DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Bản Đồ

Kiểm Tra Khu Của Quý Vị

Nhấp vào đây để có quyền truy cập vào một công cụ bản đồ tương tác cho phép quý vị tìm kiếm bản đồ theo địa chỉ hoặc bằng cách chọn một địa điểm cụ thể trên bản đồ, và cung cấp thông tin về việc địa chỉ hoặc địa điểm đó có thể thuộc về Khu nào.

*Công cụ bản đồ chỉ dành cho các mục đích thông tin, và không phải là một chỉ định chính thức một vị trí bên trong, hoặc bên ngoài, một Khu đặc biệt.

Các Cá Nhân và Chủ Thể đáp ứng các mô tả địa lý trong Phần 1.1 hoặc 1.2 của Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản được bao gồm trong Tập Thể Thiệt Hại Kinh Tế & Tài Sản, với điều kiện là họ có một yêu cầu bồi thường trong một hoặc nhiều Hạng Mục đề cập trong Phương Án Hòa Giải, và không bị loại trừ dưới hình thức khác. Có thể tìm thấy bảng mô tả địa lý khu Tập thể ở đây.

Thỏa Thuận Hòa Giải chia thêm vùng Bờ Vịnh thành các khu vực địa lý hoặc “Khu” liên kết với các Hạng Mục Thiệt Hại Hòa Giải nhất định. Công cụ bản đồ tương tác có thể giúp quý vị xác định liệu địa điểm của quý vị có thể bao gồm trong một hoặc nhiều Khu hay không.

Nhấp vào đây để xem Phân Loại Khu Tổn Thất Kinh Tế và tiêu chí Thực hiện.


Quý vị cũng có thể xem bản đồ độ phân giải cao bằng cách nhấp vào đây .Tìm Hiểu Thêm