mất của 'Người Thuê Bãi Hàu của Người Yêu Cầu Bồi Thường đó phát sinh từ bất kỳ hợp đồng thuê bãi hàu nào ở Louisiana, Florida, Mississippi hoặc Texas mà không có số ID hợp đồng thuê bãi hàu do Bang cấp sẽ là các Yêu Cầu Bồi Thường Được Bảo Lưu Rõ Ràng theo Thỏa Thuận Hòa Giải, do đó chúng không được bồi thường hay giải trừ bởi Phương Án Hòa Giải Tổn Thất Kinh Tế và Thiệt Hại Tài Sản hoặc giấy Giải Trừ Cá Nhân.

Trong trường hợp cả người thuê/người cho thuê lại và người thuê lại nộp yêu cầu bồi thường cho Chương Trình Đền Bù, số tiền bồi thường sẽ được phân bổ giữa người thuê/người cho thuê lại và người thuê lại.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 4, 2013)

(trở về phần đầu)

G. CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN BÙ CÁ CÓ VẢY

1. Tiêu Chuẩn Đủ Điều Kiện Chung

210. Ai đủ điều kiện để nhận đền bù theo Kế Hoạch Đền Bù Cá Có Vây?

Các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế nào là Chủ Tàu, Ngư Dân Thương Mại thuê Tàu Hải Sản (Người Thuê Tàu Ngư Dân Thương Mại), hoặc Thuyền Trưởng có thu nhập từ đánh bắt cá có vây thương mại. Quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tài liệu.

Nếu quý vị là Chủ Tàu hoặc Người Thuê Tàu Ngư Dân Thương Mại, quý vị cũng phải cung cấp chứng cứ cho thấy thu nhập đánh bắt cá có vây thương mại của mình trong Giai Đoạn Định Chuẩn mà quý vị chọn.

Nếu quý vị là một Thuyền Trưởng, quý vị phải cung cấp chứng cứ cho thấy tổng thu nhập thương mại từ việc đánh bắt cá có vây thương mại trên tàu mà quý vị giữ chức vụ Thuyền Trưởng trong Giai Đoạn Định Chuẩn mà quý vị chọn.

Ngoài ra, các cá nhân sở hữu cổ phần Hạn Mức Đánh Bắt Cá Nhân (“IFQ”) có thể đủ điều kiện nhận đền bù theo Kế Hoạch Đền Bù Cá Có Vây. Quý vị phải cung cấp bằng chứng về chủ sở hữu cổ phiếu IFQ cho đến ngày 20 tháng 4 năm 2010 cho cá hồng, cá mú, cá mú đỏ, cá mú ở vùng nước sâu, cá mú ở vùng nước nông, và/hoặc cá kình.

Lưu ý: Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2015)

(trở về phần đầu)

H. CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN BÙ THỦ THỦ TÀU HẢI SẢN

211. Ai đủ điều kiện để nhận đền bù theo Kế Hoạch Đền Bù Thủy Thủ Đoàn Hải Sản?

Kế Hoạch Đền Bù Thủy Thủ Đoàn Hải Sản áp dụng cho các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế là Thuyền Phó Tàu Hải Sản, Thuyền Phó Tàu Thứ Hai, Thủy Thủ Neo và Thủy Thủ Boong yêu cầu bồi thường tổn thất lợi nhuận từ công việc của một Ngư Dân Thương Mại do Sự Cố Deepwater Horizon và quý vị không thuộc trường hợp bị loại trừ khỏi Tập Thể Kinh Tế theo cách khác.

Có 3 loại người yêu cầu bồi thường tiềm năng. Việc người yêu cầu bồi thường nằm trong Loại I, II hay III phụ thuộc vào tài liệu mà họ có thể nộp để chứng minh yêu cầu bồi thường của mình. Người yêu cầu bồi thường chỉ có thể nhận đền bù trong một loại. Người yêu cầu bồi thường trong Loại I và III phải chứng tỏ họ đã được tuyển dụng bởi một Ngư Dân Thương Mại trong năm 2009. Người yêu cầu bồi thường Loại II phải cho thấy họ được tuyển dụng bởi một Ngư Dân Thương Mại năm 2009 hoặc họ đã chấp nhận một việc làm vào năm 2010.

Lưu ý: Hạn chót để nộp tất cả các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1 năm 2013.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2015)

(trở về phần đầu)

212. Nếu tôi là một người yêu cầu bồi thường Thủy Thủ Đoàn Đánh Bắt Hải Sản Loại II đã chấp nhận Số Tiền Bồi Thường trên một Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện của Thủy Thủ Đoàn Đánh Bắt Hải Sản Loại II và đã nộp tất cả giấy tờ thanh toán của tôi, khi nào tôi sẽ nhận được thanh toán đối với yêu cầu bồi thường của tôi?

Theo Thỏa Thuận Hòa Giải, Số Tiền Bồi Thường Tổng Hợp đối với các yêu cầu bồi thường của Thủy Thủ Đoàn Đánh Bắt Hải Sản Loại II ("Loại II") không được quá $80 triệu. Nếu Số Tiền Bồi Thường Tổng Hợp cho yêu cầu bồi thường Loại II vượt quá $80 triệu, tất cả người yêu cầu bồi thường Loại II sẽ phải chịu một tỉ lệ phần trăm giảm trong bồi thường. Một khi tất cả yêu cầu bồi thường Loại II đã được giải quyết và chúng tôi đã xác định Số Tiền Bồi Thường Tổng Hợp Loại II, chúng tôi sẽ thanh toán cho tất cả người yêu cầu bồi thường nào đã chấp nhận một số tiền Bồi Thường từ Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện Loại II và đã nộp các giấy tờ thanh toán thích hợp, tuân theo điều kiện trừ theo tỉ lệ nếu tổng số tiền Bồi Thường Loại II cao hơn $80 triệu.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 4, 2013.)

(trở về phần đầu)

213. Nếu tôi là một người yêu cầu bồi thường Thủy Thủ Đoàn Đánh Bắt Hải Sản Loại III đã chấp nhận Số Tiền Bồi Thường trên một Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện của Thủy Thủ Đoàn Đánh Bắt Hải Sản Loại III và đã nộp tất cả giấy tờ thanh toán của tôi, khi nào tôi sẽ nhận được thanh toán đối với yêu cầu bồi thường của tôi?

Theo Thỏa Thuận Hòa Giải, Số Tiền Bồi Thường Tổng Hợp đối với các yêu cầu bồi thường của Thủy Thủ Đoàn Đánh Bắt Hải Sản Loại III ("Loại III") không được quá $50 triệu. Nếu Số Tiền Bồi Thường Tổng Hợp cho yêu cầu bồi thường Loại III vượt quá $50 triệu, tất cả người yêu cầu bồi thường Loại III sẽ phải chịu một tỉ lệ phần trăm giảm trong bồi thường. Một khi tất cả yêu cầu bồi thường Loại III đã được giải quyết và chúng tôi đã xác định Số Tiền Bồi Thường Tổng Hợp Loại III, chúng tôi sẽ thanh toán cho tất cả người yêu cầu bồi thường nào đã chấp nhận một số tiền Bồi Thường từ Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện Loại III và đã nộp các giấy tờ thanh toán thích hợp, tuân theo điều kiện trừ theo tỉ lệ nếu tổng số tiền Bồi Thường Loại III cao hơn $50 triệu.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 4, 2013.)

(trở về phần đầu)

I. QUY TRÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI PHƯƠNG TIỆN SINH SỐNG

1. Các Thắc Mắc Chung

214. Định nghĩa Người Yêu Cầu Bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống có bao gồm những Người Đánh Cá Giải trí và/hoặc Săn Bắt Giải Trí hay không?

Không. Định nghĩa Người Yêu Cầu Bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống không bao gồm những Người Đánh Cá Giải trí và/hoặc Săn Bắt Giải Trí. Người Đánh Bắt Cá Giải Trí và Người Săn Bắt Giải Trí được định nghĩa là những Thể Nhân săn bắt và/hoặc đánh cá để giải trí hoặc như một hoạt động thể thao. Định nghĩa Người Yêu Cầu Bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống bao gồm những người yêu cầu bồi thường có giấy phép Đánh Cá Giải Trí, với điều kiện người yêu cầu bồi thường đó thỏa mãn được các yếu tố khác trong định nghĩa Người Yêu Cầu Bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống và cung cấp được tài liệu cần thiết.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

215. Đại Diện Phân Phối do Tòa Án Chỉ Định (CADA) là ai?

Thỏa Thuận Hòa Giải hướng dẫn các bên cùng nhau đề xuất và bổ nhiệm một Đại Lý Phân Phối do Tòa Án Chỉ Định (CADA) để giám sát các Chương Trình Phương Tiện Sinh Sống. Vào tháng 8 năm 2012, các Quản Trị Viên chịu Trách Nhiệm về Yêu Cầu Bồi Thường bổ nhiệm Christina Hendrick làm Đại Lý Phân Phối do Tòa Án Chỉ Định (CADA) và giám đốc Chương Trình Phương Tiện Sinh Sống. CADA hoạt động dưới sự hướng dẫn của các Quản Trị Viên chịu Trách Nhiệm về Yêu Cầu Bồi Thường và duy trì một văn phòng ở Trung Tâm Trao Đổi tại New Orleans.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

2. Tính Hội Đủ Điều Kiện

216. Ai có thể nộp một Yêu Cầu Bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống?

Quý vị có thể nộp một Yêu Cầu Bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống nếu quý vị là một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế là người đánh bắt hoặc săn bắt để thu hoạch, trao đổi, tiêu thụ, hoặc mua bán các tài nguyên thiên nhiên của Vịnh Mexico (bao gồm Hải Sản và Vật Đánh Bắt), theo cách thức truyền thống hoặc tập quán, để duy trì nhu cầu ăn uống, an ninh kinh tế, cư trú, công cụ hoặc quần áo cơ bản của mình và của gia đình mình, và các Tài Nguyên Phương Tiện Sinh Sống quý vị dựa vào đã bị tiêu hao hoặc hạn chế trong khu vực quý vị đánh bắt hoặc săn bắn do Sự Cố Deepwater Horizon.

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

3. Các Giấy Tờ Bắt Buộc

217. Mẫu Phỏng Vấn Phương Tiện Sinh Sống là gì?

Mẫu Phỏng Vấn Phương Tiện Sinh Sống yêu cầu thông tin về công thức tính tổn thất Phương Tiện Sinh Sống cần để tính toán tổn thất. Tất cả những người yêu cầu bồi thường Phương Tiện Sinh Sống phải điền và nộp một Mẫu Phỏng Vấn Phương Tiện Sinh Sống. Mẫu Phỏng Vấn Phương Tiện Sinh Sống có ở đâyhoặc bằng cách gọi đến số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

218. Mẫu Phỏng Vấn Phương Tiện Sinh Sống I đã điền là khác với Mẫu Phỏng Vấn Phương Tiện Sinh Sống hiện được đăng lên trang web này. Tôi có cần điền và nộp mẫu mới hay không?

Có. Mẫu Phỏng Vấn Phương Tiện Sinh Sống đăng lên trang web này là mẫu đã chỉnh sửa. Tất cả người yêu cầu bồi thường Phương Tiện Sinh Sống phải điền vào và nộp Mẫu Phỏng Vấn Phương Tiện Sinh Sống đã chỉnh sửa, ngay cả khi họ đã điền và nộp Mẫu Phỏng Vấn Phương Tiện Sinh Sống trước đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

219. Tôi có cần nộp Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ để xác minh các hoạt động Sinh Kế trao đổi của mình không?

Có. Tất cả những người yêu cầu bồi thường đối với Hải Sản hoặc Thú Săn được dùng để trao đổi phải nộp: (1) ít nhất một Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ để xác minh số lượng bị tổn thất của Hải Sản hoặc Thú Săn dùng để trao đổi, (2) một Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ của Người Yêu Cầu Bồi Thường với đầy đủ chi tiết để xác nhận rằng người yêu cầu bồi thường tham gia vào các hoạt động trao đổi hợp pháp; và (3) (các) điều luật, (các) quy chế, (các) pháp lệnh, (các) quy tắc hoặc (các) quy định cho phép hoạt động trao đổi, hoặc (các) điều luật, (các) quy chế, (các) pháp lệnh, (các) quy tắc hoặc (các) quy định khác xác nhận rằng hoạt động trao đổi đó không bị cấm tại (các) địa điểm được viện dẫn có trích dẫn hoặc tham chiếu đến nguồn gốc của (các) điều luật, (các) quy chế, (các) pháp lệnh, (các) quy tắc hoặc (các) quy định (người yêu cầu bồi thường trao đổi theo Giấy Phép Đánh Bắt Thương Mại được miễn trừ yêu cầu này). Ví dụ: người yêu cầu bồi thường trao đổi trên khu bảo tồn Người Mỹ Bản Địa phải nộp và cung cấp trích dẫn hoặc nguồn gốc các điều luật cho phép hoạt động trao đổi trong khu bảo tồn trong Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ của Người Yêu Cầu Bồi Thường.

Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ của Bên Thứ Ba phải mô tả: (1) các loài vật mà người yêu cầu bồi thường đã trao đổi trước Sự Cố Tràn Dầu; (2) tổng số cân Anh được trao đổi trong mỗi mùa; (3) tần suất của hoạt động trao đổi (hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, vv); và (4) loại vật phẩm, dịch vụ hoặc hàng hóa mà người yêu cầu bồi thường nhận được khi trao đổi Hải Sản hoặc Thú Săn. Một mẫu Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ của Bên Thứ Ba (SWS-33) và mẫu Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ của Người Yêu Cầu Bồi Thường có ở đây hoặc bằng cách gọi đến số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

220. Tôi không thể tìm được những người kia mà tôi từng trao đổi với họ. Một người khác có thể điền vào Bản Khai có Tuyên Thệ của Bên Thứ Ba cho tôi hay không?

Có. Quý vị có thể nộp một Bản Khai có Tuyên Thệ của Bên Thứ Ba từ một người đã quan sát hoạt động trao đổi hoặc hoạt động không tiêu thụ Phương Tiện Sinh Sống của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

221. Tôi là một người lau quét boong tàu. Tôi có cần nộp Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ của Người Yêu Cầu Bồi Thường để xác minh các hoạt động thu hoạch bị giữ lại của tôi hay không?

Những người lau quét boong tàu phải nộp Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ từ các thuyền trưởng để hội đủ điều kiện cho các khoản thanh toán liên quan đến việc ghé vào bờ hoặc thu hoạch của họ đã bị giữ lại. Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ của Bên Thứ Ba về Phương Tiện Sinh Sống, SWS-33, cóở đây hoặc bằng cách gọi đến số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

222. Tôi có phải nộp một Bản Khai Có Tuyên Thệ của Người Yêu Cầu Bồi Thường về Phương Tiện Sinh Sống hay không?

Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống đóng vai trò làm Bản Khai Có Tuyên Thệ của Người Yêu Cầu Bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống của quý vị; tuy nhiên, quý vị phải đảm bảo điền vào mọi phần của Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống để tránh tình trạng không hoàn chỉnh.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

223. Tôi có cần phải nộp (các) giấy phép đánh bắt cá và/hoặc săn bắn của tôi không?

Quý vị phải nộp các bản sao của giấy phép đánh bắt cá thương mại hoặc giải trí của quý vị do tiểu bang và/hoặc liên bang cấp áp dụng cho mọi loài và có giá trị trước và vào lúc bắt đầu (các) khoảng thời gian bị tổn thất của quý vị, hoặc bằng chứng cho thấy quý vị được miễn các yêu cầu giấy phép. Cảnh Báo Yêu Cầu Văn Bản Miễn Giấy Phép Sinh Kế 8/6/14 mô tả các loại văn bản mà Chương Trình Giải Quyết có thể chấp nhận như là bằng chứng miễn giấy phép. Nhấp vào đây để xem Cảnh báo.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 8 năm 2014)

(trở về phần đầu)

224. Tôi có cần nộp một bản đồ chứng minh cho yêu cầu bồi thường của tôi hay không?

Có. Quý vị phải nộp một bản đồ và mô tả bằng văn bản xác định (các) địa điểm nơi quý vị đánh bắt trước khi Tràn Dầu. Tuy nhiên, nếu quý vị không cung cấp bản đồ, một thành viên Nhóm CADA có thể lập bản đồ cho quý vị nếu mô tả khu vực đánh bắt của quý vị có chi tiết đầy đủ.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

4. Thăm Viếng Hiện Trường

225. Khi nào cần Thăm Viếng Hiện Trường?

Như đã nêu trong Thỏa Thuận Hòa Giải, các Cuộc Thăm Viếng Hiện Trường là bắt buộc cho các yêu cầu bồi thường Phương Tiện Sinh Sống với số tiền căn bản phải trả là trên $10,000. Số tiền căn bản là tổng giá trị phải trả cho yêu cầu bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống trước khi nó được nhân với Phí Bảo Hiểm Chuyển Nhượng Rủi Ro là 2.25. CADA cũng có thể yêu cầu Thăm Viếng Hiện Trường khi cần để xác minh một yêu cầu bồi thường Phương Tiện Sinh Sống.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

226. Ai sẽ hoàn thành Thăm Viếng Hiện Trường?

CADA sẽ bổ nhiệm một Đội Ngũ Thăm Viếng Hiện Trường để tiến hành các Cuộc Thăm Viếng Hiện Trường. Đội ngũ Thăm Viếng Hiện Trường sẽ đi đến nhà của người yêu cầu bồi thường, địa điểm bến tàu, và các khu vực áp dụng khác để đánh giá các thiết bị sử dụng bởi người yêu cầu bồi thường cho mục đích Phương Tiện Sinh Sống.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

5. Tính Toán Tổn Thất

227. Tôi có thể tìm thấy một bản sao của công thức tính tiêu thụ và trao đổi Phương Tiện Sinh Sống ở đâu?

Quý vị có thể tìm thấy một bản sao của công thức tính tiêu thụ và trao đổi Phương Tiện Sinh Sống ở trang bốn của Thông Báo Cập Nhật Các Tiêu Chí về Phương Tiện Sinh Sống 1/12/13. Nhấp vào đây để xem Báo động.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

228. Quý vị sử dụng độ tuổi nào để tính tổn thất tiêu thụ?

Chúng tôi sử dụng độ tuổi của người yêu cầu bồi thường hoặc thành viên gia đình tại thời điểm bắt đầu thời gian tổn thất đã báo cáo của người đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

229. Quý vị sẽ tính Giai Đoạn Tổn Thất của tôi như thế nào?

Giai Đoạn tổn thất được yêu cầu bồi thường phải phù hợp với việc đóng cửa hoặc hư hại của các khu vực địa lý áp dụng giữa ngày 20 tháng 4 năm 2010 và ngày 31 tháng 12 năm 2011. Giai Đoạn tổn thất được yêu cầu bồi thường của quý vị dài hơn giai đoạn đóng cửa áp dụng, quý vị phải cung cấp bằng chứng bổ sung về hư hại thực tế. Nếu chứng minh yêu cầu bồi thường hư hại của quý vị, quý vị có thể điền và nộp Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ xác nhận hư hại tại khu vực, cùng với bất kỳ hồ sơ và tài liệu khác về hư hại thực tế. Nếu không có bằng chứng về hư hại thực tế, Giai Đoạn Tổn Thất của quý vị sẽ là khoảng thời gian tràn dầu dài nhất hoặc thời điểm đóng cửa (các) khu vực đánh bắt hoặc săn bắn của quý vị. Mẫu Lời Khai Bằng Văn Bản Có Tuyên Thệ về Hư Hại Khu Vực Đánh Bắt, SWS-43 ở đây hoặc bằng cách gọi đến số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

230. Quý vị sẽ sử dụng các giá trị bán lẻ gì để tính toán yêu cầu bồi thường của tôi?

Nếu Giai Đoạn Tổn Thất của quý vị bắt đầu và chấm dứt trong cùng một năm, chúng tôi sử dụng giá trị bán lẻ trung bình của mỗi loài cho năm ứng dụng trong tính toán tổn thất của quý vị. Ví dụ, nếu Giai Đoạn Tổn Thất bắt đầu và chấm dứt năm 2010, đội Ngũ CADA sẽ áp dụng giá trung bình mỗi loài cho năm 2010. Nếu Giai Đoạn Tổn Thất của người yêu cầu bồi thường bắt đầu năm 2010 va kết thúc năm 2011, Đội Ngũ CADA sẽ áp dụng trị giá bán lẻ năm 2010 cho phần thu hoạch đã mất năm 2010 và trị giá bán lẻ năm 2011 cho phần thu hoạch đã mất năm 2011.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

231. Quý vị sẽ sử dụng mức hoạt động nhiệt lượng nào để tính yêu cầu bồi thường của tôi?

Chúng tôi sẽ xem xét mỗi cá nhân yêu cầu bồi thường để có được một lối sống “rất năng động” phản ánh về lối sống đó của những người thu hoạch. Việc xem xét này cho phép một ước tính thực tế về mức độ tiêu thụ calor cao thưc sự của cư dân Vùng Vịnh. Tất cả các thành viên trong gia định được yêu cầu bồi thường được xem là có một lối sống “năng động”.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

232. Tôi có thể được bồi thường đối với các phần Hải Sản hoặc Vật Đánh Bắt mà tôi dùng làm nơi trú ẩn, dụng cụ hoặc quần áo hay không?

Chúng tôi sẽ cân nhắc các phần không ăn được của tài nguyên thiên nhiên được sử dụng làm nơi trú ẩn, dụng cụ hoặc quần áo. Người yêu cầu bồi thường có thể được hoàn tiền đối với giá trị Hải Sản hoặc Vật Đánh Bắt bị mất của mình dùng làm nơi trú ẩn, dụng cụ, hoặc quần áo nếu họ cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh những tổn thất như thế.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

233. Khu vực đánh bắt của tôi không đóng cửa nhưng nó bị thiệt hại hoặc khu vực đánh bắt của tôi đã đóng cửa nhưng nó bị thiệt hại ngoài phạm vi các ngày đóng cửa. Nhóm CADA sẽ xác định Giai Đoạn Tổn Thất của tôi phù hợp với thiệt hại bằng cách nào?

Nhóm CADA nhạy bén với những điều chỉnh đối với Giai Đoạn Tổn Thất trong đó các báo cáo cung cấp bằng chứng rằng Giai Đoạn Tổn Thất kéo dài ra ngoài phạm vi đóng cửa. Nhóm CADA sẽ cân nhắc mọi bằng chứng như thế và có thể điều chỉnh Giai Đoạn Tổn Thất của người yêu cầu bồi thường phù hợp với thiệt hại của khu vực đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

234. Tôi không đánh bắt hàng ngày. Thay vào đó, tôi đánh bắt trong những khoảng thời gian nhất định trong năm và tôi bảo quản sản phẩm thu hoạch để sử dụng cho cả năm. Nhóm CADA sẽ xác định Giai Đoạn Tổn Thất của tôi phù hợp với thiệt hại bằng cách nào?

Một người yêu cầu bồi thường có thể cung cấp bằng chứng về việc dự trữ hoặc bảo quản Hải Sản hoặc Vật Đánh Bắt. Nhóm CADA sẽ cân nhắc mọi bằng chứng như thế và có thể điều chỉnh Giai Đoạn Tổn Thất của người yêu cầu bồi thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 1, 2013)

(trở về phần đầu)

J. QUY TRÌNH YÊU CẦU THANH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH VoO

1. Tính Hội Đủ Điều Kiện

235. Ai có thể nộp yêu cầu bồi thường Thanh Toán Chương Trình VoO?

Thành Viên Tập Thể Kinh Tế có thể nộp Yêu Cầu Bồi Thường cho một khoản Thanh Toán Chương Trình VoO nếu họ đăng ký tham gia chương trình Cơ Hội Tàu Bè ("VoO") của BP, ký kết một Hợp Đồng Thuê Tàu Chính VoO ghi nhận BP, Lawson, USMS, USES, DRC hoặc bất kỳ nhà thầu hoặc nhà thầu phụ nào khác của BP là Bên Thuê Tàu, và đã hoàn thành chương trình đào tạo VoO ban đầu.

Người yêu cầu bồi thường Thanh Toán Chương Trình VoO rơi vào một trong hai loại:

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015..

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

236. Với tư cách một thủy thủ boong, tôi có đủ điều kiện để yêu cầu bồi thường Thanh Toán Chương Trình VoO hay không?

Không. Chỉ Người Yêu Cầu Bồi Thường nào đã ký kết Hợp Đồng Thuê Tàu Chính VoO và hoàn thành chương trình đào tạo VoO ban đầu mới đủ điều kiện.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

237. Tôi có cần phải nộp một bản sao của Hợp Đồng Thuê Tàu Chính ("MCVA") mà tôi đã thực hiện với Bên Thuê Tàu?

Không, quý vị không buộc phải nộp một bản sao của MVCA của mình nhưng nếu quý vị có một bản sao của MVCA của mình, quý vị nên gửi nó khi nộp yêu cầu bồi thường của mình. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ có thể xác định xem quý vị đã ký một MVCA từ hồ sơ VoO. Tuy nhiên, nếu quý vị không được liệt kê trong các hồ sơ đó thì Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường có thể yêu cầu quý vị gửi một bản sao của MVCA mà quý vị đã ký với Bên Thuê Tàu.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

2. Đền Bù — Người Tham Gia VoO Đang Làm Việc

238. “Cấn Trừ Thu Nhập Kiếm Được từ VoO” là gì?

Nếu quý vị đã từng được thanh toán theo một Hợp Đồng Thuê Tàu Chính VoO, và quý vị nhận được một khoản tiền Thanh Toán Hòa Giải cho một yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Kinh Tế của một doanh nghiệp không liên quan đến hải sản trực tiếp tham gia sử dụng chiếc tàu mà đã thực hiện dịch vụ VoO, hoặc đối với việc làm trong doanh nghiệp hoặc dịch vụ đó, số tiền Thanh Toán Hòa Giải của quý vị sẽ bị giảm một số tiền bằng 33% số tiền trước đó trả cho quý vị theo Hợp Đồng Thuê Tàu Chính VoO. Số tiền cấn trừ này sẽ được áp dụng sau khi áp dụng bất kỳ khoản Phí Chuyển Giao Rủi Ro lên số tiền bồi thường cơ sở của yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Kinh Tế của quý vị, không bao gồm thu nhập từ các khoản Thanh Toán Chương Trình VoO trước đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

K. QUY TRÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN TÀU BÈØ

1. Tính Hội Đủ Điều Kiện

239. Ai có thể nộp Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè?

Thành viên Nhóm Kinh Tế là chủ sở hữu của Tàu Đủ Điều Kiện trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 4 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Tuy nhiên, quý vị không đủ điều kiện nộp Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè nếu quý vị:

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

L. QUY TRÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BẤT ĐỘNG SẢN VEN BIỂN

1. Tính Hội Đủ Điều Kiện

240. Ai có thể nộp một Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển?

Để đủ điều kiện nộp một Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển, quý vị phải là:

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

241. Lô Đất Đủ Điều Kiện hoặc đối với một Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển là gì?

Có hai loại Lô Đất Đủ Điều Kiện đối với các yêu cầu bồi thường Bất Động Sản Ven Biển:

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

242. Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển

Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển bao gồm tất cả các khu vực được tô mờ màu xanh dương trên Bản Đồ Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển. Có thể xem Bản Đồ tại đây. Quý vị có thể nhấp vào nút "Kiểm Tra Vùng của Tôi" (Check My Zone) ở đây để truy cập một công cụ lập bản đồ tương tác cho phép quý vị xác định địa điểm Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư của quý vị liên quan đến Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

243. Tôi phải nộp những giấy tờ gì với Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển của tôi?

Để nộp yêu cầu bồi thường và tìm kiếm một khoản thanh toán theo Phương Án Hòa Giải này, quý vị phải điền và nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển (Mẫu Đơn Xanh Lá) với các giấy tờ chứng minh.

Nếu quý vị là chủ sở hữu, quý vị phải cung cấp các giấy tờ sau đây:

Nếu quý vị là người thuê một Lô Đất, quý vị phải nộp các giấy tờ sau đây:

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

244. Nếu tôi không có một bản sao chứng thư đối với Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư cần để chứng minh Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển của tôi thì sao?

Quý vị có thể lấy các bản sao từ Văn Phòng Thư Ký Tòa tại Hạt nơi có Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư. Danh sách các Địa Điểm Văn Phòng của Chính Phủ và Thông Tin Liên Hệ tại đây có địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ trang web của các văn phòng của chính phủ đối với các hạt có các Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

245. Ai phải nộp một yêu cầu bồi thường Ven Biển nếu Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư do một quỹ Tín Thác sở hữu?

Nếu quỹ tín thác là một thực thể thuế riêng (có nghĩa là nó có số EIN), một người thụ thác phải nộp yêu cầu bồi thường dưới tên của quỹ tín thác đó dùng số EIN đã chỉ định cho quỹ tín thác đó. Nếu quỹ tín thác không có số EIN và tất cả các khoản thuế được nộp bằng số SSN của một người thụ thác, thì người thụ thác phải nộp yêu cầu bồi thường dưới tên mình dùng số SSN của mình và cho biết trên Đơn Yêu Cầu Bồi Thường rằng người đó là một người thụ thác của quỹ tín thác. Các bên thụ hưởng của quỹ tín thác thường không nộp yêu cầu bồi thường Ven Biển vì quỹ tín thác, thông qua (những) người thụ thác của mình, là chủ sở hữu Lô Đất và là pháp nhân ký tên vào Giấy Giải Trừ và thu tiền Hòa Giải.

Các quỹ tín thác có nhiều hình thức và mục đích. Vui lòng gọi điện hoặc email cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường qua số 1-800-353-1262 hoặc questions@dhecc.com để giúp xác định cách nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển đối với một Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư được nắm giữ trong một quỹ tín thác mà quý vị cho là đặc biệt phức tạp.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

246. Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư của tôi tuân theo quy định về Tài Sản Chung Thân. Ai đủ điều kiện nhận bồi thường?

(Những) người hoặc thực thể giữ lại tài sản chung thân đó đủ điều kiện được bồi thường, miễn là (những) người đó vẫn còn sống hoặc chưa bán hoặc chuyển nhượng quyền lợi tài sản chung thân theo cách khác. Ví dụ: John Smith tặng Lô Đất của mình cho Jane Smith nhưng giữ lại một tài sản chung thân cho bản thân. John Smith đủ điều kiện được bồi thường miễn là ông còn sống. Nếu John Smith qua đời, Jane Smith phải nộp một bản sao chứng thư từ John Smith và giấy chứng tử của John Smith để xác nhận quyền sở hữu đã được chuyển cho cô. Vui lòng gọi điện hoặc email cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường qua số 1-800-353-1262 hoặc questions@dhecc.com nếu quý vị cần giúp đỡ phân tích một vấn đề về tài sản chung thân.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

247. Tôi cũng có thể nhận được bồi thường đối với thiệt hại thực tế đối với bất động sản hoặc tài sản cá nhân trên Lô Đất Đủ Điều Kiện của tôi hay không?

Có. Để yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế đối với bất động sản hoặc tài sản cá nhân trên một Lô Đất Đủ Điều Kiện, quý vị phải nộp:

Bản Khai Có Tuyên Thệ về Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển hoặc Thiệt Hại Vật Chất Tài Sản Cá Nhân (mẫu SWS 28 hoặc 29 từ quý vị hoặc Bên Thứ Ba) có thể được sử dụng để đáp ứng bằng chứng quyền sở hữu và điều kiện của tài sản. Một bản sao của mẫu SWS 28 hoặc 29 có ở đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

248. Nếu Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng theo Chứng Thư nằm trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển nhưng không được xác định trên Bản Đồ Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển thì sao?

Nếu Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư không được xác định trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển nhưng quý vị tin rằng nó phải nằm trong đó, quý vị phải nộp một Đơn Yêu Cầu Xác Định Tính Hội Đủ Điều Kiện của Lô Đất thay cho Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển (Mẫu Đơn Xanh Lá). Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư của quý vị vẫn có thể được phân loại là một Lô Đất Đủ Điều Kiện nếu quý vị chứng minh rằng Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư của quý vị nằm trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển. Bằng chứng chứng minh sự hiện diện thực tế đó phải là tài liệu chính thức do người đánh giá thuế của hạt hoặc giáo xứ, Thư Ký Tòa Án, Viên Chức Giữ Sổ Sách Đất Đai hoặc các văn phòng hoặc cơ quan về đất đai của chính phủ khác cung cấp như thông báo thuế năm 2010, hoặc đo đạc đất đai chuyên nghiệp cho Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư.

Trong hầu hết các trường hợp, Người Quản Lý Yêu Cầu sẽ nghiên cứu trực tuyến về các hồ sơ bất động sản công khai và cố tìm bản thông báo thẩm định thuế đã ban hành đối với Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư, lập một bản PDF của thông báo đó, và sau đó tải lên hồ sơ Chương Trình Hòa Giải của người yêu cầu bồi thường. Nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường không thể lấy thông báo thẩm định thuế, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để yêu cầu các giấy tờ cần thiết.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

249. Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng theo Chứng Thư của quý vị có Chỉ Định Sử Dụng Đất Đủ Điều Kiện và cần được thêm vào Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển.

Nếu Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư của quý vị không có Chỉ Định Sử Dụng Đất Đủ Điều Kiện nhưng quý vị cho rằng nó phải có, thì quý vị phải nộp một Đơn Yêu Cầu Xác Định Tính Hội Đủ Điều Kiện Của Lô Đất thay vì nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển (Mẫu Đơn Xanh Lá). Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư của quý vị vẫn có thể được phân loại là một Lô Đất Đủ Điều Kiện nếu quý vị chứng minh rằng Lô Đất của quý vị có Chỉ Định Sử Dụng Đất của Hạt Đủ Điều Kiện. Để hỗ trợ yêu cầu của quý vị, hãy cung cấp các tài liệu từ người đánh giá thuế của hạt, Thư Ký Tòa Án, Người Đăng Ký Đất Đai hoặc văn phòng hoặc cơ quan khác của chính quyền chứng tỏ Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng theo Chứng Thư của quý vị cần có Chỉ Định Sử Dụng Đất Đủ Điều Kiện của Hạt.

Trong hầu hết các trường hợp, Người Quản Lý Yêu Cầu sẽ nghiên cứu trực tuyến về các hồ sơ bất động sản công khai và cố tìm bản thông báo thẩm định thuế đã ban hành đối với Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư, lập một bản PDF của thông báo đó, và sau đó tải lên hồ sơ Chương Trình Hòa Giải của người yêu cầu bồi thường. Nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường không thể lấy thông báo thẩm định thuế, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để yêu cầu các giấy tờ cần thiết.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

250. Nếu Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng theo Chứng Thư của quý vị đã bị ngấm dầu và cần được thêm vào Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển thì sao?

Nếu Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng theo Chứng Thư của quý vị bị nhiễm dầu và quý vị cho rằng nó phải được thêm vào Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển, thì quý vị phải nộp một Đơn Yêu Cầu Xác Định Tính Hội Đủ Điều Kiện của Lô Đất thay vì Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển (Mẫu Đơn Xanh Lá). Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng theo Chứng Thư của quý vị đã bị ngấm dầu và cần được thêm vào Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển. Bằng chứng phải là báo cáo hoặc đánh giá chính thức Các Kỹ Thuật Đánh Giá Dọn Sạch Bờ Biển (“SCAT”) từ Các Ủy Viên Tài Nguyên Thiên Nhiên chứng minh Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng theo Chứng Thư của quý vị có dầu. Nếu quý vị không có bản sao của các tài liệu này, hãy truy cập http://gomex.erma.noaa.gov/ để tìm một Báo Cáo SCAT đối với Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư của mình. Đừng liên hệ với Lực Lượng Tuần Duyên để biết thông tin SCAT này. Mọi thông tin khả dụng về nhiễm dầu đều có trên trang web của NOAA.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

251. Nếu tôi cần được giúp nộp Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển hoặc Đơn Yêu Cầu Xác Định Tính Hội Đủ Điều Kiện của Lô Đất thì sao?

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về cách nộp yêu cầu bồi thường của mình, quý vị có thể gọi cho Chương Trình Hòa Giải theo số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

252. Tôi không đồng ý với giá trị quý vị sử dụng cho Giá Trị Đã Thẩm Định năm 2010. Tôi phải nộp những giấy tờ gì để thay đổi giá trị đó?

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sử dụng Giá Trị Đã Thẩm Định năm 2010 của Hạt trong Cơ Sở Dữ Liệu của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường do BP và Luật Sư Tư Vấn Tập Thể cung cấp. Phần 2.C của Phụ Lục 11A của Thỏa Thuận Hòa Giải quy định rằng Giá Trị Đã Thẩm Định năm 2010 phải là giá trị được xác định bởi hạt nơi có Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư. Phần 2.D xác định giá trị đó đối với mỗi hạt trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Ven Biển. Thỏa Thuận Hòa Giải không cho phép sử dụng giá trị đã thẩm định từ bất kỳ năm thuế nào khác hay thẩm định thương mại. Nếu quý vị cho rằng Giá Trị Đã Thẩm Định năm 2010 của Hạt được sử dụng trên Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện của quý vị là không chính xác, quý vị phải nộp các giấy tờ từ văn phòng của thẩm định viên thuế của hạt, giải thích sơ suất đó và cho biết Giá Trị Đã Thẩm Định năm 2010 của Hạt.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

253. Tại sao tôi không nhận được khoản thanh toán tối thiểu theo loại bồi thường được chỉ định cho Lô Đất Đủ Điều Kiện của tôi?

Lô Đất Đủ Điều Kiện hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư chỉ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán tối thiểu đối với loại bồi thường đã chỉ định của nó nếu nó có một Chỉ Định Sử Dụng Đất của Hạt được liệt kê ở Phụ Lục I của Phụ Lục 11A của Thỏa Thuận Hòa Giải. Sau đây là danh sách các chỉ định sử dụng đất từ Phụ Lục I có thể nhận được khoản thanh toán bồi thường Ven Biển tối thiểu:

CĂN HỘ (TÒA NHÀ ĐƠN ÍT TẦNG) ĐA GIA ĐÌNH
CĂN HỘ, NHÀ CHO HAI HỘ ĐA GIA ĐÌNH (10 GIA ĐÌNH TRỞ LÊN)
CÁC KHU VỰC CHUNG ĐA GIA ĐÌNH (DƯỚI 10 GIA ĐÌNH)
NHÀ TẬP THỂ ĐA GIA ĐÌNH 10 GIA ĐÌNH TRỞ LÊN
NHÀ TẬP THỂ ĐA GIA ĐÌNH DƯỚI 10 GIA ĐÌNH
NHÀ TẬP THỂ (CAO TẦNG) MỘT ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH
CĂN HỘ (TÒA NHÀ ĐƠN ÍT TẦNG) ĐA GIA ĐÌNH
NHÀ TẬP THỂ (ÍT TẦNG) NHÀ CÓ SÂN TRONG
NHÀ TẬP THỂ, MASTER CARD DÂN CƯ
KHU CƯ TRÚ CHO HAI GIA ĐÌNH KHU CƯ TRÚ CHO MỘT GIA ĐÌNH
NHÀ SẢN XUẤT KHU CƯ TRÚ CHO MỘT GIA ĐÌNH
MASTER CARD NHÀ Ở HIỆN ĐẠI
KHU VỰC CƯ TRÚ KHÁC NHÀ Ở HIỆN ĐẠI - MỘT GIA ĐÌNH
NHÀ DI ĐỘNG HAI ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH
NHÀ DI ĐỘNG (MỘT TOA MOÓC) BẾN TÀU CẢI TIẾN

Nếu quý vị cho rằng Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng Theo Chứng Thư của mình có một trong các Chỉ Định Sử Dụng Đất của Hạt được liệt kê ở Phụ Lục I, thì quý vị phải nộp các giấy tờ từ thẩm định viên thuế của hạt, Thư Ký Tòa, Cán Bộ Hộ Tịch hoặc văn phòng nhà đất khác của chính phủ, chứng minh rằng Lô Đất Đủ Điều Kiện cụ thể đó có một Chỉ Định Sử Dụng Đất của Hạt được liệt kê trong Phụ Lục I. Giấy tờ chứng minh quy hoạch cho khu vực xung quanh Lô Đất Đủ Điều Kiện là chưa đủ.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

M. QUY TRÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

1. Tính Hội Đủ Điều Kiện

254. Ai có thể nộp một Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản?

Để đủ điều kiện Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản, một Thành Viên Tập Thể Kinh Tế phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

255. Tôi có thể nộp một yêu cầu bồi thường Bán Bất Động Sản nếu tôi đã bán lô đất của mình trong quá trình tịch thu tài sản để siết nợ hay không?

Không. Vụ mua bán đủ điều kiện nhận Số Tiền Đền Bù Bán Bất Động Sản không bao gồm các vụ chuyển nhượng từ bên vay sang bên cho vay diễn ra trong quá trình tịch thu tài sản để siết nợ, như là chứng thư thay cho tịch thu tài sản để siết nợ, chứng thư tịch thu tài sản để siết nợ hoặc chứng thư của chánh án.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

256. Tôi có thể nộp một yêu cầu bồi thường Bán Bất Động Sản nếu tôi nghĩ tôi lẽ ra đã bán lô đất sớm hơn hoặc giá cao hơn nếu không có Sự Cố Deepwater Horizon hay không?

Không. Quý vị không đủ điều kiện một yêu cầu bồi thường Bán Bất Động Sản nếu quý vị đã ký kết hợp đồng bán bất động sản và vụ mua bán kết thúc từ ngày 21 tháng 4 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

N. QUY TRÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BẤT ĐỘNG SẢN VÙNG ĐẤT NGẬP

257. Ai có thể nộp một Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Đất Ngập?

Để đủ điều kiện để nộp Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Đất Ngập, quý vị phải là một Thành Viên Tập Thể sở hữu Lô Đất Đủ Điều Kiện trong thời gian từ 20 tháng 4 năm 2010 đến 18 tháng 4 năm 2012.

Hạn chót nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn tất và ký tên là vào hoặc trước Nửa Đêm (Giờ Miền Trung) ngày 8 tháng 6 năm 2015.

(Cập nhật Lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2015)

(trở về phần đầu)

258. Ai đủ điều kiện yêu cầu bồi thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập?

Lô Đất nằm trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

259. Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập là gì?

Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Vùng Đất Ngập bao gồm các khu vực được xác định là các phần bóng vàng trên Bản Đồ Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập. Có thể xem Bản Đồ tại đây. Quý vị cũng có thể nhấp vào nút "Kiểm Tra Vùng của Tôi" (Check My Zone) ở đây để truy cập một công cụ lập bản đồ tương tác cho phép quý vị xác định vị trí của Lô Đất của mình so với Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

260. Tôi phải nộp những giấy tờ gì với Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập của tôi?

Để nộp một yêu cầu bồi thường Vùng Đất Ngập, quý vị phải điền và nộp một Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập (Mẫu Đơn Trắng) với các giấy tờ chứng minh sau đây:

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

261. Nếu tôi không có các bản sao giấy tờ cần thiết để chứng minh Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập của tôi thì sao?

Nếu quý vị không có bản sao các tài liệu quyền sở hữu hoặc đánh giá thuế, quý vị có thể nhận các bản sao từ Văn Phòng Thư Ký Tòa Án tại giáo xứ có Lô Đất của quý vị hoặc từ người đánh giá thuế của giáo xứ. Danh sách các Địa Điểm Văn Phòng của Chính Phủ và Thông Tin Liên Hệ ở đây có địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ trang web của các văn phòng của chính phủ đối với các khu vực trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

262. Tôi cũng có thể nhận được bồi thường đối với thiệt hại thực tế đối với bất động sản hoặc tài sản cá nhân trên Lô Đất Đủ Điều Kiện của tôi hay không?

Có. Để yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế đối với bất động sản hoặc tài sản cá nhân trên một Lô Đất Đủ Điều Kiện, quý vị phải nộp:

Bản Khai Có Tuyên Thệ về Thiệt Hại Vật Chất Bất Động Sản hoặc Tài Sản Cá Nhân Vùng Đất Ngập từ quý vị (SWS-30) hoặc Bên Thứ Ba (SWS-31) có thể được sử dụng để đáp ứng bằng chứng về quyền sở hữu và điều kiện của tài sản mà quý vị đang yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất. Một bản sao của mẫu SWS-30 có ở đây và một bản sao của mẫu SWS-31 có ở đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

263. Nếu Lô Đất của quý vị nằm trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập nhưng không được xác định đúng đắn là Lô Đất nằm trên Bản Đồ Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập thì sao?

Nếu Lô Đất của quý vị không được xác định trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập nhưng quý vị cho rằng nó phải có trong đó, quý vị phải nộp một Đơn Yêu Cầu Xác Định Tính Hội Đủ Điều Kiện của Lô Đất thay vì Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập (Mẫu Đơn Trắng). Lô Đất của quý vị có thể được phân loại là một Lô Đất Đủ Điều Kiện nếu quý vị chứng minh sự hiện diện trên thực tế của Lô Đất của quý vị trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập. Để hỗ trợ yêu cầu của quý vị, hãy cung cấp bằng chứng cho thấy Lô Đất của quý vị nằm trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập như các đánh giá thuế bất động sản năm 2010 và 2011, các tài liệu chính thức từ người đánh giá thuế của Giáo Xứ, Thư Ký Tòa Án, Người Đăng Ký Đất Đai hoặc các văn phòng hoặc cơ quan quản lý đất đai khác của chính phủ hoặc khảo sát chuyên môn về Lô Đất chứng minh sự hiện diện thực tế của Lô Đất trong Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập.

Trong hầu hết các trường hợp, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ nghiên cứu trực tuyến về các hồ sơ bất động sản được công khai và cố tìm bản thông báo thẩm định thuế được ban hành cho Lô Đất, lập một bản PDF của thông báo đó, và sau đó tải lên tập tin Chương Trình Hòa Giải của quý vị. Nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường không thể lấy thông báo thẩm định thuế, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để yêu cầu các giấy tờ cần thiết.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

264. Nếu Lô Đất bị nhiễm dầu và cần được thêm vào Bản Đồ Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập thì sao?

Nếu Lô Đất của quý vị bị nhiễm dầu và quý vị cho rằng nó phải được thêm vào Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập, thì quý vị phải nộp một Đơn Yêu Cầu Xác Định Tính Hội Đủ Điều Kiện của Lô Đất thay vì Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập (Mẫu Đơn Trắng). Lô Đất của quý vị có thể được thêm vào Vùng Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất ngập nếu quý vị chứng minh rằng Lô Đất của quý vị đã bị nhiễm dầu. Để hỗ trợ yêu cầu của quý vị, hãy cung cấp báo cáo Các Kỹ Thuật Đánh Giá Dọn Sạch Bờ Biển (“SCAT”) hoặc đánh giá chính thức từ các Ủy Viên Tài Nguyên Thiên Nhiên chứng minh Lô Đất đã có sự xuất hiện của dầu. Nếu quý vị không có bản sao của các tài liệu này, quý vị có thể nhận các tài liệu cho thấy Lô Đất của quý vị đã bị ngấm dầu từ Cơ Quan Quản Lý Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Hãy truy cập http://gomex.erma.noaa.gov/ để định vị Báo Cáo SCAT cho Lô Đất hoặc Bến Tàu Được Chuyển Nhượng theo Chứng Thư của quý vị. Đừng liên hệ với Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ để lấy thông tin SCAT này. Mọi thông tin khả dụng về nhiễm dầu đều có trên trang web của NOAA.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

(trở về phần đầu)

265. Ai nên nộp yêu cầu bồi thường nếu Lô Đất tuân theo quy định về quyền hoa lợi?

Quyền hoa lợi cho một cá nhân quyền sử dụng và khai thác bất động sản suốt đời. Người có quyền hoa lợi là người có thể nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập và nhận tiền Bồi Thường Hòa Giải, trừ phi quyền hoa lợi đó đã được chuyển nhượng hoặc chấm dứt theo cách khác trong Giai Đoạn Đủ Điều Kiện.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 5, 2013.)

266. Ai nên nộp một yêu cầu bồi thường Vùng Đất Ngập nếu Lô Đất do một quỹ tín thác sở hữu?

Nếu quỹ tín thác là một thực thể thuế riêng (có nghĩa là nó có Số Nhận Dạng Nhà Tuyển Dụng (EIN)), một người thụ thác phải nộp yêu cầu bồi thường dưới tên của quỹ tín thác đó dùng số EIN đã chỉ định cho quỹ tín thác đó. Nếu quỹ tín thác không có số EIN và tất cả các khoản thuế được nộp bằng số SSN của một người thụ thác, thì người thụ thác phải nộp yêu cầu bồi thường dưới tên mình dùng số SSN của mình và cho biết trên Đơn Yêu Cầu Bồi Thường rằng người đó là một người thụ thác của quỹ tín thác. Các bên thụ hưởng của quỹ tín thác thường không nộp yêu cầu bồi thường Vùng Đất Ngập vì quỹ tín thác, thông qua (những) người thụ thác của mình, là chủ sở hữu Lô Đất và là pháp nhân ký tên vào Giấy Giải Trừ và thu bất kỳ khoản tiền hòa giải nào.

Các quỹ tín thác có nhiều hình thức và mục đích. Vui lòng gọi điện (1-800-353-1262) hoặc email cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường qua questions@dhecc.com để giúp xác định cách nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập đối với một Lô Đất được nắm giữ trong một quỹ tín thác mà quý vị cho là đặc biệt phức tạp.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

267. Nếu tôi cần được giúp nộp Yêu Cầu Bồi Thường Bất Động Sản Vùng Đất Ngập hoặc Đơn Yêu Cầu Xác Định Tính Hội Đủ Điều Kiện của Lô Đất thì sao?

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về cách nộp yêu cầu bồi thường của mình, quý vị có thể gọi cho Chương Trình Hòa Giải theo số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

XI. QUY TRÌNH TÁI THẨM, XÉT DUYỆT LẠI VÀ KHÁNG CÁO

268. Xem xeùt laïi laø gì?

Xem xé lại là một bước cho phép Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường tiến hành xem xét một lần nữa yêu cầu bồi thường của quý vị trước khi xem xét Cân nhắc lại. Quyù vò coù theå yeâu caàu Xem xeùt laïi neáu: (1) baïn coù yeâu caàu boài thöôøng BEL hoaëc IEL; vaø (2) baïn ñang tìm kieám hoaøn tieàn cho vieäc Hoaøn traû Hoã trôï Keá toaùn cho Ngöôøi yeâu caàu boài thöôøng. Neáu quyù vò yeâu caàu Xem xeùt laïi, chuùng toâi seõ xem laïi yeâu caàu boài thöôøng cuûa cuûa quyù vò chæ ñeå hoaøn traû CAS vaø quyù vò seõ duy trì quyeàn Xem xeùt laïi sau khi nhaän ñöôïc Thoâng baùo veà Tính hôïp leä Sau Xem xeùt laïi.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20/11/2017.)

(trở về phần đầu)

269. Tái Thẩm là gì?

Phần 6.1.2.1.1 của Thỏa Thuận Hòa Giải cho quý vị có quyền yêu cầu Tái Thẩm trong vòng 30 ngày sau khi nhận được một Thông Báo về quyết định cuối cùng của Chương Trình Hòa Giải đối với yêu cầu bồi thường của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu Tái Thẩm nếu quý vị tin rằng Chương Trình Hòa Giải (1) mắc một Lỗi Tính Toán; (2) không xem xét thông tin hoặc dữ liệu có liên quan; (3) không theo các tiêu chuẩn trong Thỏa Thuận Hòa Giải, hay (4) thực hiện không đúng các khoản khấu trừ cho các thanh toán BP/GCCF trước đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

270. Söï khaùc nhau giöõa Xem xeùt laïi vaø Caân nhaéc laïi laø gì?

Xem xeùt laïi coù saün cho quyù vò chæ khi quùy vò ñang tìm kieám söï Xem xeùt laïi veà vaán ñeà hoaøn tieàn Hoã trôï Keá toaùn cho Ngöôøi yeâu caàu boài thöôøng. Moät yeâu caàu Xem xeùt laïi seõ baûo löu quyeàn cuûa quyù vò ñeå sau naøy tìm kieám söï Caân nhaêc laïi theo Thoûa thuaän Hoøa giaûi.

Xem xeùt laïi coù saün cho quyù vò ngay caû khi quyù vò khoâng coù caùc taøi lieäu boå sung ñeå noäp neáu quyù vò tin raèng Chöông trình Hoøa giaûi: (1) maéc moät Loãi Tính toaùn; (2) khoâng xem xeùt thoâng tin hoaëc döõ lieäu coù lieân quan; (3) khoâng thöïc hieän theo caùc tieâu chuaån trong Thoûa thuaän Hoøa giaûi, (4) thöïc hieän khoâng ñuùng caùc khoaûn khaáu tröø töø caùc thanh toaùn BP/GCCF tröôùc ñaây; hoaëc (5) tính toaùn khoâng ñuùng veà Hoaøn tieàn Hoã trôï Keá toaùn cho Ngöôøi yeâu caàu boài thöôøng.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20/11/2017.)

(trở về phần đầu)

271. Tôi có thể yêu cầu Tái Thẩm bằng cách nào?

Nếu quý vị là một người dùng Cổng Thông Tin DWH, quý vị có thể yêu cầu Tái Thẩm bằng cách chọn tùy chọn "Yêu Cầu Tái Thẩm" (Request Reconsideration) được trình bày cùng với Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện, Từ Chối hoặc Từ Chối Vì Thông Tin Không Hoàn Chỉnh. Nếu quý vị không phải là người dùng Cổng Thông Tin DWH, quý vị phải điền vào nộp Đơn Yêu Cầu Tái Thẩm cho Chương Trình Hòa Giải trước hạn chót ở trên cùng của Thông Báo. Quý vị có thể, nhưng không buộc phải nộp giấy tờ bổ sung. Nếu quý vị nộp giấy tờ bổ sung, quý vị phải nộp cùng với yêu cầu Tái Thẩm của quý vị. Quý vị phải nộp tất cả giấy tờ mà quý vị định nộp cùng một lúc để tất cả giấy tờ đó được đưa vào hồ sơ của quý vị khi chúng tôi xét duyệt yêu cầu bồi thường của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 23 tháng 2, 2013.)

(trở về phần đầu)

272. Tôi đã nhận được một Thông Báo Từ Chối Vì Thông Tin Không Hoàn Chỉnh. Tôi có thể nộp Kháng Cáo về Giấy Tờ Không Đầy Đủ cho Người Xét Duyệt Giấy Tờ bằng cách nào?

Sau khi quý vị nhận được Thông Báo Từ Chối Vì Thông Tin Không Hoàn Chỉnh, nếu quý vị không đồng ý với kết quả, trước tiên quý vị phải yêu cầu Tái Thẩm. Quý vị chỉ có thể xin Kháng Cáo về Giấy Tờ Không Đầy Đủ sau khi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã hoàn thành Xét Duyệt Tái Thẩm và ban hành một Thông Báo Từ Chối Vì Thông Tin Không Hoàn Chỉnh Sau Khi Tái Thẩm. Quý vị có 20 ngày kể từ ngày có Thông Báo Từ Chối Vì Thiếu Thông Tin Sau Khi Tái Thẩm để yêu cầu Kháng Cáo với Người Xét Duyệt Giấy Tờ. Nếu quý vị là một người dùng cổng thông tin DWH, quý vị có thể yêu cầu Kháng Cáo bằng cách chọn tùy chọn "Yêu Cầu Kháng Cáo" (Request Appeal) được trình bày với Thông Báo Từ Chối Vì Thông Tin Không Hoàn Chỉnh Sau Khi Tái Thẩm của quý vị. Nếu quý vị không phải là người dùng Cổng Thông Tin DWH, quý vị phải diền vào nộp Đơn Yêu Cầu Kháng Cáo cho Chương Trình Hòa Giải trước hạn chót ở trên cùng của Thông Báo. Quy trình Kháng Cáo về Giấy Tờ Không Đầy Đủ không có lệ phí.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 3, 2013.)

(trở về phần đầu)

273. Nếu tôi nộp thêm giấy tờ sau khi có Thông Báo Từ Chối Vì Thông Tin Không Hoàn Chỉnh, yêu cầu bồi thường của tôi sẽ được xét duyệt hay không?

Vì Phần 6.1.2.1.1 của Thỏa Thuận Hòa Giải đòi hỏi quý vị phải yêu cầu Tái Thẩm bằng văn bản, chỉ nộp thêm giấy tờ là chưa đủ để được xét duyệt. Trong vòng 30 ngày sau khi có Thông Báo Từ Chối Vì Thông Tin Không Hoàn Chỉnh, nếu quý vị muốn Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xét duyệt lại yêu cầu bồi thường của quý vị, quý vị phải lập yêu cầu bằng văn bản. Quý vị có thể thực hiện việc đó trên Cổng Thông Tin DWH bảo mật bằng cách chọn tùy chọn "Yêu Cầu Tái Thẩm" (Request for Reconsideration) được trình bày với Thông Báo của quý vị, hoặc quý vị có thể điền và nộp Đơn Yêu Cầu Tái Thẩm có trong Thông Báo của quý vị. Nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường không nhận được Yêu Cầu Tái Thẩm trong vòng 30 ngày sau khi có Thông Báo, yêu cầu bồi thường của quý vị sẽ không được xét duyệt lại.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 23 tháng 2, 2013.)

(trở về phần đầu)

274. Toâi coù phaûi noäp theâm giaáy tôø ñeå yeâu caàu Xem xeùt laïi hay khoâng?

Quyù vò coù theå noäp theâm giaáy tôø ñeå hoã trôï yeâu caàu Xem xeùt laïi veà vaán ñeà hoaøn tieàn Hoã Trôï Keá Toaùn cho Ngöôøi yeâu caàu boài thöôøng, nhöng caùc giaáy tôø môùi laø khoâng baét buoäc.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20/11/2017.)

(trở về phần đầu)

275. Toâi vaãn coù theå yeâu caàu Xem xeùt laïi sau khi Xem xeùt laïi hay khoâng?

Coù. Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi keát quaû Xem xeùt laïi, quyù vò coù quyeàn yeâu caàu Xem xeùt laïi.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20/11/2017.)

(trở về phần đầu)

276. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Tái Thẩm?

Sau khi có một đợt Xét Duyệt Tái Thẩm về một yêu cầu bồi thường Đủ Điều Kiện hoặc Bị Từ Chối, quý vị sẽ nhận được một Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện Sau Khi Tái Thẩm hoặc Thông Báo Từ Chối Sau Khi Tái Thẩm. Nếu quý vị nhận được một Thông Báo Từ Chối Vì Thông Tin Không Hoàn Chỉnh và Chương Trình Hòa Giải xác định rằng yêu cầu bồi thường của quý vị là Đủ Điều Kiện hoặc Bị Từ Chối sau khi Xét Duyệt Tái Thẩm, quý vị sẽ nhận được Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện hoặc Thông Báo Từ Chối. Tuy nhiên, nếu yêu cầu bồi thường của quý vị vẫn là Không Hoàn Chỉnh, quý vị sẽ nhận được Thông Báo Từ Chối Vì Thông Tin Không Hoàn Chỉnh Sau Khi Tái Thẩm.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

277. Tôi có thể yêu cầu Tái Thẩm yêu cầu bồi thường của tôi bao nhiêu lần?

Quý vị có thể yêu cầu Tái Thẩm một lần đối với mỗi quyết định cuối cùng về yêu cầu bồi thường của quý vị. Điều này có nghĩa là nếu quý vị nhận được Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện hoặc Thông Báo Từ Chối, quý vị chỉ có thể yêu cầu Tái Thẩm một lần. Hoặc, nếu quý vị nhận được Thông Báo Từ Chối vì Thông Tin Không Hoàn Chỉnh và sau khi nhận được Xét Duyệt Tái Thẩm yêu cầu bồi thường của quý vị được thấy là Đủ Điều Kiện hoặc Bị Từ Chối, quý vị có thể yêu cầu Tái Thẩm Thông Báo về Tính hội Đủ Điều Kiện hoặc Thông Báo Từ Chối nếu quý vị không đồng ý.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

278. Tôi có thể Kháng Cáo Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện hoặc Thông Báo Từ Chối Sau Khi Tái Thẩm hay không?

Có. Sau khi yêu cầu bồi thường của quý vị qua quy trình Xét Duyệt Tái Thẩm và quý vị nhận được một Thông Báo Sau Khi Tái Thẩm, nếu quý vị không hài lòng với kết quả Tái Thẩm, quý vị có quyền nộp đơn Kháng Cáo. BP cũng có cơ hội kháng cáo các yêu cầu bồi thường có Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện hoặc Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện Sau Khi Tái Thẩm mà có Số Tiền Bồi Thường lớn hơn $25,000. Lưu ý rằng có áp dụng phí kháng cáo. Quý vị có thể xác định số tiền phí kháng cáo của mình và xem lại mọi khía cạnh về cách nộp kháng cáo bằng cách truy cập Các Quy Định Điều Chỉnh Quy Trình Kháng Cáo. Nhấp vào đây để xem Các Quy Định Kháng Cáo.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 3, 2013.)

(trở về phần đầu)

279. Trong quá trình kháng cáo một Thông Báo Từ Chối, thời hạn nộp Bản Ghi Nhớ Mở Đầu, Bản Ghi Nhớ Phản Đối và Tóm Tắt Phản Hồi là gì, và tôi có thể yêu cầu gia hạn hạn chót hay không?

Phần 3.B. của Phụ Lục 25 của Thỏa Thuận Hòa Giải mô tả thời hạn trả lời đối với các yêu cầu bồi thường trong quy trình kháng cáo "không theo kiểu bóng chày". Hạn chót nộp Bản Ghi Nhớ Mở Đầu là 10 ngày kể từ ngày có Thông Báo Kháng Cáo, hạn chót nộp Bản Ghi Nhớ Phản Đối là 25 ngày kể từ ngày có Thông Báo Kháng Cáo và hạn chót nộp Đề Xuất Cuối Cùng là 25 ngày kể từ ngày có Thông Báo Kháng Cáo và hạn chót nộp Tóm Tắt Phản Hồi là 35 ngày kể từ ngày có Thông Báo Kháng Cáo. Các hạn chót này cũng áp dụng cho BP. Không được phép gia hạn hạn chót đối với bất kỳ trường hợp Kháng Nghị nào Không Theo Kiểu Bóng Chày.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 3, 2013.)

(trở về phần đầu)

XII. QUYỀN CHỌN HÒA GIẢI THEO CẤU TRÚC

280. Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc là gì?

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2013, Tòa đã ban hành Lệnh Cung Cấp Tùy Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc và Bản Sửa Đổi Giấy Giải Trừ, phê duyệt yêu cầu của Luật Sư Tư Vấn Tập Thể và BP nhằm xây dựng một quy trình để cung cấp cho người yêu cầu bồi thường có các yêu cầu bồi thường được tùy chọn một Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc. Trong hòa giải theo cấu trúc, người yêu cầu bồi thường nhận được tất cả hoặc một phần số tiền hòa giải thành nhiều khoản thanh toán trải ra trong một khoảng thời gian, thay vì nhận một lần. Quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin về Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc trên trang web công khai của DWH tại www.deepwaterhorizoneconomicsettlement.com/structuredsettlement.php. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, hãy liên hệ với người môi giới hòa giải theo cấu trúc được tòa chấp thuận:

Người môi giới Hòa giải Theo cấu trúc được Tòa chấp thuận


Alan Heisser
Millennium Settlement Consulting
Địa chỉ Gửi thư: 815 Brazos St, Suite 700
Austin, TX 78701
Địa chỉ Thực: 713 Kirby Street
Lake Charles, LA 70601
Điện thoại: (855) 596-5161
Email: bpinfo@msettlements.com
heisser@hotmail.com
Website: www.bpstructures.msettlements.com


Wayne Wagner
Keith Christie
Ringler Associates
Địa chỉ: 5000 Pike Drive
Metairie, LA 70003
Điện thoại: (866) 229-1154
Fax: (571) 323-0762
Email: BPStructures@ringlerassociates.com
Website: www.ringlerassociatesneworleans.comMartin Blount
NFP Structure Settlements
Địa chỉ : Bank of America Building
150 East Palmetto Park Road, Suite 525
Boca Raton, FL 33432
Điện thoại: (800) 229-2228
Điện thoại di động: (202) 309-1965
Email: mblount@nfp.com
Website: www.nfpstructures.com

Jennifer L. Kraus
Christopher M. Palmieri
The Settlement Solutions Group
UBS Financial Services Inc.
Địa chỉ: 1285 Avenue of the Americas,
16th Floor, New York, NY 10019
Dịa chỉ địa phương: 1100 Poydras Street,
Suite 900, New Orleans, LA 70163
Điện thoại: (877) 827-8001
Email: settlementsolutions@ubs.com or jennifer.kraus@ubs.com
Website: www.ubs.com/team/
settlementsolutionsgroup


John T. Bair
Công ty: Milestone Consulting, LLC
Địa chỉ Gửi thư: 737 Main Street
Suite 300, Buffalo, NY 14203
Điện thoại: (855) 836-2676
Fax: (716) 883-2124
Email: JBair@milestoneseventh.com
Website: www.milestoneseventh.com


Mike McCullough
Cornerstone Settlements, Inc.
The Settlement Alliance
Địa chỉ Gửi thư: 213 North College Road
Lafayette, LA 70506
Điện thoại:(337) 739-6789
Email: mike@settlementoptions.org
Website: www.bpstructuredsettlement.com


Randal E Gassman
Lacie Young
LRG Settlement Advisors
Địa chỉ Gửi thư: 4213 Deepwater Lane
Tampa, FL 33615
Điện thoại: (800) 815-8215
Email: rgassman@lrgsa.com or Lacie@lrgsa.com
Website: www.lrgsa.com


(Cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 11 năm 2016.)

(trở về phần đầu)

281. Có hạn chót đối với Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc hay không?

Có, quý vị phải nộp tất cả giấy tờ bắt buộc đối với Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo thanh toán của quý vị (Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện, Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện Sau Khi Xét Duyệt Lại, Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện Sau Khi Tái Thẩm, hoặc Thông Báo về Tính Hội Đủ Điều Kiện Sau Khi Kháng Cáo). Người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận phải phải hỗ trợ bạn hoàn tất Tài Liệu Đính Kèm C cùng với Giấy Giải Trừ và những tài liệu khác và nộp toàn bộ hồ sơ cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường theo thời hạn trên Thông Báo. Nếu người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận không nộp tất cả giấy tờ bắt buộc trước hạn chót này, thì quý vị chỉ có thể nhận được một khoản thanh toán một lần và không thể sử dụng Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc này, hãy liên hệ với một trong những người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận:

Người môi giới Hòa giải Theo cấu trúc được Tòa chấp thuận


Alan Heisser
Millennium Settlement Consulting
Địa chỉ Gửi thư: 815 Brazos St, Suite 700
Austin, TX 78701
Địa chỉ Thực: 713 Kirby Street
Lake Charles, LA 70601
Điện thoại: (855) 596-5161
Email: bpinfo@msettlements.com
heisser@hotmail.com
Website: www.bpstructures.msettlements.com


Wayne Wagner
Keith Christie
Ringler Associates
Địa chỉ: 5000 Pike Drive
Metairie, LA 70003
Điện thoại: (866) 229-1154
Fax: (571) 323-0762
Email: BPStructures@ringlerassociates.com
Website: www.ringlerassociatesneworleans.comMartin Blount
NFP Structure Settlements
Địa chỉ : Bank of America Building
150 East Palmetto Park Road, Suite 525
Boca Raton, FL 33432
Điện thoại: (800) 229-2228
Điện thoại di động: (202) 309-1965
Email: mblount@nfp.com
Website: www.nfpstructures.com

Jennifer L. Kraus
Christopher M. Palmieri
The Settlement Solutions Group
UBS Financial Services Inc.
Địa chỉ: 1285 Avenue of the Americas,
16th Floor, New York, NY 10019
Dịa chỉ địa phương: 1100 Poydras Street,
Suite 900, New Orleans, LA 70163
Điện thoại: (877) 827-8001
Email: settlementsolutions@ubs.com or jennifer.kraus@ubs.com
Website: www.ubs.com/team/
settlementsolutionsgroup


John T. Bair
Công ty: Milestone Consulting, LLC
Địa chỉ Gửi thư: 737 Main Street
Suite 300, Buffalo, NY 14203
Điện thoại: (855) 836-2676
Fax: (716) 883-2124
Email: JBair@milestoneseventh.com
Website: www.milestoneseventh.com


Mike McCullough
Cornerstone Settlements, Inc.
The Settlement Alliance
Địa chỉ Gửi thư: 213 North College Road
Lafayette, LA 70506
Điện thoại:(337) 739-6789
Email: mike@settlementoptions.org
Website: www.bpstructuredsettlement.com


Randal E Gassman
Lacie Young
LRG Settlement Advisors
Địa chỉ Gửi thư: 4213 Deepwater Lane
Tampa, FL 33615
Điện thoại: (800) 815-8215
Email: rgassman@lrgsa.com or Lacie@lrgsa.com
Website: www.lrgsa.com


(Cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 11 năm 2016.)

(trở về phần đầu)

XIII. CAÙC CAÂU HOÛI THÖÔØNG GAËP BOÅ SUNG

282. “Các Khu Tổn Thất Lợi Nhuận” là gì?

Thỏa Thuận Hòa Giải phân chia Các Khu Vực Bờ Vịnh thành bốn Khu Tổn Thất Lợi Nhuận, có tiêu đề từ A đến D. Khu Tổn Thất Lợi Nhuận chỉ có liên quan đến các yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Kinh Tế. Cá nhân hoặc các doanh nghiệp yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Kinh Tế sẽ là chịu các tiêu chuẩn nhân quả, yêu cầu tài liệu và Phí Chuyển Giao Rủi Ro khác nhau phụ thuộc vào việc họ nằm ở Khu Tổn Thất Lợi Nhuận nào. Việc nằm ở một trong các Khu Tổn Thất Lợi Nhuận bản thân nó không có nghĩa là quý vị nhất định hội đủ điều kiện hưởng lợi ích. Để tìm hiểu quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị nằm ở Khu Tổn Thất Lợi Nhuận nào, hãy nhấp chuột vào đây để sử dụng công cụ bản đồ trên mạng, hoặc gọi số 1-800-353-1262.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2, 2016)

(trở về phần đầu)

283. Phí Bảo Hiểm Chuyển Giao Rủi Ro (RTP) là gì?

Phí Bảo Hiểm Chuyển Giao Rủi Ro, hoặc RTP, làm tăng số tiền thanh toán cho một số Thành Viên Tập Thể Kinh Tế có thiệt hại có thể là định kỳ, tính đến các nguy cơ tổn thất kinh tế trong tương lai liên quan đến Sự Cố Deepwater Horizon. RTP thay đổi theo loại yêu cầu bồi thường; không phải mọi yêu cầu bồi thường đều đủ điều kiện nhận RTP. Hãy nhấp chuột vào đây để xem danh sách các RTP áp dụng cho nhiều loại yêu cầu bồi thường khác nhau.

Nếu có thể, một RTP được áp dụng bằng cách nhân RTP với số tiền đền bù cơ sở được tính toán cho một người yêu cầu bồi thường cụ thể, rồi cộng kết quả vào số tiền đền bù cơ sở. Ví dụ: giả sử số tiền đền bù cơ sở là $10 và một RTP là 2, tiền đền bù cơ sở $10 nhân với RTP là 2, được kết quả là $20. Kết quả RTP $20 đó sau đó được cộng vào tiền đền bù cơ sở $10 dẫn đến tổng số tiền đền bù là $30.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

284. "Đường Trượt Tàu Có Chứng Thư” là gì?

Một đường trượt tàu có chứng thư là một đường trượt tàu mà chủ sở hữu phải nộp thuế bất động sản.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

285. Mã NAICS là gì? Làm thế nào tôi có thể xác định Mã NAICS của mình?

Hệ Thống Phân Loại Ngành Bắc Mỹ (NAICS) là tiêu chuẩn xây dựng bởi Cục Thống Kê Hoa Kỳ và sử dụng bởi các cơ quan thống kê liên bang để phân loại các tổ chức kinh doanh nhằm mục đích thu thập, phân tích và công bố dữ liệu thống kê liên quan đến kinh tế kinh doanh Hoa Kỳ. NAICS phân loại các doanh nghiệp bằng các mã số. Quý vị có thể tìm thấy mã NAICS của doanh nghiệp mình trên tờ khai thuế hoặc bằng cách sử dụng tính năng tra cứu mã NAICS tại http://www.census.gov/eos/www/naics/.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 6, 2012.)

(trở về phần đầu)

286. Mẫu W-9 là gì và tại sao tôi cần nộp mẫu đó?

Mẫu W-9 là một mẫu IRS được sử dụng bởi những người/chủ thể (trong trường hợp này là Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường của Chương Trình Hòa Giải) để nhận Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế của một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú, và để yêu cầu những giấy chứng nhận nhất định từ người thu thuế. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường cần thông tin này để lập bản thống kê các thông tin cần thiết (Mẫu 1099-MISC) cho IRS. Nhấp vào đây để xem Mẫu W-9. Quý vị nên tham khảo ý kiến với người tư vấn tài chính hoặc chuyên viên thuế để có câu trả lời cụ thể cho những câu hỏi về các hậu quả thuế có thể có khi tham gia Chương Trình Hòa Giải. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường không thể tư vấn về thuế cho quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 8, 2012.)

287. Tôi có cần nộp Mẫu W-9 ngay cả khi tôi được đại diện bởi biện lý và đã nêu rõ trong Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường rằng mọi khoản thanh toán có thể có cho yêu cầu bồi thường của tôi đều có thể thanh toán cho hãng luật?

Có. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường được yêu cầu cấp Mẫu 1099-MISC cho từng người yêu cầu bồi thường hoặc người đại diện được nhận khoản thanh toán. Do đó, từng người yêu cầu bồi thường phải nộp một Mẫu W-9. Một Mẫu 1099-MISC cũng sẽ được gửi cho công ty luật đối với tất cả các khoản thanh toán.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 2, 2013.)

(trở về phần đầu)

288. Hãng luật của tôi cũng cần nộp riêng một mẫu W-9 phải không?

Có. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường được yêu cầu cấp Mẫu 1099-MISC cho mọi hãng luật nhận quỹ hòa giải (như một người cùng nhận thanh toán hoặc người nhận thanh toán riêng). Do đó, từng hãng luật phải nộp một Mẫu W-9.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

289. Tại sao các Mẫu 1099 lại được cấp cho cả người yêu cầu bồi thường lẫn các công ty luật đối với cùng các khoản thanh toán?

Phần Quy Định về Ngân Khố 1.6045-5(a)(1) quy định rằng phải nộp một Mẫu 1099-MISC liên quan đến những thiệt hại chịu thuế trả cho người yêu cầu bồi thường, ngoài ra, nếu tiền được trả cho một luật sư thay mặt cho người yêu cầu bồi thường', cũng phải nộp một Mẫu 1099-MISC liên quan đến luật sư của người yêu cầu bồi thường'. Các khoản thanh toán cho người yêu cầu bồi thường sẽ được báo cáo trong Ô 3 của Mẫu 1099-MISC có tên là "Thu Nhập Khác". Các khoản thanh toán cho luật sư sẽ được báo cáo trong Ô 14 của Mẫu 1099-MISC có tên là "Số Tiền Lãi Gộp trả cho luật sư". Có năm loại thiệt hại mà các khoản thanh toán sẽ chỉ được báo cáo đối với luật sư và không được báo cáo đối với người yêu cầu bồi thường: Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển, Thiệt Hại Bất Động Sản Vùng Nước Ngập, Thiệt Hại Doanh Thu Bất Động Sản, Quyền Lợi Người Thuê Bãi Hàu và Thiệt Hại Thực Tế Đối Với Tàu.

Loại Thiệt hại Phải Báo Cáo cho Người Yêu Cầu Bồi Thường
Tổn Thất Kinh Tế Cá Nhân
Thương Nhân Định Kỳ Cá Nhân/Thương Nhân Lễ Hội
Tổn Thất Kinh Tế Doanh Nghiệp
Tổn Thất Kinh Tế Doanh Nghiệp Mới Thành Lập
Tổn Thất Kinh Tế Doanh Nghiệp Thất Bại
Đền Bù Hải Sản - Chủ Tàu/Người Thuê Tàu
Đền Bù Hải Sản - Yêu Cầu Bồi Thường của Thuyền Trưởng
Thu Nhập Bị Tổn Thất của Người Thuê Nuôi Hàu
Đền Bù Hải Sản - Quyền Lợi của Người Thuê Bãi Hàu Không
Đền Bù Hải Sản - Hạn Mức Đánh Bắt Cá Nhân
Đền Bù Hải Sản - Thủy Thủ Đoàn Đánh Bắt Hải Sản
Bất Động Sản Ven Biển Không
Bất Động Sản Vùng Đất Ngập Không
Doanh Số Bất Động Sản Không
Phương Tiện Sinh Sống
Các khoản Thanh Toán Chương Trình VoO
Thiệt Hại Vật Chất Tàu Không

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 2, 2013.)

(trở về phần đầu)

290. Công ty luật của tôi có cần phải gửi Mẫu 1099-MISC cho người yêu cầu bồi thường mà chúng tôi nhận thanh toán thay mặt cho họ hay không?

Không. Vì Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã và đang báo cáo số tiền thanh toán chịu thuế cho người yêu cầu bồi thường, công ty luật không cần phải cấp một Mẫu 1099-MISC cho người yêu cầu bồi thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 2, 2013.)

(trở về phần đầu)

291. Tại sao tôi cần nộp Mẫu W-9 khi quý vị đã có Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế của tôi trong hồ sơ?

Các điều khoản của Hòa giải yêu cầu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường phải nhận được Mẫu W-9 được điền đầy đủ và đúng thời hạn trước khi thực hiện việc thanh toán cho bất kỳ người yêu cầu bồi thường nào.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

292. Mẫu W-9 chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú ở Hoa Kỳ, nếu tôi không phải là một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú ở Hoa Kỳ thì sao?

Nếu quý vị không phải là một công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú ở Hoa Kỳ, quý vị cần nộp Mẫu W-8. Nhấp vào đây để xem Mẫu W-8.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

293. Tại sao Chương Trình Hòa Giải yêu cầu tôi cho Số An Sinh Xã Hội (SSN), Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN), hoặc Số Nhận Dạng Chủ Tuyển Dụng (EIN) của tôi và tại sao các vị phải xác minh con số đó?

Chương Trình Hòa Giải yêu cầu mọi người yêu cầu bồi thường cung cấp một số SSN, ITIN, hoặc EIN trên Mẫu Đăng Ký. Chúng tôi sử dụng số đó làm số định danh duy nhất để phân biệt những người yêu cầu bồi thường với nhau trong Chương Trình này. Khi chúng tôi nhận được Mẫu Đăng Ký, chúng tôi phải xác minh tính chính xác của số SSN, ITIN, hoặc EIN mà quý vị cung cấp, để đảm bảo rằng chúng tôi có đúng số và số đó có thật và không thuộc về bất kỳ ai khác. Chúng tôi phải thực hiện bước này xác minh vì nhiều lý do. Số SSN, ITIN, hoặc EIN là cách duy nhất để cung cấp cho mỗi người yêu cầu bồi thường một số nhận dạng riêng, cần thiết cho các mục đích theo dõi, xử lý và thanh toán. Nó cho phép chúng tôi liên kết một người yêu cầu bồi thường Horizon Deepwater với một yêu cầu bồi thường GCCF trước đó, sao chép các tài liệu hiện có sang tài khoản và yêu cầu bồi thường mới cho bất kỳ đề nghị hoặc khoản tiền thanh toán nào trước đây. Hơn nữa, chúng tôi cần mã số người nộp thuế chính xác và trung thực để ngăn chặn phát hành thanh toán cho người nộp thuế không có thực hoặc trả tiền nhiều lần cho một yêu cầu bồi thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 8, 2012.)

(trở về phần đầu)

294. Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (TIN) của tôi đã thay đổi từ khi có sự cố Tràn Dầu. Tôi cần phải nộp yêu cầu bồi thường với số TIN tôi đã sử dụng tại thời điểm Tràn Dầu hay số TIN đang có hiệu lực?

Tất cả người yêu cầu bồi thường phải nộp Đơn Đăng Ký, Đơn Yêu Cầu Bồi Thường, và mẫu đơn W-9 với số TIN đang có hiệu lực tại thời điểm họ nộp Mẫu Đơn hoặc W-9 cho Chương Trình Hòa Giải. Quy định này áp dụng cho những người yêu cầu bồi thường nào có Số Nhận Dạng Chủ Sử Dụng Lao Động (EIN) đã thay đổi từ khi có sự cố Tràn Dầu vì, ví dụ như: (1) một doanh nghiệp được bán hoặc thay đổi cơ cấu và xin một số EIN mới từ IRS; (2) các cá nhân có doanh nghiệp trước đây đã nộp thuế dùng Số An Sinh Xã Hội và hiệu nay nộp thuế dùng số EIN; và (3) những người yêu cầu bồi thường nào từng có một số TIN Cá Nhân nhưng hiện nay đã được cấp một Số An Sinh Xã Hội. Những người yêu cầu bồi thường đó cũng phải sử dụng số TIN hiện tại của mình trên các Mẫu và mẫu W-9 được nộp cho Chương Trình Hòa Giải. Chúng tôi phải có và sử dụng số TIN hiện tại để đảm bảo rằng chúng tôi có thể xác nhận nhân dạng của người yêu cầu bồi thường ’và sau đó thanh toán cho đúng thực thể hoặc cá nhân và báo cáo việc thanh toán đó một cách chính xác cho IRS.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 2, 2013.)

(trở về phần đầu)

295. Nếu Chương Trình Hòa Giải không thể xác minh số SSN, ITIN, hoặc EIN của tôi, tôi sẽ cần cung cấp những thông tin và tài liệu gì cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường để xác minh mã số của tôi?

Nếu chúng tôi có thể xác minh từ những gì quý vị cung cấp hoặc thông qua nghiên cứu riêng của chúng tôi rằng số SSN, ITIN, hoặc EIN trên Mẫu Đăng Ký là thuộc về quý vị, thì quý vị không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác. Đối với một tỷ lệ nhỏ yêu cầu bồi thường, chúng tôi sẽ không thể so sánh số SSN, ITIN, hoặc EIN khớp với một số xác thực hiện có, thường là vì một chữ số bị sai vị trí, có lỗi đánh máy khác trong số đó hoặc vị tên người gắn liền với số đó trong các hồ sơ chính thức của chính quyền khác với tên người mà quý vị cung cấp. Nếu chúng tôi không thể xác minh số SSN, ITIN, hoặc EIN của quý vị, chúng tôi phải yêu cầu quý vị giúp chúng tôi xác nhận mã số đó và sẽ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin bổ sung, như mô tả dưới đây. Gần đây chúng tôi đã cập nhật các tài liệu có thể chấp nhận để chứng minh Danh Tính của người yêu cầu bồi thường sử dụng số EIN bao gồm Bản Sao Khai Thuế và Bản Sao Tài Khoản Thuế. Chúng tôi cũng giảm các yêu cầu đối với các giấy tờ quý vị cần nộp khi chúng tôi không thể xác minh số SSN của quý vị.

Số An Sinh Xã Hội:
Nếu quý vị đang sử dụng một số SSN, quý vị phải cung cấp:

 1. Bản sao dễ đọc Thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị do Cơ Quan An Sinh Xã Hội cấp có tên và số SSN của quý vị. Nếu quý vị không có bản sao thẻ SSN của mình, quý vị có thể nhận thẻ mới bằng cách truy cập ssa.gov và nhấp vào “Nhận hay đổi thẻ An Sinh Xã Hội” hoặc bằng cách gọi theo số 1-800-772-1213; HOẶC
 2. Một Mẫu Chấp Thuận SSA-89 điền đầy đủ, có chữ ký và ngày tháng ủy quyền cho chúng tôi liên lạc với cơ sở dữ liệu SSA trực tiếp cho quý vị. Nếu quý vị chọn nộp Thẻ An Sinh Xã Hội làm bằng chứng nhận dạng thay vị Mẫu Chấp Thuận SSA-89, và chúng tôi vẫn không thể xác nhận được mã số SSN sau khi xem xét, chúng tôi sẽ yêu cầu nộp Mẫu Chấp Thuận SSA-89 sau đó.
 3. Nếu tên của quý vị trên hồ sơ với SSA đã thay đổi trong mười năm qua, hãy cung cấp một danh sách tất cả các tên quý vị đã sử dụng trong suốt thời gian đó, bao gồm tên thời con gái, tên kết hôn, cách viết thay thế và những biệt danh.

Số Nhận Dạng Đối Tượng Nộp Thuế Cá Nhân:
Nếu quý vị đang sử dụng một số ITIN, quý vị phải cung cấp:

 1. Một bản sao dễ đọc Thư Chuyển Nhượng số ITIN của mình từ Sở Thuế Vụ ("IRS") có tên và số ITIN của quý vị. Nếu quý vị không có bản sao Thư Chuyển Nhượng số ITIN của mình từ IRS, quý vị có thể yêu cầu một thư thay thế bằng cách gọi cho IRS theo số 1-800-829-0922 và chọn Lựa Chọn 1.
 2. Nếu tên của quý vị trên hồ sơ với IRS đã thay đổi trong mười năm qua, hãy cung cấp một danh sách tất cả các tên mà quý vị đã sử dụng trong suốt thời gian đó, bao gồm tên thời con gái, tên kết hôn, cách viết thay thế và những biệt danh.

Số Nhận Dạng Chủ Sử Dụng Lao Động:
Nếu quý vị đang sử dụng một số EIN, quý vị phải cung cấp:

 1. Một bản sao dễ đọc Thư Chuyển Nhượng số EIN của mình từ Sở Thuế Vụ ("IRS") có tên và số EIN của quý vị. Nếu quý vị không có bản sao Thư Chuyển Nhượng số EIN của mình từ IRS, quý vị có thể yêu cầu một thư thay thế bằng cách gọi đến Đường Dây Thuế Doanh Nghiệp và Đặc Biệt của IRS theo số 1-800-829-4933 và chọn EIN từ danh sách lựa chọn. Thay vì là một Thư Chuyển Nhượng số EIN, quý vị cũng có thể yêu cầu Bản Sao Khai Thuế hoặc Bản Sao Tài Khoản Thuế cho thấy EIN của mình bằng cách gọi 1-800-908-9946 hoặc bằng cách truy cập irs.gov và nhấp vào “Yêu Cầu Bản Sao Tài Khoản hoặc Tờ Khai”.
 2. Nếu tên doanh nghiệp trên hồ sơ với IRS đã thay đổi trong mười năm qua, hãy cung cấp một danh sách tất cả tên doanh nghiệp mà quý vị đã sử dụng trong suốt thời gian đó bao gồm cách viết thay thế và biệt danh. Nếu quý vị là một công ty kinh doanh dưới tên một công ty khác, quý vị phải bao gồm tên đầy đủ của công ty đó và bất kỳ EIN nào thay thế.

Quý vị sẽ không cần phải cung cấp tất cả các tài liệu này trừ khi và cho đến khi chúng tôi thông báo cho quý vị rằng chúng tôi đã không thể xác minh số SSN, ITIN hoặc EIN của quý vị. Nếu quý vị đã nhận được một thông báo như thế từ chúng tôi và đã nộp các giấy tờ đáp lại, chúng tôi sẽ xem xét giấy tờ quý vị nộp và sẽ thông báo cho quý vị sau khi chúng tôi đã có thể xác minh số SSN, ITIN hoặc EIN của quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

296. Quý vị có đang xét duyệt những yêu cầu bồi thường theo thứ tự thời gian không?

Chương Trình thường cố gắng tuân theo thứ tự thời gian khi xét duyệt những yêu cầu bồi thường, mặc dù Thỏa Thuận Giải Quyết không yêu cầu thứ tự xử lý này. Tuy nhiên, một vài chính sách do Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường ban hành, đặc biệt là Chính Sách 495 đã được Tòa phê chuẩn, có thể không tuân theo thứ tự thời gian. Hơn nữa, có thêm những lý do khiến việc xét duyệt những yêu cầu bồi thường theo thứ tự chúng ta nhận được không phải lúc nào cũng có thể thực hiện, chẳng hạn sự khác nhau trong những lần xét duyệt phụ thuộc vào độ phức tạp của những yêu cầu bồi thường hoặc số lượng tài liệu trong hồ sơ cần xét duyệt, hoặc mức độ hoàn tất của hồ sơ tại thời điểm nộp yêu cầu bồi thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 6, 2014.)

(trở về phần đầu)

297. Tôi đã nộp một yêu cầu bồi thường VoO và yêu cầu bồi thường IEL/BEL cùng lúc. Tại sao yêu cầu bồi thường VoO đã được xét duyệt, nhưng yêu cầu bồi thường IEL/BEL vẫn đang được xét duyệt?

Chúng tôi đã bắt đầu xét duyệt các yêu cầu bồi thường thuộc những loại nhất định ngay khi quy trình xét duyệt cơ sở dữ liệu đối với loại yêu cầu bồi thường đó được hoàn tất, kiểm tra và sẵn sàng. Chúng tôi bắt đầu xét duyệt với các yêu cầu Thanh Toán Chương Trình VoO, do đó ví dụ như, yêu cầu Thanh Toán Chương Trình VoO được nộp cùng lúc hoặc sau một yêu cầu bồi thường IEL sẽ được xét duyệt trước vì hệ thống VoO đã sẵn sàng trước IEL.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 10, 2012.)

(trở về phần đầu)

298. Công ty của tôi đã nộp một nhóm các yêu cầu bồi thường đối với cùng một loại thiệt hại cùng lúc, nhưng chúng tôi chỉ nhận được các Thông Báo đối với một số yêu cầu bồi thường. Tại sao quý vị không xét duyệt các yêu cầu bồi thường theo thứ tự nhận được?

Mặc dù mục tiêu chung là xét duyệt các yêu cầu bồi thường theo thứ tự, thời gian xét duyệt có thể thay đổi dựa trên bất kỳ số lý do riêng hoặc tùy theo loại yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, mục tiêu của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường là xét duyệt trước hạn chót rút lui và Điều Trần Công Bằng có đủ số yêu cầu bồi thường mẫu trong từng loại yêu cầu bồi thường để các công ty và những người yêu cầu bồi thường biết Chương Trình sẽ giải quyết các yêu cầu bồi thường tương tự như thế nào. Sự lấy mẫu này đã dẫn đến việc các yêu cầu bồi thường nhất định được xử lý trước các yêu cầu bồi thường khác.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 1, 2013.)

(trở về phần đầu)

299. Tôi có thể tìm thấy thông tin mới nhất về ý kiến Tòa Lưu Động Kháng Cáo Cấp Năm, lệnh của Tòa Án Quận và tuyên bố ngày 28 tháng 10 của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đặt ra các tiêu chí mà Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ sử dụng để xác định xem một yêu cầu bồi thường có một vấn đề khớp doanh thu và chi phí có thể có hay không ở đâu?

Những tài liệu này được cung cấp ở đây.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 11, 2013.)

(trở về phần đầu)

300. "Lệnh xác định hẹp" như được đề xuất trong Tuyên Bố của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường ngày 28/10/13 là gì?

Tuyên bố của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đề cập đến lệnh được ban hành bởi Tòa Án Quận vào ngày 28 tháng 10, 2013, thể theo lệnh hoãn xử của Tòa Lưu Động Kháng Cáo Cấp Năm. Lệnh này quy định Trung Tâm Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Kinh Tế Deepwater Horizon phải dừng xử lý các yêu cầu bồi thường có các vấn đề khớp doanh thu và chi phí có thể có. Trung Tâm Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Deepwater Horizon sẽ tiếp tục xử lý các yêu cầu bồi thường có các vấn đề khớp có thể có sau khi BP, Ban Chỉ Đạo của Các Nguyên Đơn, và Tòa xác định quy trình thích hợp cần thực hiện theo Thỏa Thuận Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 11, 2013.)

(trở về phần đầu)

301. Các tiêu chí được trình bày trong Tuyên Bố của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường ngày 28/10/13 có thay đổi hay không?

Các tiêu chí được lập ra trong Tuyên Bố của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường dự kiến sẽ không thay đổi. Các tiêu chí này được sử dụng để xác định xem một yêu cầu bồi thường có một vấn đề khớp doanh thu và chi phí có thể có hay không và do đó tuân theo lệnh của Tòa Án Quận.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 11, 2013.)

(trở về phần đầu)

302. "Khớp" doanh thu và chi phí là gì?

"Khớp" dùng để chỉ việc khớp doanh thu kiếm được và các chi phí phát sinh trong việc kiếm được doanh thu đó trong cùng một khoảng thời gian. Ví dụ như, nếu các chi phí phát sinh trong một tháng đối với một khách hàng, nhưng doanh thu từ khách hàng đó không được ghi nhận cho đến tháng sau, có thể có một vấn đề khớp doanh thu và chi phí có thể có.

Văn Phòng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường hiện đang xác định xem các báo cáo Lãi Lỗ hàng tháng có "đủ khớp" hay không dùng bảy tiêu chí nói chung cho thấy có các vấn đề khớp doanh thu và chi phí có thể có được mô tả trong tuyên bố của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường. Nếu một yêu cầu bồi thường đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí này, yêu cầu bồi thường đó sẽ được hoãn vì có một vấn đề khớp có thể có.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 11, 2013.)

(trở về phần đầu)

303. "Đánh giá thêm về vấn đề khớp" là gì?

Theo tuyên bố của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, về bất kỳ yêu cầu bồi thường nào trong đó có xác định một vấn đề khớp như được cho thấy bởi một trong bảy tiêu chí được mô tả trong tuyên bố của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, Các Nhà Cung Ứng Dịch Vụ Kế Toán sẽ tiến hành đánh giá thêm để xác định xem yêu cầu bồi thường đó có "đủ khớp" hay không dựa trên đánh giá thông tin đã nộp và khả dụng. Các yêu cầu bồi thường được xác định là "đủ khớp" sẽ được xử lý theo Thỏa Thuận Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 11, 2013.)

(trở về phần đầu)

304. Điều gì xảy ra với yêu cầu bồi thường Tổn Thất Kinh Tế Doanh Nghiệp của tôi nếu không được xác định là "đủ thống nhất"?

Theo Lệnh Tòa ngày 28 tháng 5 năm 2014, Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ kiểm tra tính thống nhất doanh thu và các chi phí tương ứng theo phương pháp phù hợp được quy định trong Chính Sách 495, "Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Kinh Tế Doanh Nghiệp: Sự Thống Nhất giữa Doanh Thu và Chi Phí."

(Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 7 năm 2014.)

(trở về phần đầu)

305. Nếu Chương Trình Hòa Giải xác định rằng yêu cầu bồi thường của tôi không có các vấn đề khớp doanh thu và chi phí, bước tiếp theo là gì?

Nếu Văn Phòng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác định rằng yêu cầu bồi thường đó là "đủ khớp," yêu cầu bồi thường sẽ được xử lý theo quy trình hoạt động bình thường theo Phụ Lục 4C của Thỏa Thuận Hòa Giải.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 11, 2013.)

(trở về phần đầu)

306. Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ không có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu bồi thường bằng tiền mặt'?

Phương pháp kế toán được thể hiện trong các bản báo cáo lãi lỗ của người yêu cầu bồi thường không nhất thiết phải quyết định liệu một yêu cầu bồi thường có "đủ thống nhất" hay không. Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường' sẽ áp dụng các tiêu chí được quy định trong Chính Sách 495, "Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Kinh Tế Doanh Nghiệp: Sự thống nhất giữa Doanh Thu và Chi Phí" để quyết định liệu doanh thu và các loại chi phí tương ứng của yêu cầu bồi thường có "đủ thống nhất" hay không. Những tiêu chí này sẽ được áp dụng cho cả các yêu cầu bồi thường bằng tiền mặt và yêu cầu bồi thường tích lũy.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 7 năm 2014.)

(trở về phần đầu)

307. Yêu cầu bồi thường của tôi không có các vấn đề khớp doanh thu và chi phí. Khi nào tôi sẽ nhận được thông báo hoặc thanh toán đối với yêu cầu bồi thường BEL hoặc IEL của tôi?

Văn Phòng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường có trách nhiệm xác định rằng một yêu cầu bồi thường không có vấn đề khớp doanh thu và chi phí theo các tiêu chí được trình cho Tòa. Nếu chúng tôi xác định rằng yêu cầu bồi thường của quý vị không đáp ứng một trong các tiêu chí được mô tả trong tuyên bố của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý yêu cầu bồi thường của quý vị; tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp một khung thời gian trong đó chúng tôi sẽ đưa ra quyết định hoặc quý vị sẽ nhận được thanh toán, nếu đủ điều kiện.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 11, 2013.)

(trở về phần đầu)

308. Tôi đã nhận được Thông Báo về Thông Tin Không Hoàn Chỉnh đối với yêu cầu bồi thường BEL của tôi. Tôi có phải trả lời thông báo này, ngay cả khi yêu cầu bồi thường của tôi bị tạm hoãn vì vấn đề khớp doanh thu và chi phí hay không?

Có, quý vị phải trả lời Thông Báo về Thông Tin Không Hoàn Chỉnh trước hạn chót được cho biết ở trên cùng thông báo. Nếu chúng tôi xác định rằng chúng tôi cần thêm thông tin để xem xét thêm yêu cầu bồi thường của quý vị vì có các vấn đề khớp doanh thu và chi phí, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 11, 2013.)

(trở về phần đầu)

309. Tôi đã nhận được nhiều Thông Báo về Thông Tin Không Hoàn Chỉnh sau khi tôi đã đáp ứng các thông báo trước đó. Tại sao?

Văn Phòng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường có quyền gửi Thông Báo về Thông Tin Không Hoàn chỉnh để thu thập thêm thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu bồi thường, bao gồm các giấy tờ nguồn cho các báo cáo Lãi Lỗ. Các yêu cầu thêm thông tin có thể là cần thiết để làm rõ những nội dung đã được cung cấp trước đó.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 11, 2013.)

(trở về phần đầu)

310. Toâi muoán noäp yeâu caàu Xem xeùt laïi ñoái vôùi Thoâng Baùo veà Tính hôïp leä maø toâi ñaõ nhaän tröôùc ñoù veà yeâu caàu boài thöôøng BEL cuûa toâi. Yeâu caàu boài thöôøng cuûa toâi seõ phaûi tuaân thuû caùc tieâu chí phuø hôïp hay khoâng neáu toâi noäp yeâu caàu Xem xeùt laïi?

Coù, ñeå tuaân thuû Leänh Toøa ngaøy 28/5/2014, Vaên Phoøng Ngöôøi Quaûn Lyù Yeâu Caàu Boài Thöôøng phaûi aùp duïng Chính Saùch 495, “Yeâu Caàu Boài Thöôøng Toån Thaát Kinh Teá Doanh Nghieäp: Thoáng Nhaát giöõa Doanh Thu vaø Chi Phí” ñoái vôùi taát caû caùc yeâu caàu boài thöôøng chöa coù thanh toaùn cuoái cuøng (coù moät soá ngoaïi leä khoâng ñaùng keå ñöôïc quy ñònh trong caùc Leänh Toøa ngaøy 28/5/2014 vaø ngaøy 27/6/2014). Vì lyù do naøy, taát caû caùc yeâu caàu boài thöôøng maø theo ñoù caàn Xem Xeùt Laïi cuõng phaûi ñöôïc xem laïi theo nhöõng tieâu chí phuø hôïp naøy.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 20/11/2017.)

(trở về phần đầu)

311. Bản báo cáo Lãi Lỗ của tôi được chuẩn bị hiện thời trong quá trình kinh doanh thông thường. Đây là một yêu cầu của Chương Trình. Nếu tôi phải sửa bản báo cáo Lãi Lỗ, yêu cầu bồi thường của tôi có bị từ chối vì chúng không phải là hiện thời?

Thỏa Thuận Giải Quyết yêu cầu thông tin Lãi Lỗ phải 1) được chuẩn bị hiện thời, hoặc 2) được chuẩn bị bằng cách sử dụng hồ sơ kinh doanh hiện thời đặc biệt cho mục đích đệ đơn yêu cầu bồi thường.

Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ thực hiện việc phân tích tính thống nhất cần có theo Chính Sách 495, "Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Kinh Tế Doanh Nghiệp: Sự Thống Nhất giữa Doanh Thu và Chi Phí." Nếu Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác định doanh thu và nhiều chi phí khác của yêu cầu bồi thường không "đủ thống nhất", Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ phân bổ doanh thu và/hoặc các mức chi phí khác nhau của yêu cầu bồi thường theo các phương pháp quy định trong Chính Sách 495. Những người yêu cầu bồi thường không phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa các hồ sơ kế toán của họ và cần nộp bản báo cáo lãi lỗ được chuẩn bị hiện thời hoặc được chuẩn bị bằng cách sử dụng các hồ sơ kinh doanh hiện thời đặc biệt cho mục đích đệ trình yêu cầu bồi thường cho Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 7 năm 2014.)

(trở về phần đầu)

312. Tôi không đồng ý với quyết định của Chương Trình Hòa Giải rằng yêu cầu bồi thường của tôi có các vấn đề khớp doanh thu và chi phí. Tôi có thể nộp các giấy tờ mới để chứng minh điều này hay không?

Rất tiếc, tại thời điểm này, các giấy tờ bổ sung chẳng hạn như các Bản Khai Có Tuyên Thệ hay các báo cáo Lãi Lỗ sửa đổi sẽ không được xem là bằng chứng đầy đủ để chứng minh rằng yêu cầu bồi thường của quý vị không có các vấn đề liên quan đến khớp doanh thu và chi phí có thể có. Tại thời điểm này, chúng tôi biết rằng không có các giấy tờ bổ sung nào có thể được nộp để loại trừ một vấn đề khớp doanh thu và chi phí có thể có.

(Cập nhật lần cuối vào ngày 7 tháng 11, 2013.)

(trở về phần đầu)

Tìm Hiểu Thêm