Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Cách Báo Cáo Gian Lận

Nếu quý vị có bất cứ hiểu biết nào về các yêu cầu bồi thường hay âm mưu gian lận để lấy các khoản tiền nhằm mục đích trả cho nạn nhân của Sự Cố Tràn Dầu Deepwater Horizon, vui lòng liên lạc Đường Dây Nóng Báo Cáo Gian Lận Trong Thảm Họa Bờ Vịnh theo số: (877) NCDF GCF (623-3423). Có thể thực hiện các cuộc gọi nặc danh và bảo mật.
Tìm Hiểu Thêm