Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc và các Hướng dẫn

Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc

Quý vị có quyền chọn nhận Số tiền Được cấp được mô tả trong Thông báo Đủ điều kiện của quý vị là (1) một khoản thanh toán gộp một lần, hoặc (2) nhiều khoản thanh toán kéo dài trong khoảng thời gian hai năm trở lên ("Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc"). Thông tin được cung cấp cho Người yêu cầu Bồi thường trên trang web này liên quan đến Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc, bao gồm thông tin liên hệ cho người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận dưới đây, không phải là sự chứng thực cho Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc hoặc người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận được liệt kê, và không phải là lời khuyên rằng Người yêu cầu Bồi thường nên liên hệ hoặc không nên liên hệ với bất kỳ người môi giới hòa giải theo cấu trúc nào được Tòa chấp thuận, hoặc nên bầu chọn hoặc không bầu chọn Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc. Người yêu cầu Bồi thường chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận đã tham khảo ý kiến liên quan đến Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc, cũng như mọi quyết định bầu chọn, hoặc không bầu chọn, Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc, bao gồm mọi khoản thuế, hậu quả tài chính hoặc các hậu quả khác của quyết định này. Vì thế, Người yêu cầu Bồi thường nên tham khảo ý kiến của nhà tư vấn thuế liên quan đến việc cân nhắc Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc, và hậu quả về thuế, tài chính và các hậu quả khác của Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc.

Tham khảo ý kiến của Người môi giới Hòa giải Theo cấu trúc được Tòa chấp thuận

Nếu quý vị đang cân nhắc việc bầu chọn hoặc muốn tìm hiểu thêm về việc nhận thanh toán thông qua Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc, quý vị phải liên hệ người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận. Người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận sẽ cung cấp miễn phí cho quý vị thông tin liên quan đến các phương án hòa giải theo cấu trúc và số tiền và lịch thanh toán theo Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc. Để quý vị có thể bầu chọn Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc, người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận phải nộp những tài liệu nhất định cho Người quản lý Yêu cầu bồi thường thay cho quý vị. Nhấp vào đây để truy cập danh sách và thông tin liên hệ của những người môi giới hòa giải theo cấu trúc đã được Tòa chấp thuận.

Nếu quý vị muốn sử dụng các dịch vụ của một người môi giới hòa giải theo cấu trúc khác với những người môi giới đã được Tòa chấp thuận được liệt kê trong liên kết trên, trước hết quý vị hoặc người môi giới phải nhận được sự chấp thuận của Tòa án.

Bầu chọn Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc

Để bầu chọn Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc, quý vị phải hoàn thành, ký và được nộp thay (bởi một người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận) một Tài liệu đính kèm C cùng với Giấy giải trừ, có thể được tải về tại đây. Trên Tài liệu đính kèm C này, quý vị phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể của Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc, và cung cấp thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc. Người môi giới hòa giải theo cấu trúc đã được Tòa chấp thuận mà quý vị đã chọn phải nộp Tài liệu đính kèm C này cho Người quản lý Yêu cầu Bồi thường như được mô tả dưới đây:

(1) Nếu quý vị muốn bầu chọn Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc để nhận Số tiền Được cấp được liệt kê trong Thông báo Đủ điều kiện đầu tiên của quý vị, và quý vị chưa nộp Giấy giải trừ: Để nhận Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc cho tất cả hoặc một phần của Số tiền Được cấp, người môi giới hòa giải theo cấu trúc đã được Tòa chấp thuận phải nộp thay cho quý vị cả Giấy giải trừ lẫn Tài liệu đính kèm C cho Người quản lý Yêu cầu Bồi thường (cùng một lúc) trước Thời hạn chót ghi trên Thông báo Đủ điều kiện của quý vị. ĐỪNG NỘP GIẤY GIẢI TRỪ MÀ KHÔNG CÓ Tài liệu đính kèm C - nếu quý vị nộp Giấy giải trừ mà không có Tài liệu đính kèm C (bao gồm tất cả thông tin và tài liệu được yêu cầu), thì quý vị sẽ không hội đủ điều kiện để nhận theo Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc khoản Số tiền Được cấp trong Thông báo Đủ điều kiện của quý vị.

(2) Nếu quý vị muốn bầu chọn Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc để nhận Số tiền Được cấp, và quý vị đã nộp Giấy giải trừ và đã nhận một khoản thanh toán từ Chương trình Hòa giải: Để nhận Số tiền Được cấp (theo Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc) và nhận Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc cho tất cả hoặc một phần của Số tiền Được cấp, người môi giới hòa giải theo cấu trúc đã được Tòa chấp thuận phải nộp thay Tài liệu đính kèm C cho Người quản lý Yêu cầu bồi thường trước Thời hạn chót ghi trên Thông báo Đủ điều kiện của quý vị. ĐỪNG (A) CHẤP NHẬN SỐ TIỀN ĐƯỢC CẤP TRÊN CỔNG THÔNG TIN DWH, HOẶC (B) CHẤP NHẬN SỐ TIỀN ĐƯỢC CẤP BẰNG CÁCH GỌI CHO TRUNG TÂM LIÊN LẠC NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG MÀ KHÔNG CHO THẤY RẰNG QUÝ VỊ ĐANG BẦU CHỌN HÒA GIẢI THEO CẤU TRÚC - nếu như vậy, thì quý vị sẽ không hội đủ điều kiện để nhận Số tiền Bồi Thường theo Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc.

Nếu người môi giới hòa giải theo cấu trúc được Tòa chấp thuận hành động thay cho quý vị không gửi lại Tài liệu đính kèm C cho Người quản lý Yêu cầu bồi thường trước Thời hạn chót được ghi trên Thông báo Đủ điều kiện của quý vị và quý vị không tuân thủ các yêu cầu khác được nêu trên Tài liệu đính kèm C cùng với Giấy giải trừ, thì quý vị sẽ nhận được Số tiền Được cấp như một khoản thanh toán gộp một lần chứ không phải là hòa giải theo cấu trúc. Một bản gốc có chữ ký của Người yêu cầu Bồi thường được yêu cầu trong tài liệu hòa giải theo cấu trúc (một bản sao, fax, hình ảnh pdf hoặc chữ ký điện tử là không đủ). Người quản lý Yêu cầu bồi thường không được phép chấp thuận các bản sao chữ ký của Người yêu cầu Bồi thường.

Quý vị có quyền tham khảo ý kiến một luật sư do quý vị chọn liên quan đến Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc trước khi hoàn tất Tài liệu đính kèm C cùng với Giấy giải trừ.

Người môi giới Hòa giải Theo cấu trúc được Tòa chấp thuận


Alan Heisser
Millennium Settlement Consulting
Địa chỉ Gửi thư: 815 Brazos St, Suite 700
Austin, TX 78701
Địa chỉ Thực: 713 Kirby Street
Lake Charles, LA 70601
Điện thoại: (855) 596-5161
Email: bpinfo@msettlements.com
heisser@hotmail.com
Website: www.bpstructures.msettlements.com


Wayne Wagner
Keith Christie
Ringler Associates
Địa chỉ: 5000 Pike Drive
Metairie, LA 70003
Điện thoại: (866) 229-1154
Fax: (571) 323-0762
Email: BPStructures@ringlerassociates.com
Website: www.ringlerassociatesneworleans.comMartin Blount
NFP Structure Settlements
Địa chỉ : Bank of America Building
150 East Palmetto Park Road, Suite 525
Boca Raton, FL 33432
Điện thoại: (800) 229-2228
Điện thoại di động: (202) 309-1965
Email: mblount@nfp.com
Website: www.nfpstructures.com


Jennifer L. Kraus
Christopher M. Palmieri
The Settlement Solutions Group
UBS Financial Services Inc.
Địa chỉ: 1285 Avenue of the Americas,
16th Floor, New York, NY 10019
Dịa chỉ địa phương: 1100 Poydras Street,
Suite 900, New Orleans, LA 70163
Điện thoại: (877) 827-8001
Email: settlementsolutions@ubs.com or jennifer.kraus@ubs.com
Website: www.ubs.com/team/
settlementsolutionsgroupJohn T. Bair
Công ty: Milestone Consulting, LLC
Địa chỉ Gửi thư: 737 Main Street
Suite 300, Buffalo, NY 14203
Điện thoại: (855) 836-2676
Fax: (716) 883-2124
Email: JBair@milestoneseventh.com
Website: www.milestoneseventh.com


Mike McCullough
Cornerstone Settlements, Inc.
The Settlement Alliance
Địa chỉ Gửi thư: 213 North College Road
Lafayette, LA 70506
Điện thoại:(337) 739-6789
Email: mike@settlementoptions.org
Website: www.bpstructuredsettlement.com


Randal E Gassman
Lacie Young
LRG Settlement Advisors
Địa chỉ Gửi thư: 4213 Deepwater Lane
Tampa, FL 33615
Điện thoại: (800) 815-8215
Email: rgassman@lrgsa.com or Lacie@lrgsa.com
Website: www.lrgsa.com