DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Cảnh báo

 1. Hạn chế Yêu cầu Xem xét lại (Ngày 20/11/2017). Có hiệu lực vào ngày 20/11/2017, người yêu cầu bồi thường có thể yêu cầu Xem xét lại chỉ khi yêu cầu liên quan đến Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường sau khi ban hành Thông báo về Tính hợp lệ đối với Yêu cầu bồi thường Tổn thất Kinh tế Doanh nghiệp hoặc Tổn thất Kinh tế Cá nhân. Trong mọi trường hợp khác, tùy chọn yêu cầu Xem xét lại sẽ không có hiệu lực. Tùy chọn yêu cầu Xem xét lại vẫn sẽ vẫn có sẵn cho người yêu cầu bồi thường chưa sử dụng nó. Chương trình Hòa giải đã cập nhật các mục áp dụng của các Thông báo về Tính hợp lệ và Từ chối và đã thông qua phiên bản cập nhật của Chính sách 309 (Quy trình Xem xét lại) để phản ánh sự thay đổi này. Nhấp vào đây để truy cập vào một bản sao Chính sách 309 v.2.
 2. Thay đổi thành Hạn chót để Trả lời các Thông báo về Tính không đầy đủ (Đăng vào ngày 20/10/2017). Có hiệu lực đối với tất cả các Thông báo về Tính không đầy đủ và Tính không đầy đủ Tiếp theo ngày 23/10/2017 hoặc muộn hơn, Hạn chót để Trả lời đã được giảm từ 30 ngày xuống còn 15 ngày sau ngày thông báo. Chương trình Hòa giải đã cập nhật các mục áp dụng của các Thông báo về Tính không đầy đủ và Tính không đầy đủ Tiếp theo và thông qua phiên bản cập nhật của Quy trình 469 (Xử lý Yêu cầu bồi thường Không đầy đủ) để phản ánh sự thay đổi này. Nhấp vào đây để truy cập vào một bản sao Quy trình 469 v.2.
 3. Quan điểm của Tòa án Lưu động số Năm ngày 22/5/17 và Lệnh Tạm thời của Tòa án Quận ngày 25/5/17 (Được đăng vào ngày 5 tháng 6 năm 2017). Vào ngày 22/5/17, một hội đồng Kháng cáo của Tòa án Lưu động số Năm trong Vụ kiện số 15-30377 đã đưa ra quan điểm của mình (“Quan điểm 495”) nhấp vào đây phán quyết rằng việc tái phân bổ doanh thu không phù hợp với văn bản gốc của Thỏa thuận Giải quyết và rằng tất cả các yêu cầu bồi thường Tổn thất Kinh tế Doanh nghiệp sẽ được xử lý khác theo một trong các Phương pháp Cụ thể theo Ngành (Industry Specific Methodologies hay “ISMs”) của Chính sách 495 thay vào đó phải tuân theo Phương pháp Lợi nhuận Khả biến Hàng năm (Annual Variable Margin Methodology hay “AVMM”), và gửi trả cho Tòa án Quận để tiếp tục các thủ tục tố tụng phù hợp với Quan điểm 495.

  Trong thời gian chờ ban hành trát lệnh, vào ngày 25/5/17 Tòa án Quận đã ban hành một Lệnh (“Lệnh Tạm thời”) nhấp vào đây chỉ đạo Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường tiếp tục xử lý, nhưng không đưa ra phán quyết cuối cùng về hoặc thanh toán, bất kỳ và tất cả các yêu cầu bồi thường Tổn thất Kinh tế Doanh nghiệp, bao gồm Tổn thất Kinh tế Doanh nghiệp Khởi sự và Tổn thất Kinh tế Doanh nghiệp Thất bại (gọi chung là "yêu cầu bồi thường BEL") được Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường xác định liên quan đến ISM nhưng trong khi thực hiện như vậy sẽ áp dụng AVMM cho các yêu cầu bồi thường đó. Tòa án Quận cũng đã ra lệnh rằng, trong khi xử lý bất kỳ yêu cầu bồi thường BEL trong đó Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường sử dụng AVMM để việc khớp được đầy đủ, Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường sẽ không tái phân bổ doanh thu, ngoại trừ cho mục đích sửa lỗi.

  Tòa án Quận ra lệnh thêm rằng những người yêu cầu bồi thường hoặc luật sư của họ sẽ không buộc phải cung cấp cho Chương trình Giải quyết bất kỳ tài liệu hoặc thông tin mà Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường yêu cầu trước ngày 25/5/17 mà đã được yêu cầu chỉ cho mục đích áp dụng ISM.

  Tòa án Quận đã ra lệnh rằng bất kỳ yêu cầu bồi thường nào hiện đang được xem xét hoặc chờ phúc thẩm trước khi Hội đồng Phúc thẩm liên quan đến một Phương pháp Khớp Cụ thể theo Ngành hay nói cách khác là liên quan đến việc xác định lại doanh thu (ngoại trừ cho mục đích sửa lỗi) sẽ được gửi trả cho Chương trình Giải quyết để tiếp tục xem xét và xử lý theo Quan điểm của Tòa án Lưu động số Năm ngày 22/5/17.

  Lệnh Tạm thời không có hiệu lực đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường mà (a) được thanh toán trước ngày 25/5/17 hoặc (b) đã nhận được Thông báo Hội đủ Điều kiện cuối cùng, Thông báo Từ chối, hoặc Thông báo Từ chối vì Thông tin Không Hoàn chỉnh và tất cả các cơ hội Xét duyệt lại, Xem xét lại, Kháng cáo, Xét duyệt Tùy ý, hay Phúc thẩm cho Tòa án Lưu động số Năm đã hết hạn, hoặc tất cả thời hạn để thực hiện các quyền đó đã hết hạn trước ngày 22/5/17.
 4. Chính sách 345 v3 (Đăng vào ngày 5 tháng 1 năm 2017). Vào ngày 21 tháng 4 năm 2014, Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường đã ban hành Chính sách 345 v3 đối với việc áp dụng Bài Kiểm tra Hỗn hợp Khách hàng trong các Phụ mục 4B và 7 của Thỏa thuận Giải quyết. Gần đây, Văn phòng của Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường đã chú ý thấy Chính sách 345 v3 có lỗi đánh máy. Cụ thể là, Mục II.C.b của Chính sách 345 v3 có nêu từng phần là “Người yêu cầu bồi thường vẫn có thể vượt qua bài kiểm tra Hỗn hợp Khách hàng nếu có thể chứng minh tỷ lệ phần trăm yêu cầu thay đổi trong doanh thu có được từ những khách hàng ở Vùng A-C hoặc những khách hàng nằm trong vòng 60 dặm từ địa điểm kinh doanh của người yêu cầu bồi thường giữa Giai đoạn Định chuẩn và Giai đoạn Bồi thường.” (nhấn mạnh) Câu này nên đọc là “Người yêu cầu bồi thường vẫn có thể vượt qua bài kiểm tra Hỗn hợp Khách hàng nếu có thể chứng minh tỷ lệ phần trăm yêu cầu thay đổi trong doanh thu có được từ những khách hàng ở Vùng A-C hoặc những khách hàng nằm ngoài 60 dặm từ địa điểm kinh doanh của người yêu cầu bồi thường giữa Giai đoạn Định chuẩn và Giai đoạn Bồi thường.” (nhấn mạnh) Cảnh báo này sẽ đóng vai trò là thông báo công khai như vậy.
 5. Chi trả Đợt cuối Tiền Bồi thường thuộc Chương trình Bồi thường Hải sản (đăng ngày 30 tháng 9 năm 2016). Nhấp vào đây để biết thông tin quan trọng.
 6. Từ chối yêu cầu bồi thường sinh kế Thiếu Giấy phép đánh bắt hoặc săn bắn (đăng ngày 29 tháng 4 năm 2016). Bắt đầu từ ngày 2/5/16, Chương Trình Giải quyết sẽ từ chối yêu cầu bồi thường sinh kế không: (1) bao gồm (các) giấy phép cần thiết theo luật định để (i) thu hoạch tất cả các loài yêu cầu bồi thường, và (ii) cho phép sử dụng tất cả các thiết bị được báo cáo; HOẶC (2) cung cấp bằng chứng về miễn trừ giấy phép cần thiết cho phép không cần xuất trình bất kỳ giấy phép bị thiếu nào. Nhấp vào đây để xem Thông báo có chứa thông tin bổ sung.
 7. Thông tin về Thanh Toán Tiền Hoàn Trả 6% (ngày 4 tháng 1 năm 2016). Tòa Án giám sát Chương Trình Giải Quyết đã đưa ra hai Lệnh Tòa chỉ thị Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xuất khoản tiền 6% ("Tiền Hoàn Trả 6%") trước đó đã được giữ lại từ khoản thanh toán và gửi vào Tài Khoản và Dự Trữ cho các Khoản Chi Phí Kiện Tụng Quyền Lợi Chung MDL No. 2179 dựa trên các khoản thanh toán giải quyết cho người yêu cầu bồi thường bởi bị đơn hoặc bởi Cơ Quan Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Bờ Vịnh ("GCCF") trước đây. Tòa Án ban đầu ra lệnh giữ lại 6% MDL này từ các khoản thanh toán GCCF ngày 28 tháng 12 năm 2011, và GCCF đã áp dụng việc giữ lại này từ khoản thanh toán tạm thời, cuối cùng, nhanh và các khoản thanh toán chuyển tiếp. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ bắt đầu xuất 6% Tiền Hoàn Trả và đã quyết định rằng không yêu cầu bất kỳ người yêu cầu bồi thường nào phải nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường hoặc ký một Giấy Giải Trừ để nhận được 6% Tiền Hoàn Trả. Chúng tôi đã chuẩn bị một Thông Báo cung cấp thông tin giải thích cách thức chúng tôi xử lý các khoản 6% Tiền Hoàn Trả này và các tài liệu chúng tôi yêu cầu phải gửi để chuyển 6% Tiền Hoàn Trả cho người yêu cầu bồi thường, và các tài liệu này sẽ được gửi qua đường bưu điện cho tất cả những người nhận 6% Tiền Hoàn Trả tiềm năng. Nhấp vào đây để xem Thông báo có chứa thông tin bổ sung.
 8. Cập Nhật Lệnh Thiết Lập Các Quy Tắc Ðiều Chỉnh Công Tác Ðánh Giá Quyết Ðịnh Kháng Cáo của Tòa Án Có Thẩm Quyền Cân Nhắc (Ðăng ngày 7 tháng 7 năm 2015). Ngày 8 tháng 5 năm 2015, Tòa Án Kháng Cáo Khu Vực Số Năm ("Khu Vực Số Năm") ban hành ý kiến về việc các bên có quyền kháng cáo quyết định yêu cầu bồi thường của Tòa Án Quận về đánh giá tùy ý cho Khu Vực Số Năm theo Thỏa Thuận Giải Quyết. Phán quyết cũng nêu rằng Lệnh của Tòa Án Quận trước đó thiết lập các Quy Tắc Ðiều Chỉnh Công Tác Ðánh Giá Quyết Ðịnh Kháng Cáo của Tòa Án Có Thẩm Quyền Cân Nhắc đã vi phạm quyền này do không ghi các quy định vào hồ sơ để tiến hành kháng cáo phù hợp cho Khu Vực Số Năm. Khu Vực Số Năm chỉ đạo Tòa Án Quận sửa đổi các Quy Tắc Ðiều Chỉnh Công Tác Ðánh Giá Quyết Ðịnh Kháng Cáo của Tòa Án Có Thẩm Quyền Cân Nhắc để phù hợp với việc tổ chức của Khu Vực Số Năm.

  Ngày 7 tháng 7 năm 2015, Tòa Án Quận ban hành Lệnh phê duyệt các Quy Tắc Ðiều Chỉnh Công Tác Ðánh Giá Quyết Ðịnh Kháng Cáo của Tòa Án Có Thẩm Quyền Cân Nhắc đã sửa đổi để điều chỉnh quy trình trong đó các bên có thể yêu cầu Tòa Án có thẩm quyền cân nhắc đánh giá quyết định kháng cáo và sau đó kháng cáo lên Khu Vực Số Năm. Lệnh này cùng với các Quy Tắc đó có thể tìm thấy tại đây.
 9. Hạn Chót Nộp là ngày 8 tháng 6 năm 2015 (Đã đăng vào ngày 18 tháng 5 năm 2015). Hạn chót để nộp các yêu cầu bồi thường của Chương Trình Giải Quyết Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon là ngày 8 tháng 6 năm 2015. Hạn chót này không áp dụng hoặc gia hạn nộp yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản đã hết hạn. Các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường để nộp tất cả các yêu cầu bồi thường mới (ngoài các yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản) phải được hoàn tất và ký theo Mục 4.4.5 của Thỏa Thuận Giải Quyết, và nộp cho Chương Trình Giải Quyết vào hoặc trước ngày 8 tháng 6 năm 2015. Nhấp vào đây để xem Cảnh báo có thông tin bổ sung.
 10. Các Quy tắc Chi phối Quá trình Phản đối Tính toán Phân phối Bổ sung Hải sản (Được đăng tải vào ngày 29 tháng 12 năm 2014). Thỏa thuận Giải quyết Thiệt hại Kinh tế và Tài sản Deepwater Horizon như được sửa đổi vào ngày 2 tháng 5 năm 2012 ("Thỏa thuận Giải quyết"), yêu cầu BP phải tài trợ 2,3 tỷ USD cho Quỹ Giải quyết Chương trình Đền bù Hải sản ("Quỹ Giải quyết"). Thỏa thuận Giải quyết có nêu rõ rằng bất kỳ số dư sẵn có sau khi lần phân phối đầu tiên được phân phối cho từng người yêu cầu bồi thường tương ứng với tổng bồi thường của người yêu cầu bồi thường trừ khi các Bên Trung lập Hải sản ("Bên Trung lập Hải sản") do Tòa Chỉ định đưa ra một công thức khác. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2014, các Bên Trung lập Hải sản đã đệ trình lên Tòa các Khuyến nghị cho việc Phân phối Bổ sung Chương trình Đền bù Hải sản ("Khuyến nghị"). Bên Trung lập Hải sản khuyến nghị rằng nếu một người yêu cầu bồi thường hoặc BP không đồng ý với khoản thanh toán cho người yêu cầu bồi thường trong Vòng Hai, vấn đề phải được giới hạn trong việc xem liệu các công thức mô tả ở Mục II (A) và III(F) đã được thực hiện đúng đối với yêu cầu bồi thường cá nhân có vấn đề không. Bên Trung lập Hải sản cũng khuyến nghị rằng Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường có quyền quyết định và thẩm quyền ban hành các quy tắc thủ tục và chứng cứ cũng như hạn chế và xác định quyền phúc thẩm. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2014, Tòa đã phê duyệt đầy đủ Khuyến nghị của Bên Trung lập Hải sản. Theo đó, nhấp vào đây để xem các Quy tắc Chi phối Quá trình Phản đối Tính toán Phân phối Bổ sung Hải sản do Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường thiết lập.
 11. Thời Hạn Nộp Yêu Cầu Bồi Thường Cuối Cùng (Ðăng ngày 17 tháng 12 năm 2014). Ngày 8 tháng 12 năm 2014, Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu xem xét lại quyết định của Tòa Lưu Ðộng Vùng Năm giữ nguyên Lệnh Chấp Thuận Cuối Cùng Thỏa Thuận Giải Quyết của Tòa Án Quận. Theo đó, Ngày Hiệu Lực của Thỏa Thuận Giải Quyết là ngày 8 tháng 12 năm 2014, và thời hạn cuối cùng để nộp tất cả các yêu cầu bồi thường không thuộc Chương Trình Ðền Bù Hải Sản là ngày 8 tháng 6 năm 2015. Quý vị phải thường xuyên kiểm tra trang web của Chương Trình Giải Quyết để biết thông tin cập nhật về hạn chót quan trọng này.
 12. Phân Phối Hải Sản Lần Hai (Ðăng ngày 17 tháng 12 năm 2014). Vào ngày 18 tháng 11 năm 2014, Tòa Án đã thông qua công thức Phân Phối Bổ Sung Hải Sản được thiết lập theo Các Khuyến Nghị của Các Bên Trung Lập do Tòa Chỉ Ðịnh đối với việc Phân Phối Bổ Sung Chương Trình Ðền Bù Hải Sản. Tòa Án đã thông qua Phân Phối Bổ Sung một phần nhằm tới 500 triệu USD của phần chưa phân phối còn lại của toàn bộ số tiền 2,3 tỷ USD cho Chương Trình Ðền Bù Hải Sản. Các khoản thanh toán sẽ được giải ngân theo nhiều giai đoạn. Ðây là phân phối bổ sung lần thứ nhất từ Chương Trình Ðền Bù Hải Sản tiếp theo các khoản thanh toán đầu tiên cho những người yêu cầu bồi thường hải sản đủ tiêu chuẩn. Nhấp vào đây để xem Cảnh Báo có thông tin bổ sung.
 13. Quy Tắc Kháng Cáo FWA Cuối Cùng (Đã Đăng Ngày 4 tháng 12 năm 2014). Để tránh khoản thanh toán cho Yêu Cầu Bồi Thường Gian Lận, Văn Phòng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường ("CAO") đã thành lập một Ban Phòng Chống Gian Lận, Chất Thải và Lạm Dụng ("FWA"). Trong lịch sử, FWA đã xem xét yêu cầu bồi thường, chủ yếu chú trọng vào việc xác định hành vi gian lận và, khi thích hợp, chuyển yêu cầu bồi thường gian lận đến các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra và truy tố, kết quả là những yêu cầu bồi thường này đã bị tạm hoãn vô thời hạn.

  Quy Tắc Chi Phối Quy Trình Kháng Cáo về Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản đã đăng tải là kết quả của quá trình xem xét và cuối cùng là ý kiến đóng góp của Tòa Án và các bên cho Thỏa Thuận Hòa Giải. Những sửa đổi này có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, bằng cách ban hành Quy Trình Kháng Cáo đã sửa đổi, CAO sẽ chính thức đóng hoặc từ chối các yêu cầu bồi thường. Mục đích thứ hai, trong chừng mực người yêu cầu bồi thường cho rằng yêu cầu bồi thường của họ đã bị từ chối không đúng theo quy định, những sửa đổi này nhằm cung cấp thủ tục hợp pháp để người yêu cầu bồi thường phản đối quyết định đó.

  Những thay đổi quan trọng nhất đối với các quy tắc có thể được tìm thấy ở phần bổ sung của "Tiêu Đề VI: Kháng Cáo FWA." Mục này bao gồm các Quy Tắc 25-34 và hiện chi phối kháng cáo của tất cả các yêu cầu bồi thường bị FWA từ chối. Các quy tắc kháng cáo được sửa đổi đã có hiệu lực vào ngày 4 tháng 12 năm 2014. Nhấp vào đây để xem Cảnh Báo có thông tin bổ sung.
 14. Thông tin về việc Lựa chọn Mã NAICS cho những Người yêu cầu Bồi thường Tổn thất Kinh tế Doanh nghiệp (Ðược đăng vào ngày 20 tháng 11 năm 2014). Ðể cung cấp thông tin bổ sung về việc lựa chọn Mã NAICS cho những người yêu cầu bồi thường Tổn thất Kinh tế Doanh nghiệp, Chương trình Hòa giải đã bổ sung thêm trường nhận xét kèm chi tiết về các bước được thực hiện để xác định mã NAICS của người yêu cầu bồi thường. Nhấp vào đây để xem Cảnh Báo có thông tin bổ sung.
 15. Nhắc Nhở Liên Quan Ðến Các Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu cho Bồi Hoàn theo CAS (Ðăng ngày 15 tháng 10 năm 2014). Ðể yêu cầu bồi hoàn theo Hỗ Trợ Kế Toán cho Người Yêu Cầu Bồi Thường ("CAS"), Mục 4.4.13.9 của Thỏa Thuận Giải Quyết nêu rõ rằng "[c]ác yêu cầu bồi hoàn phải được ghi thành từng khoản theo ngày và người và sẽ nêu rõ công việc đang được thực hiện trên danh nghĩa Người Yêu Cầu Bồi Thường." Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã chuẩn bị Cảnh Báo để hỗ trợ những người yêu cầu bồi thường hiểu được cách thức Chương Trình DWH thực thi quy định này và giải thích chi tiết cần thiết và tài liệu cần thiết để được bồi hoàn theo CAS theo quy định của Thỏa Thuận Giải Quyết như được Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường giải thích. Nhấp vào đây để xem Cảnh báo.
 16. Cập Nhật Thủ Tục Về Xử Lý Yêu Cầu Bồi Thường Hải Sản Không Ðúng Hạn (Ðược đăng vào ngày 9 tháng 10, 2014). Chính Sách 379 của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường quy định thủ tục để nộp Yêu Cầu Gia Hạn Hạn Chót Nộp Hồ Sơ Hải Sản. Ðể tạo điều kiện Phân Phối Hải Sản Lần Thứ Hai được đề xuất, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ ngừng nhận Yêu Cầu Gia Hạn Hạn Chót Nộp Hồ Sơ Hải Sản theo Thủ Tục đó vào ngày 31 tháng 10 năm 2014. Cổng Thông Tin sẽ không cho phép Người Yêu Cầu Bồi Thường hoặc luật sư của họ nộp các yêu cầu đó sau ngày này. Bất kỳ yêu cầu nào như vậy được thực hiện bằng văn bản phải được đóng dấu bưu điện hoặc được nhận vào hoặc trước ngày này để được xem xét.
 17. Yêu Cầu Tài Liệu Miễn Giấy Phép Sinh Kế (Ðược đăng tải vào ngày 6 tháng 8 năm 2014). Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thông qua các quy tắc và tiêu chí về xác minh các trường hợp miễn trừ giấy phép được tuyên bố trong Chương Trình Sinh Kế. Nhấp vào đây để đọc Cảnh Báo có thông tin bổ sung.
 18. Tài Liệu Cần Thiết để Xác Minh Số Lượng Tổn Thất Hải Sản và Thú Săn Ðược Xác Ðịnh để Sử Dụng Trao Ðổi trong Yêu Cầu Bồi Thường Sinh Kế (Ðược đăng tải vào ngày 6 tháng 8 năm 2014). Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thông qua các quy tắc và tiêu chí về xử lý các yêu cầu bồi thường trao đổi trong Chương Trình Sinh Kế. Nhấp vào đây để đọc Cảnh Báo có thông tin bổ sung.
 19. Chính sách 495 Khớp Doanh Thu và Chi Phí (Ðăng ngày 1 tháng 8 năm 2014). Theo sự chỉ đạo của Tòa Phúc Thẩm Lưu Ðộng Vùng Năm, Tòa Án Quận đã chỉ thị cho Người Quàn Lý Yêu Cầu Bồi Thường chấp nhận và thực hiện một chính sách phù hợp để xử lý các yêu cầu bồi thường BEL có doanh thu và chi phí biến đổi không thật khớp nhau. Ðể đáp ứng, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã xây dựng Chính Sách 495, quy định 1) quy trình xác định liệu một yêu cầu bồi thường có đủ khớp và 2) các phương pháp mà qua đó có thể khớp các yêu cầu bồi thường được xác định là không đủ khớp.

  Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã bắt đầu quá trình thực hiện Chính Sách này khi xem xét yêu cầu bồi thường BEL. Chính sách 495 là một chính sách quy mô rộng, phức tạp, và ảnh hưởng nhiều mặt tới hầu hết các yêu cầu bồi thường BEL hiện có trong Chương Trình. Chính sách 495 yêu cầu tách bạch phân tích (Phần Lợi Nhuận Biến Ðổi Hàng Năm, Xây Dựng, Nông Nghiệp, Các Tổ Chức Giáo Dục, Các Dịch Vụ Chuyên Môn, BEL Mới Khởi Sự, BEL Thất Bại, và BEL Mới Khởi Sự Thất Bại) tùy thuộc vào ngành hoạt động kinh doanh của người yêu cầu bồi thường.

  Do tính chất phức tạp của Chính Sách 495, quá trình thực tế khi xem xét các yêu cầu bồi thường sẽ mất nhiều thời gian hơn vì phải có phân tích bổ sung và tìm hiểu thông tin về người yêu cầu bồi thường, bao gồm nhu cầu tiềm năng để người yêu cầu bồi thường nộp tài liệu bổ sung để thực hiện phân tích khớp yêu cầu.

  Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường yêu cầu sự kiệân nhẫn và hợp tác của quý vị trong khi chúng tôi thực hiện Chính Sách phức tạp này. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường và đội ngũ nhân viên của mình tận tâm và cam kết xem xét các yêu cầu bồi thường một cách hiệu quả, chính xác và công bằng ở mức tối đa có thể, đồng thời tuân thủ các quy định của Thỏa Thuận Giải Quyết và lệnh của Tòa.
 20. Chính sách 70 v.2 về Ủy Quyền Ðánh Giá (Ðăng ngày 25 tháng 7 năm 2014). Ngày 24 tháng 7 năm 2014, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thông qua Chính Sách 70 v.2, sau sự trì hoãn bởi Luật Sư Nhóm và BP. Mục tiêu của Chính Sách này là cung cấp cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường khả năng xác nhận tính đúng đắn của Hồ Sơ Tài Liệu Thông Tin Thuế đã được nộp bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường để hỗ trợ cho một yêu cầu bồi thường, như đã được cho phép trong nhiều Phụ Mục của Thỏa Thuận Giải Quyết (ví dụ, Phụ Mục 4A, 8A, và 10). Theo Chính Sách này, tất cả những Người Yêu Cầu Bồi Thường 1) nộp yêu cầu bồi thường mới vào hoặc sau ngày 24 tháng 7 năm 2014 và 2) dựa vào Hồ Sơ Tài Liệu Thông Tin Thuế để hỗ trợ cho những yêu cầu bồi thường mới, sẽ phải nộp một Mẫu IRS 4506 và một Mẫu 4506-T có chữ ký và ngày tháng hiện hành, ủy quyền cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác minh Hồ Sơ Tài Liệu Thông Tin Thuế với IRS. Hơn nữa, đối với tất cả yêu cầu bồi thường đã nộp trước ngày 24 tháng 7 năm 2014, những Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ chỉ phải cung cấp Mẫu 4506 và 4506-T khi có yêu cầu cụ thể bởi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, khi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường quyết định là cần thiết hoặc muốn như vậy, là quá trình nhất quán với Chính Sách 70 v.1. Quý vị có thể xem Chính Sách 70 v.2 tại đây.
 21. Các Lệnh Liên Quan Ðến Việc Thông Qua Chính Sách Số 495 và Hủy Bỏ Lệnh Cấm Sơ Bộ (Công Bố ngày 29 tháng 5 năm 2014). Ngày 5 tháng 5 năm 2014, Tòa Án Quận đã thông qua Chính Sách Số 495, do Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xây dựng và thông qua để quản lý các yêu cầu bồi thường BEL mà trong đó các hồ sơ tài chính của người yêu cầu bồi thường không có sự thống nhất giữa doanh thu và các chi phí biến đổi tương ứng, theo các hướng dẫn của Tòa Phúc Thẩm Lưu Ðộng Vùng Năm. Tiếp đó, vào ngày 28 tháng 5 năm 2014, nhất quán với các phán xét của Tòa Phúc Thẩm Lưu Ðộng Vùng Năm cùng ngày, Tòa Án Quận cũng đã ban hành Lệnh hủy bỏ lệnh cấm sơ bộ liên quan đến các yêu cầu bồi thường BEL, bao gồm các hướng dẫn thực hiện Chính Sách 495. Quý vị có thể xem các lệnh của Tòa Án Quận ở đây. Nhấp vào đây để đọc Thông Báo đầy đủ với thông tin bổ sung.
 22. Cập Nhật Phán Quyết Tòa Phúc Thẩm Lưu Động Thứ Năm (Đăng ngày 21 tháng 5 năm 2014). Ngày 19 tháng 5 năm 2014, Tòa Phúc Thẩm Lưu Động Thứ Năm đã từ chối đơn xin xem xét lại và xem xét lại trước toàn bộ bồi thẩm đoàn về quyết định ngày 10 tháng 1 năm 2014 xác nhận lệnh của Tòa Án Quận chấp thuận Thỏa Thuận Giải Quyết và xác nhận nhóm. Nhấp vào đây để đọc Thông Báo với thông tin bổ sung.
 23. Hạn Chót Nộp Yêu Cầu Bồi Thường trong Chương Trình Giải Quyết (Ðăng ngày 3 tháng 4 năm 2014). Ngày 22 tháng 4 năm 2014 sẽ không phải là hạn chót để nộp các yêu cầu bồi thường mới cho Chương Trình Giải Quyết. Vì không có sự kiện khởi đầu nào đã liệt kê trong Mục 38.62 xuất hiện vào ngày của Thông Báo này, vẫn chưa đến Ngày Có Hiệu Lực. Nhấp vào đây ÐỂ đọc Thông Báo với thông tin bổ sung.
 24. Cập Nhật Phán Quyết của Tòa Án Lưu Ðộng Thứ Năm (Ðăng ngày 11/03/2014). Ngày 03/03/2014, ban hội thẩm của BEL tại Tòa Án Lưu Ðộng Thứ Năm đã đưa ra ý kiến xác nhận, dựa trên tỷ lệ phiếu bầu 2 - 1, về quyết định của Tòa Án Quận ngày 24/12/2013. Vui lòng nhấp vào đây để đọc Thông Báo kèm theo các thông tin bổ sung về nội dung cập nhật phán quyết của Tòa Án Lưu Ðộng Thứ Năm.
 25. Tòa Án Lưu Ðộng Vùng Năm Xác Nhận Lệnh Tòa Án Quận Thông Qua Phương Án Giải Quyết - Ngày 10 tháng 1 năm 2014 (Công bố ngày 6 tháng 3 năm 2014). Tòa Án Quận đã ban hành một lệnh vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, xác nhận Nhóm Giải Quyết Kinh Tế và Tài Sản và ban hành chấp thuận cuối cùng đối với Thỏa Thuận Giải Quyết sau khi xử lý và khước từ từng lập luận của những Người Phản Ðối. Những Người Phản Ðối kháng cáo lệnh của Tòa Án Quận trích dẫn các điều khoản khác nhau của Quy Tắc 23 và yêu cầu Tòa Án Lưu Ðộïng Vùng Năm gửi trả với các hướng dẫn rút lại chấp thuận từ øThỏa Thuận Giải Quyết và hủy xác nhận nhóm này. Ngoài ra, BP lập luận rằng hai Thông Báo Chính Sách của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường liên quan đến việc diễn giải và áp dụng Thỏa Thuận Giải Quyết đã khiến cho Thỏa Thuận Giải Quyết vi phạm Quy Tắc 23, Ðạo Luật Thực Thi Quy Tắc, và Ðiều III của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

  Ban hội thẩm của Tòa Phúc Thẩm Di Ðộng Vùng Năm đã xem xét từng lập luận của những Người Phản Ðối và BP. Ngày 10 tháng 1 năm 2014, Tòa Án Lưu Ðộng Vùng Năm đã xác nhận Lệnh Tòa Án Quận thông qua Thỏa Thuận Giải Quyết xác nhận nhóm này với tỷ lệ đa số 2-1. Quý vị có thể xem phán xét của Tòa Án Phúc Thẩm Lưu Ðộng Vùng Năm tại đây.
 26. Xét xử lại các Khiếu Kiện Thiệt Hại Kinh tế do Kinh Doanh Phúc Đáp Phán Quyết của Tòa Án Quận (BEL) (Được đăng ngày 15 tháng 1 năm 2014). Tòa Án Quận đã gửi một Án Lệnh ngày 24/12/13 về các vấn đề được Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm yêu cầu xét xử lại Các Khiếu Kiện BEL. Tòa Án Quận đã lệnh cho Nhân Viên Quản Lý Khiếu Kiện áp dụng và thực thi một thủ tục hoặc quy định phù hợp cho việc giải quyết các khiếu kiện BEL mà trong đó những hồ sơ tài chính của bên khiếu kiện không giải thích khớp lợi nhuận với nhiều chi phí khác nhau tương ứng. Thêm vào đó, xét về cách thức đưa ra quyết định về sự liên hệ giữa nguyên nhân và hậu quả theo Thỏa Thuận Hòa Giải, vì các mục tiêu của Thỏa Thuận Hòa Giải, Tòa Án Quận đã kết luận rằng việc một tổn thất kinh tế trong kinh doanh có hay không là "hậu quả của" Sự cố Tràn Dầu Deepwater Horizon được quyết định hoàn toàn bởi Phụ lục 4B. Tuy nhiên, Tòa đã giữ nguyên lệnh đình chỉ thi hành sơ bộ theo tu chính án vào ngày 12/5/13, để chờ hành động tiếp theo của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm. Nhấp vào đây để đọc một Cảnh Báo đầy đủ thông tin hơn.
 27. Xét xử lại các Khiếu kiện Thiệt hại Kinh tế do Kinh doanh nhằm Phản hồi lại Phán Quyết Tòa Kháng Án Khu vực 5 và Các Lệnh của Toàn án Quận (Được đăng ngày 17 tháng 12 năm 2013). Tòa án Quận đã ban hành Lệnh Cấm Sơ Bộ ngày 18/10/2013 hướng dẫn Nhân viên Quản lý Khiếu kiện tiếp tục tạm thời giữ lại các khiếu kiện về Thiệt hại Kinh tế do Kinh doanh (BEL) và Thiệt hại Kinh tế do Cá nhân (IEL) có vấn đề về đối chiếu doanh thu và chi phí. Tòa án Quận đã hướng dẫn cụ thể Nhân viên Quản lý Khiếu kiện xử lý tất cả các Khiếu kiện BEL và IEL mà việc đối chiếu doanh thu và chi phí không phải là vấn đề. Bấm vào đây để đọc Thông báo với thông tin bổ sung.
 28. Yêu cầu và Quy trình Xác minh Số Trợ cấp An sinh Xã hội hoặc Số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (Được đăng ngày 15 tháng 11 năm 2013). Sau khi xem xét ý kiến của Các Bên, Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường áp dụng các quy tắc và tiêu chí để xác minh danh tính của các nguyên đơn và những người nhận bồi thường Hải sản hoặc Kế hoạch trong Chương trình Phương tiện sinh sống. Bấm vào đây để đọc Thông báo với thông tin này.
 29. Mẫu Báo cáo Lãi và Lỗ (Gửi lên ngày 26 tháng 9 năm 2013). Người Quản lý Yêu cầu Bồi thường đã phê chuẩn một Mẫu Lãi và Lỗ (P&L) hàng tháng để hỗ trợ chương trình trong việc phân tích Lãi và Lỗ dành cho những người yêu cầu bồi thường Tổn thất Kinh tế Kinh doanh và xử lý các yêu cầu bồi thường này một cách hiệu quả. Mẫu không đáp ứng yêu cầu của báo cáo P&L hiện thời và việc sử dụng mẫu là không bắt buộc. Người yêu cầu bồi thường không phải gửi mẫu này để đáp ứng các yêu cầu về chứng từ văn bản của Phụ lục 4A. Nhấp vào đây để xem hướng dẫn sử dụng mẫu P&L và nhấp vào đây để lấy phiên bản Excel của mẫu P&L.
 30. Quỹ Khuyến Mãi Du Lịch và Hải Sản Vùng Vịnh (Được đăng ngày 15 tháng 8, 2013). Để xem Vòng Hai của Người Nhận Trợ Cấp, nhấp vào đây.
 31. Gỡ bỏ Màn Hình Xem Hiện Tại/Xem Xét Lần Chót đối với các Thông Báo Tình Trạng Không Hoàn Chỉnh (Được đăng ngày 17 tháng 7, 2013). Theo Thỏa Thuận Phương Án Giải Quyết, Lệnh Tòa Án liên quan đến tính bảo mật của thông tin yêu cầu bồi thường và chính sách được Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường áp dụng sau khi lấy ý kiến từ Luật Sư Nhóm và BP về việc tiếp cận của các Thành Viên Nhóm, luật sư của họ, Luật Sư Nhóm và BP đối với thông tin yêu cầu bồi thường, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào được Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đưa ra hoặc phản ảnh các phát hiện trong suốt quá trình xem xét yêu cầu bồi thường cho đến sau khi chúng tôi ra Thông Báo Về Tính Hội Đủ Điều Kiện hoặc Từ Chối cho người yêu cầu bồi thường về kết quả của quá trình xem xét đó. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường gần đây đã chỉ đạo kiểm toán tất cả các quá trình tiếp cận. Chúng tôi đã sửa đổi hệ thống để mà màn hình Xem Hiện Tại/Xem Xét Lần Chót sẽ không xuất hiện trên một yêu cầu bồi thường với một Thông Báo Tình Trạng Không Hoàn Chỉnh cho đến sau khi chúng tôi ra Thông Báo Về Tính Hội Đủ Điều Kiện hoặc Từ Chối trên yêu cầu bồi thường. Nhấp vào đây để đọc thủ tục đó.
 32. Quỹ Khuyến Mãi Du Lịch và Hải Sản Vùng Vịnh (Được đăng ngày 25 tháng 6, 2013). Việc thông báo của Quỹ Khuyến Mãi đã bị hoãn. Các bên còn phải họp về việc cấp các khoản trợ cấp. Một khi chúng tôi có một ngày mới để thông báo, chúng tôi sẽ đăng ngày đó lên trang web dưới Trang Cảnh báo.
 33. Quy Định Ngành và Thông Tin Vùng (Được đăng ngày 20 tháng 6 năm 2013). Theo Thỏa Thuận Hòa Giải, Quyết Định của Tòa án về bảo mật thông tin yêu cầu bồi thường và chính sách được Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường thông qua sau khi nhận thông tin đầu vào từ Cố Vấn Pháp Luật Tập Thể và BP về việc các Thành Viên Tập Thể, cố vấn pháp luật của họ, Cố Vấn Pháp Luật Tập Thể và BP được tiếp cận thông tin yêu cầu bồi thường, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào trong hoặc phản ánh các phát hiện của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường trong khi xem xét yêu cầu bồi thường đến khi sau khi chúng tôi đã phát hành Thông Báo cho người yêu cầu bồi thường về kết quả của việc xem xét đó. Chúng tôi xác định Quy Định Ngành và Vùng của người yêu cầu bồi thường là bước đầu tiên của quá trình xem xét tất cả các yêu cầu bồi thường về Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp và Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân. Do đó, chúng tôi không thể tiết lộ các phát hiện trong một yêu cầu bồi thường đến khi sau khi chúng tôi đã phát hành Thông Báo về yêu cầu bồi thường đó. Nhấp vào đây để đọc thủ tục đó.
 34. Thông Báo về Thủ Tục Xử Lý Yêu Cầu Bồi Thường Hải Sản Không Đúng Hạn (Được đăng ngày 4 tháng 6, 2013). Hạn chót để nộp tất cả các yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản là ngày 22 tháng 1, 2013. Sau khi tham khảo ý kiến các bên và Trung Lập Hải Sản, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã xây dựng một thủ tục xử lý các yêu cầu bồi thường thuộc Chương Trình Bồi Thường Hải Sản được nộp sau ngày đó. Thủ tục sẽ đón nhận một số yêu cầu bồi thường Hải Sản không đúng hạn trong một số trường hợp giới hạn. Nhấp vào đây để đọc thủ tục đó.
 35. Cập Nhật Cổng Lưu Trữ Chính Sách (Được đăng ngày 8 tháng 5, 2013). ). Vào ngày 7 tháng 5 năm 2013, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thêm 242 chính sách vào 64 chính sách đã có sẵn trên Cổng Lưu Trữ Chính Sách. Nhấp vào đây để đọc một Cảnh báo với chỉ dẫn cách xác định các thông tin này.
 36. Tùy Chọn Phản Hồi Thông Báo Tình Trạng Không Hoàn Chỉnh (Được đăng ngày 1 tháng 5, 2013). Thông Báo Tình Trạng Không Hoàn Chỉnh và Thông Báo Tình Trạng Không Hoàn Chỉnh Sơ Bộ đối với Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân cho một người yêu cầu bồi thường 30 ngày để nộp các hồ sơ được đề nghị. Cho đến giờ, nếu một người yêu cầu bồi thường đã không nộp đủ hồ sơ vào hoặc trước hạn chót, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường chờ cấp một Thông Báo Tình Trạng Không Hoàn Chỉnh Theo Dõi cho đến sau khi hạn chót trong Thông Báo Tình Trạng Không Hoàn Chỉnh hoặc Thông Báo Tình Trạng Không Hoàn Chỉnh Sơ Bộ đối với Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân hết hạn. Tiến về trước, một người yêu cầu bồi thường có thể từ bỏ khoảng thời gian chờ đợi này bằng cách cho thấy rằng anh ta/cô ta đã nộp tất cả hồ sơ anh ta/cô ta dự định nộp. Nhấp vào đây để đọc một Cảnh báo giải thích tiến trình mới.
 37. Thủ Tục Sửa Đổi Để Xử Lý và Thanh Toán Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba và/hoặc Quyền Cầm Giữ Tài Sản (Được đăng ngày 24 tháng 4, 2013). Trong suốt quá trình yêu cầu bồi thường, DHECC sẽ nhận các yêu cầu bồi thường và/hoặc quyền cầm giữ tài sản (“Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba”) được khẳng định bởi luật sư, các chủ nợ, cơ quan chính phủ, hoặc các bên thứ ba khác (“Những Người Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba”) đối với các khoản thanh toán được trả bởi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường cho người yêu cầu bồi thường hội đủ điều kiện. Nhấp vào đây để đọc một Cảnh báo giải thích cách các yêu cầu bồi thường và/hoặc quyền cầm giữ tài sản đó sẽ được xử lý như thế nào.
 38. Bổ nhiệm Quan Tòa Quyền Cầm Giữ Tài Sản Của Luật Sư và Chấp Thuận Quy Tắc Điều Chỉnh Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp về Các Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba đối với Quyền Cầm Giữ Tài Sản Để Trả Phí Luật Sư (Được đăng ngày 24 tháng 4, 2013). Vào ngày 8 tháng 4 năm 2013, Tòa Án đã bổ nhiệm Thẩm Phán Jerry A. Brown của Tòa Phá Sản Hoa Kỳ thuộc Quận Đông Louisiana để làm Quan Tòa Quyền Cầm Giữ Tài Sản Của Luật Sư (“Quan Tòa”). Nhấp vào đây để biết thông tin quan trọng.
 39. Xử lý Thu Nhập Làm Chuẩn trong những Yêu Cầu Bồi Thường của Thuyền Trưởng Tàu đối với Chủ Sở Hữu-Nhân Viên Vận Hành (Được đăng ngày 15 tháng 4, 2013). Phương Pháp Bồi Thường Thu Nhập Trong Quá Khứ của Chương Trình Bồi Thường Hải Sản cung cấp các khoản thanh toán riêng cho các Chủ Tàu/Người Thuê Tàu và Thuyền Trưởng Tàu làm việc trên những chiếc tàu này. Theo Thỏa Thuận Hòa Giải, một người yêu cầu bồi thường đều sở hữu hoặc thuê một chiếc tàu và làm thuyền trưởng nó có thể nộp hồ sơ cả yêu cầu bồi thường Chủ Tàu/Người Thuê Tàu và Thuyền Trưởng Tàu Nhấp vào đây để đọc một Cảnh báo giải thích cách thức những yêu cầu bồi thường này được bồi thường.
 40. Thông cáo Chính sách để Xử lý Các Yêu Cầu Bồi Thường Không Hoàn Chỉnh (Được đăng ngày 26 tháng 3, 2013). Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thực hiện một quy trình Không hoàn chỉnh mà cung cấp cho những người yêu cầu bồi thường có hai Thông báo bằng văn bản thông báo cho người yêu cầu bồi thường về các tài liệu yêu cầu để hoàn thành việc trình nộp yêu cầu bồi thường, trước khi Người Yêu Cầu Bồi Thường từ chối yêu cầu bồi thường đối với tài liệu không đầy đủ. Nhấp vào đây để đọc thông cáo này.
 41. Thông cáo Chính Sách của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Về Lượng Định Các Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp (Được đăng ngày 13 tháng 3, 2013). Nhấp vào đây để biết thông tin quan trọng.
 42. Tòa Khẳng Định Chính Sách Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đối với việc Tính Toán Bồi Thường về Các Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp (Được đăng ngày 8 tháng 3, 2013). Nhấp vào đây để biết thông tin quan trọng.
 43. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Tiếp Tục Xử Lý Tất Cả Yêu Cầu của BEL (Được đăng ngày 4 tháng 3, 2013). Nhấp vào đây để biết thông tin quan trọng.
 44. Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc (Được đăng ngày 15 tháng 2, 2013). Nhấp vào đây để xem thông tin về Quyền Chọn Hòa Giải Theo Cấu Trúc.
 45. Quỹ Khuyến Mãi Du Lịch và Hải Sản Vùng Vịnh (Được đăng ngày 31 tháng 1, 2013). Nhấp vào đây để đọc Cảnh báo giải thích về Quỹ Khuyến Mãi Du Lịch và Hải Sản Vùng Vịnh.
 46. HIPAA - Chính Sách Áp Dụng cho Bằng Chứng Đã Nộp để Hỗ Trợ Yêu Cầu Bồi Thường Kinh Doanh Y Tế (Được đăng ngày 31 tháng 1, 2013). Chính sách này được soạn thảo để thực hiện các Yêu Cầu Giải Quyết Hậu Quả cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Kinh Doanh Y Tế ở Khu B, Khu C và/hoặc khu D và để cung cấp các quy định cụ thể nhằm hạn chế việc tiết lộ bất kỳ thông tin y tế nào của cá nhân chứa trong các bản tài liệu hoặc các dạng tài liệu khác ở bất kỳ dạng vật chất hoặc điện tử nào mà Trung Tâm Giải Quyết Yêu Cầu Bồi Thường Kinh Tế Deepwater Horizon ("DHECC") nhận được. Nhấp vào đây để đọc Cảnh báo giải thích chi tiết về chính sách DHECC HIPAA.
 47. Công Nhận Mẫu Thỏa Thuận Thu Hoạch Hàu Bằng Miệng (GEN-6) (Được đăng ngày 31 tháng 1, 2013). Chương Trình Bồi Thường Hải Sản được tạo ra bởi Thỏa Thuận Giải Quyết Deepwater Horizon yêu cầu người yêu cầu bồi thường tìm kiếm Bồi Thường Thất Thu cho Người Nuôi Hàu cung cấp "hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa Người Nuôi Hàu và một người hoặc tổ chức khác thu hoạch hàu trên mặt bằng thuê của họ nằm trong khu A, B, hoặc C, như được phản ánh trên Bản Đồ Khu Vực Bồi Thường Mặt Bằng Thuê Nuôi Hàu." Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ cho phép người yêu cầu bồi thường đáp ứng "hợp đồng hoặc thỏa thuận" theo yêu cầu bằng cách nộp một mẫu Công Nhận Thỏa Thuận Thu Hoạch Hàu Bằng Miệng (GEN-6) để ghi nhớ một thoả thuận bằng miệng trước đó. Nhấp vào đây để đọc mẫu mới này.
 48. Quy Trình Tái Xét Duyệt Mới Có Sẵn đối với Người Yêu Cầu Bồi Thường (Được đăng ngày 18 tháng 1, 2013). Bắt đầu vào ngày 18 tháng 1, 2013, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ thực hiện một quy trình Tái Xét Duyệt mới để cho những người yêu cầu bồi thường nhiều lựa chọn hơn sau khi nhận một Thông Báo Hội Đủ Điều Kiện. Nhấp vào đây để đọc một Cảnh Báo giải thích quy trình Tái Xét Duyệt mới một cách tường tận.
 49. Cập nhật đối với Quy Trình Xác Minh Nhận Dạng Chương Tr ình Hòa Giải (Được đăng ngày 16 tháng 1, 2013). Nhấp vào đây để đọc chính sách được chấp thuận về quy trình được sử dụng bởi Chương Trình Hòa giải để xác minh nhận dạng của từng người yêu cầu bồi thường.
 50. Thông Tin Cập Nhật Tiêu Chuẩn Phương Tiện Sinh Sống (Được đăng ngày 12 tháng 1, 2013). Sau khi nhận các góp ý từ các Bên, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thông qua các quy luật và tiêu chuẩn được trình bày trong Báo động này để xử lý các yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Phương Tiện Sinh Sống. Bất cứ khía cạnh nào của các quy luật và tiêu chuẩn này đã thay đổi từ các Báo động trước đây được phát trên Chương Trình Phương Tiện Sinh Sống được làm nổi bật bằng màu vàng trong Báo động này. Nhấp vào đây để xem Báo động.
 51. Quyết Định Chính Sách Được Tòa Ban Hành Liên Quan Quan Hệ Nhân Quả (Được đăng ngày 10 tháng 1, 2013). Nhấp vào đây để đọc chính sách được chấp thuận liên quan đến việc phân tích của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường về các vấn đề quan hệ nhân quả đối với các yêu cầu bồi thường Tổn Thất Lợi Nhuận.
 52. Quyết Định Chính Sách Được Tòa Ban Hành Liên Quan Các Chủ Thể Phi Lợi Nhuận (Được đăng ngày 7 tháng 1, 2013). Nhấp vào đây để đọc về quy trình mà Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ xử lý và chi trả Các Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp từ Các Chủ Thể phi lợi nhuận.
 53. Chấp Thuận Thỏa Thuận Hòa Giải và Cập Nhật về Hạn Cuối Nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường (được đăng ngày 29 tháng 12 năm 2012). Tòa Án Quận ở New Orleans Hoa Kỳ đã ban hành Lệnh vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, ban hành Chấp Thuận Cuối Cùng cho Phương Án Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon. Lệnh này phủ quyết tất cả sự phản đối và chấp thuận Phương Án Hòa Giải là công bằng, hợp lý và thích hợp cho Tập Thể. Những người phản đối có đến ngày 22 tháng 1 năm 2013 để kháng nghị Lệnh Chấp Thuận Cuối Cùng của Tòa Án Quận cho Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ cho Tòa Lưu Động 5 nếu họ muốn tiếp tục theo đuổi sự phản đối của mình về Phương Án Hòa Giải. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ tiếp tục xử lý các yêu cầu bồi thường càng sớm càng tốt trong khi các quy trình này diễn ra. Sự chấp thuận Thỏa Thuận Hòa Giải của Tòa Án ảnh hưởng đến hạn cuối nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường, đặc biệt cho các yêu cầu bồi thường trong Chương Trình Đền Bù Hải Sản. Nhấp vào đây để xem một Cảnh Báo về các cập nhật này.
 54. Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản (Đã đăng ngày 21 tháng 12, 2012). Nhấp Vào Đây để đọc Án lệnh và Lý do và Nhấp Vào Đây để đọc Án lệnh và Phán quyết chứng nhận Tập Thể Hòa giải Kinh Tế và Tài Sản và cấp sự chấp thuận cuối cùng Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản.
 55. Cập Nhật Quá Trình Đánh Giá Yêu Cầu Bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống (Được đăng ngày 21 tháng 11 năm 2012). Nhấp vào đây để đọc một Thông Báo giải thích về các cập nhật gần đây đối với quá trình đánh giá yêu cầu bồi thường Phương Tiện Sinh Sống và các tiêu chuẩn đủ điều kiện.
 56. Các Khuyến nghị Sau cùng của Quỹ Khuyến mãi (Được đăng vào ngày 9 tháng 11, 2012). Để xem Người nhận năm 2012 của Quỹ Khuyến mãi Du lịch và Hải sản Vùng Vịnh, Nhấp vào đây.
 57. Yêu Cầu Về Độ Tuổi Tối Thiểu đối với Người Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân Và Thủy Thủ Đoàn Hải Sản Chương Trình Hải Sản (Được đăng ngày 31 tháng 10, 2012). Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thông qua một chính sách công nhận tính hội đủ điều kiện đối với người yêu cầu bồi thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân và Thủy Thủ Đoàn Hải Sản Chương Trình Hải Sản dưới độ tuổi 16 ở tại thời điểm xảy ra Sự Cố Tràn Dầu, nếu người yêu cầu bồi thường đang làm việc hợp pháp ở tiểu bang của họ. Nhấp vào đây để đọc những thay đổi này.
 58. Ước Tính Mức Tiêu Dùng Hợp Lý của Người Yêu Cầu Bồi Thường Phương Tiện Sinh Sống (Được đăng ngày 31 tháng 10, 2012). Thỏa Thuận Phương Án Hòa Giải đòi hỏi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường phải tính toán các mức tiêu dùng hợp lý đối với các loại cá và thú săn khác nhau mà cư dân của Vịnh cậy nhờ vào để có thực phẩm dinh dưỡng. Nhấp vào đây để xem một Cảnh báo về mức tiêu dùng hợp lý sẽ được tính cho các yêu cầu bồi thường Phương tiện sinh sống như thế nào.
 59. Những thay đổi với Yêu Cầu Về Tài Liệu đối với các Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân và Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp (Được đăng ngày 26 tháng 10, 2012). Các Bên đã chấp thuận những thay đổi yêu cầu về tài liệu đối với các yêu cầu bồi thường Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân (IEL) và Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp (BEL) nhất định. Nhấp vào đây để đọc những thay đổi này.
 60. Yêu cầu bồi thường Tổn thất Kinh tế Doanh nghiệp: Chuẩn bị Báo Cáo Lãi và Lỗ Hàng Tháng (Được đăng ngày 22 tháng 10, 2012) Để hỗ trợ yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Kinh Tế Kinh Doanh (“BEL”), Phần 4 Phụ Lục 4A của Khung Thỏa Thuận Hòa Giải yêu cầu các báo cáo lãi và lỗ hàng tháng và hàng năm, hoặc các nguồn tài liệu thay thế cho thấy doanh thu và chi phí hàng tháng cho Giai Đoạn Định Chuẩn được yêu cầu bồi thường, năm 2010 và, nếu có thể được áp dụng, cho năm 2011. Nhấp Vào Đây để xem Cảnh Báo từ Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường để trợ giúp người yêu cầu bồi thường trong việc hiểu cách họ có thể đáp ứng tài liệu được yêu cầu như thế nào.
 61. Thủ Tục dành cho Các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba (Được đăng ngày 27 tháng 9, 2012). Trong suốt quá trình yêu cầu bồi thường, DHCC sẽ nhận các yêu cầu bồi thường và/hoặc cầm giữ các khoản thế chấp (“Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba”) được khẳng định bởi luật sư, các chủ nợ, cơ quan chính phủ, hoặc các bên thứ ba (“Những Người Yêu Cầu Bồi Thường Của Bên Thứ Ba”) đối với các khoản thanh toán được trả bởi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Hội Đủ Điều Kiện. Nhấp Vào Đây để đọc các thủ tịch của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường để xử lý và chi trả Các Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba và/hoặc Quyền Cầm Giữ.
 62. Người Đại Diện Phân Phối Do Tòa Án Chỉ Định cho Chương Trình Phương Tiện Sinh Sống (Được đăng ngày 17 tháng 9, 2012). Thỏa Thuận Hòa Giải chỉ dẫn rằng các Bên cùng nhau đề xuất và chỉ định một Người Đại Diện Phân Phối Do Tòa Án Chỉ Định (“CADA”) để giám sát Chương Trình Phương Tiện Sinh Sống. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã chỉ định Christina Hendrick làm CADA và Giám Đốc Chương Trình Phương Tiện Sinh Sống. Thỏa Thuận Hòa Giải cũng hướng dẫn Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường tính toán tổn thất Phương Tiện Sinh Sống để tiêu dùng bằng cách chuyển đổi số lượng Hải Sản và Vật Đánh Bắt thành sản phẩm bán lẻ tiêu dùng. Các Quản Trị Viên chịu Trách Nhiệm về Yêu Cầu Bồi Thường sẽ không thanh toán cho các thiệt hại về tiêu thụ vượt quá tỷ lệ tiêu thụ hợp lý. Các Bên đã chấp thuận một công thức tính toán cả sản phẩm bán lẻ tiêu dùng và mức tiêu dùng hợp lý. Nhấp Vào Đây để đọc Cảnh Báo giới thiệu CADA và giải thích Cách Tính Tổn Thất Phương Tiện Sinh Sống.
 63. Cách Chấp Nhận Phán Quyết (Được đăng ngày 10 tháng 9, 2012). Vào ngày 31 tháng 8, 2012, chúng tôi đã đổi thủ tục Chấp Nhận Phán Quyết. Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ không còn bị bắt buộc phải nộp trước một Mẫu Chấp Nhận Phán Quyết, và trước khi nhận được Giấy Giải Trừ của họ. Giấy Giải Trừ và các tài liệu cần thiết khác hiện tại được bao gồm như một tài liệu đính kèm vào Thông Báo Đủ Điều Kiện. Nhấp Vào Đây để biết thêm thông tin về sự thay đổi quy trình quan trọng này.
 64. Kiểm Tra Tình Trạng Yêu Cầu Bồi Thường Của Quý vị Trên Mạng (Được đăng ngày 31 tháng 8, 2012). Người yêu cầu bồi thường và người dùng khác hiện có thể kiểm tra tình trạng yêu cầu bồi thường của mình mà không phải tạo một thông tin đăng nhập và mật khẩu bằng cách sử dụng Cổng Kiểm Tra Tình Trạng mới. Nhấp Vào Đây để biết thông tin về cách sử dụng Cổng Kiểm Tra Tình Trạng.
 65. Đại Diện của Người Yêu Cầu Bồi Thường Chưa Thành Niên, Mất Năng Lực hoặc Đã Chết (Được đăng ngày 28 tháng 8, 2012). Một Người Yêu Cầu Bồi Thường Chưa Thành Niên hoặc Mất Năng Lực không thể tự mình ký một Mẫu Đăng Ký, Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường hoặc Giải Trừ. Thay vào đó, đại diện của người yêu cầu bồi thường phải ký và chứng minh sự ủy quyền của họ để hành động thay mặt người yêu cầu bồi thường. Tương tự, đại diện của Người Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết phải ký vào Mẫu Đăng Ký, Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường hoặc Giấy Giải Trừ và cũng phải chứng minh sự ủy quyền của họ để thực hiện yêu cầu bồi thường thay mặt cho những người thừa kế bất động sản của Người Yêu Cầu Bồi Thường Đã Chết. Nhấp Vào Đây để đọc quy trình của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường trong việc xử lý yêu cầu bồi thường nộp thay mặt Người Yêu Cầu Bồi Thường Quá Cố, Chưa Thành Niên và Mất Năng Lực.
 66. Lời nhắc về Các Yêu Cầu Tài Liệu đối với Các Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Phúc Lợi Liên Quan Đến Việc Làm và Chi Phí Tìm Kiếm và Đào Tạo Có Thể Bồi Hoàn (Được đăng ngày 28 tháng 8, 2012). Nhiều yêu cầu bồi thường cho Tổn Thất Lợi Ích Liên Quan Đến Công Việc và Chi Phí Tìm Kiếm và Đào Tạo Có Thể Hoàn Trả mà người yêu cầu bồi thường đang nộp đều còn thiếu các tài liệu cần thiết. Không có các tài liệu hỗ trợ này, các yêu cầu bồi thường không thể được đánh giá. Nhấp Vào Đây để đọc Cảnh báo nhắc nhở tất cả người yêu cầu bồi thường về các tài liệu nào phải được nộp để hỗ trợ các yêu cầu bồi thường này.
 67. SWS-1 để Sử Dụng để Phân Bổ Doanh Thu Trong Quá Khứ về Các Yêu Cầu Bồi Thường Hải Sản (Được đăng ngày 16 tháng 8, 2012). Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã phát triển một Bản Khai Có Tuyên Thệ (SWS-1) mà Chủ Tàu, Người Thuê Tàu Ngư Dân Thương Mại và Thuyền Trưởng Tàu có thể dùng để phân bổ doanh thu theo loại đánh bắt, địa điểm cập bến và tàu bè, như được yêu cầu bởi Thỏa Thuận Hòa Giải đối với các yêu cầu bồi thường của Chương Trình Hải Sản. Luật sư có thể ký Mẫu đơn này cho các khách hàng của họ. Bất cứ người yêu cầu bồi thường hoặc luật sư nào đối với các loại người yêu cầu bồi thường này phải Nhấp Vào Đây để đọc về Mẫu đơn mới rất có ích này.
 68. Tại sao Chúng Ta Phải Xác Minh Nhận Dạng của Người Yêu Cầu Bồi Thường (Được đăng ngày 10 tháng 8, 2012). Để xem Cảnh báo DHECC về Quy Trình Xác Minh Nhận Dạng Chương Trình Hòa Giải ngày 8 tháng 8 năm 2012, Nhấp Vào Đây.
 69. Thủ Tục Quỹ Khuyến Mãi Du Lịch và Hải Sản Vùng Vịnh (Được đăng ngày 30 tháng 7, 2012). Để xem Thủ Tục Quỹ Khuyến Mãi Du Lịch và Hải Sản Vùng Vịnh ngày 30 tháng 7, 2012 về cách nộp đơn xin Nguồn Quỹ này, Nhấp Vào Đây.
 70. Chỉ thị từ Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường về Cách Luật Sư Ký Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường (Được đăng ngày 7 tháng 6, 2012). Vào ngày 22 tháng 5 năm 2012, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã ban hành Vị Trí Trong Các Vấn Đề Về Quá Trình ở chủ đề này. Để xem tài liệu, Nhấp Vào Đây.
 71. Tình Trạng của Chương Trình Hòa Giải (Được đăng ngày 5 tháng 6, 2012). Để xem Lời bình từ Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Về Tình Trạng của Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Giám Sát, Nhấp Vào Đây.
 72. Thỏa Thuận Hòa Giải Sửa Đổi (Được đăng ngày 7 tháng 5, 2012). Vào ngày 2 tháng 5 năm 2012, các Bên đã nộp một Thỏa Thuận Hòa Giải Sửa Đổi với Tòa. Để xem Thỏa Thuận Hòa Giải Sửa Đổi, Nhấp Vào Đây.
 73. Lệnh Liên Quan Đến Việc Triển Khai Thỏa Thuận Hòa Giải:
  1. Ngày 8 tháng 3 năm 2012, Tòa Án Quận Hoa Kỳ Quận Đông Louisiana đã ban hành một Lệnh Thiết Lập Quá Trình Chuyển Đổi liên quan đến Thỏa Thuận về Nguyên Tắc giữa BP Exploration and Production Inc., BP America Production Company và Luật Sư Nhóm Tạm Thời để giải quyết nhiều vụ kiện xuất phát từ Sự Cố Tràn Dầu Deepwater Horizon. Để xem Lệnh Sửa Đổi Đầu Tiên Tạo Lập Quá Trình Chuyển Đổi của Tòa ngày 8 tháng 3 năm 2012, Nhấp Vào Đây.
  2. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2012, Tòa đã ban hành một Lệnh Liên Quan Đến Việc Thực Hiện Phương Án Hòa Giải. Nhấp Vào Đây để xem Lệnh.
  3. Vào ngày 2 tháng 5 năm 2012, Tòa Đã Chấp Thuận Sơ Bộ Thỏa Thuận Hòa Giải đó. Để xem Lệnh Chấp Thuận Sơ Bộ, Nhấp Vào Đây.
 74. Hạn chót đối với các Trường Hợp Loại Trừ Thỏa Thuận Hòa Giải. Vào ngày 27 tháng 8 năm 2012, Tòa đã ban hành Lệnh gia hạn hạn chót để đệ trình và cung cấp Các Trường Hợp Loại trừ (Rút Lui) đến ngày đóng dấu bưu điện là ngày 1 tháng 11 năm 2012. Nhấp Vào Đây để xem Lệnh.
 75. Hạn chót đối với các Trường Hợp Phản Đối Thỏa Thuận Hòa Giải. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2012, Tòa đã ban hành Lệnh gia hạn hạn cuối nộp và gửi Phản Đối đến ngày 7 tháng 9 năm 2012. Nhấp Vào Đây để xem Lệnh.


Tìm Hiểu Thêm