Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Báo Cáo

Số Liệu Thống Kê Công đối với Phương Án Hòa Giải
Thiệt Hại Kinh Tế Và Tài Sản Là Gì*****
Các Yêu Cầu Kháng Cáo

Quy Tắc Chi Phối Quy Trình Kháng Cáo (đã cập nhật vào ngày 8/1/16)

Quy trình Kháng cáo Của bạn

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm I

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm II

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm III

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm IV

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm V

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm VI

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm VII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm VIII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm IX

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm X

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XI

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XIII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XIV (đã cập nhật vào ngày 19/12/14)

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XV

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XVI

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XVII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XVIII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XIX

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XX

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXI

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXIII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXV

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXVI

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXVII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXVIII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXIX

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXX

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXXI

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXXII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXXIII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXXIV

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXXV

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXXVI

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXXVII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXXVIII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XXXIX

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XL

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XLI

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XLII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XLIII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XLIV

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XLV

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XLVI

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XLVII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XLVIII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm XLIX

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm L

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm LI

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm LII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm LIII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm LIV

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm LV

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm LVI

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm LVII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm LVIII

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm LIX

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm LX

Quyết Định Của Hội Đồng Xét Xử Phúc Thẩm LXI

Phán Quyết En Banc I

Phán Quyết En Banc II

Phán Quyết En Banc III

Lệnh Thiết Lập Các Quy Tắc Điều Chỉnh Công Tác Đánh Giá Quyết Định Kháng Cáo Của Tòa Án Có Thẩm Quyền Cân Nhắc (ngày 8 tháng 12 năm 2015)

Phụ lục các Mục Sổ ghi án MDL 2179 Liên quan đến Thỏa thuận Hòa giải
Thiệt hại Kinh tế và Tài sản Liên quan

Thông Báo Xem Xét Nhiệm Ý I

Thông Báo Xem Xét Nhiệm Ý II


*****
Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 1
(ngày 5 tháng 9 năm 2012)

Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 2
(ngày 24 tháng 9 năm 2012)

Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 3
(ngày 5 tháng 10 năm 2012)

Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 4
(ngày 11 tháng 12 năm 2012)

Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 5
(ngày 11 tháng 1 năm 2013)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 6
(ngày 11 tháng 2, 2013)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 7
(Ngày 11 tháng 3, 2013)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Đã Tu Chỉnh Số 8
(Ngày 12 tháng 6, 2013)

Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 9
(ngày 13 tháng 5, 2013)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 10
(Ngày 11 tháng 6, 2013)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 11
(Ngày 11 tháng 7, 2013)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 12
(Ngày 14 tháng 8, 2013)

Báo Cáo Tình Trạng của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 13
(Ngày 12 tháng 9, 2013)

Báo cáo Tình hình Nhân viên Quản lý khiếu nại Số 14
(Ngày 15 tháng Mýời nãm 2013)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 15
(Ngày 25 tháng 11, 2013)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 16
(Ngày 19 tháng 12 2013)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 17
(Ngày 21 tháng 1 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 18
(Ngày 28 tháng 2 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 19
(Ngày 31 tháng 3 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 20
(Ngày 2 tháng 5 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 21
(Ngày 30 tháng 5 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 22
(Ngày 1 tháng 7 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 23
(Ngày 31 tháng 7 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 24
(Ngày 29 tháng 8 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 25
(Ngày 30 tháng 9 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 26
(Ngày 31 tháng 10 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 27
(Ngày 26 tháng 11 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 28
(Ngày 30 tháng 12 2014)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 29
(Ngày 30 tháng 1 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 30
(Ngày 27 tháng 2 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 31
(Ngày 31 tháng 3 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 32
(Ngày 30 tháng 4 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 33
(Ngày 29 tháng 5 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 34
(Ngày 30 tháng 6 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 35
(Ngày 31 tháng 7 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 36
(Ngày 31 tháng 8 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 37
(Ngày 30 tháng 9 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 38
(Ngày 30 tháng 10 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 39
(Ngày 30 tháng 11 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 40
(Ngày 31 tháng 12 2015)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 41
(Ngày 29 tháng 1 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 42
(Ngày 29 tháng 2 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 43
(Ngày 31 tháng 3 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 44
(Ngày 29 tháng 4 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 45
(Ngày 31 tháng 5 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 46
(Ngày 30 tháng 6 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 47
(Ngày 29 tháng 7 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 48
(Ngày 31 tháng 8 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 49
(Ngày 30 tháng 9 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 50
(Ngày 31 tháng 10 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 51
(Ngày 30 tháng 11 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 52
(Ngày 20 tháng 12 2016)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 53
(Ngày 31 tháng 1 2017)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 54
(Ngày 27 tháng 4 2017)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 55
(Ngày 31 tháng 7 2017)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 56
(Ngày 1 tháng 11 2017)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 57
(Ngày 31 tháng 1 2018)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 58
(Ngày 30 tháng 4 2018)

Báo Cáo Tình Trạng Của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường Số 59
(Ngày 31 tháng 7 2018)
*****
Thông tin Được trình bày tại Phiên Điều trần - 11/8/12

Tóm lược Báo cáo Bằng miệng của Người quản lý Yêu cầu Bồi thường lên Tòa

Đồ thị và Hình chiếu
Tìm Hiểu Thêm