Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Chào Mừng Quý Vị Đến Với Trang Mạng Của Trung Tâm Quản Trị Yêu Cầu Bồi Thường
Dành Cho Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế & Tài Sản Deepwater Horizon

Hạn chế Yêu cầu Xem xét lại

Có hiệu lực vào ngày 20/11/2017, người yêu cầu bồi thường chỉ có thể yêu cầu Xem xét lại chỉ khi yêu cầu liên quan đến Hỗ trợ Kế toán cho Người yêu cầu bồi thường sau khi ban hành Thông báo về Tính hợp lệ đối với Yêu cầu bồi thường Tổn thất Kinh tế Doanh nghiệp hoặc Tổn thất Kinh tế Cá nhân. Trong mọi trường hợp khác, quyền chọn yêu cầu Xem xét lại sẽ không còn nữa. Quyền chọn yêu cầu Xem xét lại vẫn sẽ có sẵn cho những người yêu cầu bồi thường chưa sử dụng nó. Chương trình Hòa giải đã cập nhật các mục áp dụng của các Thông báo về Tính hợp lệ và Từ chối và thông qua phiên bản cập nhật của Chính sách 309 (Quy trình Xem xét lại) để phản ánh sự thay đổi này. Nhấp vào đây để truy cập vào một bản sao Chính sách 309 v.2.

Thay đổi thành Hạn chót để Trả lời các Thông báo về Tính không đầy đủ

Có hiệu lực đối với tất cả các Thông báo về Tính không đầy đủ và Tính không đầy đủ Tiếp theo ngày 23/10/2017 hoặc muộn hơn, Hạn chót để Trả lời đã được giảm từ 30 ngày xuống còn 15 ngày sau ngày thông báo. Chương trình Hòa giải đã cập nhật các mục áp dụng của các Thông báo về Tính không đầy đủ và Tính không đầy đủ Tiếp theo và thông qua phiên bản cập nhật của Quy trình 469 (Xử lý Yêu cầu bồi thường Không đầy đủ) để phản ánh sự thay đổi này. Nhấp vào đây để truy cập vào một bản sao Quy trình 469 v.2.

Chi trả Đợt cuối Tiền Bồi thường thuộc Chương trình Bồi thường Hải sản

Tháng Một năm 2016, Tòa án đã phê duyệt Kế hoạch Chi trả Đợt cuối Tiền Bồi thường Hải sản theo Đề xuất của các Bên trung lập do Tòa Chỉ định. Đây là đợt chi trả cuối cùng số tiền còn lại trong Quỹ Bồi thường Hải sản trị giá 2,3 tỷ USD.

Nhấp vào đây để nhận Thông báo về Chi trả Đợt cuối Tiền Bồi thường thuộc Chương trình Bồi thường Hải sản.

Hạn Chót Nộp Yêu Cầu Bồi Thường

Chương trình Giải quyết Thiệt hại Kinh tế và Tài sản Deepwater Horizon ("Chương trình Giải quyết") không còn chấp nhận Đơn Yêu cầu Bồi thường mới. Hạn chót nộp yêu cầu bồi thường là vào nửa đêm Giờ Miền Trung vào ngày 8 tháng 6 năm 2015.

Nhấp vào đây để biết Cảnh báo về hạn chót nộp yêu cầu bồi thường vào ngày 8 tháng 6 năm 2015 và cách thức nộp yêu cầu bồi thường cho Chương trình DWH đúng hạn.

Thông Tin Liên Quan tới Chính Sách 70 v.2

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2014, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thông qua Chính Sách 70 v.2, sau sự trì hoãn bởi Luật Sư Tập Thể và BP. Mục tiêu của Chính Sách này là cung cấp cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường khả năng xác nhận tính đúng đắn của Hồ Sơ Tài Liệu Thông Tin Thuế đã được nộp bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường để hỗ trợ cho một yêu cầu bồi thường, như đã được cho phép trong nhiều Phụ Lục của Thỏa Thuận Giải Quyết (ví dụ, Phụ Lục 4A, 8A, và 10). Theo Chính Sách này, tất cả những Người Yêu Cầu Bồi Thường 1) nộp yêu cầu bồi thường mới vào hoặc sau ngày 24 tháng 7 năm 2014 và 2) dựa vào Hồ Sơ Tài Liệu Thông Tin Thuế để hỗ trợ cho những yêu cầu bồi thường mới, sẽ phải nộp một Mẫu IRS 4506 và một Mẫu 4506-T có chữ ký và ngày tháng hiện hành, ủy quyền cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác minh Hồ Sơ Tài Liệu Thông Tin Thuế với IRS. Hơn nữa, đối với tất cả yêu cầu bồi thường đã nộp trước ngày 24 tháng 7 năm 2014, những Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ chỉ phải cung cấp Mẫu 4506 và 4506-T khi có yêu cầu cụ thể bởi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, khi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường quyết định là cần thiết hoặc muốn như vậy, là quá trình nhất quán với Chính Sách 70 v.1. Quý vị có thể xem Chính Sách 70 v.2 tại đây.

Thông Báo Quan Trọng Về Các Chính Sách Đã Được Phê Duyệt

Theo các điều khoản của Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon ("Thỏa Thuận Hòa Giải"), Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường được giao nhiệm vụ "triển khai và giám sát Phương Án Hòa Giải một cách trung thực, theo các điều khoản và thủ tục trong đó, nhằm lợi ích của Tập Thể Kinh Tế, phù hợp với Thỏa Thuận, và/hoặc được thỏa thuận bởi các Bên và/hoặc được chấp thuận bởi Tòa Án."(Phần 4.3.1 của Thỏa Thuận Hòa Giải). Ngoài ra, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường còn được giao trách nhiệm "làm việc với các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế. . . để tạo điều kiện . . . tập hợp và nộp các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường, bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết để xử lý các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường theo các Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường áp dụng . . . và để] hỗ trợ và cung cấp cho các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế thông tin, cơ hội và thông báo để các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế có cơ hội tốt nhất được xác định đủ tiêu chuẩn hợp lệ để nhận (các) Thanh Toán Hòa Giải mà Thành Viên Tập Thể Kinh Tế được quyền hưởng theo các điều khoản của Thỏa Thuận này."(Phần 4.3.7 của Thỏa Thuận Hòa Giải). Theo các quy định này, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thông qua nhiều chính sách ảnh hưởng đến người quản lý các yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Hòa Giải. Nhấp chuột vào đây để có thêm thông tin về các Chính Sách Đã Được Phê Duyệt này.

Các Lệnh về việc Thông Qua Chính Sách Số 495 và Hủy Bỏ Lệnh Cấm Sơ Bộ

Ngày 5 tháng 5 năm 2014, Tòa Án Quận đã thông qua Chính Sách Số 495, do Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xây dựng và thông qua để quản lý các yêu cầu bồi thường BEL mà trong đó các hồ sơ tài chính của người yêu cầu bồi thường không có sự thống nhất giữa doanh thu và các chi phí biến đổi tương ứng, theo các hướng dẫn của Tòa Phúc Thẩm Lưu Ðộng Vùng Năm. Tiếp đó, vào ngày 28 tháng 5 năm 2014, nhất quán với các phán xét của Tòa Phúc Thẩm Lưu Ðộng Vùng Năm cùng ngày, Tòa Án Quận cũng đã ban hành Lệnh hủy bỏ lệnh cấm sơ bộ liên quan đến các yêu cầu bồi thường BEL, bao gồm các hướng dẫn thực hiện Chính Sách 495. Quý vị có thể xem các lệnh của Tòa Án Quận ở đây. Nhấp vào đây để đọc Thông Báo đầy đủ với thông tin bổ sung.

Phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm về việc Phê Chuẩn Thỏa Thuận Hòa Giải

Tòa Án Quận ban hành Án Lệnh vào ngày 12/21/2012 xác nhận Cấp độ Hòa Giải Kinh Tế và Tài Sản và đưa ra phê chuẩn cuối cùng đối với Thỏa Thuận Hòa Giải về Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản. Vào ngày 1/10/2014, một ban hội thẩm gồm ba thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm đã xác nhận Án Lệnh của Tòa Án Quận. Nhấp vào đây để đọc phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm.

Thông báo Quan trọng Liên quan đến Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2013, Tòa đã ban hành một Lệnh Cung cấp Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc và Sửa đổi Giấy giải trừ, để cung cấp cho người yêu cầu bồi thường có các yêu cầu bồi thường phải được cùng với chi trả một quyền chọn để bầu chọn Hòa giải Theo cấu trúc. Để biết thêm thông tin về quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc này nhấp vào đây. Nếu quý vị đang cân nhắc quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc này, quý vị phải đọc các hướng dẫn trước khi trả lời cho Thông báo Đủ điều kiện.

Hòa Giải về Thiệt Hại Kinh Tế & Tài Sản sẽ giải quyết các yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản và tổn thất lợi nhuận liên quan đến sự cố tràn dầu Deepwater Horizon năm 2010. Nếu quý được bao gồm trong Hòa Giải này, quý vị có thể nhận được bồi thường nếu quý vị bị tổn hại bởi sự cố tràn dầu trong một hoặc nhiều hạng mục sau:

 • Chương Trình Đền Bù Hải Sản
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Của Gian Hàng Lễ Hội
  Hoặc Gian Hàng Định Kỳ Cá Nhân
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Mới Thành Lập
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Thất Bại
 • Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển
 • Thiệt Hại Bất Động Sản Tại Vùng Đất Ngập
 • Tổn Thất Doanh Số Bất Động Sản
 • Tổn Thất Phương Tiện Sinh Sống
 • Thanh Toán Chương Trình VoO
 • Thiệt Hại Vật Chất Tàu Thuyền

Vào ngày 21 tháng 12, 2012, Tòa đã đưa ra một Án lệnh và Lý doÁn lệnh và Phán quyết chứng nhận Tập Thể Hòa giải Kinh Tế và Tài Sản và cấp sự chấp thuận cuối cùng Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản.


Nhấp vào Đây để truy cập Cổng Thông tin Yêu cầu Bồi thường

Kiểm Tra Khu Của Tôi


Kiểm Tra Tình Trạng Của Tôi


Nếu quý vị nhận một Đề Nghị Thanh Toán Cuối Cùng 60% trong quá trình GCCF/Chuyển đổi và muốn những thông tin này có trên những sự lựa chọn của quý vị, bao gồm cách đề nghị một số dư 40% hiện giờ để đổi lấy một Giấy Giải Trừ đã được thực thi, nhấp vào đây.

Nếu quý vị từng là một công nhân dọn sạch dầu hoặc cư dân của các khu vực ven biển nhất định sau sự cố tràn dầu Deepwater Horizon, quý vị cũng có thể được bao gồm trong Hòa Giải Phúc Lợi Y Tế. Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào “Đến Trang Mạng Hòa Giải Y Tế” trong thanh ở trên.

*     *     *     *     *

Gửi email bất kỳ thắc mắc nào quý vị có về Phương Án Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế & Tài Sản đến Questions@dhecc.com.

Tìm Hiểu Thêm