Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


BẢN KHAI CÓ TUYÊN THỆ VÀ BẢN ỦY QUYỀN

Chương Trình Hòa Giải Do Tòa Giám Sát đã bắt đầu vào ngày 4 tháng 6 năm 2012. Các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường có sẵn trên trang mạng này và tại các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Yêu Cầu Bồi Thường, và bây giờ người yêu cầu bồi thường có thể gửi các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường qua bưu điện hoặc trên mạng. Tùy thuộc vào (các) loại yêu cầu bồi thường có liên quan đến mỗi người yêu cầu bồi thường, những Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường này cần phải có tài liệu hỗ trợ qua hình thức Bản Khai Có Tuyên Thệ và/hoặc Bản Ủy Quyền. Người yêu cầu bồi thường nên tham khảo với (các) Tập Sách Hướng Dẫn liên quan đến (các) loại yêu cầu bồi thường của họ, cũng như Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của họ để được hướng dẫn về Bản Khai Có Tuyên Thệ và/hoặc Bản Ủy Quyền nào áp dụng cho họ. Để xem Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường và Tập Sách Hướng Dẫn, Nhấp vào Đây.

Để thuận tiện cho Người Yêu Cầu Bồi Thường, các Bản Khai Có Tuyên Thệ và Bản Ủy Quyền có thể được truy cập bằng cách nhấp vào các liên kết dưới đây:

Hướng Dẫn Về Nộp Bản Khai Có Tuyên Thệ, Bản Ủy Quyền Hoặc Mẫu Đơn

Bản Khai Có Tuyên Thệ về Chương Trình Hải Sản

Bản Khai Có Tuyên Thệ Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân

Bản Khai Có Tuyên Thệ Về Tổn Thất Lợi Nhuận Của Gian Hàng Lễ Hội hoặc Gian Hàng Định Kỳ Cá Nhân

Bản Khai Có Tuyên Thệ Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp

Bản Khai Có Tuyên Thệ Về Bất Động Sản Ven Biển

Bản Khai Có Tuyên Thệ Cho Bên Thứ Ba Về Bất Động Sản Tại Vùng Đất Ngập

Bản Khai Có Tuyên Thệ Về Phương Tiện Sinh Sống

Lời Khai Có Tuyên Thệ về Thanh Toán Chương Trình Cơ Hội Hỗ Trợ Tàu Bè

Bản Khai Có Tuyên Thệ Về Thiệt Hại Vật Chất Tàu Bè

Bản Khai Có Tuyên Thệ Chung

Ủy Quyền

Tìm Hiểu Thêm