Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Bản Đồ

Các Cá Nhân và Chủ Thể đáp ứng các mô tả địa lý trong Phần 1.1 hoặc 1.2 của Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản sẽ được bao gồm trong Tập Thể Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản, với điều kiện là họ có một yêu cầu bồi thường trong một hoặc nhiều loại đề cập trong Hòa Giải và không bị loại trừ dưới hình thức khác. Mô tả địa lý của khu vực Tập Thể có thể được tìm thấy tại đây, và cũng được hiển thị trong hai bản đồ đầu tiên liệt kê bên dưới.

Thỏa Thuận Hòa Giải chia thêm vùng Bờ Vực thành các khu vực địa lý hoặc “Khu” được kết hợp với một số loại yêu cầu bồi thường trong Hòa Giải. Nhấp vào các liên kết bên dưới để xem các bản đồ có độ phân giải cao của các Khu khác nhau. Các bản đồ có thể giúp quý vị xác định liệu địa điểm của quý vị có thể được bao gồm trong một hoặc nhiều Khu hay không. Hãy chắc chắn chọn bản đồ tương ứng với loại yêu cầu bồi thường riêng biệt của bạn.


Tìm Hiểu Thêm